Zyfurax Forte

Przewód pokarmowy i metabolizm

Szczegółowe informacje

moc:200 mg
typ procedury:NAR
kod ATC:A07AX03
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:18545

Substancje czynne

Nifuroxazidum

Opakowania

wielkosc12
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990892044
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id68458

1/3
Ulotka do
ączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ZYFURAX FORTE
200 mg, tabletki powlekane
Nifuroxazidum

Nale ży uwa żnie zapozna ć si ę z tre ści ą ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa ż zawiera ona
informacje wa żne dla pacjenta .
Lek ten nale ży zawsze stosowa ć dok
adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjent a lub wed
ug
zalece ń lekarza, farmaceuty lub piel ęgniarki.
- Należy zachowa ć t ę ulotk ę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczyta ć.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, na leży zwróci ć si ę do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie mo żliwe objawy
niepo żądane niewymienione w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi, farmaceucie lub
piel ęgniarce. Patrz punkt 4.
- Jeśli po up
ywie 3 dni nie nast ąpi
a poprawa lub pacjent czuje si ę gorzej, nale ży skontaktowa ć
si ę z lekarzem.

Spis tre ści ulotki

1. Co to jest lek Zyfurax forte i w jakim celu si ę go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Zyfurax forte
3. Jak stosowa ć lek Zyfurax forte
4. Mo żliwe dzia
ania niepo żądane
5. Jak przechowywa ć lek Zyfurax forte
6. Zawarto ść opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Zyfurax forte i w jakim celu si ę go stosuje

Substancj ą czynn ą leku Zyfurax forte jest nifuroksazyd.
Nifuroksazyd wykazuje dzia
anie przeciwbakteryjne w obec większo ści bakterii wywo
uj ących
zaka żenia jelitowe. Dzia
a na ziarniaki Gram-dodatnie z rodzaju Staphylococcus i Streptococcus oraz
drobnoustroje Gram-ujemne ( Salmonella, Shigella, Klebsiella, Escherichia ). Nie dzia
a na bakterie z
rodzaju Proteus, Pseudomonas, Providentia . Nie zaburza prawid
owej równowagi mikrobiologiczn ej
przewodu pokarmowego.
Wskazania do stosowania
Lek Zyfurax forte stosuje si ę w ostrej lub przewlek
ej biegunce w przebiegu zaka żeń bakteryjnych
przewodu pokarmowego.
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Zyfurax forte


Kiedy nie stosowa ć leku Zyfurax forte:
- je śli pacjent ma uczulenie na nifuroksazyd, pochodne 5 -nitrofuranu lub którykolwiek z pozosta
ych
sk
adników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrze żenia i środki ostro żno ści
Przed rozpocz ęciem stosowania leku Zyfurax forte nale ży omówi ć to z lekarzem, farmaceut ą lub
piel ęgniark ą.

Podczas leczenia niezb ędne jest uzupe
nianie p
ynów i elektrolitów.
Je śli biegunka utrzymuje si ę po 2 lub 3 dniach leczenia lub w przypadku nasilen ia biegunki podczas
stosowania leku, nale ży natychmiast skontaktowa ć si ę z lekarzem.

2/3
Lek Zyfurax forte a inne leki
Należy powiedzie ć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stos owanych obecnie lub ostatnio,
a tak że o lekach, które pacjent planuje stosowa ć.

Zyfurax forte z jedzeniem, piciem i alkoholem
Lek nale ży stosowa ć równocze śnie z zachowaniem ścis
ej diety z wykluczeniem soków, surowych
warzyw i owoców, pikantnych i ci ężkostrawnych potraw.
Spo żywanie alkoholu w trakcie leczenia mo że wywo
a ć reakcj ę objawiaj ącą si ę nasilon ą biegunk ą,
wymiotami, bólem brzucha.
Ci ąża i karmienie piersi ą
Je śli pacjentka jest w ci ąży lub karmi piersi ą, przypuszcza że mo że by ć w ci ąży lub gdy planuje mie ć
dziecko, powinna poradzi ć si ę lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego le ku.
Nie zaleca si ę stosowania leku Zyfurax forte w okresie ci ąży i podczas karmienia piersi ą.

Prowadzenie pojazdów i obs
ugiwanie maszyn
Lek Zyfurax forte nie ma wp
ywu na zdolno ść prowadzenia pojazdów i obs
ugiwania maszyn.

Lek Zyfurax forte zawiera żó
cie ń chinolinow ą (E 104) i żó
cie ń pomara ńczow ą (E 110)
Lek mo że powodowa ć reakcje alergiczne.

