Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Zuritol

-

Szczegółowe informacje

moc:25 mg/ml
typ procedury:DCP
kod ATC:QP51AJ01
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:2290

Substancje czynne

Toltrazurilum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 1 l
kodEAN5909991067939
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id84868
wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 5 l
kodEAN5909991080990
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id86133

1
A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

2
ETYKIETO -ULOTKA

Zuritol 25 mg/ml roztwór do podania w wodzie do picia dla kur


1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY
ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i w ytwór ca odpowiedzialny za zwolnienie serii
LABORATORIOS CALIER, S.A.
C/Barcelonès, 26. Pla del Ramassà
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Barcelona, Hiszpania


2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Zuritol 25 mg/ml roztwór do podania w wodzie do picia d la kur
Toltrazuryl


3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ ( -CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Toltrazuryl 25 mg/ml
Bezbarwny do brązowego, klarowny roztwór.


4. WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie kokcydiozy u młodych kur rzeźnych i ptaków stad zarodowych .


5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję
pomocniczą.


6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nieznane.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych ob jawów
nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich lekarza weterynarii.


7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Kury (młode kury rzeźne i ptaki stad zarodowych ).


8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA ( -I) I SPOSÓB PODANIA

Podanie doustne (w wodzie do picia).
Zalecana dawka wynosi 7 mg na kg masy ciała (odpowiednik 28 ml produktu na 100 kg masy ciała
lub 1,4 ml produktu na 1 litr wody do picia, przyjmując, że spożycie wody wynosi 1 litr na 5 kg m .c.)
podawane dzi ennie przez 2 kolejne dni .

3
Produkt leczniczy weterynaryjny powinien być podawany w sposób ciągły przez 48 godzin, lub w
cyklu 8 -godzinnym stosowanym przez 2 kolejne dni.
Należy dokładnie obliczyć całkowitą masę ciała leczonych zwierząt i dzienne spożycie wody.


9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Spożycie wody może być różne, szczególnie jest ono zależne od stanu klinicznego ptaków,
temperatury otoczenia, programu oświetlenia, zastosowanego systemu pojenia, wieku i rasy. Jeśli
spożycie wody jest więk sze lub mniejsze od powyższej normy, stężenie produktu leczniczego
weterynaryjnego w wodzie do picia powinno być odpowiednio dostosowane. Należy używać
odpowiednich i właściwie skalibrowanych urządzeń dozujących. Woda z awierająca produkt leczniczy
powinna stanowić jedyne źródło wody do picia. Woda zawierająca produkt leczniczy nadaje się do
spożycia tylko przez 24 godziny, dlatego należy przygotowywać świeżą porcję każdego dnia.
Rozcieńczenia bardziej skoncentrowane niż 3:1000 (3 ml produktu na 1 litr wody do picia) może
spowodować wytrącenie się produktu. Nie jest zalecane wstępne rozcieńczenie i podawanie za
pomocą pompy dozującej (dozownik). Preferowane jest użycie pojemnika zbiorczego.
Po zakończeniu podawania produktu powin no si ę oczyścić odpowiednio systemy pojenia, aby uniknąć
podawania subterapeutycznych dawek substancji czynnej.


10. OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne: 16 dni.
Jaja: Produkt n ie dopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do s pożycia
przez ludzi. Nie stosować na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.


11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIU

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.
Nie używać po upływie terminu ważności podan ego na opakowaniu.
Okres ważności po rozcieńczeniu w wodzie do picia: 24 godziny.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego 3 miesiące.
Zawartość otwartego opak owania należy zużyć do …


12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

Podobnie jak w przypadku wszystkich kokcydiostatyków, częste i długotrwałe stosowanie środków
przeciwpierwotniaczych z tej samej grupy może prowadzić do rozwoju oporności.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt :

Utrzymanie właściwej higieny może zmniejszać ryzyko wystąpienia kokcydiozy. Dlatego zalecane
jest, by oprócz prowadzonego leczenia naprawić występujące br aki dotyczące hodowli. Kurniki
powinny być czyste i suche. Leczeniu powinny być poddane wszystkie zwierzęta w stadzie. Aby
uzyskać najlepsze rezultaty, leczenie należy rozpocząć, gdy objawy kliniczne nie rozprzestrzeniły się
jeszcze na całe stado. Ten wete rynaryjny produkt leczniczy jest silnym alkalicznym roztworem i nie
należy go podawać w postaci nierozcieńczonej.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom :

4
Ten produkt jest roztworem alkalicznym - powinn o się unikać kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi.
Podczas stosowania tego produktu, należy używać osobistej odzieży i sprzętu ochronnego, na które
składają się rękawice i okulary ochronne. W przypadku podrażnienia oczu i skóry po kontakcie z
produktem, n ależy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę
informacyjną. Osoby o znanej nadwrażliwości na toltrazuryl lub którąkolwiek substancję pomocniczą
powinny unikać kontaktu z tym produktem. Nie palić, nie jeść i nie pić w tra kcie pracy z produktem.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy,
odtrutki ), jeżeli niezbędne

Pierwsze objawy nietolerancji, takie jak zmniejszenie spożycia wody, były obserwowano po ponad 5 -
krotnym przekroczeni u zalecanej dawki.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.


13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO
PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z
NIEGO ODPADÓW , JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kana lizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą on e na lepszą ochronę
środowiska.


14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY T EKSTU ULOTKI15. INNE INFORMACJE

Wyłącznie dla zwierząt
Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy
kontaktować si ę z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:

Calier Polska Sp. z o.o.
Deszczno 13D
66 -446 Deszczno
tel. 095 7214521, fax. 095 7214532

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2290/13
Nr serii:
Termin ważności:

Butelki HDPE o pojemności 1 l
Butelki HDPE o pojemności 5 l

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.