Valdamin

Leki przeciwzakaźne

Szczegółowe informacje

moc:450 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:J05AB14
ważność pozwolenia:2018-04-26
numer pozwolenia:22413

Substancje czynne

Valganciclovirum

Opakowania

wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991218218
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id108000

1


Ulotka do
ączona do opakowania: informacja dla u żytkownika

Valdamin, 450 mg, tabletki powlekane
Valganciclovirum

Nale ży uwa żnie zapozna ć si ę z tre ści ą ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa ż zawiera ona
informacje wa żne dla pacjenta.
- Nale ży zachowa ć t ę ulotk ę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczyta ć.
- W razie jakichkolwiek w ątpliwo ści nale ży zwróci ć si ę do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ści śle okre ślonej osobie. Nie nale ży go przekazywa ć innym. Lek mo że
zaszkodzi ć innej osobie, nawet je śli objawy jej choroby s ą takie same.
- Je śli u pacjenta wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie objawy niepo żądane
niewymienione w tej ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi, farmaceucie lub piel ęgniarce.
Patrz punkt 4.
Spis tre ści ulotki:
1. Co to jest lek Valdamin i w jakim celu si ę go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Valdamin
3. Jak stosowa ć lek Valdamin
4. Mo żliwe dzia
ania niepo żądane
5. Jak przechowywa ć lek Valdamin
6. Zawarto ść opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Valdamin i w jakim celu si ę go stosuje

Valdamin nale ży do grupy leków, których dzia
anie polega na bezpo średnim zapobieganiu
namna żani ę si ę wirusów. Walgancyklowir, który jest substancj ą czynn ą tabletek, ulega w organizmie
przemianie do gancyklowiru. Gancyklowir zapobiega r ozmnażaniu si ę wirusa, zwanego
cytomegalowirusem (CMV), i zaka żaniu zdrowych komórek organizmu. U pacjentów, u któ rych
czynno ść uk
adu odporno ściowego jest os
abiona, wirus CMV mo że powodowa ć zaka żenia ró żnych
narz ądów. Mo że to by ć gro źne dla życia.


Valdamin stosuje si ę:
- W leczeniu zapalenia siatkówki, wywo
anym przez C MV u pacjentów z zespo
em nabytego
niedoboru odporno ści (AIDS) - zaka żenie siatkówki wirusem CMV mo że spowodowa ć zaburzenia
widzenia a nawet ślepot ę.
- W zapobieganiu zaka żeniom wywo
anym przez CMV u dzieci i doros
ych niez akażonych CMV,
którzy otrzymali przeszczepiony narz ąd mi ąższowy od dawcy zaka żonego CMV.

2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Valdamin

Kiedy nie stosowa ć leku Valdamin
· jeśli pacjent ma uczulenie na walgancyklowir lub którykolwiek z pozosta
ych s k
adników tego
leku (wymienionych w punkcie 6);
· jeśli pacjent ma uczulenie na gancyklowir, acyklowir l ub walacyklowir, które są lekami
stosowanymi w leczeniu innych zaka że ń wirusowych;
· jeśli pacjentka karmi piersi ą.

Ostrze żenia i środki ostro żno ści

Przed rozpocz ęciem stosowania leku Valdamin nale ży omówi ć to z lekarzem:

2

Kiedy zachowa ć szczególn ą ostro żno ść stosuj ąc lek Valdamin
- je śli u pacjenta wyst ępuje zmniejszona liczba krwinek bia
ych, czerwonych lub p
ytek krwi (ma
ych
komórek bior ących udzia
w procesie krzepni ęcia krwi); lekarz prowadz ący skieruje pacjenta na
badania krwi przed rozpocz ęciem stosowania leku Valdamin oraz na dodatkowe bad ania krwi w
czasie trwania leczenia;
- je śli pacjent jest w trakcie radioterapii lub hemodial izy
- je śli pacjent ma problemy z nerkami. Lekarz prowadz ący mo że przepisa ć pacjentowi zmniejszon ą
dawk ę i mo że zleca ć regularne badania krwi podczas leczenia
- je śli pacjent aktualnie przyjmuje gancyklowir w postac i kapsu
ek i lekarz zdecydowa
o zmianie leku
na Valdamin w postaci tabletek. Jest niezwykle wa żne, aby nie przyjmowa ć wi ększej
liczby tabletek, ni ż zaleci
lekarz, w celu unikni ęcia ryzyka przedawkowania leku.

