Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Vivacor

Układ sercowo naczyniowy

Szczegółowe informacje

moc:25 mg
postać:tabletki
typ procedury:NAR
kod ATC:C07AG02
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:07900

Substancje czynne

Carvedilolum

Opakowania

wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl. (1 x 30)
kodEAN5909990790029
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id23684
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl. (3 x 10)
kodEAN5909990687862
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id48886
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl. (2 x 30)
kodEAN5909990790036
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id37189
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl. (6 x 10)
kodEAN5909990687879
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id48999
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl. w blistrach
kodEAN5909990790012
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id12403

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Vivacor, 6,25 mg, tabletki
Vivacor, 12,5 mg, tabletki
Vivacor, 25 mg, tabletki
Carvedilolum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Vivacor i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vivacor
3. Jak stosować lek Vivacor
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Vivacor
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Vivacor i w jakim celu się go stosuje
Lek Vivacor, 6,25 mg, 12,5 mg lub 25 mg, tabletki zawiera jako substancję czynną karwedylol, który
rozszerza naczynia krwionośne poprzez blokowanie receptorów alfa-1-adrenergicznych i hamuje
układ renina-angiotensyna-aldosteron poprzez blokowanie receptorów beta-adrenergicznych.
Vivacor jest wskazany w leczeniu:
- objawowej przewlekłej niewydolności serca (stabilnej łagodnej, umiarkowanej lub ciężkiej
przewlekłej niewydolności serca), dodatkowo do zwykle stosowanych leków podstawowych,
- nadciśnienia tętniczego,
- stabilnej dławicy piersiowej,
- pacjentów po zawale mięśnia serca ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności lewej komory (frakcja
wyrzutowa lewej komory (LVEF) ≤ 40%).
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vivacor
Kiedy nie stosować leku Vivacor
- Jeśli pacjent ma uczulenie na karwedylol lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6.)
- Jeśli pacjent ma niestabilną lub niewyrównaną niewydolność serca
- Jeśli pacjent ma jawne kliniczne zaburzenia czynności wątroby
- Jeśli pacjent ma blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia (jeśli nie ma
wszczepionego na stałe rozrusznika serca)
- Jeśli pacjent ma wolną czynność serca (< 50 skurczów/minutę)
- Jeśli pacjent ma zespół chorej zatoki (w tym blok zatokowo-przedsionkowy)
- Jeśli pacjent ma ciężkie niedociśnienie (skurczowe ciśnienie krwi < 85 mmHg)
- Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia serca (wstrząs kardiogenny)
1

