Ventilastin Novolizer

Układ oddechowy

Szczegółowe informacje

moc:100 mcg/dawkę inh.
typ procedury:DCP
kod ATC:R03AC02
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:16201

Substancje czynne

Salbutamoli sulfas

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkosciwkład 200 dawek + inhalator Novolizer
kodEAN5909990750696
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id55080
wielkosc1
jednostkaWielkosciwkład 200 dawek
kodEAN5909990750702
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id55081
wielkosc2
jednostkaWielkosciwkłady 400 dawek
kodEAN5909990750719
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id55082

1
ULOTKA DLA PACJENTA : INFORMA CJ A DLA UŻYTKOWNIKA
Ventilastin Novolizer
100 mikrogramów /dawkę , proszek do inhalacji
Salbutamol um


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Nale ży zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości n ależy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty .
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić in nej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treś ci ulotki :
1. Co to jest lek Ventilastin Novolizer i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ventilastin Novolizer
3. Jak stosować lek Ventilastin Novolizer
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Ventilastin Novolizer
6. Zawartość opakowania i inn e informacje


1. CO TO JEST LEK VENTILASTIN NOVOLIZER I W JAKIM CELU SIĘ G O STOSUJE

Ventilastin Novolizer jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 6 do
12 lat.

Substancją czynną leku Ventilastin Nov olizer jest lek przeciwastmatyczny powodujący rozszerzenie
oskrzeli (lek beta -sympatykomimetyczny ).

Ventilastin Novolizer jest stosowany w:
- objawowym l eczeni u schorzeń przebiegających z odwracaln ym zwęż enie m dróg oddechowych , np.
astmy lub przewlekł ej obturacyjn ej choroby płuc (POC hP) z wyraźną odwracalności ą.
- zapobiegani u napadom astmy wywoływanym przez wysiłek fizyczny lub alergen y.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VENTILASTIN
NOVOLIZER

Kiedy n ie stosować leku Ventilastin Novolizer
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwoś ć) na salbutamol lub na laktozę i (lub ) na białko mleka
w niej zawarte.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Prz ed rozpoczęciem stosowania leku Ventilastin Novolizer należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty .

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ventilastin Novolizer
Jeśli u pacjenta występuje jedn o z poniższych schorzeń :

- ciężk a chorob a serca, a w szczególności przebyt y niedawno zawał mięśnia sercowego .
- chorob a naczyń wieńcowych (chorob a niedokrwienna serca ), choroba mięśnia sercowego
(przerostow a kardiomiopati a ze zwężeniem drogi odpływu ) oraz zaburze nia rytmu serca ze
zwiększon ą częstością akcji serca (tachyarytmi a).

2
- wysokie ciśnieni e tętnicze krwi (ciężkie i nieleczone nadciśnieni e tętnicze ).
- nieprawi dłowe poszerzeni e ściany naczynia (tętniak) .
- nadczynnoś ć tarczycy (hipertyreoz a).
- cukrzyc a trudn a do wyrównania .
- choroba rdzenia nadnerczy (guz chromochłonn y).

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy powiedzieć lekarz owi o chor obie serca lub dławic y
piersiowej w wywiadzie . Należy poszuka ć pomocy medycznej , jeśli wystąpi ból w klatce piersiowej
lub inne objawy zaostrzenia choroby serca.

Podczas leczenia ostrych napadów astmy lub zaostrzenia ciężkiej astmy należy zachować ostrożność,
ponieważ odnoto wano zwiększone stężania mleczanów w surowicy oraz rzadziej kwasicę mleczanową
po zastosowaniu dużych dawek salbutamolu. Działanie to przemija po zmniejszeniu dawki
salbutamolu.

Przed użyciem inhalatora proszkowego Novolizer po raz pierwszy należy upewnić się, że lekarz
poinstruował pacjenta, jak prawidłow o obsługi wać to urządzeni e.