Valdamin a inne leki
Nale ży powiedzie ć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przy jmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio a tak że o lekach, które pacjent planuje przyjmowa ć. Dotyczy to równie ż leków
wydawanych bez recepty.
Jednoczesne przyjmowanie leku Valdamin razem z inny mi lekami może mie ć wp
yw na st ężenie leku
we krwi i mo że spowodowa ć wyst ąpienie szkodliwych dzia
a ń. Nale ży poinformowa ć lekarza, je śli
pacjent aktualnie przyjmuje jakikolwiek lek zawiera ją cy:
- imipenem z cylastatyn ą (lek przeciwbakteryjny); przyjmowanie ich razem z lekiem Valdamin może
spowodowa ć drgawki;
- zydowudyn ę, dydanozyn ę, lamiwudyn ę, tenofowir, abakawir, emtrycytabin ę lub inne podobne
rodzaje leków stosowane w leczeniu AIDS;
- ribawiryna, pegylowane interferony, adefowir i en tekawir stosowane w leczeniu zapalenia wątroby
typu B/C;
- probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny); podcz as jednoczesnego stosowania probenecydu i leku
Valdamin mo że zwi ększa ć si ę st ężenie gancyklowiru we krwi.
- mykofenolan mofetylu (stosowany po przeszczepieni ach narządów);
- winkrystyn ę, winblastyn ę, adriamycyn ę, hydroksymocznik lub podobne leki stosowane w lecz eniu
chorób nowotworowych;
- cydofowir lub foskarnet, stosowane w leczeniu zak aże ń wirusowych;
- trimetoprim, po
ączenia trimetoprimu z sulfonamidami i dapson (leki przeciwbakteryjne);
- pentamidyn ę (lek stosowany w leczeniu chorób paso żytniczych lub zaka że ń p
uc);
- flucytozyn ę lub amfoterycyn ę-B (leki przeciwgrzybiczne).

Stosowanie leku Valdamin z jedzeniem i piciem
Valdamin nale ży przyjmowa ć w czasie posi
ków. Je śli pacjent nie mo że przyjmowa ć posi
ków z
jakiejkolwiek przyczyny, powinien mimo to przyjmowa ć zwyk
ą dawk ę leku Valdamin.

Ci ąża, karmienie piersi ą i wp
yw na p
odno ść
Je śli pacjentka jest w ci ąży, nie powinna stosowa ć leku Valdamin, chyba że lekarz zaleci inaczej. Je śli
pacjentka jest w ci ąży lub planuje zaj ść w ci ążę, powinna powiadomi ć o tym lekarza prowadz ącego.
Przyjmowanie leku Valdamin w ci ąży mo że uszkodzi ć nienarodzone dziecko.

Nie przyjmowa ć leku Valdamin, je śli pacjentka karmi piersi ą. Je śli lekarz chce rozpocz ąć leczenie
lekiem Valdamin, pacjentka powinna przesta ć karmi ć piersi ą przed rozpocz ęciem przyjmowania tego
leku.
Kobiety w wieku rozrodczym
Konieczne jest, aby kobiety w wieku rozrodczym w ok resie przyjmowania leku Valdamin stosowa
y
skuteczn ą antykoncepcj ę.
M ężczy źni

3

M ężczy źni w czasie trwania leczenia lekiem Valdamin i prze z 90 dni po jego zakończeniu powinni
u żywa ć prezerwatyw podczas stosunku p
ciowego z partnerk ą, która mog
aby zaj ść w ci ążę.