- Jeśli pacjent ma chorobę układu oddechowego związaną ze skurczem oskrzeli lub astmę
- Jeśli u pacjenta występuje znaczne zatrzymanie płynów w organizmie lub przeciążenie serca,
wymagające dożylnego podawania leków zwiększających kurczliwość mięśnia serca
- Jeśli pacjent ma kwasicę metaboliczną
- Jeśli pacjent ma guz chromochłonny (chyba że jego objawy są dobrze kontrolowane lekami
blokującymi receptory alfa-adrenergiczne).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Vivacor należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą .
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vivacor
- Jeśli pacjent ma przewlekłą niewydolność serca, gdyż może dojść do nasilenia niewydolności
serca lub zatrzymania płynów.
- Jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze i przewlekłą niewydolność serca leczoną glikozydami
naparstnicy należy zachować ostrożność stosując Vivacor, gdyż zarówno glikozydy
naparstnicy jak i Vivacor spowalniają przewodzenie przedsionkowo-komorowe.
- Jeśli pacjent ma przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), ale nie jest z tego powodu
leczony lekami doustnymi lub wziewnymi.
- Jeśli pacjent ma cukrzycę, ponieważ Vivacor może maskować lub osłabiać wczesne
podmiotowe i przedmiotowe objawy hipoglikemii (małego stężenia glukozy we krwi). W
momencie włączania leku Vivacor lub zwiększania jego dawki zaleca się regularną kontrolę
stężenia glukozy we krwi i dostosowanie dawek leków przeciwcukrzycowych, ponieważ
stosowanie leku Vivacor może doprowadzić do pogorszenia kontroli glikemii.
- U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i niskim ciśnieniem tętniczym (skurczowe
ciśnienie krwi < 100 mmHg), chorobą niedokrwienną serca, rozsianą chorobą naczyń i (lub)
współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek. W czasie zwiększania dawki leku Vivacor
u tych pacjentów lekarz będzie kontrolował czynność nerek i w razie stwierdzenia pogorszenia
czynności nerek zaleci przerwanie terapii lub zmniejszenie dawki.
- U pacjentów noszących soczewki kontaktowe. Pacjentów takich należy przestrzec przed
możliwym zmniejszeniem wydzielania łez.
- U pacjentów z chorobą naczyń obwodowych, ponieważ stosowanie leków beta-
adrenolitycznych może doprowadzić do ryzyka wystąpienia lub zaostrzenia objawów
niewydolności tętnic, aczkolwiek dodatkowe właściwości blokujące receptory alfa
1 -
adrenergiczne, jakie posiada Vivacor, mogą w dużym stopniu zrównoważyć to działanie.
- U pacjentów z zaburzeniami krążenia obwodowego i zespołem Raynauda. U tych pacjentów w
czasie leczenia lekiem Vivacor może dojść do nasilenia objawów podmiotowych i
przedmiotowych.
- U pacjentów z łuszczycą związaną z podawaniem leków beta-adrenolitycznych. Lekarz
powinien rozważyć potencjalne ryzyko i korzyści związane ze stosowaniem leku Vivacor.
- U pacjentów z nadczynnością tarczycy, ponieważ Vivacor może maskować podmiotowe i
przedmiotowe objawy nadczynności tarczycy.
- U pacjentów z ciężkimi reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie oraz u pacjentów
poddawanych leczeniu odczulającemu (podobnie jak inne leki z tej grupy, Vivacor może
zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcje anafilaktyczne).
- U pacjentów z guzem chromochłonnym. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza. Przed
podaniem leku Vivacor lekarz zaleci stosowanie leku alfa-adrenolitycznego.
- U pacjentów z podejrzeniem dławicy Prinzmetala, ponieważ podawanie leków blokujących
tylko receptory beta-adrenergiczne może wiązać się z ryzykiem bólu w klatce piersiowej.
Dodatkowe właściwości blokujące receptory alfa-1-adrenergiczne, jakie posiada Vivacor,
mogą jednak zapobiegać takiemu dzialaniu.
- U pacjentów ze skłonnością do skurczu oskrzeli. Jeśli w czasie leczenia lekiem Vivacor
wystąpią jakiekolwiek objawy podmiotowe lub przedmiotowe skurczu oskrzeli, należy
powiedzieć o tym lekarzowi.
- U pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory po ostrym zawale mięśnia serca. Przed
rozpoczęciem leczenia karwedylolem pacjent musi być klinicznie stabilny i musi otrzymywać
2

inhibitor ACE przez co najmniej 48 godzin, w dawce niezmienianej przez co najmniej 24
godziny.
- U pacjentów, u których planowana jest operacja chirurgiczna w znieczuleniu ogólnym.
- U pacjentów, którzy jednocześnie otrzymują leki z grupy antagonistów wapnia, takie jak
werapamil lub diltiazem i (lub) inne leki przeciwarytmiczne.
- Jeśli czynność serca jest wolniejsza niż 55 skurczów/minutę należy skonsultować się z
lekarzem, który podejmie decyzję o zmniejszeniu dawki.
Nie należy nagle odstawiać karwedylolu. Dotyczy to szczególnie pacjentów z chorobą tętnic
wieńcowych. Dawkę karwedylolu należy zmniejszać stopniowo (w ciągu 2 tygodni).
Lek Vivacor a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków, ponieważ może
to wymagać zastosowania szczególnej ostrożności:
- Preparaty zawierające digoksynę (stosowane w leczeniu niewydolności serca), ponieważ
lekarz może zalecić zmianę ich dawkowania w czasie stosowania leku Vivacor.
- Doustna cyklosporyna (lek osłabiający układ immunologiczny organizmu, aby zapobiec
odrzucaniu przeszczepionego narządu), ponieważ Vivacor może nasilić działanie
cyklosporyny.
- Ryfampicyna (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy), ponieważ może ona osłabiać
działanie leku Vivacor.
- Cymetydyna (lek hamujący wydzielanie kwasu żołądkowego), ponieważ może ona nasilać
działanie leku Vivacor.
- Fluoksetyna (stosowana w leczeniu depresji).
- Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe, ponieważ Vivacor może nasilać działanie tych
leków. Lekarz może zalecić częstszą kontrolę stężenia glukozy we krwi.
- Rezerpina (lek wpływający na ciśnienie tętnicze) i inhibitory monoaminooksydazy (rodzaj
leków przeciwdepresyjnych), ponieważ leki te mogą powodować dodatkowe zwolnienie
czynności serca i (lub) obniżenie ciśnienia tętniczego.
- Werapamil, diltiazem, amiodaron i inne leki przeciwarytmiczne. Lekarz będzie kontrolował
EKG i ciśnienie tętnicze.
- Klonidyna (lek stosowany do obniżania ciśnienia tętniczego i leczenia migreny).
- Inne leki obniżające ciśnienie tętnicze. Vivacor może nasilać działanie leków obniżających
ciśnienie krwi (np. antagonistów receptorów alfa-adrenergicznych) i leków, których
działaniem niepożądanym może być obniżanie ciśnienia krwi (np. barbituranów stosowanych
w leczeniu padaczki, pochodnych fenotiazyny stosowanych w leczeniu psychoz,
trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych stosowanych w leczeniu depresji, leków
rozszerzających naczynia) oraz alkoholu.
- Niesteroidowe leki przeciwzapalne, które mogą osłabiać działanie leku Vivacor.
- Leki rozszerzające oskrzela.