Leczenie astmy należy dostosować do stopnia nasilenia choroby .
W prze wlekłej astm ie nie należy stosować s albutamolu jako jedynego le ku .
Zwiększone zużycie leków rozszerzają cych oskrzela , taki ch jak lek Ventilastin Novolizer , jest
objawem zaostrzenia choroby. Należy skontaktować się z lekarzem w celu dostosowania planu
leczenia.
Wszelkie nagłe i postępujące nasilenie objawów astm y mo że zagrażać życiu, dlatego należy
niezwłocz nie skontaktować się z lekarzem .
Każde zastosowanie dawki znacząco większej niż zalecana (w szczególności pojedynczej dawki
zalecanej w przypadku ostrych napadów, jak również dawki dobowej ) może być niebezpieczne z
powodu działań leku na serce i dlatego na leży go unikać . Inne działania niepożądane mogą również
nasil ić się .

Codzienna samokontrola zgodn ie z zaleceniami lekarza prowadzą cego jest istotnym czynnikiem
mającym na celu ocenę postępu choroby, jak również skuteczności leku Ventilastin Novolizer oraz
innych leków koniecznych w leczeniu choroby . Na p rzykład, kontrola ta polega na regularnym
wykonywaniu pomiarów natężonej objętości wydech owej za pomoc ą miernika szczytowego
przepływu wydechowego .

Pacjenci chorujący na cukrzycę
Przy jęcie wziewne dużych dawek s albutamol u może spowodować zwiększenie stężenia glukozy we
krwi . Dlatego u pacjentów z cukrzycą należy dokładnie kontrolować stężenie glukozy we krwi .

Inne lek i i Ventilastin Novolizer
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio , a także o lekach , które pacjent planuje stosowa ć.

 Leczenie salbutamolem może powodować hipokaliemię ( zmniejszone stężenie potasu we
krwi), która może być nasilona przez inne leki. Do tych leków należą: inn e leki stosowane w
astm ie, takie jak pochodne ksantyny (np. teofilina) lub ster oidy (np. prednizolon) oraz leki
stosowane w inny ch schorzeni ach , tj. leki moczopędne (np. furosemid) lub digoksyn a. Należy
powiedzieć lekarzowi o przyjmowani u któregokolwiek z wyżej wymi enio nych leków,
ponieważ może on zalecić pobrani e próbki krwi w cel u kontrolowania stężenia potasu.

 Należy także powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leków beta -adrenolitycznych
(np. atenolol u) w leczeni u nadciśnienia tętniczego lub dławicy piers iowej albo lek ów
przeciwdepresyjny ch (np. moklobemid u, fenelzyn y, amitryptylin y, klomipramin y lub
imipramin y).

3
 Niektóre środki do znieczulenia ogóln ego mogą wchodzić w interakcję z salbutamolem,
powodując trudności w oddychaniu. Dlatego jeśli planowana je st operacj a, należy
poinformować personel medyczny o przyjmowaniu leku Ventilastin Novolizer.

Należy pamiętać , że powyższe informacje dotyczą także leków stosowanych niedawno .

Ciąża , karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza , że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
W czasie ciąży, a szczególnie w czasie pierwszych trzech miesięcy, jak również pod koniec ciąży, lek
Ventilastin Novolizer moż na stosowa ć jedynie na wyraźne zalecenie lekarza prowadzącego i jedynie
wtedy , gdy lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne .
Wziewne przyjmowanie produktów zawierających salbutamol nie jest odpowiednim postępowaniem
w przypadk u przedwczesnego por odu i nie powinn o być również stosowane w przypadku
zagrażającego poronienia .

Salbutamol, substancja czynna leku Ventilastin Novolizer , może przenikać do mleka kobiecego,
dlatego lek Ventilastin Novolizer moż na stosowa ć w okr esie kar mienia piersią jedynie na wyraźne
zaleceni e lekarza .

Prowadzenie pojazdów i obsług iwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi wania
maszyn.

Lek Ventilastin Novolizer zawiera cukier mleczny (laktozę) , 11 ,42 mg laktozy jednowodnej/dawkę
dostarczoną .
Zazwyczaj zawartość laktozy w jednej dawce nie powoduje żadnych problemów u osób, u których
występuje nietolerancja laktozy. Jeśli istnieje podejrzenie nietolerancji, należy skontaktować się
z lekarzem.
Lakt oza zawiera niewielką ilość białka mleka .


3. JAK STOSOWAĆ LEK VENTILASTIN NOVOLIZER

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza . W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty .

W celu uniknięcia nieprawidłowego użyci a, lekarz powinien dokładnie poinstruować pacjenta
odnośnie prawidłowego stosowania leku Ventilastin Novolizer. Dzieci mogą stosować ten lek jedynie
pod nadzorem osoby dorosł ej i zgodnie z zaleceniami lekarza .

Dawkę należy określić na podstawie rodzaju, c iężkości i postępu choroby .
W przypadku wrażenia, że działanie leku Ventilastin Novolizer jest zbyt mocne lub z a słabe, należy
powiadomić o tym lekarza lub farmaceutę.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, u osób dorosłych ( w tym osób w podeszłym wieku i młodz ież y)
zaleca się następujące dawkowanie :
W leczeni u nag łego skurczu oskrzeli lub napadów zaburzeń oddychania nale ży przyjąć wziewnie
jedną dawkę (100 mikrogramów ).
W celu zapobiegania astmie wywoływanej przez wysiłek fizyczny lub możliwy do przewidzenia
ko ntakt z alergenem, należy zastosować dwie inhalacje (200 mi krogramów ) około 10 –15 minut przed
narażeniem .
Maksymalna dawka podana w ciągu 24 godzin nie powinna być większa niż 8 inhalacji (co odpowiada
800 mikrogram om ).

4
Dzieci (w wieku od 6 do 12 lat )
W leczeni u nag łego skurczu oskrzeli lub napad ów zaburzeń oddychania należy przyjąć wziewnie
jedną dawkę (100 mikrogramów).
W celu zapobiegania astmie wywoływanej przez wysiłek fizyczny lub możliwy do przewidzenia
kontakt z alergenem należy zastosować jedną dawkę (100 mikrogramów) około 10 –15 minut przed
narażeniem oraz kolejną pojedynczą dawkę, jeżeli jest ona konieczna (dawka całkowita:
200 mikrogramów).
Maksymalna dawka podana w ciągu 24 godzin nie powinna być większa niż 4 inhalacj e (co
odpowiada 400 mikro gram om ).

Dzieci w wieku poniżej 6 lat
Ventilastin Novolizer nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na
niewystarczając e dan e dotycząc e bezpieczeństw a stosowania i skuteczności.

Wszyscy pacjenci
W przypadku napadu zaburze ń oddychania, jedna inhalacja zwykle przynosi szybkie złagodzenie
objawów . Jeśli po 5 –10 minutach od inhalacji pojedynczej dawki nie występuje zauważaln e
zmniejszenie nasilenia objawów, moż na przyj ąć drug ą pojedyncz ą dawk ę. Pomiędzy dawkami
powinny upłynąć co najmniej cztery godziny (gdzie jedna dawka może mieć postać jednej lub dwóch
inhalacji ).

Jeżeli salbutamol stosowan y jest codziennie „na żądanie ” w celu złagodzenia objawów, należy
rozważyć dołączenie stałego leczenia przeciwzapalnego .

W przypadku za stąpienia innych inhalatorów z salbutamol em przez inhalator proszkowy Ventilastin
Novolizer , ilość s albutamolu dostarczonego do płuc może się różnić pomiędzy różnymi inhalatorami .
W takich przypadkach może być konieczn a modyfikacj a planu leczenia przez lek arza .

Nie należy przyjmować większej liczby inhalacji niż zalecił lekarz. Jeśli objawy astmy nasilą się ,
należy omówić to z lekarz em , ponieważ może być konieczne zastosowanie dodatkowe go leku .
Poniższe stany mogą wskazywać na nasilenie objawów astmy:

 Pa cjent potrzebuje więcej inhalacji niż zazwyczaj
 Złagodzenie uczucia ucisku w klatce piersiowej nie jest wystarczają ce
 Złagodzenie objawów nie utrzymuje się wystarczająco długo

NALEŻY NATYCHMIAST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM , JEŚLI :
 NAG LE WYSTĄPIĄ TRUDNOŚCI W ODDYCHANI U LUB
 W RAZIE NAPADU OSTRYCH ZABURZEŃ ODDECHOWYCH ZASTOSOWANIE
DRUGIEJ DAWKI NIE PRZYNOSI ULGI LUB
 PACJENT NIE UMIE OBSŁUGI WAĆ URZĄDZENIA NOVOLIZER.