Prowadzenie pojazdów i obs
ugiwanie maszyn

Nie nale ży prowadzi ć pojazdów ani obs
ugiwa ć ż adnych urz ądze ń czy maszyn, je śli wyst ąpi ą zawroty
g
owy, zm ęczenie, dr żenia lub uczucie spl ątania w czasie stosowania leku.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku, nale ży poradzi ć si ę lekarza lub farmaceuty.

3. Jak stosowa ć lek Valdamin

Ten lek nale ży zawsze stosowa ć zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie w ątpliwo ści nale ży zwróci ć
si ę do lekarza lub farmaceuty.

Z tabletkami nale ży obchodzi ć si ę ostro żnie. Nie nale ży ich prze
amywa ć ani kruszy ć. Tabletki nale ży
po
yka ć w ca
o ści, je śli to mo żliwe, w trakcie jedzenia. W razie przypadkowego dot knięcia
uszkodzonej tabletki, nale ży dok
adnie umy ć r ęce wod ą i myd
em. Je śli proszek z tabletki dostanie si ę
do oczu, nale ży dok
adnie przemy ć oczy wod ą ja
ow ą lub, je śli jej nie ma, zwyk
ą.

Nale ży przestrzega ć ilo ści tabletek zaleconej przez lekarza, aby unikn ąć przedawkowania.

Je śli to mo żliwe, tabletki leku Valdamin powinny by ć przyjmowane w trakcie posi
ków - patrz punkt
2.
Doro śli

Zapobieganie chorobie CMV u biorców przeszczepów
Przyjmowanie leku nale ży rozpocz ąć w ci ągu 10 dni po przeszczepieniu. Zwykle zalecana dawka to 2
tabletki raz na dob ę. Nale ży kontynuowa ć tak ą dawk ę leku do100 dni po transplantacji. U pacjentów
po przeszczepieniu nerki lekarz mo że zaleci ć przyjmowanie tabletek przez 200 dni.

Leczenie czynnego zapalenia siatkówki wywo
anego pr zez CMV u pacjentów z AIDS (nazywane
leczeniem pocz ątkowym)
Zwykle zalecana dawka leku Valdamin to 2 tabletki dwa razy na dobę, przyjmowane przez 21 dni
(trzy tygodnie). Je śli lekarz nie zaleci inaczej, nie nale ży przyjmowa ć takiej dawki d
u żej ni ż 21 dni,
poniewa ż mo że to zwi ększy ć ryzyko wyst ąpienia dzia
a ń niepo żądanych.

D
u ższe leczenie zapobiegaj ące nawrotowi czynnego zapalenia u pacjentów z AIDS z
cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki (nazywane leczeniem podtrzymującym)
Zwykle zalecana dawka leku to 2 tabletki raz na dob ę. Nale ży stara ć si ę przyjmowa ć tabletki o tej
samej porze ka żdego dnia. Lekarz zadecyduje jak d
ugo nale ży przyjmowa ć lek Valdamin. Je śli
nast ąpi pogorszenie zapalenia siatkówki w trakcie przyjm owania takiej dawki leku, lekarz może
zaleci ć powtórzenie leczenia pocz ątkowego (jak wy żej) lub zdecydowa ć o podaniu innego leku w celu
leczenia zaka żenia CMV.

Pacjenci w podesz
ym wieku
Valdamin nie by
badany u pacjentów w podesz
ym wie ku.

Pacjenci z nieprawid
ow ą czynno ści ą nerek
U pacjentów, u których nerki nie dzia
aj ą prawid
owo, lekarz mo że zaleci ć przyjmowanie mniejszej
liczby tabletek na dob ę lub mo że zaleci ć przyjmowanie leku Valdamin tylko w okre ślone dni
tygodnia. Jest to bardzo ważne , aby przyjmowa ć dok
adnie tyle tabletek, ile przepisa
lekarz.

Pacjenci z nieprawid
ow ą czynno ści ą w ątroby

4

Lek Valdamin nie by
badany u pacjentów z nieprawid
ową czynno ści ą w ątroby.

