Zypsila

Ośrodkowy układ nerwowy

Szczegółowe informacje

moc:80 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:N05AE04
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:15093

Substancje czynne

Ziprasidonum

Opakowania

wielkosc28
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909990681198
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id48392
wielkosc30
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909990681204
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id48394
wielkosc56
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909990681228
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id48395
wielkosc60
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909990681235
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id48396
wielkosc90
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909990681242
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id48397

1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Zypsila, 20 mg, kapsułki, twarde
Zypsila, 40 mg, kapsułki, twarde
Zypsila, 60 mg, kapsułki, twarde
Zypsila, 80 mg, kapsułki, twarde
Ziprasidonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, n ależy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Zypsila i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zypsila
3. Jak stosować lek Zypsila
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Zypsila
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Zypsila i w jakim celu się go stosuje

Zypsila należy do leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi.

Lek Zypsila jest stosowany w leczeniu schizofrenii u doros łych - zaburzenia psychiczne go
charakteryzujące go się następującymi objawami: widzenie, słyszenie lub odczuwanie nieistniejących
rzeczy, wiara w rzeczy nie rzeczywiste , nadmierna podejrzliwość, wycofanie się lub trudności w
nawiązywaniu kontaktów z innymi, nerwowość, depresja lub lęk.

Lek Zypsila jest stosowany także u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 10 -17 lat w leczeniu
epizodów maniakalnych lub epizodów mieszanych o umiarkowanym nasileniu w zaburzeniach
afektywnych dwubiegunowych - zaburzeniach psychicznych charakteryzujących się zmiennymi
stanami wzmożonego (mania) lub obniżonego (depresja) nastroju. Najbardziej charakterystycznymi
objawami epizodu manii są: nadmierne pobudzenie, zawyżona samoocena, zwiększenie energii,
zmniejszona potrzeba snu, trudności w koncentracji lub nadpobudliwość i powtarzające się
zachowania o wysokim ryzyku.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zypsila

Kiedy nie stosować leku Zypsila :
- jeżeli pacjent ma uczulenie na zyprazydon lub na którykolwiek z pozosta łych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6). Objawy reakcji alergicznej obejmują: wysypkę, świąd,
obrzęk twarzy lub ust, problemy w oddychaniu ;
- jeśli pacjent ma lub miał kiedykolwiek problemy z sercem lub miał ostatnio zawał serca;
- jeśli pacje nt zażywa leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu pracy serca lub wpływające na
rytm pracy serca. Patrz także punkt poniżej ,, Zypsila a inne leki ’’.

2

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Zypsila należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą :
- jeżeli u pacjenta lub w jego rodzinie w przeszłości występowały zakrzepy krwi, ponieważ leki
z tej grupy sprzyjają powstawaniu zakrzepów ;
- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby;
- jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał drgawki l ub padaczkę;
- jeśli pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) i występuje u niego otępienie i
zwiększone ryzyko udaru;
- jeśli pacjent ma wolny rytm serca w spoczynku i (lub) został poinformowany, że ma
zmniejszone stężenie elektrolitów we krwi w wy niku długotrwałej, ciężkiej biegunki ,
wymiotów lub stosowania leków moczopędnych;
- jeśli u pacjenta występuje szybki lub nieregularny rytm serca, omdlenia, zapaść lub zawroty
głowy podczas wstawania, które mogą wskazywać na nieprawidłową czynność serca.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem , jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych
objawów:
- ciężkie reakcje skórne takie jak wysypka z pęcherzami, w tym z pęcherzami w jamie ustnej,
złuszczanie się skóry, gorączka, plamy na skórze, które mogą być o bjawami zespołu Stevensa -
Johnsona. Reakcje te mogą zagrażać życiu.

Jeśli u pacjenta mają zostać wykonane badania laboratoryjne (takie, jak badania krwi, moczu,
badania oceniające czynność wątroby lub serca, itp.), należy poinformować lekarza o stosowaniu
leku Zypsila, ponieważ może on zmieniać wyniki tych badań.

Zypsila a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować , w tym rów nież o lekach
wydawanych bez recepty.

NIE NALEŻY STOSOWAĆ leku Zypsila , jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń
rytmu serca lub mogąc e wpływać na czynność serca , taki e jak:
- leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójtlenek arsenu, hal ofantryna, octan lewometadylu,
mezorydazyna, tiorydazyna, pimozyd, sparfloksacyna, gatyfloksacyna, moksyfloksacyna,
metanosulfoniam dolasetronu, meflochina, sertindol lub cyzapryd. Te leki mogą wpływać na
czynność serca na skutek wydłużenia odstępu QT. W r azie jakichkolwiek dalszych
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zypsila należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą .

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach
sto sowanych w leczeniu:
- zakażeń bakteryjnych ; leki te zwane są antybiotykami ; np. antybiotyki makrolidowe lub
ryfampicyna;
- zmian nastroju (od nastroju depresyjnego do wzmożonego nastroju), pobudzenia i drażliwości.
Leki te zwane są stabilizatorami nastroj u; np. lit, karbamazepina, walproinian;
- depresji , w tym niektór ych lek ów serotoninergiczn ych, np. selektywn ych inhibitor ów
zwrotnego wychwytu serotoniny, taki ch jak fluoksetyna, paroksetyna, sertralina; lub lek ów
roślinn ych, preparat ów ziołow ych zawieraj ących ziele dziurawca;
- padaczki , np. fenytoina, fenobarbital, karbamazepina, etosuksymid;
- choroby Parkinsona , np. lewodopa, bromokryptyna, ropinirol, pramipeksol ;
oraz o przyjmowaniu obecnie lub ostatnio następujących leków: werapamil, chinidyna,
itra konazol lub rytonawir.

Patrz także punkt „Kiedy nie stosować leku Zypsila :”.

3

Zypsila z jedzeniem i piciem
Lek Zypsila NALEŻY ZAŻYWAĆ W TRAKCIE GŁÓWN YCH POSIŁK ÓW .
Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Zypsila, ponieważ zwiększa to ryzyko działa ń
niepożądanych.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego l eku.

Ciąża
Nie należy stosować leku Zypsila podczas ciąży, chyba, że lekarz zaleci inaczej , ponieważ istnieje
ryzyko uszkodzenia płodu. Pacjentki powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.
Należy jak najszybciej poinformować lekarza, jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę, podejrze wa, że może
być w ciąży lub planuje ciążę podczas stosowania leku Zypsila.

U noworodków, których matki stosują lek Zypsila w ostatnich 3 miesiącach ciąży mogą wystąpić
następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie , senność, pobudzenie, zaburzenia
oddychania , trudności w karmieniu. Jeśli u noworodka wystąpi jakikolwiek z tych objawów, należy
natychmiast zgłosić się do lekarza.

Karmienie piersią
Nie wolno karmić piersią podczas stosowania leku Zypsila, ponieważ niewielkie ilości leku mogą
wydzielać się z mlekiem matki. Jeśli pacjentka zamierza karmi ć piersią, przed zastosowaniem tego
leku powinna poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Zypsila może wywoływać senność. Jeśli wystąpi senność, aż do czasu jej ustąpie nia nie należy
prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych potencjalnie niebezpiecznych
czynności .

Zypsila zawiera laktozę
Jeżeli pacjent został poinformowany przez lekarza, że stwierdzono u niego nietolerancję niektórych
cukrów, powinien zwrócić się do lekarza przed przyjęciem tego leku.


3. Jak stosować lek Zypsila

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kapsułki należy połykać w cało ści, nie należy ich żuć. Lek Zypsila należy przyjmować w trakcie
posiłku. Ważne , aby nie żuć kapsułek, ponieważ może to wpływać na ilość leku wchłanianą w jelitach.

Lek Zypsila należy przyjmować dwa razy na dobę - jedną kapsułkę rano, podczas obfitego śni adania i
jedną kapsułkę wieczorem, podczas kolacji. Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia.

Dorośli
Zalecana dawka to 40 do 80 mg, dwa razy na dobę, przyjmowane z posiłkiem.

W razie długotrwałego leczenia, lekarz może dostosować dawkę leku. Nie należy przekraczać
maksymalnej dawki 160 mg na dobę.

Dzieci i młodzieży z chorobą afektywną dwubiegunową
Zwykle zalecana dawka początkowa to 20 mg, przyjmowane z posiłkiem. Następnie lekarz ustali
optymalną dawkę dla dziecka. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 80 mg na dobę u dzieci

4

o masie ciała <45 kg lub 160 mg na dobę u dzieci o masie ciała ≥45 kg.
Nie ustalono bezpieczeństwa an i skuteczności stosowania zyprazydonu w leczeniu schizofrenii u
dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat)
U pacjentów w podeszłym wieku, lekarz ustali dawkę odpowiednią dla pacjenta. U pacjentów w
wieku powyżej 65 lat dawki leku są często mniejsze, niż te, które są stosowane u młodszych
pacjentów. Lekarz poinformuje pacjenta, jaka dawka jest dla niego odpowiednia.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki
leku Zypsila. Lekarz ustali odpowiednią dawkę dla pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalec ana dawki leku Zypsila
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitalnego oddziału
ratunkowego. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku Zypsila.

W razie zastosowania większej dawki leku Zypsila mogą wystąpić objawy, takie jak senność, drżenie,
drgawki i mimowolne ruchy głowy i szyi.

