Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Vitaminum E Omega Pharma

Przewód pokarmowy i metabolizm

Szczegółowe informacje

moc:400 mg
typ procedury:NAR
kod ATC:A11HA03
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:08606

Substancje czynne

alfa-Tocopheroli acetas

Opakowania

wielkosc30
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909990860616
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id13796

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻY TKOWNIKA

VITAMINUM E OMEGA PHARMA
400 mg, kapsułki miękkie
( int -rac -α -Tocopherylis acetas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku , ponieważ zawiera ona informacje
ważne dla pacjenta.
- Na leży zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
- Lek może zaszk odzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane , w tym QLHZ\PLHQLRQHZXORWFHQDOH*\SRZLHG]LHüRW\POHNDU]RZLOXEIDUPDFHXFLH


Spis t reści ulotki:
1. Co to jest lek Vitaminum E Omega Pharma i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum E Omega Pharma
3. Jak stosować Vitaminum E Omega Pharma
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Vitaminum E Omega Pharma
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Vitaminum E Omega Pharma i w jakim celu się go stosuje

Główne działanie leku Vitaminum E Omega Pharma związane jest z jego właściwościami
przeciwutleniającymi. Pełniąc funkcję przeciwutleniacz a witamina E przeciwdziała utlenianiu
składników komórkowych, zwłaszcza powstawaniu toksycznych nadtlenków nienasyconych kwasów
tłuszczowych i aktywnych rodników tlenowych. Zapobiega również utlenianiu frakcji LDL
cholesterolu do postaci nadtlenków. Nadtle nki LDL uszkadzają śródbłonek naczyń krwionośnych i
nasilają procesy zapalne, przez co sprzyjają rozwojowi miażdżycy, cukrzycy i chorób
nowotworowych.

Badania epidemiologiczne wskazują na związek pomiędzy dobowym spożyciem witaminy E,
a zagrożeniem chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą i innymi chorobami, których powstawanie
jest związane z szkodliwym działaniem wolnych rodników .

Wskazania do stosowania leku Vitaminum E Omega Pharma

Wtórna profilaktyka choroby niedokrwiennej serca i wspomagająco w lecz eniu miażdżycy.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem Vitaminum E Omega Pharma

Kiedy nie stosować leku Vitaminum E Omega Pharma
• jeśli pacjent ma uczulenie ( nadwrażliwoś ć) na substancję czynną - witaminę E lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6) ,
• jeśli pacjent ma zwiększone stężenie witaminy E w organizmie ,
• jeśli pacjent ma zespół upośledzonego wchłaniania tłuszczów,

2
• jeśli pacjent ma hipoprotrombinemi ę ( zmniejszenie krzepliwości krwi wywołane niedoborem
czynnika krze pnięcia – protrombiny) spowodowaną niedoborem witaminy K,
• jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne preparaty witaminy E (ze względu na możliwość
przedawkowania ),
• jeśli pacjent ma nadwrażliwość na orzeszki ziemne lub soję.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
• jeśli pacjent ma niewydolnoś ć nerek lub wątroby ,
• jeśli pacjent równocześnie stosuje leki przeciwzakrzepow e z grupy kumaryny i indandionu, ze
względu na możliwość występowania hipoprotrombinemii (zmniejszenia krzepliwości krwi z
powodu niedobor u czynnika krzepnięcia – protrombiny) .

Inne leki i Vitaminum E Omega Pharma
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o
lekach , które pacjent planuje przyjmować .

Kolestyramina, kolestypol (leki zmniejszające steżenie c holesterolu) , oleje mineralne lub neomycyna
(antybiotyk) , stosowane doustnie mogą zmniejszać wchłanianie witamin y E .
Witamina E lub jej metabolity działają przeciwnie do witaminy K. U pacjentów przyjmujących
doustne leki przeciw zakrzepowe (z grupy kumaryn y i indandionu) lub estrogeny zwiększa się ryzyko
krwotoków. U zdrowych osób w itamina E nie wywołuje zmian krzepliwości krwi.
W itamin a E może zwiększać wchłanianie i wykorzystanie witaminy A oraz chroni przed
hiperwitaminozą A ( nadmiarem witaminy A w organi zmie).
Związki żelaza osłabiają działanie witamin y E (należy zachować kilkugodzinny odstęp między
podawaniem obu leków). Również przyjmowanie dużych dawek witamin y E zmniejsza skuteczność
leczenia preparatami żelaza.
W itamin a E może zwiększać wchłanianie cyklosporyny (lek stosowany po przeszczepieniu
narządów ).

Vitaminum E Omega Pharma z jedzeniem i piciem
Vitaminum E Omega Pharma można stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje pode jrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty .

Stosowanie leku Vitaminum E Omega Pharma w czasie ciąży powinno odbywać się pod kontrolą
lekarza.
Zalecane dobowe spożycie (RDA) witaminy E dla kobiet ciężarnych w wieku 14-50 lat wynosi 15
mg, a dla kobiet karmiących piersią 19 mg.
W itamin a E częściowo przenika przez łożysko, jednak nie opisano komplikacji zarówno po
zwiększeniu , jak i zmniejszeniu stężeń witaminy E u kobiet w ciąży.

Stosowanie leku Vitaminum E Omega Pharma podczas karmienia piersią powinno odbywać się
zgodnie z zaleceniami i pod kontrolą lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Vitaminum E Omega Pharma nie wpływa na sprawność psychofizyczną oraz nie zaburza zdolności
prowadzenia pojazdów i obsługi wania maszyn.

Vitaminum E Omega Pharma zawiera olej arachidowy (z orzeszków ziemnych) i czerwień
koszenilową .

3
Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie należy stosować tego leku.
Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej, lek może powodować reakcje alergiczne.


3. Jak stosować Vitaminum E Omega Pharma

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarz a lub fa rmaceuty .

Lek do podawania doustnego.
Zwykle 1 kapsułka na dobę.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum E Omega Pharma
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawk i leku , należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty .

Zażycie większej niż zalecana dawki w itaminy E zazwyczaj nie wywołuje objawów toksyczności .
Jednakże, stosowanie dawek większych niż 300 j.m. na dobę może powodować: nudności, biegunkę,
kurcze jelit, zmęczenie, zaburzenia emocjonalne, osłabienie, zakrzepowe zapalenie żył, bóle głowy,
niewyraźne widzenie, wysypkę, zaburzenia gonad, bolesność piersi, kreatynurię (zwiększenie stężenia
kreatyny w moczu) , zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej , zwiększenie stężenia cholesterolu i
triglicerydów oraz zmniejszenie stężenia tyroksyny i tr ijodotyroniny w surowicy krwi, zwiększenie
stężenia estrogenów i androgenów w moczu.
Objawy te ustępują po zaprzestaniu stosowania witaminy E.

P ominięcie zażycia leku Vitaminum E Omega Pharma
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie
u każdego one wystąpią.

Stosowanie witaminy E w dawkach większych niż 300 j.m. na dobę może powodować działania
niepoż ądane:

Zaburzenia endokrynologiczne
Częstość nieznana: zmniejszenie stężenia tyroksyny i tr ij odotyroniny w surowicy krwi, zwiększenie
stężenia estrogenów i androgenów w moczu.

Zaburzenia psychiczne
Częstość nieznana: zaburzenia emocjonalne.

Zaburzenia układu nerwowego
Częstość nieznana: bóle głowy.

Zaburzenia oka
Częstość nieznana: niewyraźne widzenie .

Zaburzenia naczyniowe
Częstość nieznana: zakrzepowe zapalenie żył .

4

Zaburzenia żołądka i jelit
Częstość nieznana: nudności, biegunka, kurcze j elit.

Za burzenia skóry i tkanki podskórnej
Częstość nieznana: wysypka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Częstość nieznana: zwiększenie stężenia kreatyny w moczu (kreatynuri a).

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Częstość nieznana: zaburzenia gonad, bolesność piersi.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Częstość nieznana: zmęczenie, osłabienie .

Badania diagnostyczne
Częstość nieznana: zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej, zwiększenie stężenia cholesterolu i
tr iglicerydów w surowicy.

Zgłaszanie d ziałań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Depart amentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa,
tel.: 22 49- 21-301, fax: 22 49- 21-309, e -mail: ndl@urpl.gov.pl
.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku


5. Jak przechow ywać Vitaminum E Omega Pharma

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w suchym miejscu. Nie zamrażać.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie ter minu ważności zamieszczonego
na opakowaniu . Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa . Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Vitaminum E Omega Pharma

5
Substancją czynną leku jest witamina E ( all-rac -α -tokoferylu octan) .
Jedna kapsułka zawiera 400 mg witaminy E.

Pozostałe składniki to: olej arachidowy oczyszczony , żelatyna, glicerol, czerwień koszenilowa
(E124), woda oczyszczona .

Jak wygląda Vitaminum E Omega Pharma i co zawiera opakowanie

Vitaminum E Omega Pharma ma postać kapsułek o kształcie owalnym, z twardą otoczką żelatynową
o barwie czerwonej, ze szwem, wypełnionych olejowym roztworem.

O pakowani e zawiera 30 kapsułek .

Podmiot odpowiedzialny :

Omega Pharma Poland Sp. z o.o. [ +logo]
Al. Niepodległości 18
02- 653 Warszawa

Wytwórca:

Medana Pharma S.A.
ul. Władysława Łokietka 10
98- 200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2017