3. Jak stosowa ć lek Zyfurax forte

Ten lek nale ży zawsze stosowa ć dok
adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjent a lub wed
ug
zalece ń lekarza, farmaceuty lub piel ęgniarki. W razie w ątpliwo ści nale ży zwróci ć si ę do lekarza lub
farmaceuty.
Lek stosuje si ę doustnie. Zalecana dawka to:
Doro śli: 4 tabletki na dob ę (800 mg) w 2-4 dawkach podzielonych.
Dzieci w wieku powy żej 6 lat: 3do 4 tabletki na dob ę (600 do 800 mg) w 2-4 dawkach podzielonych.
Bez konsultacji z lekarzem nie stosowa ć d
u żej ni ż 3 dni.

Stosowanie u dzieci
Nie nale ży stosowa ć leku Zyfurax forte u dzieci poni żej 6 lat.

Zastosowanie wi ększej ni ż zalecana dawki leku Zyfurax forte
W przypadku zastosowania wi ększej ni ż zalecana dawki leku, nale ży spowodowa ć wymioty i zg
osi ć
si ę do lekarza.

Pomini ęcie zastosowania leku Zyfurax forte
Pomini ętą dawk ę nale ży przyj ąć tak szybko jak jest to mo żliwe. Nie nale ży stosowa ć dawki
podwójnej w celu uzupe
nienia pomini ętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych w ątpliwo ści zwi ązanych ze stosowaniem tego leku nale ży zwróci ć si ę
do lekarza, farmaceuty lub piel ęgniarki.

4. Mo żliwe dzia
ania niepo żądane

Jak ka żdy lek, lek ten mo że powodowa ć dzia
ania niepo żądane, chocia ż nie u ka żdego one wyst ąpi ą.

Lek Zyfurax forte jest zwykle dobrze tolerowany.
Mog ą wyst ąpi ć reakcje nadwra żliwo ści, takie jak:
· wysypka,
· pokrzywka,
· obrz ęk naczynioruchowy (obrz ęk tkanek mi ękkich twarzy, warg, j ęzyka, niekiedy z
towarzysz ącym obrz ękiem krtani, mog ącym utrudnia ć oddychanie),

3/3
·

wstrz ąs anafilaktyczny (mog ąca zagra ża ć ż yciu reakcja nadwra żliwo ści, z takimi objawami, jak:
ś wi ąd, pokrzywka, duszno ść, spadek ci śnienia t ętniczego krwi, przyspieszone bicie serca).

Zg
aszanie dzia
a ń niepo żądanych
Jeśli wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie objawy niepo żądane niewymienione
w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub piel ęgniarce. Dzia
ania
niepo żądane mo żna zg
asza ć bezpo średnio do Departamentu Monitorowania Niepo żądanych Dzia
a ń
Produktów Leczniczych Urz ędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medyc znych i
Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,
tel.: +48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309,
e-mail:
ndl@urpl.gov.pl
Dzia
ania niepo żądane mo żna zg
asza ć równie ż podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzi ęki zg
aszaniu dzia
a ń niepo żądanych mo żna b ędzie zgromadzi ć wi ęcej informacji na temat
bezpiecze ństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywa ć lek Zyfurax forte

Lek nale ży przechowywa ć w miejscu niewidocznym i niedost ępnym dla dzieci.
Przechowywa ć w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poni żej 25°C.

Nie stosowa ć tego leku po up
ywie terminu wa żno ści zamieszczonego na opakowaniu. Termin
wa żno ści oznacza ostatni dzie ń podanego miesi ąca.

Leków nie nale ży wyrzuca ć do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapyta ć
farmaceut ę, jak usun ąć leki, których si ę ju ż nie u żywa. Takie post ępowanie pomo że chroni ć
ś rodowisko.

6. Zawarto ść opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zyfurax forte - Substancj ą czynn ą leku jest nifuroksazyd. 1 tabletka zawiera 200 mg nifuroksazydu.
- Pozosta
e sk
adniki (substancje pomocnicze) to: skr obia ziemniaczana, powidon K-30, magnezu
stearynian oraz otoczka Opadry II 85F22064 Yellow: alkohol poliwinylowy, makrogol 3350,
ż ó
cie ń chinolinowa, lak (E 104); talk, tytanu dwutlenek ( E 171), żó
cie ń pomara ńczowa, lak (E
110); indygokarmin, lak (E 132).

Jak wygl ąda lek Zyfurax forte i co zawiera opakowanie
Jedno opakowanie leku zawiera 12 tabletek powlekany ch w tekturowym pude
ku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSI ĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wroc
aw, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku
tel.: (22) 742 00 22
e-mail:
informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: