Valerin max

Ośrodkowy układ nerwowy

Szczegółowe informacje

moc:360 mg
typ procedury:NAR
kod ATC:N05CM09
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:18386

Substancje czynne

Opakowania

wielkosc10
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990880782
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id67534
wielkosc20
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990880799
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id67535

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta


Valerin max
360 mg, tabletki powlekane
Valerianae radicis extractum hydroalcoholicum siccum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed przyjęciem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pa cjenta .
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa infor macja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować
się z lekarzem.


Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Valerin max i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed przyjęciem leku Valerin max
3. Jak przyjmować lek Valerin ma x
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Valerin max
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest Valerin max i w jakim celu się go stosuje

Valerin max jest lekiem roślinnym o działaniu uspokajającym.

Wskazania do stosowa nia
Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju .


2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Valerin max

Kiedy nie przyjmować leku Valerin max
- jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z korzenia kozłka lub którykolwiek z pozostałych składników
tego leku (wymienionych w punk cie 6).
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Dzieci

Nie należy stosować leku Valerin max u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Valerin max a inn e lek i

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceu cie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio , a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

2
Pacjent powinien powiedzieć lekarzowi, jeśli stosuje następujące leki:
- barbiturany (leki nasenne oraz stosowane w leczeniu pad aczki) ;
- leki nasenne z grupy benzodiazepin ;
- inne syntetyczne leki uspokajające.

Nie zaleca się stosować ich jednocześnie z lekiem Valerin max ze względu na podobny mechanizm
działania tych leków .

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w cią ży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku w okresie ciąży i
karm ienia piersią nie zaleca się stosowania leku .

Prowadzenie pojazdów i obsług iwanie maszyn

Lek może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, d latego nie zaleca się
stosowania leku przez osoby kierujące pojazdami lub innymi maszynami.

Lek Valerin max zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę . Jeżeli stwierdzono wcze śniej u pacjenta nietolerancje niektórych cukrów ,
pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


3. Jak przyjmować lek Valerin max

Ten lek należy zawsz e przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Za lecana dawka to
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:
1 tabletka do 3 ra zy na dobę.
Nie należy przyjmować więcej niż 4 tabletki na dobę.

Sposób podawania
Lek należy stosować doustnie .
Ze względu na stopniowe działanie korzenia kozłka lekarskiego, nie jest on wskazany do
interwencyjnego leczenia ostrych stanów napięcia nerwow ego . Aby uzyskać najlepszy efekt zalecane
jest kontynuowanie leczenia przez okres od 2 do 4 tygodni.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 tygodniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci
Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Valerin max

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.
W razie przedawkowania leku (powyżej 7 tabletek) mogą wystąpić łagodne objawy takie jak :
zmęczenie, skurcze brz ucha , zawroty głowy, rozszerzenie źrenic, uczucie ucisk u w klatce piersiowej,
drżenie rąk .
Objawy te zazwyczaj mijają w ciągu 24 godzin. Jeśli objawy nie ustępują należy skonsultować się z
lekarzem.

3
Pominięcie przyjęcia leku Valerin max

Nie należy stos ować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości, należy przyjąć kolejną dawkę
leku o wyznaczonej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku , należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.

Podczas stosowania produktu leczniczego mogą wystąpić:

Zaburzenia żo łądkowo -jelitowe :
nudności, skurcze brzucha – częstość nieznana.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub far maceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warsza wa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więce j informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Valerin max

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zami eszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień po danego miesiąca .
Lot - numer serii
EXP - termin ważności

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę , jak usunąć leki, któr ych sie już nie używa . Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Valerin max
- Substancją czynną leku jest wyciąg wodno -alkoholowy z korzenia kozłka, suchy (Valerianae
radicis extractum hydroalcoholicum sic cum , 8-11 :1) w ilości 360 mg w połączeniu z nośnikami

4
(30 %). Nośnikami są : maltodekstryna (29%) i krzemionka koloidalna bezwodna (1%) .
Ekstrahent: etanol 60% ( V/V).
- Po zostałe składniki to : mannitol, skrobia kukurydziana, wapnia wodorofosforan bezwodny, sodu
laurylosiarczan, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu
stearynian , hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, brąz HT (E155 ), Capol 1295 (W osk biały
pszczeli i W osk karnauba) .

Jak wygląda lek Valerin max i co zawiera opakowan ie

Lek Valerin max ma postać tabletek powlekanych o brązowej barwie.

Tabletki pakowane są w blistry po 10 tabletek.
Opakowanie zawiera 10 tabletek , 20 tabletek w tekturow ym pudełk u.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95 -200 Pabianice
tel. (42 ) 22 -53 -100


Data ostatniej aktualizacji ulotki: