Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Zoledronic acid Mylan

Układ mięśniowo-szkieletowy

Szczegółowe informacje

moc:4 mg/100 ml
podmiot:Mylan S.A.S.
typ procedury:MRP
kod ATC:M05BA08
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:21927

Substancje czynne

Acidum zoledronicum monohydricum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscifiol. 100 ml
kodEAN5909991143886
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id102768
wielkosc4
jednostkaWielkoscifiol. 100 ml
kodEAN5909991143893
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id102769
wielkosc5
jednostkaWielkoscifiol. 100 ml
kodEAN5909991143909
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id102770
wielkosc10
jednostkaWielkoscifiol. 100 ml
kodEAN5909991143916
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id102771

1
Ulotka do
ączona do opakowania: informacja dla u żytkownika

Zoledronic acid Mylan, 4 mg/100 ml, roztwór do infu zji

Acidum zoledronicum


Nale ży uwa żnie zapozna ć si ę z tre ści ą ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa ż zawiera ona
informacje wa żne dla pacjenta.
- Należy zachowa ć t ę ulotk ę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczyta ć.
- W razie jakichkolwiek w ątpliwo ści nale ży zwróci ć si ę do lekarza, farmaceuty lub piel ęgniarki.
- Jeśli u pacjenta wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo dane, w tym wszelkie objawy niepo dane
niewymienione w tej ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi, farmaceucie lub piel ęgniarce. Patrz
punkt 4.

Spis tre ści ulotki

1. Co to jest lek Zoledronic acid Mylan i w jakim c elu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Zoledronic acid Mylan
3. Jak stosowa ć lek Zoledronic acid Mylan
4. Mo żliwe dzia
ania niepo dane
5. Jak przechowywa ć lek Zoledronic acid Mylan
6. Zawarto opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Zoledronic acid Mylan i w jakim c elu się go stosuje

Substancj ą czynn ą w leku Zoledronic acid Mylan jest kwas zoledronowy , który należy do grupy
leków zwanych bisfosfonianami. Kwas zoledronowy dzi a
a przez wiązanie si ę z tkank ą kostn ą
i opó źnianie szybko ści przebudowy ko ści. Jest stosowany:
- w zapobieganiu powik
aniom kostnym, np. z
amaniom u doros
ych pacjentów z przerzutami
nowotworowymi do ko ści (rozsiew nowotworu z pierwotnego miejsca wyst ępowania do ko ści)
- w celu zmniejszenia st enia wapnia we krwi doros
ych pacjentów w przypadkach, kiedy
st enie jest zwi ększone z powodu obecno ści nowotworu. Nowotwory mog ą przyspiesza ć
przebudow ę tkanki kostnej, powoduj ąc zwi ększone uwalnianie wapna z ko ści. Taki stan
okre ślany jest jako hiperkalcemia wywo
ana chorob ą nowotworow ą (ang. TIH)

2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Zoledronic acid Mylan


Nale ży stosowa ć si ę do wszystkich zalece ń lekarza.
Lekarz zaleci badania krwi przed rozpocz ęciem podawania leku Zoledronic acid Mylan i b ędzie
sprawdza
reakcj ę na leczenie w regularnych odst ępach czasu.

Leku Zoledronic acid Mylan nie wolno stosowa ć:
– je śli pacjentka karmi piersi ą
– je śli pacjent ma uczulenie na kwas zoledronowy, inny b isfosfonian (grupa
leków, do których nale ży lek Zoledronic acid Mylan) lub na którykolwiek z pozosta
ych
sk
adników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

Ostrze żenia i środki ostro żno ści
Przed rozpocz ęciem stosowania leku Zoledronic acid Mylan nale ży omówi ć to z lekarzem, farmaceut ą lub
piel ęgniark ą.
– jeśli u pacjenta wyst ępuj ą lub wyst ępowa
y dolegliwo ści zwi ązane z nerkami
– jeśli u pacjenta wyst ępuje lub wyst ępowa
ból, obrz ęk lub zdr ętwienie szczęki, uczucie