Pominięcie zastosowania leku Zypsila
Jest istotne, aby przyjmować lek Zypsila regularnie, o tej samej porze każdego dnia. Jeśli pacjent
zapomniał o przyjęciu dawki, powinien przyjąć ją, gdy tylko sobie o tym przypomni, chyba że jest to
właściwa pora przyjęcia następnej dawki. W tej sytuacji należy przyjąć następną dawkę. Nie należy
stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pomin iętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Zypsila
Lekarz poinformuje pacjenta , jak długo należy stosować lek Zypsila. Nie należy przerywać stosowania
leku Zypsila, chyba że zdecyduje o tym lekarz.

Ważne, aby kontynuować przyjmowanie leku, nawet jeżeli pacj ent poczuje się lepiej. Jeśli leczenie
zostanie przerwane zbyt wcześnie, objawy choroby mogą wrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożąd ane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Większość działań niepożądanych ma charakter przemijający. Czasami może być trudno odróżnić
objawy samej choroby od działań niepożądanych.

NALEŻY przer wać stosowanie leku Zypsila i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli
wystąpi którekolwiek z ciężkich działań niepożądanych:

Częste działania niepożądane ( mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów) :
- Mimowolne lub nieprawidłowe ruchy, głów nie w obrębie twarzy lub języka.

Niezbyt częste działania niepożądane ( mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów) :
- Szybkie lub nieregularne bicie serca, zawroty głowy podczas wstawania, mogące wskazywać
na nieprawidłową czynność serca. Mogą to b yć objawy stanu zwanego niedociśnieniem
ortostatycznym.

5

Rzadkie działania niepożądane ( mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów ):
- Obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, trudności w połykaniu lub oddychaniu, pokrzywka.
Mogą to być objawy ciężk iej reakcji alergicznej, takiej jak obrzęk naczynioruchowy.
- Gorączka, przyspieszone oddychanie, pocenie się, sztywność mięśni, drżenie, trudności w
połykaniu i zaburzenia świadomości. Mogą to być objawy stanu chorobowego zwanego
złośliwym zespołem neurol eptycznym.
- Reakcje dotyczące skóry, w tym głównie wysypka, gorączka i powiększenie węzłów
chłonnych, które mogą być objawami stanu zwanego osutką polekową z eozynofilią i
objawami ogólnymi (DRESS). Reakcje te mogą zagrażać życiu.
- Splątanie, pobudzenie , wysoka temperatura ciała, nadmierne pocenie się, brak koordynacji
mięśni, drżenie mięśni. Mogą to być objawy stanu chorobowego zwanego zespołem
serotoninowym.
- Szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenie, które mogą być objawami zagrażające go życiu
stan u chorobowego zwanego torsade de pointes.
- Priapizm (przewlekła, bolesna erekcja).

Mogą wystąpić działania niepożądane, wymienione poniżej. Te działania niepożądane zazwyczaj
mają charakter łagodny do umiarkowanego i mogą z czasem ustąpić. Jeżeli działan ie
niepożądane jest ciężkie lub nie ustępuje, należy skontaktować się z lekarzem.

Bardzo częste działania niepożądane ( mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów ):
- Trudności ze snem
- Senność lub nadmierna senność w ciągu dnia
- Ból głowy

Częste dzia łania niepożądane ( mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów ):
- Katar
- Niezwykle podwyższony, euforyczny nastrój, dziwne schematy myślenia i nadmierna
ruchliwość , uczucie pobudzenia lub niepokoju
- Niepokój ruchowy
- Nieprawidłowe ruchy, w tym ru chy mimowolne, sztywność mięśni, spowolnione ruchy
- Zawroty głowy
- Uspokojenie
- Niewyraźne widzenie lub zaburzenia wzroku
- Wysokie ciśnienie krwi
- Zaparcie, biegunka, nudności, wymioty i niestrawność, suchość w jamie ustnej, zwiększenie
wydzielania ś liny
- Wysypka
- Zaburzenia seksualne u mężczyzn
- Gorączka
- Ból
- Zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała
- Wyczerpanie

Niezbyt częste działania niepożądane ( mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów ):
- Duże stężenie prolaktyny we krwi
- Zwiększenie apetytu
- Napady paniki
- Uczucie podenerwowania lub depresji
- Zmniejszenie popędu seksualnego
- Utrata przytomności
- Trudności w kontrolowaniu ruchów lub mimowolne ruchy
- Zespół niespokojnych nóg
- Ucisk w gardle, koszmary senne

6

- Drgawki, niekontrolowane ruchy oczu w ustalonej pozycji, niezdarność, zaburzenia mowy,
uczucie drętwienia i mrowienia, zmniejszenie zdolności do koncentracji, ślinotok
- Kołatanie serca, duszność
- Wrażliwość na światło, suchość oczu, brzęczenie w uszach , ból ucha
- Ból gardła, gazy, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
- Swędząca wysypka skórna, trądzik
- Kurcze mięśni, sztywność lub obrzęk stawów
- Pragnienie, dyskomfort w klatce piersiowej, nieprawidłowy chód
- Cofanie się kwasu z żołądka (refluks) , ból brzuch a
- Utrata włosów
- Nienaturalna pozycja głowy (kręcz karku lub s zyi)
- Nietrzymanie moczu, ból lub trudności w oddawaniu moczu
- Nieprawidłowe wytwarzanie mleka w piersiach
- Powiększenie piersi u mężczyzn
- Brak miesiączki
- Nieprawidłowości w b adaniach krwi lub w badaniach czynności serca
- Nieprawidłowości w badaniach czynności wątroby
- Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
- Ogólne osłabienie i zmęczenie.

Rzadkie działania niepożądane ( mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów ):
- Zmniejszenie stężenia wapnia we krwi
- Spowolnione myślenie, brak emocji
- Opadanie twarzy
- Paraliż
- Częściowa lub całkowita utrata wzroku w jednym oku, swędzenie oczu
- Zaburzenia mowy, czkawka
- Luźne stolce
- Podrażnienie skóry
- Niemożność otwarci a ust
- Trudności w całkowitym opróżnieniu pęcherza
- Zespół odstawienia u noworodków
- Osłabienie orgazmu
- Uczucie gorąca
- Zmniejszenie lub zwiększenie liczby białych krwinek ( stwierdzane w badaniach krwi)
- Czerwone, wypukłe plamy skórne ze zmianami z apalnymi, pokryte białą łuską, zwane
łuszczycą.

Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- Niewielkie zwiększenie liczby zgonów u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem,
stosujących leki przeciwpsychotyczne (w porównani u do pacjentów, u których nie stosowano
tego typu leków )
- Zakrzepy krwi w żyłach zwłaszcza kończyn dolnych (objawy obejmują obrzęk, ból i
zaczerwienie nóg). Zakrzepy te mogą przemieszczać się z krwią do płuc, powodując ból w
klatce piersiowej i trudnośc i w oddychaniu. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek z tych objawów,
należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych :
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309

7

e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań nie pożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Zypsila

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Prze chowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowy ch pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zypsila
- Substancją czynną leku jest zyprazydon. Każd a kapsułka, twarda zawiera 20, 40, 60 lub 80 mg
zyprazydonu w postaci zyprazydonu wodorosiarczanu.
- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia żelowana, kukurydziana, powidon K -25 i
magnezu stearynian w rdzeniu kapsułki oraz tytanu dwutlenek (E 171 ), żelatyna, indygokarmina
(E 132) oraz żelaza tlenek żółty (E 172) w otoczce kapsułki.

Jak wygląda lek Zypsila i co zawiera opakowanie
20 mg, kapsułki, twarde:
Wieczko kapsułki jest pastelowozielone, korpus kapsułki jest biały. Kapsułka zawiera proszek w
kolorze od jasnoróżowego do brązowawego.

40 mg, kapsułki, twarde:
Wieczko kapsułki jest ciemnozielone, korpus kapsułki jest pastelowozielony. Kapsułka zawiera
proszek w kolorze od jasnoróżowego do brązowawego.

60 mg, kapsułki, twarde:
Wieczko kapsułki j est ciemnozielone, korpus kapsułki jest biały. Kapsułka zawiera proszek w kolorze
od jasnoróżowego do brązowawego.

80 mg, kapsułki, twarde:
Wieczko kapsułki jest pastelowozielone, korpus kapsułki jest biały. Kapsułka zawiera proszek w
kolorze od jasnoróżo wego do brązowawego.

Wielkości opakowań: 28, 30, 56, 60 lub 90 kapsułek, twardych w blistrach, w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Ten produkt leczniczy jest do puszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

8


Austria Ziprasidon Krka
Bułgaria Zypsila 20 (40/60/80)
Czechy Zypsilan 20 (40/60/80) mg
Dania Ziprasidon Krka
Estonia Ypsila
Finlandia Ziprasi don Krka
Niemcy Zipsilan 20 (40/60/80) mg Hartkapseln
Węgry Ypsila 20 (40/60/80)
Litwa Zypsilan 20 (40/60/80)
Łotwa Ypsila 20 (40/60/80) mg c ietās kapsulas
Polska Zypsila
Słowenia Zypsila 20 (40/60/80)
Słowacja Zypsilan
Hiszpania Zypsilan
Szwecja Ziprasidon Krka
Rumunia Zypsila 20 (40/60/80) mg


Data ostatniej aktualizacji ulotki:

26.10.2017 r.