Valsamix

Układ sercowo naczyniowy

Szczegółowe informacje

moc:5 mg + 160 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:C09DB01
ważność pozwolenia:2021-04-19
numer pozwolenia:23136

Substancje czynne

Amlodipinum
Valsartanum

Opakowania

wielkosc28
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991272906
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id115360
wielkosc98
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991272913
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id115361

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla
pacjenta
Valsamix , 5 mg + 80 mg , tabletki powlekane
Valsamix, 5 mg + 160 mg, tabletki powlekane
Valsamix, 10 mg + 160 mg, tabletki powlekane
A mlod ipinum + V alsartanum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ul otki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
− Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
− W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
− Lek ten przepisan o ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
− Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ul otce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis tre ści ulotki:
1. Co to jest lek Valsamix i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Valsamix
3. Jak stosować lek Valsamix
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Valsamix
6. Zawartość opakowania i i nne informacje


1. Co to jest lek Valsamix i w jakim celu się go stosuje

Lek Valsamix zawiera dwie substancje: amlodypinę oraz walsartan. Obie substancje pomagają
kontrolować podwyższone ciśnienie tętnicze.
− Amlodypina należy do grupy substancji na zy wanych antagonistami wapnia. Amlodypina
zapobiega przedosta waniu się wapnia się do ścian naczyń krwionośnych, co hamuje skurcz naczyń
krwionośnych.
− Walsartan należy do grupy substancji nazy wanych antagonistam i receptorów angiotensyny II.
Angiotensyna II powstaje w organizmie człowieka i powoduje skurcz naczyń krwionośnych,
podwyższając ciśnienie tętnicze. Walsartan blok uje działani e angiotensyny II.
Oznacza to, że obie te substancje zapobiegają skurcz owi naczy ń krwionośnych. W rezultacie, naczynia
krwionośne rozkurczają się, a ciśnienie tętnicze zostaje obniżone.

Lek Valsamix jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u
których ciśnienie nie jest dostatecznie kontrolowane p odczas stosowania tylko amlodypiny lub tylko
walsartanu.

Valsamix stosuje się u dorosłych pacjentów w leczeniu objawowej niewydolności serca . Valsamix jest
zalecany , gdy nie można zastosować leków z grupy zwanej inhibitor y konwertazy angiotensyny ( ang.
An giotensin -Converting- enzyme Inhibitors, ACE) (stosowanych w leczeniu niewydolności serca) lub
mo że być zażywany jednocześnie z inhibitorami ACE , g dy w leczeniu niewydolności serca nie można
zastosować innych leków .