2
ci ko ści szcz ęki lub ruszania si ę z ębów. Lekarz mo że zaleci ć pacjentowi zg
oszenie si ę na badanie
stomatologiczne przed rozpocz ęciem leczenia kwasem zoledronowym
– jeśli pacjent jest w trakcie leczenia stomatologicznego albo zamierza poddać si ę zabiegowi
chirurgii szcz ękowej; nale ży wówczas poinformowa ć stomatologa o przyjmowaniu kwasu
zoledronowego i poinformowa ć lekarza prowadz ącego o leczeniu stomatologicznym

Podczas leczenia lekiem Zoledronic acid Mylan nale ży utrzymywa ć nale żyt ą higien ę jamy ustnej
(obejmuj ąc ą regularne mycie z ębów) i zg
asza ć si ę na rutynowe badania kontrolne.

Nale ży natychmiast skontaktowa ć si ę z lekarzem prowadz ącym i stomatologiem, je śli u pacjenta wyst ąpi ą
jakiekolwiek dolegliwo ści w obr ębie jamy ustnej lub z ębów, takie jak obluzowanie z ębów, ból lub obrz ęk,
brak gojenia si ę, owrzodzenia lub obecno wydzieliny, poniewa ż mog ą one by ć objawami stanu zwanego
martwic ą ko ści szcz ęki.

Pacjenci, którzy poddawani s ą chemioterapii i (lub) radioterapii, którzy przyjmu ją kortykosteroidy, którzy
poddawani s ą zabiegom z zakresu chirurgii szcz ękowej, którzy nie otrzymuj ą rutynowej opieki
stomatologicznej, którzy maj ą choroby dzi ąse
, którzy pal ą tyto ń, lub którzy w przesz
o ści przyjmowali
bifosfoniany (w celu leczenia lub zapobie żenia zaburzeniom ko ści) mog ą mie ć wy ższe ryzyko wyst ąpienia
martwicy ko ści szcz ęki.

Nale ży skontaktowa ć si ę z lekarzem prowadz ącym, je śli u pacjenta wyst ąpi ból, os
abienie lub dyskomfort
w udzie, biodrze lub pachwinie, poniewa ż mo że to by ć wczesny objaw mo żliwego z
amania ko ści udowej
(patrz punkt 4 "Mo żliwe dzia
ania niepo dane").

U pacjentów otrzymuj ących kwas zoledronowy zg
aszano zmniejszone st enie wapnia we krwi
(hipokalcemia), b ęd ące niekiedy przyczyn ą skurczów mi ni, suchej skóry i uczucia pieczenia.
Donoszono o wyst ępowaniu nieregularnego bicia serca (arytmii serca), napadów padaczkowych,
dr ętwienia i drga ń mi ni (t yczki) jako skutku ci kiej hipokalcemii. W niektórych przypadkach
hipokalcemia mo że zagra ża ć ż yciu. Je śli którakolwiek z tych sytuacji odnosi si ę do pacjenta, nale ży
natychmiast poinformowa ć o tym lekarza. Je śli u pacjenta wyst ępowa
a wcze śniej hipokalcemia nale ży j ą
skorygowa ć przed przyj ęciem pierwszej dawki kwasu zoledronowego. Pacjent o trzyma odpowiednie
suplementy wapnia i witaminy D.
Pacjenci w wieku 65 lat i starsi
Lek Zoledronic acid Mylan mo że by ć stosowany u osób w wieku 65 lat i starszych. Brak danych
odno śnie dodatkowych ostrze żeń wymaganych w tej grupie pacjentów.

Dzieci i m
odzie ż
Nie zaleca si ę stosowania leku Zoledronic acid Mylan u dzieci i m
odzieży w wieku poni żej 18 lat.