Stosowanie leku Vivacor z jedzeniem i alkoholem
Lek Vivacor może być przyjmowany z posiłkiem lub bez. Pacjentom z przewlekłą niewydolnością
serca zaleca się przyjmowanie leku Vivacor z posiłkiem, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia
zawrotów głowy spowodowanych nagłym obniżeniem ciśnienia tętniczego.
Lek Vivacor może nasilać działanie alkoholu.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku. Nie
należy stosować leku Vivacor podczas ciąży, chyba że spodziewane korzyści z leczenia są większe niż
ewentualne ryzyko.
3

Nie należy stosować leku Vivacor podczas karmienia piersią, chyba że spodziewane korzyści z
leczenia są większe niż ewentualne ryzyko.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Podobnie jak w przypadku wielu innych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia należy pamiętać,
że w razie wystąpienia zawrotów głowy lub innych objawów niepożądanych, np. zmęczenia, nie
należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Dotyczy to szczególnie rozpoczynania leczenia
lub dokonywania zmian w leczeniu, lub przyjmowania leku jednocześnie z alkoholem.
Wszystkie tabletki leku Vivacor zawierają laktozę, a Vivacor o mocy 6,25 mg zawiera sacharozę.
Każda tabletka leku Vivacor 6,25 mg zawiera 50,0 mg laktozy i 12,5 mg sacharozy.
Każda tabletka leku Vivacor 12,5 mg zawiera 62,5 mg laktozy.
Każda tabletka leku Vivacor 25 mg zawiera 125 mg laktozy.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Vivacor
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli pacjent odczuwa, że działanie leku Vivacor jest
zbyt silne lub za słabe, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki należy połykać
popijając przynajmniej połową szklanki wody.
Tabletki leku Vivacor dostępne są w następujących mocach:
6,25 mg, 12,5 mg i 25 mg
Objawowa przewlekła niewydolność serca
Dorośli
Dawkowanie leku jest ustalane przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta.
Leczenie lekiem Vivacor zostanie rozpoczęte pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w
leczeniu niewydolności serca i poprzedzone oceną stanu klinicznego pacjenta.
Zalecana dawka początkowa to 3,125 mg 2 razy na dobę przez 2 tygodnie. Jeśli lek jest dobrze
tolerowany, lekarz będzie zwiększać dawkę w odstępach co najmniej 2 tygodni, według następującego
schematu: do 6,25 mg 2 razy na dobę, następnie do 12,5 mg 2 razy na dobę, aż do 25 mg 2 razy na
dobę. Należy dążyć do największej dawki tolerowanej przez pacjenta.
Maksymalna zalecana dawka dla wszystkich pacjentów z ciężką przewlekłą niewydolnością serca oraz
dla pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością serca, o masie ciała mniejszej niż 85 kg,
wynosi 25 mg 2 razy na dobę. U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością serca, o masie
ciała większej niż 85 kg, maksymalna zalecana dawka wynosi 50 mg 2 razy na dobę.
U pacjentów ze skurczowym ciśnieniem tętniczym < 100 mmHg, podczas zwiększania dawki leku
Vivacor, może dojść do pogorszenia czynności nerek i (lub) nasilenia niewydolności serca. Dlatego
przed każdym zwiększeniem dawki lekarz będzie kontrolować czynność nerek i oceniać nasilenie
podmiotowych i przedmiotowych objawów niewydolności serca i rozszerzenia naczyń.
Jeśli leczenie lekiem Vivacor zostanie przerwane na okres dłuższy niż 2 tygodnie, ponowne włączanie
leku należy zaczynać od dawki 3,125 mg 2 razy na dobę i dawkę tę stopniowo zwiększać zgodnie z
podanymi powyżej zaleceniami na temat dawkowania.
Pacjenci w podeszłym wieku
Dawkowanie takie samo jak u dorosłych.
Dzieci i młodzież
Nie oceniano bezpieczeństwa i skuteczności leku u dzieci (w wieku poniżej 18. lat).
4