2. Informacje ważne przed zastosowanie m leku Valsamix

Kiedy nie stosować leku Valsamix

2
− jeśli pacjent ma uczulenie na amlodypinę lub inne leki z grupy antagonistów wapnia - m oże
wystąpić świąd, zaczerwienienie skóry lub trudności w oddychaniu;
− jeśli pacjent ma uczulenie na walsartan lub któryk olwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6) - jeśli pacjent uważa, że może być uczulony, powinien
poinformować lekarza przed zastosowaniem leku Valsamix ;
− jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub zaburzeni a dotyczące żółci,
takie jak marskość żółciowa wątroby lub zastój żółci;
− po trzecim miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Valsamix we wczesnym
okresie ciąży, patrz punkt „Ciąża”);
− jeśli pacjent ma znacznie obniżone ciśnienie tętnicze krwi ( niedociśnienie);
− jeśli pacjent ma zwężenie zastawki aorty (stenoza aortalna) lub wstrząs kardiogenny (stan, w
którym serce nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości krwi do komórek ciała);
− jeśli pacjent ma niewydolność serca po przebytym zawale mi ęśnia sercowego;
− jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym
ciśnienie tętnicze krwi zawierającym aliskiren.
Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, nie wolno stosować leku Valsamix
i należy porozmawiać o tym z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Valsamix należy omówić to z lekarz em:
− jeśli u pacjenta występują zaburzenia żołądkowo- jelitowe (wymioty, biegunka);
− jeśli u pacjenta występują zaburzenia cz ynności wątroby lub nerek;
− jeśli pacjentowi przeszczepiono nerkę lub występuje u niego zwężenie tętnic nerkowych;
− jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nadnerczy , nazy wane pierwotnym
hiperaldosteronizmem;
− jeśli u pacjenta występowała niewydolność serca lub pacjent przebył zawał mięśnia sercowego -
należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza w odniesieniu do dawki początkowej , lekarz może
również sprawdzić czynność nerek;
− jeśli pacjent ma zwężenie zastawek serca ( nazy wane stenozą aortalną lub mit ralną) lub
zwiększon ą grubość mięśnia sercowego ( tak zwana kardiomiopatia przerostow a ze zwęże niem
drogi odpływu);
− jeśli u pacjenta wystąpił obrzęk, szczególnie twarzy i gardła , w czasie stosowania innych leków (w
tym inhibitorów enzymu konwertującego angi otensynę) - jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy,
należy natychmiast przerwać stosowanie leku Valsamix, skontaktować się z lekarzem i nigdy
więcej nie stosować leku Valsamix ;
− jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego
ciśnienia krwi:
- inhibitor ACE ( np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia
czynności nerek związane z cukrzycą,
- aliskiren.
− jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE jednocześnie z niektórymi innymi lekami stosowanymi w
leczeniu niewydolności serca , znanymi jako antagoniści recept orów mineralokortykoidowych
( ang. Mineralocorticoid Receptors Antagonists , MRA) ( np. spironolak ton, eplerenon) lub lekami
beta -adrenolityczn ymi (np. metoprolol).

Lekarz może zalecić regularną k ontrolę czynnoś ci nerek, ciśnieni a krwi oraz stężeni a elektrolitów (np.
potasu) we krwi.
Patrz także podpunkt „Kiedy nie stosować leku Valsamix”.

Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi
przed zastosowan iem leku Valsamix .

3
Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania leku Valsamix u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Valsamix a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ost atnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lekarz może zalecić zmianę
dawk i i (lub) zastosować inne środki ostrożności. W niektórych przypadkach może być konieczne
zaprzestani e zażywania jednego z leków. Odnosi się to szczególnie do leków w ymienionych poniżej:
− inhibitory ACE lub aliskiren (patrz także podpunkty „Kiedy nie stosować leku Valsamix” oraz
„Ostrzeżenia i środki ostrożności”);
− leki moczopędne ( nazywane również diuretykami, zwiększające ilość wy dalanego moczu);
− lit (lek stosowany w leczeniu niektórych rodzajów depresji);
− leki moczopędne oszczędzające potas, preparaty uzupełniające potas, substytuty soli kuchennej
zawierające potas i inne substancje, które mogą zwiększać stężenie potasu;
− pewn e lek i przeciwbólow e, na zy wan e niesteroidow ymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) lub
selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy- 2 (inhibitorami COX-2) - l ekarz może zalecić
kontrolę czynnoś ci nerek pacjenta;
− leki przeciwdrgawkowe (np. karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, fosfenytoina, prymidon);
− zie le dziurawca zwyczajnego;
− nitrogliceryna i inne azotany lub inne substancje rozszerzające naczynia krwionośne ;
− leki stosowane w przypadku HIV/AIDS (np. rytonawir, indynawir, nelfinawir);
− leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. ketokonazol, itrak onazol);
− leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (takie jak ryfampicyna, erytromycyna,
klarytromycyna, talitromycyna);
− werapamil, diltiazem (leki stosowane w chorobach serca);
− symwastatyna (lek stosowany w celu zmniejszenia nadmiernego stężenia chol esterolu we krwi);
− dantrolen (stosowany we wlewie w przypadku ciężkich zaburzeń temperatury ciała);
− leki stosowane w zapobieganiu odrzuceniu przeszczep ionego narządu (cyklosporyna);
− inhibitor ACE stosowany jednocześnie z niektórymi innymi lekami stosowanymi w leczeniu
niewydolności serca , znanymi jako antagoniści recept orów mineralokortykoidowych (MRA) ( np.
spironolakton, eplerenon) lub lekami beta-adrenolitycznymi (np. metoprolol).