Lek Zoledronic acid Mylan a inne leki
Nale ży powiedzie ć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pa cjenta obecnie lub ostatnio oraz
o lekach, które pacjent planuje stosowa ć. Szczególnie wa żne jest, aby poinformowa ć lekarza
o przyjmowaniu:
- antybiotyków z grupy aminoglikozydów (leki stosow ane w leczeniu cikich zaka że ń ), kalcytoniny
(leku stosowanego w leczeniu osteoporozy pomenopauz alnej i hiperkalcemii), pętlowych leków
moczop ędnych (leków stosowanych w leczeniu wysokiego ci śnienia krwi lub obrz ęków) oraz innych
leków zmniejszaj ących st enie wapnia, poniewa ż stosowanie ich w skojarzeniu z bisfosfonianami
mo że powodowa ć nadmierne zmniejszenie st enia wapnia we krwi
- talidomidu (leku stosowanego w leczeniu pewnych n owotworów krwi z zajęciem ko ści) lub
innych leków, które mog ą by ć szkodliwe dla nerek
- innych leków zawieraj ących kwas zoledronowy, które stosowane s ą w leczeniu osteoporozy i innych
nienowotworowych chorób ko ści lub innych bisfosfonianów, poniewa ż
ączne skutki
dzia
ania tych leków przyjmowanych z lekiem Zoledro nic acid Mylan nie są znane
- leków antyangiogennych (stosowanych w leczeniu ra ka), ponieważ jednoczesne stosowanie
tych leków z kwasem zoledronowym zwi ązane jest z doniesieniami o wyst ępowaniu
martwicy ko ści szcz ęki.

3
Cia i karmienie piersi ą
Leku Zoledronic acid Mylan nie nale ży stosowa ć w okresie ci y. Nale ży poinformowa ć lekarza,
je śli pacjentka jest w ci y lub podejrzewa ci ę.

Leku Zoledronic acid Mylan nie stosowa ć u kobiet karmi ących piersi ą

Je śli pacjentka jest w ci y lub karmi piersi ą, przypuszcza że mo że by ć w ci y lub gdy planuje mie ć
dziecko, powinna poradzi ć si ę lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego le ku.

Prowadzenie pojazdów i obs
ugiwanie maszyn
Wyst ępowa
y przypadki zawrotów g
owy i senno ści zwi ązane ze stosowaniem kwasu zoledronowego.
Dlatego te ż nale ży zachowa ć ostro żno podczas prowadzenia pojazdów, obs
ugiwania maszyn
i wykonywania innych czynno ści wymagaj ących skoncentrowanej uwagi.

Lek Zoledronic acid Mylan zawiera sód
Ten lek zawiera mniej ni ż 1 mmol (23 mg) sodu na dawk ę (100 ml), to znaczy lek uznaje si ę za „wolny od
sodu“.

3. Jak stosowa ć lek Zoledronic acid Mylan

– Lek Zoledronic acid Mylan musi by ć podawany wy
ącznie przez osoby wykonuj ące zawód
medyczny, posiadaj ące odpowiednie przygotowanie do do żylnego podawania bisfosfonianów
tzn. podawania bisfosfonianów do ży
y
– Lekarz zaleci wypicie odpowiedniej ilo ści wody przed ka żdym podaniem leku, aby zapobiec
odwodnieniu
– Nale ży uwa żnie stosowa ć si ę do wszystkich innych zalece ń lekarza, piel ęgniarki lub
farmaceuty

W jakiej dawce stosuje si ę lek Zoledronic acid Mylan
– Zalecana dawka wynosi 4 mg - Jeśli u pacjenta wyst ępuj ą zaburzenia czynno ści nerek, lekarz prowadz ący mo że poda ć mniejsz ą
dawk ę leku, w zale żno ści od nasilenia choroby nerek

Jak cz ęsto stosuje si ę lek Zoledronic acid Mylan
– W przypadku zapobiegania powik
aniom kostnym spo wodowanym przerzutami do kości,
podaje si ę jedn ą infuzj ę leku Zoledronic acid Mylan co trzy do czterech tyg odni.
– W przypadku leczenia maj ącego na celu zmniejszenie st enia wapnia we krwi, zwykle stosuje si ę
tylko jedn ą infuzj ę leku Zoledronic acid Mylan.

Jak stosuje si ę lek Zoledronic acid Mylan
– Lek Zoledronic acid Mylan jest podawany jako wle w kroplowy (infuzja) do ży
y, który
powinien trwa ć co najmniej 15 minut i powinien by ć podawany jako osobny roztwór do żylny
przez oddzieln ą lini ę infuzyjn ą.