Stosowanie u dzieci i m
odzie ży

Zapobieganie chorobie CMV u pacjentów po przeszczep ieniu
Podawanie leku u dzieci nale ży rozpocz ąć w ci ągu 10 dni po przeszczepieniu. Stosowana dawka mo że
by ć ró żna w zale żno ści od wielko ści dziecka i powinna by ć podawana jeden raz na dobę. Lekarz
ustali najbardziej odpowiedni ą dawk ę na podstawie wzrostu i masy cia
a oraz czynno ści nerek
dziecka. Dawkowanie to nale ży kontynuowa ć do 100. dnia. Je śli dziecko otrzyma
o przeszczep nerki,
lekarz mo że zaleci ć stosowanie dawki leku przez 200 dni.

U dzieci, które nie s ą w stanie po
yka ć leku Valdamin, mo żna stosowa ć walgancyklowir w postaci
proszku do sporz ądzania roztworu doustnego.

Zastosowanie wi ększej ni ż zalecana dawki leku Valdamin
Je śli pacjent przyj ą
lub podejrzewa, że przyj ą
wi ększ ą ni ż zalecona liczb ę tabletek, nale ży
natychmiast skontaktowa ć si ę z lekarzem lub zg
osi ć do szpitala. Przyj ęcie dawki wi ększej ni ż
zalecana mo że spowodowa ć wyst ąpienie ci ężkich dzia
a ń niepo żądanych, szczególnie dotycz ących
krwi lub nerek. Mo że by ć konieczne podj ęcie leczenia szpitalnego.

Pomini ęcie zastosowania dawki leku Valdamin
Je śli pacjent zapomni o przyj ęciu tabletki, powinien przyj ąć pomini ętą dawk ę jak najszybciej, a
nast ępn ą przyj ąć o zwyk
ej porze. Nie nale ży stosowa ć dawki podwójnej w celu uzupe
nienia
pomini ętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Valdamin
Nie przerywa ć stosowania leku dopóki lekarz nie zaleci zako ńczenia leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych w ątpliwo ści zwi ązanych ze stosowaniem tego leku, nale ży zwróci ć
si ę do lekarza lub farmaceuty.

4. Mo żliwe dzia
ania niepo żądane

Jak ka żdy lek, lek ten mo że powodowa ć dzia
ania niepo żądane, chocia ż nie u ka żdego one wyst ąpi ą.

Reakcje alergiczne
Nag
e i ci ężkie reakcje alergiczne na walgancyklowir (wstrz ąs anafilaktyczny) wyst ępuj ą nie cz ęściej
ni ż u 1 na 100 pacjentów. Je śli pojawi si ę którykolwiek z objawów wymienionych poni żej, nale ży
przerwa ć przyjmowanie leku Valdamin i natychmiast zg
osi ć si ę do szpitala:
- wypuk
a, sw ędz ąca wysypka skórna (pokrzywka);
- nag
e opuchni ęcie gard
a, twarzy, ust lub jamy ustnej, które mo że spowodowa ć trudno ści w
prze
ykaniu lub oddychaniu;
- nag
e opuchni ęcie d
oni, stóp lub kostek.

Poni żej podane s ą dzia
ania niepo żądane, które wyst ąpi
y w trakcie leczenia walgancyklowirem lub
gancyklowirem.
Bardzo cz ęste dzia
ania niepo żądane (mogą wyst ąpi ć cz ęściej ni ż u 1 na 10 pacjentów):
- Zaburzenia krwi: zmniejszenie we krwi liczby bia
ych krwinek (neutropenia), co może powodowa ć
zwi ększon ą sk
onno ść do zaka że ń , zmniejszenie we krwi ilo ści barwnika transportuj ącego tlen
(niedokrwisto ść), co mo że powodowa ć zm ęczenie i zadyszk ę podczas wykonywania ćwicze ń
fizycznych.
- Zaburzenia oddychania: krótki oddech lub trudno ści w oddychaniu (duszno ść).
- Zaburzenia żo
ądka i jelit: biegunka