Lekarz powinien poinstruować pacjent ów z astm ą, jak korzystać z miernika szczytowego przepływu .
Ważne jest kontrolowanie przebiegu astmy i skuteczności leczenia.

Sposób poda wa nia
Do stosowania wziewnego .
Należy wykonać inhalację , jak pokazano w Instrukcji użycia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Ventilastin Novolizer
Objawy przedawkow ania są podobne do wymienionych poniżeń działań niepożądanych . W razie
przedawkowania wystąpią one szybciej i prawdopodobnie będą miały większe nasilenie .
Typow ymi objaw ami przedawkowania są:
kołatanie serca, nieregularne i (lub ) przyspieszone bicie serca, silne drżenie , zwłaszcza rąk , niepokój,
zaburzenia snu i ból w klatce piersiowej .
W razie wystąpienia takich objawów , należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem .

5
Wizyta u innego lekarza lub pobyt w szpitalu
W przypadku wizyty u innego lekarza lub pobytu w szpitalu bez względu na przyczynę, należy zabrać
ze sobą wszystkie inhalatory i inne leki, które pacjent przyjmuje, w tym leki wydawane bez recepty.

Przerwanie stosowania leku Ventilastin Novolizer
Nie należy przerywać leczenia lekiem Ventilastin Novolizer bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem,
ponieważ może to prowadzić do zaostrzenia choroby .

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowani em tego leku należy zwrócić się
do lekarz a lub farmaceut y.


4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NI EPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli zaburzenia oddychania nasilą się bezpośrednio po inhalacji, należy niezwłocznie skontaktować
się z lekarzem .

W pewnych okolicznościach niek tóre z niżej wymienionych działań niepożądanych mogą stanowić
poważne zagrożenie życia (tak jak na przykład zagrażająca życiu tachykardia ). Dlatego należy
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli takie działanie wystąpi nagle i (lub ) będzie ono miało
niespodziewane nasilenie .

Częste (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób ) działania niepożądane to: zaburzenia smaku
(nieprzyjemny, nietypowy smak ) oraz podrażnienie jamy ustnej i gardła, jak również uczucie
pieczenia języka, drżenie palców lub rąk (drżenie) , zawroty głowy, nudności, pocenie się, niepokój
oraz ból głowy . Te działania niepożądane mogą ustąpić w okresie jednego do dwóch tygodni, w
przypadku kontynuowania leczenia .

W rzadkich przypadkach (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 n a 1 000 osób ) mogą wystąpić :

Zaburzenia serca i zaburzenia naczy niowe :
Przyspieszona akcja serca (tachy kardia), zaburzenia rytmu serca (ar ytmia – w tym migotanie
przedsionków ), dodatkowe skurcze mięśnia sercowego (skurcze dodatkowe ), kołatanie serca , wpły w
na ciśnienie krwi (obniżenie lub podwyższenie ) oraz rozszerzenie naczyń krwionośnych (rozszerzenie
naczyń obwodow ych ).

Przemiana materii , elektrolity :
Zmniejszenie stężenia potasu we krwi (hipokal iemia), zwiększenie stężenia glukozy we krwi
(hipergl ikem ia), zwiększenie stężenia insuliny, wolnych kwasów tłuszczowych, glicerolu i ciał
ketonowych .

Zaburzenia u kład u nerwow ego oraz zaburzenia psychiczne :
Nieprawidłowo zwiększona aktywność (nadmierna aktywność ), szczególn ie u dzieci w wieku do
12 lat .

Układ mięśniowo -szkieletowy :
Ból mię śni i skurcze mięśni .

Układ oddechowy :
Kaszel i n apady duszności podczas lub po inhalacji (paradoksalny skurcz oskrzeli ).