Stosowanie l eku Valsamix z jedzeniem i piciem
Pacjenci stosujący lek Valsamix nie powinni jeść grejpfrut ów ani pić soku grejpfrutowego, gdyż
zarówno grejpfrut, jak i sok grejpfrutowy mogą powodować zwiększenie stężenia substancji czynnej -
amlodypiny we krwi, co może prowadzić do nieprzewidywalnego nasilenia działania leku Val samix
polegającego na obniżeniu ciśnienia krwi.

Ciąża i karmienie piersią
Ciąża
Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Amlodypina w niewielkim
stopniu przenika do mleka ludzkiego. Zazwyczaj lekarz zaleci zaprzestanie stosow ania leku Valsamix
przed planowaną ciążą lub natychmiast po stwierdzeniu ciąży i zaleci inny lek zamiast leku Valsamix.
Nie zaleca się stosowania leku Valsamix we wczesnym okresie ciąży (w pierwszych 3 miesiącach) i
nie wolno go stosować po trzecim miesią cu ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli
jest stosowany po 3 miesiącu ciąży.

Karmienie piersią
Należy powiedzieć lekarzowi o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się
stosowania l eku Valsamix podczas karmienia pier sią. Lekarz może zalecić inne leczenie , jeśli
pacjentka chce karmi ć piersią, zwłaszcza noworodk a lub wcześniak a.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

4

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek ten może powodować zawroty głowy, co może zaburzać zdolność koncentracji. Dlatego też, nie
należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych czynności wymagających
koncentracji uwagi w przypadku wątpliwości odnośnie działania leku na pacjenta.


3. Jak stosować lek Valsamix

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza. To pomoże uzyskać najlepsze wyniki leczenia i zmniejszyć ryzyko działań
niepożądanych.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Valsamix to 1 tabletka na dobę.
− Zaleca się zażywać lek codziennie o tej samej porze.
− Tabletki należy połykać popijając szklanką wody.
− Valsamix można zażywać z jedzeniem lub bez. Nie należy przyjmować leku Valsamix razem z
grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym.

W zależności od reakcji na leczenie, lekarz może zalecić większą lub mniejszą dawkę leku.
Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Stosowanie leku Valsamix u osób w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powyżej)
Podczas zwiększania dawki lekar z zachowa ostrożność.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Valsamix
W przypadku zażycia zbyt wielu tabletek leku Valsami x lub przypadkowego zażycia tabletek przez
inną osobę, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Valsamix
Jeśli pacjent zapomniał przyjąć lek, należy zażyć go tak szybko, jak to możliwe. Następną dawkę
należy przyjąć o z wykłej porze. Jeśli jednak zbliża się pora zażycia kolejnej dawki, należy pominąć
zapomnianą dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej
dawki.

Przerwanie stosowania leku Valsamix
Przerwanie stosowania leku Valsamix może spowodować zaostrzenie choroby. Nie należy przerywać
stosowania leku, chyba że zaleci to lekarz.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niep ożądane mogą być ciężkie i mogą wymagać natychmiastowej pomocy
lekarskiej: u niewielu pacjentów wystąpiły ciężkie działa nia niepożądan e (mogą dotyczyć m niej niż 1
na 1 000 osób) .
Jeżeli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów, należy natychmia st
poinformować o tym lekarza:
Reakcja alergiczna z objawami takimi jak wysypka, swędzenie, obrzęk twarzy , warg lub języka,
trudności w oddychaniu, niskie ciśnienie krwi (uczucie osłabienia, „ pustki” w głowie).