Nadciśnienie tętnicze
Zaleca się dawkowanie raz na dobę.
Dorośli
Zalecana dawka początkowa to 12,5 mg raz na dobę przez pierwsze 2 dni. Następnie zaleca się
zwiększenie dawki do 25 mg raz na dobę. U większości pacjentów taka dawka jest wystarczająca, ale
w razie potrzeby lekarz może zwiększyć tę dawkę, do dawki maksymalnej wynoszącej 50 mg,
podawanej w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych.

Zwiększanie dawki należy przeprowadzać w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie.
Pacjenci w podeszłym wieku
Zalecana dawka początkowa to 12,5 mg na dobę. W wielu przypadkach dawka ta zapewnia
odpowiednią kontrolę ciśnienia. Jeśli działanie obniżające ciśnienie tętnicze jest niewystarczające,
lekarz może stopniowo zwiększać tę dawkę do maksymalnej zalecanej dawki wynoszącej 50 mg,
podawanej w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych.
Dzieci i młodzież
Nie oceniano bezpieczeństwa i skuteczności leku u dzieci (w wieku poniżej 18. lat).
Dławica piersiowa
Dorośli
Zalecana dawka początkowa to 12,5 mg 2 razy na dobę przez pierwsze 2 dni. Następnie zaleca się
zwiększenie dawki do 25 mg 2 razy na dobę.
Pacjenci w podeszłym wieku
Maksymalna zaleca dawka dobowa to 50 mg w dawkach podzielonych.
Dzieci i młodzież
Nie oceniano bezpieczeństwa i skuteczności leku u dzieci (w wieku poniżej 18. lat).
Pacjenci ze współistniejącą chorobą wątroby
Podawanie leku Vivacor jest przeciwwskazane u pacjentów ze współistniejącymi zaburzeniami
czynności wątroby.
Pacjenci ze współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów ze skurczowym ciśnieniem tętniczym > 100 mmHg nie ma potrzeby zmniejszania dawki.
Dysfunkcja lewej komory po ostrym zawale mięśnia serca
U pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory po zawale mięśnia serca zalecana dawka
początkowa to 6,25 mg 2 razy na dobę. Pacjent będzie monitorowany przez 3 godziny po podaniu
pierwszej dawki. Lekarz będzie zwiększać dawkę co 3-10 dni do dawki 12,5 mg 2 razy na dobę, a
następnie 25 mg 2 razy na dobę. U pacjentów, którzy nie będą tolerować dawki 6,25 mg 2 razy na
dobę, lekarz zmniejszy dawkę do 3,125 mg 2 razy na dobę i będzie kontynuować stosowanie tej dawki
przez 3-10 dni. Jeśli dawka ta będzie dobrze tolerowana, zostanie zwiększona do dawki 6,25 mg 2
razy na dobę, a następie stopniowo do 25 mg 2 razy na dobę. Należy dążyć do największej dawki
tolerowanej przez pacjenta.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vivacor
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
lub zgłosić się do najbliższego szpitala.
Znaczne przedawkowanie może powodować niedociśnienie tętnicze (zbyt niskie ciśnienie tętnicze),
bradykardię (zbyt wolną czynność serca), niewydolność serca, wstrząs kardiogenny (dostarczanie
niewystarczającej ilości krwi do tkanek i narządów z powodu niewydolności serca) i zatrzymanie
krążenia. Obserwowano również zaburzenia oddychania, skurcz oskrzeli, wymioty, zaburzenia
świadomości i uogólnione drgawki.
5