6
W bardzo rzadkich przypadkach (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób ) mogą wystąpić :
- reakcj e nadwrażliwości ( w tym świąd, pokrzywk a, wysypk a skórn a, zaczerwienienie skóry,
obniżenie ciśnienia krwi, obrzęk twarzy i gardła). W przypadku wystąpienia które go kolwiek z tych
objawów , należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- zmniejszenie liczby płyt ek krwi (trombocytopenia)
- zapalenie nerek
- zapaść
- nadpobudliwość, zaburzenia snu, omamy (w szczególności u dzieci w wieku do 12 lat ).
Bardzo rzadko u niektórych osób mogą wystąpić bóle w klatce piersiowej (z powodu problemów
związanych z sercem, takich jak dławica piersiowa ). Należy niezwłocznie powiedzieć o tym
lekarzowi, ale nie przerywać przyjmowania leku, chyba że tak zalec i lekarz.

Laktoza jednowodna zawiera niewielk ie iloś ci biał ek mleka i w związku z tym może powodować
reakcje alergiczne .

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowa nia Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medyczn ych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VENTILASTIN NOVOLIZER

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci .

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, pudełku oraz
opakowaniu wkładu po skrócie: EXP . Termin ważności oznacza ostatni d zień po danego miesiąca .

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechow ywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Podczas użytkowania Ventilastin Novolizer należy chroni ć przed wilgocią.

Należy wymienić wkład po sześciu miesiącach od pierwszego otwarcia .
Nie należy używać inhalatora proszkowego dłużej niż j eden rok .

Uwaga : Wykazano, że urządzenie Novolizer działa przy podawaniu przy najmniej 2000 pojedynczych
dawek . Dlatego za pomoc ą tego urządzenia moż na poda wać lek z maksymalnie 10 wkładów
zawierających po 200 pojedynczych dawek (w ciągu jednego roku) prze d wymianą na nowe .

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMAC JE

Co zawiera lek Ventilastin Novolizer

- Substancją czynną leku jest salbutamol.
Każd a dawka (inhalacja) zawiera 100 mikrogramów salbutamolu (w postaci siarczanu).

7
- Inn y składnik leku to laktoz a jednowodna .

Jak wygląda lek Ventilastin Novolizer i co z awiera opakowanie

Proszek do inhalacji Ventilastin Novolizer zawiera biały proszek we wkładzie i jest dostępny w
następujących opakowaniach :

1 wkład zawierający 200 dawek, wypełniony nie mniej niż 2,308 g proszku do inhal acji , umieszczony
w polipropylen owym pojemnik u szczelnie zamkniętym folią aluminiową oraz 1 inhalator typu
Novolizer, całość w tekturowym pudełku .

Opakowania uzupełniające :
1 wkład zawierający 200 dawek, wypełniony nie mniej niż 2 ,308 g proszku do inhalacji , umieszczony
w polipropylenow ym pojemnik u szczelnie zamkniętym folią aluminiową , całość w tekturowym
pudełku .
2 wkład y zawierając e po 200 dawek , każdy wypełniony nie mniej niż 2,308 g proszku do inhalacji ,
umieszczony w polipropylenowym pojemnik u szczelnie zamkniętym folią aluminiową , całość w
tekturowym pudełku .

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Mylan Healthcare Sp. z o.o.
ul. Postępu 21B
02 -676 Warszawa

Wytwórca
Meda Manufacturing GmbH
Neurather Ring 1
51063 Kolonia
Niemcy

Mc Dermott Laboratories T/A Mylan Dublin Respiratory
Unit 25 Baldoyle Industrial Estate
Grange Road, Baldoyle
Dublin 13
Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego :

MEDA Pharmac euticals Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39A
02 -672 Warszawa
tel. : 22 -697 -71 -00, faks: 22 -697 -71 -01
e-mail: meda@meda.pl

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospoda rczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria : Вентиластин Новолайзер 100 микрограма /за доза прах за инхалация