5

Inne możliwe działania niepożądane leku Vals amix:
Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób): Grypa; niedrożność nosa ból gardła i dyskomfort podczas
połykania; ból głowy; obrzęk ramion, rąk , nóg, okolicy kostek lub stóp; zmęczenie; astenia
(osłabienie); zaczerwienienie i uczucie ciepła na twarzy i (lub) szyi.
Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób): Zawroty głowy; nudności i ból brzucha; suchość błony
śluzowej jamy ustnej; senność, mrowienie lub drętwienie rąk i stóp; zawroty głowy pochodzenia
błędnikowego; szybka czynność serca, w tym kołatanie serca; zawroty głowy po wstaniu; kaszel;
biegunka; zaparci e; wysypka skórna, zaczerwienienie skóry; obrzęk stawów, ból pleców; ból stawów.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób): Uczucie niepokoju; dzwonienie w uszach (szum usz ny);
omdleni e; oddawanie większ ej ilości moczu niż zazwyczaj lub uczucie silniejszego parcia na mocz;
niemożność doprowadzenia do wzwodu lub utrzymania wzwodu; uczucie ciężkości; niskie ciśnienie
krwi z objawami takimi jak zawroty głowy, uczucie „ pustki” w głowie; nadmierne pocenie się;
wysypka na skórze cał ego ciała ; swędzenie; kurcze mięśni.
Jeśli którykolwiek z tych objawów będzie znacznie nasilony , należy powiadomić lekarza.

Działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu samej amlodypiny lub walsartanu, których
nie obserwowano po z astosowaniu leku Valsamix lub które obserwowano z większą częstością
niż po zastosowaniu leku Valsamix:

Amlodypina
Jeśli po zastosowaniu leku wystąpi którekolwiek z poniższych , bardzo rzadkich, ciężkich działań
niepożądanych, należy bezzwłocznie skontakto wać się z lekarzem:
− nagłe wystąpienie świszczącego oddechu, bólu w klatce piersiowej, duszności lub trudności w
oddychaniu;
− obrzęk powiek, twarzy lub warg ;
− obrzęk języka oraz gardła powodujący znaczne trudności w oddychaniu;
− ciężkie reakcje skórne, w tym intensywna wysypka, pokrzywk a, zaczerwienienie skóry całego
ciała, silny świąd, powstawanie pęcherzy, złuszczanie oraz obrzęk skóry, zapalenie błon
śluzow ych (zespół Stevensa -Johnsona , martwica toksyczno - rozpływna naskórka ) lub inne
reakcje alergiczne;
− zawał serca, zaburzenia rytmu serca;
− zapalenie trzustki, które może wywołać silny ból w nadbrzuszu, promieniujący do pleców, z
towarzyszącym bardzo złym samopoczuciem.

Odnotowano następujące działania niepożądane. Jeśli którekolwiek z działań niepożądanych jest
uciążliwe dla pacjenta lub jeśli trwa ponad tydzień, należy skontaktować się z lekarzem.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób): zawroty głowy, senność; kołatanie serca (odczuwanie bicia
serca); nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy ; obrzęk okolicy kostek (opuchlizna ); ból brzucha,
nudności.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób): zmiany nastroju, lęk, depresja, bezsenność, drżenie,
zaburzenia smaku, omdleni e, brak odczuwania bólu; zaburzenia widzenia, pogorszenie widzenia,
szum uszny; niskie ciśnienie krwi; kichanie/katar spowodowane zapaleniem błony śluzowej nosa
(nieżyt nosa); niestrawność, wymioty; utrata włosów, wzmożona potliwość, swędzenie skóry, zmiana
koloru skóry; zaburzenia oddawania moczu, wzmożona potrzeba oddawania moczu w nocy,
z większona częstość oddawania moczu; zaburzenia erekcji, dyskomfort lub powiększenie piersi u
mężczyzn, ból, złe samopoczucie, ból mięśni, kurcze mięśni; zwiększenie lub zmniejszenie masy
ciała.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób): dezorientacja.