Pacjentom maj ącym niskie st enie wapnia we krwi, lekarz przepisze wap ń i witamin ę D
do codziennego przyjmowania.
Zastosowanie wi ększej ni ż zalecana dawki leku Zoledronic acid Mylan
Pacjenci, którym podano wi ększe ni ż zalecane dawki leku Zoledronic acid Mylan, powinni być
uwa żnie monitorowani. Jest to konieczne ze wzgl ędu na mo żliwo wyst ąpienia nieprawid
owych
st eń elektrolitów w surowicy (np. wapnia, fosforu i mag nezu) i (lub) zmian czynności nerek, w tym
ci kich zaburze ń czynno ści nerek. U pacjentów ze zbyt ma
ym st eniem wapnia mo że by ć konieczne
podanie uzupe
niaj ącej infuzji wapnia.

4
4. Możliwe dzia
ania niepo dane

Jak ka żdy lek, lek ten mo że powodowa ć dzia
ania niepo dane, chocia ż nie u ka żdego one wyst ąpi ą.

Nale ży natychmiast poinformowa ć lekarza w przypadku wyst ąpienia któregokolwiek z nast ępuj ących
dzia
a ń niepo danych, a je żeli maj ą ci ki charakter, zg
osi ć si ę do oddzia
u ratunkowego
najbli ższego szpitala:

Cz ęsto (mog ą wyst ępowa ć u nie wi ęcej ni ż 1 na 10 pacjentów):
– Ma
e st enia wapnia we krwi stwierdzane w badaniach laborat oryjnych. Może to prowadzi ć do
skurczów mi ni lub uczucia mrowienia szczególnie wokó
ust.

Niezbyt cz ęsto (mog ą wyst ępowa ć u nie wi ęcej ni ż 1 na 100 pacjentów):
– Wytwarzanie ma
ych ilo ści moczu lub bezmocz, ból podczas oddawania moczu, mętny mocz lub
o ciemnym zabarwieniu prawdopodobnie powi ązany z bólem w dolnej cz ci pleców. Mog ą to by ć
objawy powa żnych problemów z nerkami
- Ból w jamie ustnej, ból z ębów i (lub) szcz ęki, obrz ęk lub niegoj ące si ę owrzodzenia obr ębie jamy
ustnej lub szcz ęki, obecno wydzieliny, zdr ętwienie lub uczucie ci ko ści szcz ęki lub ruszanie si ę
z ę bów. Mog ą to by ć objawy uszkodzenia ko ści w szcz ęce (martwica ko ści)
– Bardzo szybkie lub nieregularne bicie serca (mig otanie przedsionków), które by
o obserwowane
u pacjentek z osteoporoz ą pomenopauzaln ą leczonych kwasem zoledronowym. Nie wiadomo, czy to
kwas zoledronowy powoduje nieregularne bicie serca, jednak należy poinformowa ć lekarza w
przypadku wyst ąpienia takich objawów po przyj ęciu kwasu zoledronowego
– Ci kie reakcje alergiczne takie jak czerwona sw ędz ąca wysypka skórna (znana jako wysypka
pokrzywkowa lub pokrzywka), uczucie zm ęczenia z mo żliwym upadkiem i utrat ą przytomno ści
- Niskie ci śnienie krwi prowadz ące do omdlenia lub wstrz ąsu. U pacjenta mo że wyst ąpi ć spl ątanie,
zmiany w rytmie serca, lepki pot na skórze, pragnie nie lub niska temperatura cia
a

Rzadko (mogą wyst ępowa ć u nie wi ęcej ni ż 1 pacjenta na 1 000):
- Inne zaburzenia rytmu serca (arytmia serca), które można stwierdzi ć w EKG. Mo że to wynika ć
z ma
ego st enia wapnia
- Obrzęk twarzy, warg, ust, j ęzyka lub gard
a powoduj ący trudno ści w oddychaniu lub prze
ykaniu
– Zaburzenie czynno ści nerek zwane zespo
em Fanconiego (potwierdzone pr zez lekarza po wykonaniu
okre ślonych bada ń moczu)


Bardzo rzadko (mogą wyst ępowa ć u nie wi ęcej ni ż 1 pacjenta na 10 000):
- Napady padaczkowe, dr ętwienie i dr żenie. Mog ą to by ć skutki ma
ego st enia wapnia
- Jeśli u pacjenta wyst ąpi ból ucha, wydzielina z ucha i (lub) zaka żenie ucha, nale ży powiedzie ć o tym
lekarzowi. Mog ą to by ć objawy uszkodzenia tkanki kostnej w uchu