Estonia: Ventilastin Novolizer

Niemcy : Salbutamol 100 Novolizer 100 Mikrogramm/Dosis Pulver zur Inhalation

Grecja : Ventilast in Novolizer

8

Łotwa : Ventilastin Novolizer

Litwa : Ventilastin Novolizer 100 mikrogramų/dozėje inhaliaciniai milteliai

Polska : Ventilastin Novolizer

Rumu nia: Ventilastin Novolizer

Słowacj a: Ventilastin Novolizer

Słow enia: Venti lastin Novolizer 100 mikrogramov /odmerek prašek za inhaliranje


Data ostatniej aktualizacji ulotki :

9

INSTRUKCJA UŻYCIA INHALATORA PROSZKOWEGO NOVOLIZER1. PRZYGOTOWANIE :

Inhalacja za pomocą inhalator a proszkow ego NOVOLIZER jest prosta i niezawod na . Obsługa
inhalatora jest łatwa. Szybka wymiana wkładu oraz proste czyszczenie nie powinny stwarzać
trudności i można je szybko wykonać .

Przytrzymać inhalator proszkowy NOVOLIZER przed sobą.
Delikatnie na cisnąć prążkowane powierzchnie po obu stronach
pokrywki oraz przesunąć pokryw kę do przodu ( ) i do góry ().


Usunąć ochronną folię aluminiową z opakowania wkładu i wyjąć
nowy wkład . Należy zrobić to bezpośrednio przed użyciem wkładu .
Kolorowy kod na wkładzie musi być zgodny z kolorem na przycisku
dawkowania.
Pierwsze napełni anie :
Włożyć wkład do inhalatora proszkowego NOVOLIZER , w taki
sposób, aby licznik dawek był skierowany w stronę ustnika (). Nie
należy wciskać przycisku dawkowania w czasie umieszczania wkładu
w inhalatorze .Ponownie napełnianie :
Uwaga: Inhalator proszkowy NOVOLIZER należy czy ścić przy każdej
wymianie wkładu, po usunięciu pustego wk ładu.
Jeśli inhalator proszkowy NOVOLIZER był już używany, należy
najpierw usunąć pusty wkład , a następnie włożyć nowy (). Nie należy

10
wci skać przycisku dawkowania w czasie umieszczania wkładu w
inhalatorze.
Ponownie umieścić pokryw kę od góry () w prowadnicach bocznych
i wcisnąć w kierunku kolorowego przycisku dawkowania do
momentu, gdy wskoczy we właściwe miejsce ( ).

Inhalator NOVOLIZER jest ju ż napełnio ny i gotow y do użycia .
Można pozostawić wkład w inhalatorze proszkowym NOVOLIZER
do momentu całkowitego wykorzystania lub przez okres do 6
miesięcy od włożenia . Wkłady mogą być używane jedynie w
oryginalnym inhalatorze proszkowym .2. UŻYCIE :
Jeśli jest to możliwe , w czasie inhalacji pacjent powinien siedzieć lub
stać . W czasie używania NOVOLIZER należy zawsze trzymać w
pozycji poziomej . Najpierw należy zdjąć nasadkę ochronną ( ).


Wcisnąć całkowicie k olorowy przycisk dawkowania . Słychać będzie
głośne podwójne kliknięcie, a kolor okienka kontrolnego zmi eni się
z czerwonego na zielon y. Następnie zwolnić kolorowy przycisk .
Zielony kolor w okienku kontrolnym wskazuje na to, że inhalator
NOVOLIZER jest gotow y do użycia .


Wykonać wydec h (ale nie do inhalatora proszkowego NOVOLIZER) .
Objąć szczelnie ustnik wargami , zainhalować proszek wykonując
jednostajny, głęboki i tak szyb ki jak to możliwe, wdech (w celu
maksymalnej inhalacji proszku ), a następnie wstrzymać oddech na
kilka sekund. W c zasie wdechu powinno być sły chać głośne
kliknięcie , wskazujące, że inhalacja została wykonana prawidłowo .
Następnie powrócić do normalnego oddychania .