Leczenie: oprócz ogólnie przyjętych procedur należy monitorować podstawowe parametry życiowe i w
razie konieczności włączyć leczenie objawowe w warunkach oddziału intensywnej terapii .
Pominięcie zastosowania leku Vivacor
W przypadku zapomnienia przyjęcia dobowej dawki leku (lub dawek), należy ją pominąć, a kolejną
dawkę przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej (lub większej) w celu
uzupełnienia pominiętej(ych) dawki(ek) leku.
Należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza.
Przerwanie stosowania leku Vivacor
Stosowanie leku Vivacor jest długotrwałe. Nagłe zaprzestanie leczenia może prowadzić do
wystąpienia bólu w klatce piersiowej i zwiększenia ciśnienia tętniczego, szczególnie u pacjentów z
dławicą piersiową, dlatego lek powinien być odstawiany stopniowo, według zaleceń lekarza.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Obserwowane działania niepożądane są wymienione poniżej, zgodnie z częstością występowania.
Bardzo często (występujące u co najmniej 1 na 10 pacjentów):
- zawroty głowy, ból głowy, zwykle łagodne i występujące na początku leczenia,
- osłabienie, zmęczenie
- niedociśnienie tętnicze,
- niewydolność serca.
Często (występujące u co najmniej 1 na 100 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):
- zwiększenie masy ciała,
- hipercholesterolemia (zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi),
- pogorszenie kontroli stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą (hiperglikemia- zbyt duże
stężenie glukozy we krwi, hipoglikemia - za małe stężenie glukozy we krwi),
- bradykardia (wolna czynność serca),
- niedociśnienie ortostatyczne (obniżenie ciśnienia tętniczego podczas zmiany pozycji ciała),
- obrzęki (w tym uogólnione, obwodowe, ortostatyczne i zlokalizowane w okolicy narządów
płciowych, i w kończynach dolnych), hiperwolemia (zwiększenie objętości krwi krążącej) i
przeciążenie płynami,
- niewydolność nerek i pogorszenie czynności nerek u pacjentów z uogólnioną chorobą naczyń i (lub)
obecnymi wcześniej zaburzeniami czynności nerek,
- ból,
- zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenie górnych dróg oddechowych,
- zakażenie układu moczowego,
- zaburzenia oddawania moczu,
- niedokrwistość,
- depresja, obniżenie nastroju,
- zaburzenia krążenia obwodowego (zimne kończyny, choroba naczyń obwodowych, zaostrzenie
chromania przestankowego - ból mięśni łydek podczas chodzenia, zespół Raynauda - blednięcie i
sinienie palców rąk i stóp, nosa lub uszu spowodowane skurczem naczyń krwionośnych),
- duszność, obrzęk płuc, astma u podatnych pacjentów,
- zaburzenia żołądkowo-jelitowe (w tym nudności, biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha),
- ból kończyn,
- zaburzenia widzenia,
- zmniejszenie wydzielania łez (zespół suchego oka), podrażnienie oczu.
6