5

Cz ęste dzia
ania niepo żądane (mogą wyst ąpi ć u 1 do 10 pacjentów na 100):
- Zaburzenia krwi: zmniejszenie liczby leukocytów ( bia
e krwinki, które walczą z zaka żeniami) we
krwi (leukopenia); zmniejszenie liczby p
ytek kr wi (trombocytopenia), co może powodowa ć
wzmo żone powstawanie siniaków lub krwawienia; jednoczesn e zmniejszenie liczby krwinek kilku
rodzajów (pancytopenia).
- Zaburzenia uk
adu nerwowego: ból g
owy, trudno ść w zasypianiu (bezsenno ść), zaburzenia
odczuwania smaku, os
abienie czucia, uczucie mrow ienia lub k
ucia na skórze (parestezje), utrata
czucia w d
oniach lub stopach (neuropatia obwodow a), zawroty g
owy, drgawki.
- Zaburzenia oka: ból oczu, obrz ęk wewn ątrz oka, odklejenie siatkówki, widzenie p
ywaj ących
muszek.
- Zaburzenia ucha: ból ucha.
- Zaburzenia oddychania: kaszel.
- Zaburzenia żo
ądka i jelit: nudno ści i wymioty, ból brzucha, zaparcia, wzd ęcia i nadmierne
oddawanie gazów, niestrawno ść, utrudnione po
ykanie.
- Zaburzenia skóry: zapalenie skóry, świ ąd, nocne poty.
- Zaburzenia dotycz ące mi ęśni i ko ści i stawów: bóle pleców, bóle mi ęśni lub stawów, sztywno ść
mi ęśni, skurcze mi ęśni.
- Zaka żenia: grzybica jamy ustnej (kandydoza), zaka żenia wywo
ane przez bakterie lub wirusy
znajduj ące si ę we krwi, zapalenie tkanki
ącznej, zapalenie lub zaka żenie nerek lub p ęcherza
moczowego.
- Zaburzenia w ątroby: zwi ększenie aktywno ści niektórych enzymów w ątrobowych, co mo żna
stwierdzi ć dopiero po przeprowadzeniu badania krwi.
- Zaburzenia nerek: zmiany w prawid
owej czynno ści nerek.
- Zaburzenia od żywiania: utrata apetytu (jad
owstr ęt), zmniejszenie masy cia
a.
- Ogólne objawy: zm ęczenie, gor ączka, ból, ból w klatce piersiowej, uczucie os
abie nia, z
e
samopoczucie.
- Zaburzenia nastroju lub zachowania: depresja, ni epokój, splątanie lub zaburzenia logicznego
my ślenia.

Niezbyt cz ęste dzia
ania niepo żądane (mogą wyst ąpi ć u 1 do 10 pacjentów na 1000):
- Zaburzenia serca: zmiany rytmu serca (arytmia).
- Zaburzenia kr ążenia: obni żone ci śnienie krwi, które mo że prowadzi ć do zawrotów g
owy lub
omdle ń.
- Zaburzenia krwi: zmniejszenie wytwarzania krwine k w szpiku kostnym.
- Zaburzenia uk
adu nerwowego: dr żenie.
- Zaburzenia oka: zaczerwienienie, obrz ęk oczu (zapalenie spojówek), zaburzenia widzenia
- Zaburzenia ucha: g
uchota.
- Zaburzenia żo
ądka i jelit: rozd ęcie brzucha, owrzodzenia jamy ustnej, zapalenie trz ustki, mogące
objawia ć si ę silnym bólem brzucha i pleców.
- Zaburzenia skóry: wypadanie w
osów (
ysienie), s wędz ąca wysypka lub obrz ęki (pokrzywka) oraz
sucho ść skóry.
- Zaburzenia nerek: wyst ępowanie krwi w moczu (krwiomocz), niewydolno ść nerek.
- Zaburzenia w ątroby: zwi ększenie aktywno ści enzymu nazywanego aminotransferaz ą alaninow ą (co
mo żna stwierdzi ć dopiero po przeprowadzeniu badania krwi).
- Zaburzenia p
odno ści: bezp
odno ść u m ężczyzn.
- Zaburzenia nastroju lub zachowania: niezwyk
e zm iany nastroju lub zachowania, omamy
(zaburzenia psychotyczne), uczucie pobudzenia.
Rzadko wyst ępuj ące dzia
ania niepo żądane (mogą wyst ąpi ć u 1 do 10 pacjentów na 10 000):
- Zaburzenia krwi: zaburzenia wytwarzania wszystkic h typów komórek krwi (czerwonych krwinek,
bia
ych krwinek i p
ytek krwi) w szpiku kostnym.