Inne mo żliwe dzia
ania niepo dane:

Bardzo cz ęsto (mog ą wyst ępowa ć u wi ęcej ni ż 1 na 10 pacjentów):
- Niskie st enie fosforanów we krwi stwierdzane w badaniach lab oratoryjnych krwi

Cz ęsto (mog ą wyst ępowa ć u nie wi ęcej ni ż 1 na 10 pacjentów):
- Ból g
owy - Gorączka
- Objawy grypopodobne obejmuj ące ból g
owy, gor ączk ę, uczucie zm ęczenia, os
abienie, senno ,
ogólne z
e samopoczucie, uderzenia gor ąca, dreszcze, ból d
oni lub stóp, nudno ści, wymioty i (lub)
biegunka. W wi ększo ści przypadków specjalne leczenie nie jest wymagane, a objawy ustępuj ą po
krótkim czasie (kilka godzin lub dni)
- Nudno ści, wymioty, zmniejszenie apetytu
- Ból kości, mi ni lub stawów, ból uogólniony
- Obrz ęk i
zawienie oczu, uczucie piasku w oczach (zapale nie spojówek)

5
- Zmęczenie, duszno , blado skóry. Mog ą to by ć oznaki ma
ej ilo ści krwinek czerwonych
(niedokrwisto )
- Inne zaburzenia czynno ści nerek maj ące wp
yw na oddawanie moczu
- Zwiększone st enie kreatyniny i mocznika we krwi stwierdzane w ba daniach laboratoryjnych.

Niezbyt cz ęsto (mog ą wyst ępowa ć u nie wi ęcej ni ż 1 na 100 pacjentów):
- Inne reakcje nadwra żliwo ści
- Wzrost liczby infekcji wywo
uj ących gor ączk ę, silne dreszcze, owrzodzenia w jamie ustnej lub bó l
gard
a. Mog ą to by ć oznaki ma
ej ilo ści bia
ych krwinek
- Zaczerwienienie lub widoczne naczynia krwiono śne bia
kówek oczu, silny ból oka, ból okolic brwi,
skroni lub żuchwy,
zawienie oczu, wra żliwo na świat
o
- Wysokie lub niskie ci śnienie t ętnicze krwi
- Ból w klatce piersiowej
- Reakcje skórne (ból, podra żnienie, obrz ęk lub twarde guzki) w miejscu podania, wysypka,
sw ędzenie
- Zawroty g
owy, niepokój, zaburzenia snu, zaburzen ia smaku, drżenie, mrowienie i dr ętwienie r ąk lub
stóp, zmniejszenie lub zwi ększenie wra żliwo ści dotykowej
- Biegunka, zaparcie, ból brzucha, niestrawno , owrzodzenia jamy ustnej lub objawy przezi ębienia,
sucho jamy ustnej
- Ma
e st enie magnezu lub potasu we krwi stwierdzane w badan iach laboratoryjnych. Lekarz będzie
to kontrolowa
i zleci niezb ędne badania
- Zwi ększenie masy cia
a
- Nasilone pocenie
- Senno 
- Nieostre widzenie - Ucisk w klatce piersiowej ze świszcz ącym oddechem lub kaszlem
- Kaszel
- Ospa
o
- Obrzęk d
oni, kostek lub stóp
- Skurcze mi ni
- Krew w moczu
- Bia
ko w moczu stwierdzane w badaniach laboratoryjn ych