Sprawdzić , czy kolor w okienku kontrolnym zmienił się z powrotem
na czerwony, co wskazuje, że inhalacja została wykonana
prawidłowo . Nałożyć nasadkę ochronną z powrotem na ustnik –
inhalacj a jest zakończon a.
Liczba w górnym okienku pokazuje liczbę inhalacji pozostałych
w inhalatorze . Licznik dawek od wartości 200 do wartości 60 jest
skalowany co 20 dawek , a od wartości 60 do 0 – co 10 dawek . Jeśli
nie słychać kliknięci a i kolor w okienku kontrolnym nie zmieni się ,
należy powtórzyć opisaną powyżej procedurę .

UWAGA : Kolorowy przycisk dawkowania należy nacisnąć jedynie bezpośrednio przed inhalacją .
Nie ma możl iwości przypadkowego przedawkowania leku podawanego za pomoc ą inhalatora
NOVOLIZER. Kliknięcie oraz zmiana koloru w okienku kontrolnym wskazują na to, że inhalacja
została wykonana prawidłowo. Jeśli kolor w okienku kontrolnym nie zmieni się z powrotem na
czerwony, inhalacj ę należy powtórz yć . Jeśli inhalacja nie zostanie wykonana prawidłowo po kilku
próbach, należy skonsultować się z lekarzem .

11
3. C ZYSZCZENIE :

Inhalator proszkowy NOVOLIZER należy czyścić w regularnych odstę pach czasu , przy najmniej przy
każd ej wymianie wkład u.

Zdejmowanie nasadki ochronn ej oraz ustnik a
Najpierw zdjąć nasadkę ochronną. Następnie chwycić ustnik i obrócić
go lekko w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara () do
momentu poluzowania . Następnie go zdjąć ( ).
Czyszczenie
Odw rócić inhalator NOVOLIZER do góry nogami . Uchwycić
poluzowaną zasuwę uwalniającą i przesunąć ją do przodu ( ) i w górę
(). Wszelkie pozostałości prosz ku mo żna usun ąć poprzez delikatne
pukanie .
Wyczyścić ustnik, zasuwę uwalniającą oraz inhalator proszkowy za
pomoc ą miękkiego i suchego kawałka materiału niepozostawiającego
nitek .
NIE używać wody ani detergentu .

Złożenie – Wkładanie zasuw y dawkowania
Po wyczyszczeniu, włożyć zasuwę dawkowania poprzez przesunięcie
jej w dół pod kątem () oraz wcisnąć we właś ciwe miejsce ().
Obrócić inhalator do normalnej pozycji .

Złożenie – Zamocow ywanie ustnik a i nasadki ochronn ej
Włożyć ustnik bolcem do rowka po lewej stronie i obrócić w prawą
stronę do momentu , gdy wskoczy na właściwe miejsce . Następnie
nałożyć z po wrotem nasadkę ochronną.
Uwagi

 Ulotka dla pacjenta opisuje działanie leku . Należy uważnie przeczytać ulotkę przed użyciem
inhalatora po raz pierwszy .
 Inhalator NOVOLIZER stosowan y do podawania różnych substancji czynnych nie działa z
wykorzystaniem gazów nośnych i jest przeznaczon y do ponownego napełniania . Powoduje to, że
NOVOLIZER jest produktem przyjaznym dla środowiska .
 Nie jest możliw e przedawkowani e leku podawanego za pomoc ą urządzenia NOVOLIZER. Nawet
w przypadku kilkakrotnego wciśnięcia przyci sku, nie jest dostępna większa ilość proszku do
inhalacji . Należy wcisnąć przycisk jedynie podczas wykonywani a inhalacji. Jeśli po kilku próbach
nie można wykonać prawidłowej inhalacji, należy skonsultować się z lekarzem .
 Inhalator NOVOLIZER moż na ponowni e napełni ć za pomoc ą nowych wkładów * zawierających
substancję czynną i dzięki temu nadaje się idealnie do długotrwałego używania (do jednego roku ).
 Nie potrząsać napełnionego inhalatora NOVOLIZER.
 Należy pomóc dziecku w prawidłowej obsłudze inhalatora .

12
 Na leży upewnić się, że inhalator NOVOLIZER jest chronion y przed wilgocią i wysoką
temperaturą i jest przez cały czas utrzymywan y w czystości .

* Należy zapytać się lekarza odnośnie odpowi ednich leków.


Ostatnia aktualizacja: 01/2018

CE