6

Odklejenie siatkówki wyst ępowa
o wy
ącznie u pacjentów z AIDS leczonych walgancyklowirem z
powodu zaka żenia CMV.

Dodatkowe dzia
ania niepo żądane u dzieci i m
odzie ży
Dzia
ania niepo żądane notowane u dzieci i m
odzie ży s ą podobne do wyst ępuj ących u doros
ych.

Zg
aszanie dzia
a ń niepo żądanych
Je śli wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie objawy niepo żądane niewymienione
w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dzia
ania niepo żądane mo żna zg
asza ć
bezpo średnio do Departamentu Monitorowania Niepo żądanych Dzia
a ń Produktów Leczniczych
Urz ędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medyc znych i Produktów Biobójczych Al.
Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:
ndl@urpl.gov.pl
Dzi ęki zg
aszaniu dzia
a ń niepo żądanych mo żna b ędzie zgromadzi ć wi ęcej informacji na temat
bezpiecze ństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywa ć lek Valdamin

Lek nale ży przechowywa ć w miejscu niewidocznym i niedost ępnym dla dzieci.

Nie stosowa ć tego leku po up
ywie terminu wa żno ści podanego na opakowaniu. Termin wa żno ści
oznacza ostatni dzie ń danego miesi ąca.

Brak specjalnych zalece ń dotycz ących przechowywania leku.

Leków nie nale ży wyrzuca ć do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapyta ć
farmaceut ę, jak usun ąć leki, których si ę ju ż nie u żywa. Takie post ępowanie pomo że chroni ć
ś rodowisko.


6. Zawarto ść opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Valdamin
Substancj ą czynn ą leku jest walgancyklowir w postaci chlorowodorku walgancyklow iru. Każda
tabletka zawiera 496,3 mg walgancyklowiru chlorowod orku, co odpowiada 450 mg walgancyklowiru
Pozosta
e sk
adniki to:
Rdze ń: celuloza mikrokrystaliczna (PH101), krospowidon ( typ A), powidon (K-30) i kwas
stearynowy.
Otoczka: hypromeloza (3cP), hypromeloza (6cP) , tyt anu dwutlenek (E171), makrogol 400, żelaza
tlenek czerwony (E172) i polisorbat 80.
Jak wygl ąda lek Valdamin i co zawiera opakowanie

Valdamin wyst ępuje w postaci tabletek powlekanych. Tabletki s ą opisane poni żej:

Oko
o 16,7 x 7,8 mm, ró żowe, owalne, dwuwypuk
e tabletki powlekane, z wyt
oczonym „J” po
jednej stronie i „156” po drugiej.
Valdamin jest dost ępny w blistrach OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tektu rowym pude
ku.
Opakowanie zawiera 60 tabletek.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny

7

EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapeszt, Keresztúri út 30-38. W ĘGRY

Wytwórca
Pharmadox Healthcare Ltd.
KW20A Kordin Industrial Park,
Paola, PLA 3000;
Malta
EGIS Pharmaceuticals PLC
Bökényföldi út 118-120,
H-1165 Budapeszt,
W ęgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach cz
onkowskich Europejskiego
Obszaru Ekonomicznego pod nast ępuj ącymi nazwami:
Holandia: Valdamin 450 mg filmomhulde tabletten
Czechy: Valdamin 450 mg W
ęgry: Valdamin 450 mg filmtabletta
Polska: Valdamin
Ruminia: Valdamin 450 mg comprimate filmate
S
owacja: Valdamin 450 mg


Data ostatniej aktualizacji ulotki: 1.04.2016


Szczegó
owa informacja o tym leku jest dost ępna na stronie internetowej:
www.urpl.gov.pl