Niezbyt często (występujące u co najmniej 1 na 1000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 100
pacjentów):
- blok przedsionkowo-komorowy (zaburzenia przewodzenia impulsów w mięśniu serca),
- zaburzenia snu,
- parestezja (mrowienie i drętwienie kończyn),
- stan przedomdleniowy, omdlenie,
- dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej),
- zaparcie,
- reakcje skórne (np. wysypka alergiczna, zapalenie skóry, pokrzywka, świąd skóry, zmiany skórne
typu łuszczycy i liszaja płaskiego),
- łysienie,
- zaburzenia erekcji, impotencja,
- nasilone pocenie się.
Rzadko (występujące u co najmniej 1 na 10000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):
- mała liczba płytek krwi (małopłytkowość),
- przekrwienie błony śluzowej nosa,
- suchość błony śluzowej jamy ustnej.
Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):
- nadwrażliwość (reakcja alergiczna),
- nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferazy
alaninowej (AlAT), aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i gammaglutamylotransferazy),
- mała liczba krwinek białych (leukopenia),
- nietrzymanie moczu u kobiet, które ustępuje po zakończeniu leczenia,
- ciężkie reakcje skórne (np. rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne
martwicze oddzielanie się naskórka).
U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca w czasie zwiększania dawki karwedylolu może dojść
do nasilenia niewydolności serca i zatrzymania płynów.
U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i niskim ciśnieniem tętniczym, chorobą
niedokrwienną serca, uogólnioną chorobą naczyń i (lub) współistniejącymi zaburzeniami czynności
nerek, w czasie leczenia karwedylolem obserwowano odwracalne pogorszenie czynności nerek.
Częstość występowania objawów niepożądanych nie zależy od dawki, z wyjątkiem zawrotów głowy,
zaburzeń widzenia i bradykardii.
Profil objawów niepożądanych występujących u pacjentów z nadciśnieniem i dławicą piersiową
leczonych lekiem Vivacor pokrywa się z profilem obserwowanym u pacjentów z niewydolnością
serca, choć częstość występowania tych objawów jest mniejsza.
W związku z tym, że Vivacor ma działanie beta-adrenolityczne, w czasie leczenia może dojść do
ujawnienia się utajonej cukrzycy, pogorszenia kontroli glikemii i zahamowania regulacji glikemii.
U niektórych pacjentów leczonych lekiem Vivacor mogą występować inne objawy niepożądane.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
7

5. Jak przechowywać lek Vivacor
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 0
C.
6,25 mg: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
12,5 mg, 25 mg: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Vivacor
Substancją czynną leku jest karwedylol.
Jedna tabletka zawiera 6,25 mg, 12,5 mg lub 25 mg karwedylolu.
Inne składniki leku to:
Vivacor 6,25 mg - laktoza jednowodna, krospowidon, sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna,
powidon K-25, magnezu stearynian, żółcień chinolinowa Ariavit (E-104).
Vivacor 12,5 mg - skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, sodu laurylosiarczan, magnezu
stearynian, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna.
Vivacor 25 mg - skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, sodu laurylosiarczan, magnezu
stearynian, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna.
Jak wygląda lek Vivacor i co zawiera opakowanie
6,25 mg, tabletka podłużna, bez uszkodzeń fizycznych i mechanicznych zanieczyszczeń,
z nadrukiem „E 341” z jednej strony i rowkiem dzielącym z drugiej strony, barwy jasnożółtej.
12,5 mg, tabletka podłużna, obustronnie wypukła, z rowkiem dzielącym po jednej stronie, barwy białej
do kremowej.
25 mg, tabletka okrągła, obustronnie wypukła, z rowkiem dzielącym po jednej stronie, barwy białej do
kremowej.
Tabletki można podzielić na dwie równe dawki.
Tabletki Vivacor 6,25 mg są dostępne w opakowaniach zawierających 30 lub 60 tabletek w brązowej
szklanej butelce zamkniętej bezpiecznym zamknięciem (DEFG-8) typu snap-on (wyposażone w
ochronę przed wstrząsami i krążek absorbujący) lub w blistrach z folii OPA/Al/PVC/Al,
zapakowanych w pudełka tekturowe.
Tabletki Vivacor 12,5 mg i 25 mg są dostępne w opakowaniach zawierających 30 lub 60 tabletek w
blistrach z folii PVC/Aluminium, zapakowanych w pudełka tekturowe.
Podmiot odpowiedzialny
PROTERAPIA Spółka z o.o.
ul. 17 Stycznia 45 D
02-146 Warszawa
Wytwórca
Vivacor 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg:
8

EGIS Pharmaceuticals PLC
1165 Budapest, Bökényföldi út 118-120.
Węgry
Vivacor 6,25 mg:
EGIS Pharmaceuticals PLC 9900 Körmend Mátyás király u.65
Węgry
Vivacor 12,5 mg, 25 mg:
ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.
ul. Annopol 6B
03-236 Warszawa,
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
PROTERAPIA Spółka z o.o.
ul. 17 Stycznia 45 D
02-146 Warszawa
tel.(22) 417 92 00
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 18.07.2016
9