Voltaren MAX

Układ mięśniowo-szkieletowy

Szczegółowe informacje

moc:23,2 mg/g
postać:żel
typ procedury:NAR
kod ATC:M02AA15
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:20030

Substancje czynne

Diclofenacum diethylammonium

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 20 g
kodEAN5909991107345
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id90561
wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 30 g
kodEAN5909990968930
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id75945
wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 50 g
kodEAN5909990968947
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id75946
wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 60 g
kodEAN5909990968954
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id75848
wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 100 g
kodEAN5909990968961
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id75948
wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 120 g
kodEAN5909990968978
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id75949
wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 150 g
kodEAN5909997231099
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id90861
wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 180 g
kodEAN5909991107352
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id90562
wielkosc2
jednostkaWielkoscituby 100 g
kodEAN5909991191085
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id104143

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Voltaren MAX , 23,2 mg/g, żel

Diclofenacum diethylammonium

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku , ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze s tosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
lub farmaceuty.
• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać .
• Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
• Jeśl i u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi , farmaceucie lub
pielęgniarce . Patrz punkt 4.
• Jeżeli ból i obrzęk nie ustępują w ciągu 7 dni lub nast ąpi pogorszenie, należy skontaktować się z
lekarzem.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Voltaren MAX i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Voltaren MAX
3. Jak stosować lek Voltaren MAX
4. Możliwe działania niepożądane.
5. Jak przechowywać lek Voltaren MAX
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Voltaren MAX i w jakim celu się go stosuje

Voltaren MAX zawiera substancję czynną - dikl ofenak należący do grupy leków znanych jako
niesteroidowe leki przeciwzapa lne (NLPZ).
Voltaren MAX jest białym żelem przeznaczonym do wcierania w skórę .
Voltaren MAX przynosi ulgę w bólu, redukuje stan zapalny i obrzęki występujące w okolicach
mięśni i stawów.

Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Sto sowany jest w miejscowym leczeniu:

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:

• pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek
skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń) ,
• bólu pleców ,
• ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękk ich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć
tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.

Dorośli (powyżej 18 lat)
• ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów .

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Voltaren M AX

Kiedy nie stosować leku Voltaren MAX
• jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
stosowane w leczeniu bólu, gorączki lub zapalenia, takie jak ibuprofen lub aspiryna lub
którykolwiek z pozostałych składnik ów tego leku (wymienione w punkcie 6 i na końcu punktu
2). W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zapyta ć lekarza lub farmaceuty
• objawami reakcji alergicznej może być: sapanie lub skrócenie oddechu (astma), wysypka skórna
z pęcherzami lub pokrzywka, obrz ęk twarzy lub języka, zapalenie błony śluzowej nosa (katar),
• w trzecim trymestrze ciąży ,
• u dzieci poniżej 14 lat .

Jeśli którakolwiek z powyższych informacji dotyczy pacjenta , nie należy stosować leku Voltaren
Max

Ostrzeżenia i środki ostrożności
• Należy zachować szczególną ostrożność , jeśli pacjent ma uszkodzoną skórę, otwarte rany,
wypryski . Należy zaprzestać stosowania leku , jeśli po jego użyciu pojawi się wysypka.
• Nie należy używać wię kszej ilości produkt u niż zalecano lub przez dłuższy czas niż zaleco no ,
chyba że zalecono inaczej . Lek Voltaren MAX jest przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie
należy go stosować w jamie ustnej , nie połykać . Po użyciu należy umyć ręce. Należy unikać
kontaktu żelu z oczami. Jeżeli lek dostanie się do oczu, należy przemyć je czystą wodą i
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą .
• Lek może być stosowany jednocześnie z bandażami lub opatrunkami zwykle stosowanymi w
przypadku skręceń, jednak nie należy stosować go pod opatrunki un iemożliwiające dostęp
powietrza .

W razie ja kichkolwiek pytań należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed
zastosowaniem leku Voltaren Max

Dzieci i młodzież

Brak wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci i
młodzieży poniżej 14 lat (patrz punkt: Kiedy nie stosować leku Voltaren MAX ).

U młodzieży powyżej 14 lat w razie konieczności stosowania leku dłużej niż 7 dni w leczeniu bólu lub
w przypadku pogorszenia się objawów pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Lek Voltaren MAX a inne l eki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach na receptę lub stosowanych bez
recepty przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża , karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Voltaren MAX nie wolno stosować w czasie trzech ostatnich miesięcy ciąży , ponieważ może on
wywierać szkodliwy wpływ na nienarodzone dziecko lub powodować trudności podczas porodu.
Podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży Voltaren MAX należy stosować tylko na zalecenie
lekarza , a zastosowana dawka powinna być możliwie naj mniej sza , czas trwania terapii jak najkrótszy.

Podczas karmienia piersią Voltaren MAX może być stosowany jedynie na zalecenie lekarza, ponieważ
diklofenak przenika do mleka matki w niewielkich ilościach. W takim przypadku , leku nie należy
nakładać na piersi k armiących kobiet , ani też na duże powierzchnie skóry lub długotrwale.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Stosowanie leku nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsług iwanie urządzeń mechanicznych .