Rzadko (mogą wyst ępowa ć u nie wi ęcej ni ż 1 na 1000 pacjentów):
- Zm ęczenie, os
abienie, duszno , blado z pojawianiem si ę niewyja śnionych siniaków lub
d
u ższym ni ż zwykle krwawieniem i oznakami ma
ej liczby bia
ych krwinek (patrz opis "Niezbyt
cz ęsto" powy żej). Mog ą to by ć objawy ma
ej liczby wszystkich typów krwinek
- Zaczerwienienie oczu z towarzysz ącym niewyra źnym lub m ętnym widzeniem, cienie, kropki lub
obiekty poruszaj ące si ę po polu widzenia (m ęty) w jednym lub w obu oczach
- Nasilająca si ę z czasem duszno z towarzysz ącym suchym kaszlem i z prawdopodobn ą utrat ą masy
cia
a. Mog ą to by ć oznaki problemów z p
ucami
- W rzadko wyst ępuj ących przypadkach mog ą wyst ąpi ć nietypowe z
amania ko ści udowej szczególnie
u pacjentów d
ugotrwale leczonych z powodu osteopor ozy. Należy zwróci ć si ę do lekarza
w przypadku pojawienia si ę bólu, os
abienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub
w pachwinie, poniewa ż mo że to ju ż wcze śniej wskazywa ć na prawdopodobie ństwo wyst ąpienia
z
amania ko ści udowej
- Wolne bicie serca
- Spl ątanie
- Du że st enie potasu lub sodu we krwi stwierdzane w badaniac h laboratoryjnych
- Choroba stawów (zapalenie stawów) i obr zęk stawów, które mog ą trwa ć tylko przez kilka dni

Bardzo rzadko (mogą wyst ępowa ć u nie wi ęcej ni ż 1 na 10 000 pacjentów):
- agodne bóle lub bolesno oczu

Zg
aszanie dzia
a ń niepo danych

Je śli wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo dane, w tym wszelkie objawy niepo dane niewymienione w

6
ulotce, należy powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dzia
ania niepo dane mo żna zg
asza ć
bezpo średnio do Departamentu Monitorowania Niepo danych Dzia
a ń Produktów Leczniczych Urz ędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medyczny ch i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie
181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, fak s: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzia
ania niepodane mo żna zg
asza ć równie ż podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzi ęki zg
aszaniu dzia
a ń niepo danych mo żna b ędzie zgromadzi ć wi ęcej informacji na temat
bezpiecze ństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywa ć lek Zoledronic acid Mylan

Lekarz prowadz ący, piel ęgniarka lub farmaceuta s ą poinformowani o tym, jak w
a ściwie przechowywa ć lek
Zoledronic acid Mylan (patrz punkt 6).
6. Zawarto opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zoledronic acid Mylan
- Substancj ą czynn ą leku jest kwas zoledronowy. Jedna fiolka zawiera 4 mg kwasu zoledronowego, co
odpowiada 4,26 mg kwasu zoledronowego jednowodnego.
- Pozosta
e sk
adniki to: mannitol (E 421), c ytrynian sodu (E 331) (patrz punkt 2 „Lek Zoledroni c acid
Mylan zawiera sód”) i woda do wstrzykiwa ń.

Jak wygl ąda lek Zoledronic acid Mylan i co zawiera opakowani e

Zoledronic acid Mylan to klarowny i bezbarwny roztwór, bez widocznych cz ąstek.
Zoledronic acid Mylan jest dostarczany w postaci roztworu w fiolkach. Jed na fiolka zawiera 4 mg kwasu
zoledronowego.
Zoledronic acid Mylan jest dostarczany w opakowaniach zawieraj ących 1, 4 lub 5 fiolek.
Nie wszystkie wielko ści opakowa ń musz ą znajdowa ć si ę w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Mylan S.A.S
117 Allée des Parcs
69800 Saint-Priest
Francja
Wytwórca
Agila Specialties Polska Sp. z o.o.
ul. Daniszewska 10
03-230 Warszawa
Polska
Sanochemia Pharmazeutica AG
Landeggerstrasse 7
A -2491 Neufeld an der Leitha
Austria

7
W celu uzyskania bardziej szczegó
owych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach cz
onkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego nale ży zwróci ć si ę do przedstawicielstwa podmiotu
odpowiedzialnego:
Mylan Sp. z o.o.
Tel: +48 22 546 64 00
Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2017

--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
Informacje przeznaczone wy
ącznie dla fachowego personelu medycznego:

Przygotowanie i podanie leku Zoledronic acid Mylan
Wy
ącznie do jednorazowego u żytku. Wszelkie niezu żyte resztki roztworu nale ży wyrzuci ć.
Nale ży u żywa ć wy
ącznie klarownych roztworów bez wytr ąconych cz ąstek i przebarwie ń.
Podczas przygotowania infuzji nale ży przestrzega ć zasad aseptyki.