6
Bardz o rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie
liczby płytek krwi, co może prowadzić do wystąpienia nietypowych sinień lub łatwiejszego
krwawienia; zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia); obrzęk dziąseł, wzdęcie brzucha
(nieżyt żołądka); zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, zażółcenie skóry (żółtaczka),
zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, stwierdzane w niektór ych wynikach badań;
zwiększenie napięcia mięśniowego; zapalenie naczy ń krwionośnych, często z wysypką skórną,
nadwrażliwość na światło; zaburzenia obejmujące sztywność, drżenie i (lub) trudności w poruszaniu
się.

Walsartan
Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) : zmniejszenie liczby
krwine k czerwonych , gorączka, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej spowodowane zakażeniem;
samoistne krwawienie lub powstawanie sińców; duże stężenie potasu we krwi; nieprawidłowe wyniki
badań czynności wątroby; zaburzenia czynności nerek i ciężkie zaburzenia czynności nerek; obrzęk,
głównie twarzy i gardła; ból mięśni; wysypka, fioletowo- czerwone plamy na skórze; gorączka; świąd;
reakcje alergiczne; pęcherze skórne (objaw choroby zwanej pęcherzowym zapaleniem skóry) .

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z t ych objawów, należy natychmiast poinformować o tym
lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych , Al. Jerozolimskie 181C, 02- 222 Warszawa, tel.: 22 49- 21-301, fax: 22 49- 21-309, e -
mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stoso wania leku.


5. Jak przechowywać lek Valsamix

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po Termin
ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca . Numer serii podany jest
po skrócie „Lot”.

Nie stosować tego leku , jeśli zauważy się, że opakowani e zo stał o wcześniej otwarte lub uszkodzone.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemnik ów na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakow ania i inne informacje

Co zawiera lek Valsamix
Substancjami czynnymi leku Valsamix są amlodypina (w postaci amlodypiny bezylanu) oraz
walsartan.

7
− Valsamix, 5 mg + 80 mg: każda tabletka zawiera 5 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny
bezylanu) i 80 mg walsar tanu.
− Valsamix, 5 mg + 160 mg: każda tabletka zawiera 5 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny
bezylanu) i 160 mg walsartanu.
− Valsamix, 10 mg + 160 mg: każda tabletka zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny
bezylanu) i 160 mg walsartanu.

Pozostałe skł adniki to: wapnia wodorofosforan bezwodny , magnezu glino metakrzemian,
sproszkowana celuloza, kroskarmelo za sodowa , krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu
stearynian, hypromeloza , hydroksypropyloceluloza, makrogol 8000, talk, tytanu dwutlenek, żelaza
tlen ek żółty, ż elaza tlenek czerwony (tylko dla 10 mg + 160 mg).

Jak wygląda lek Valsamix i co zawiera opakowanie

Valsamix, 5 mg + 80 mg : żółto zabarwione , okrągłe tabletk i powlekane o ściętych brzegach (rozmiar:
7,94 mm) , z wytłoczonymi literami „ APO” po jednej stronie oraz „ 5” powyżej „80” po drugiej stronie

Valsamix, 5 mg + 160 mg : żółto zabarwione tabletk i powlekan e o kształcie zmodyfikowanej kapsułki
(rozmiar: 14,22 mm x 5,555 mm), z wytłoczonymi literami „APO” po jednej stronie oraz „5/160” po
drugie j stronie.

Valsamix, 10 mg + 160 mg : jasnożółto zabarwione tabletki powlekane o kształcie zmodyfikowanej
kapsułki (rozmiar: 14,22 mm x 5,555 mm), z wytłoczonymi literami „APO” po jednej stronie oraz
„10/160” po drugiej stronie.

Lek Valsamix jest dostępny w opakowaniach zawierających 28 i 98 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Apotex Europe B.V.
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden
Holandia

Wytwórca/Importer
Apotex Nederland B.V .
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden
Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09.2018