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Volt aren MAX

Lek Voltaren MAX zawiera :
• glikol propylenowy , który może powodować podrażnienie skóry
• buty lohydroksytoluen , który może powodować m iejscową reakcję skórną (np. kontaktowe
zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.


3. Jak stosować lek Voltaren MAX

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
lub farmaceuty. W razie wątpl iwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę .

Dorośli i dzieci powyżej 14 lat

Lek działa przeciwbólowo do 12 godzin. N ależy go stosować 2 razy na dobę (rano i wieczorem) na
bolące miejsca .
Sposób stosowania:
1. W celu otwarcia tuby, przed pierwszym użyciem, należy odkręcić zakrętkę, nałożyć ją odwrotną
stroną na zabezpieczenie i przekręcić , co umożliwi zdjęcie zabezpieczenia z tuby.
2. Następnie należy delikatnie wcierać niewielką ilość żelu w bolące lub spuchnięte miejsca .
Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: wystarczająca jest
ilość żelu odpowiadajaca wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego . Podczas
wcierania żelu odczuwa lny jest delikatny efekt chłodzący.
3. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, chyba, że to właśnie one są miejscem leczonym.

Nie należy stosować lek u dłużej niż :
• Doro śli i młodzież powyżej 14 lat: 14 dni w przypadku nadwerężeń mięśni i stawów oraz
zapalenia ścięgien .
• Doro śli (powyżej 18 lat) : 21 dni w przypadku bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową
stawów , o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Jeżeli b ól i obrzęk nie ustąpią w ciągu 7 dni lub nastąpi pogorszenie, należy skontaktować się z
lekarzem .

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Voltaren MAX
• W razie użycia nadmiernej ilości leku Voltaren MAX , należy zebrać jego nadmiar za pomocą
chustecz ki.
• W razie przypadkowego połknię cia leku Voltaren MAX należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem.
Pominięcie zastosowania leku Voltaren MAX
W przypadku pominięcia dawki, należy zastosować lek, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni. a
następnie nale ży kontynuować dawkowanie zgodnie z zaleceniami. Nie należy stosować dawki
podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane występujące rzadko lub bardzo rzadko mogą być ciężkie.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów, które mogą być objawami
uczulenia, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, skontaktować się z lekar zem lub zgłosić się
do najbliższego szpital nego oddziału ratunkowego :
• Często (występują mniej niż u 1 do 10 na 10 000 osób stosujących lek): Wysypka skórna z
pęcherzykami, pokrzywka.
• Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek) : Sapanie, spłycony
oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (astma).
• Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek) : Obrzęk twarzy, ust,
języka lub krtani .

Inne działania niepożądane
Inne działania niepożądane, które mogą wystą pić podczas stosowania leku Voltaren MAX są
zazwyczaj łagodne, nieszkodliwe i przemijające.

Często
(występują mniej niż u 1 do 10 na 100 osób stosujących lek):
• Wysypka skórna, świąd, zaczerwienienie lub pieczenie skóry , zapalenie skóry (w tym
kontaktowe zapalenie skóry) .
Bardzo rzadko
(występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek) :
• Zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne. Objawami nadwrażliwości są oparzenia
słoneczne ze świądem, obrzękiem i pęcherzami.


Zgłaszanie działań niepożądan ych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie , lub pielęgniarce . Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowa nia Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa sto sowania leku.


5. Jak przechowywać lek Voltaren MAX
• Lek należy p rzechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
• Przechowywać w temperaturze poniżej 30 oC.

• Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień po danego miesiąca.
• Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
zapytać farmaceutę jak usunąć leki , których się już nie używa . Takie postępowanie pomoże
chronić środowisko.


6. Zawart ość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Voltaren MAX
Substancją czynną leku jest diklofenak dietyloam oniowy . 1 gram żelu za wiera 2 3,2 mg diklofenaku
dietyloam oniowego .

1 gram leku zawiera 50 mg glikolu propylenowego i 0,2 mg butylohydroxy toluenu (E321)

Pozostałe składniki to: alkohol izopropylowy , alkohol oleinowy, kokozylokaprylokapronian, p arafina
ciekła , m akrogol u eter cetostearylowy , k arbomer , dietyloamina , kompozycja zapachowa
eukaliptusowa , woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Voltaren MAX i co zawiera opakowanie
Voltaren MAX jest to biały, chłodzący, nietłusty, niebarwiący kremowy żel.
Lek dostępny jest w tubach zawier ajacych 20 g, 30 g, 50 g, 60 g, 100 g , 120 g , 150 g, 200 g (2 tuby po
100 g) lub 180 g żelu .
Nie wszystkie wielko ści opakowań muszą znajdować się w obrocie .

Podmiot odpowiedzialny :

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02 -697 Warszawa
tel. 22 576 96 00

Wytwórca :
GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Barthstraße 4
80339 Monachium
NiemcyData ostatniej aktualizacji ulotki : czerwiec 2019