Je żeli roztwór leku przechowywany jest w lodówce, prze d podaniem sch
odzony roztwór musi osiągn 
temperatur ę pokojow ą.

Lek podaje si ę w 15-minutowej infuzji do żylnej. Ze wzgl ędu na brak danych na temat zgodno ści kwasu
zoledronowego z innych substancjami podawanymi do żylnie, leku Zoledronic acid Mylan nie miesza ć
z innymi lekami i substancjami i powinien by ć on zawsze podawany przez oddzieln ą lini ę infuzyjn ą.

Stan nawodnienia pacjenta nale ży oceni ć przed ka żdym podaniem leku Zoledronic acid Mylan, aby
zapewni ć odpowiednie nawodnienie.

Roztwór kwasu zoledronowego mo żna stosowa ć bezpo średnio bez dalszego przygotowania u pacjentów
z prawid
ow ą czynno ści ą nerek. U pacjentów z lekk ą do umiarkowanej niewydolno ści ą nerek, zmniejszenie
dawki powinno by ć przygotowane zgodnie z instrukcj ą poni żej.

W celu przygotowania zmniejszonej dawki dla pacjent ów z wyjściowym CLcr 60 ml/min, patrz Tabela 1
poni żej. Nale ży usun wskazan ą obj ęto roztworu kwasu zoledronowego z fiolki i zast ąpi ć tak ą sam ą
obj ęto ści ą ja
owego chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%), roztwór do i niekcji lub 5% roztworem glukozy do
iniekcji.
Tabela 1 : Przygotowanie zmniejszonej dawki kwasu zoledroneo wego 4 mg/100 ml roztwór do infuzji

Wyj ściowy klirens
kreatyniny(ml/min) Obj
ęto (ml) do
usuni ęcia roztworu do
infuzji kwasu
zoledronowego Obj
ęto (ml) do
uzupe
nienia ja
owego
roztworu chlorku sodu
9 mg/ml (0,9%) lub 5%
roztworu glukozy do
iniekcji

Dostosowana dawka (mg kwasu
zoledronowego w 100
ml roztworu)
50-60 12,0 12,0 3,5
40-49 18,0 18,0 3,3
30-39 25,0 25,0 3,0
*Dawki obliczano przyjmuj ąc, że docelowe warto ści AUC wynosz ą 0,66 (mg•h/l)
(CLcr = 75 ml/min). Uwa ża si ę, że podanie mniejszych dawek pacjentom z zaburzeniami czynności nerek
pozwoli osi ągn takie same warto ści AUC, jak u pacjentów z klirensem kreatyniny 75 m l/min.

Badania z kilku rodzajów linii infuzyjnych wykonany ch z polichlorku winylu, polietylenu i polipropylenu
nie wykaza
y niezgodno ści z kwasem zoledronowym.

8

Przechowywanie leku Zoledronic acid Mylan
Lek należy przechowywa ć w miejscu niewidocznym i niedost ępnym dla dzieci.

Nie stosowa ć leku Zoledronic acid Mylan po up
ywie terminu wa żno ści zamieszczonego na opakowaniu.
Termin wa żno ści oznacza ostatni dzie ń podanego miesi ąca

Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywa nia.

Po pierwszym otwarciu opakowania lub po przygotowan iu chemiczna i fizyczna trwa
o produktu
leczniczego zosta
a wykazana przez 24 godziny w tem peraturze 2°C-8°C i temperaturze 25°C.
Z mikrobiologicznego punktu widzenia, rozcie ńczony roztwór do infuzji powinien by ć podany
natychmiast. Je śli produkt leczniczy nie zostanie natychmiast zu żyty, odpowiedzialno za czas
i warunki jego przechowywania przed u życiem ponosi podmiot prowadz ący leczenie, a roztwór
jest trwa
y nie d
u żej ni ż 24 godziny w temperaturze 2°C – 8°C.

Nie nale ży wyrzuca ć leków do kanalizacji. Takie post ępowanie pomo że chroni ć ś rodowisko.