Valcomb

Układ mięśniowo-szkieletowy

Szczegółowe informacje

moc:500 mg + 150 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:M01AE51
ważność pozwolenia:2020-08-19
numer pozwolenia:22659

Substancje czynne

Paracetamolum
Ibuprofenum

Opakowania

wielkosc8
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991235444
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id110562
wielkosc10
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991235451
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id110563
wielkosc16
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991235468
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id110564
wielkosc24
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991235475
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id110565
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991235482
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id110566
wielkosc32
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991235499
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id110567

1

Ulotka dołączona do opa kowania: informacja dla pacjenta

Combogesic , 500 mg + 150 mg, tabletki powlekane

Paracetamol um + Ibuprofen um


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjent a.
Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub z zaleceniami lekarza lub
farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z
lekarzem.
- Nie należy przyjmować tego leku przez okres dłuższy niż 3 dni.

Lek jest dostępny bez recepty. Jednak , aby uzyskać dobry wynik leczenia, należy dokładnie przeczytać
niniejszą ulotkę.

Spis treści ulotk i
1. Co to jest lek Combogesic i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Combogesic
3. Jak przyjmować lek Combogesic
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Combogesic
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Combogesic w jakim celu się go stosuje

Combogesic zawiera paracetamol i ibuprofen.
Paracetamol działa poprzez zahamowanie przekazywania informacji o bólu do mózgu. Zmniejsza również
gorączkę.
Ibuprofen należy do grupy leków zwanych niester oidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Łagodzi ból
i zmniejsza zapalenie (obrzęk, zaczerwienienie lub bolesność).

Combogesic stosuje się w doraźnym leczeniu:
 bólów głowy
 bólu migren owego
 bólu pleców
 bólów miesiączkowych
 bólów zębów
 bólów mięśni
 bólów zw iązanych z objawami przeziębienia i grypy
 bólu gardła
 gorączki

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek pytań dotyczących leku.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z
lekarzem.

2
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Combogesic

Kiedy nie przyjmować leku Combogesic :
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub substancje czynne, lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienion ych w punkcie 6).
- jeśli pacjent ma obecnie (lub miał w przeszłości) krwawienie z odbytu, wydala czarny, lepki stolec lub
ma krwawą biegunkę;
- jeśli pacjent ma lub miał niedawno wrzód trawienny (tj. wrzód żołądka lub dwunastnicy) bądź też miał
wrzody trawienne w przeszłości;
- z jakimikolwiek innymi lekami zawierającymi paracetamol lub ibuprofen ;
- jeśli pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu ;
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca, wątroby lub nerek ;
- jeśli pacjent ma krwawienie z naczyń mózgowych lub inne aktywne krw awienie ;
- jeśli pacjent ma zaburzenia wytwarzania krwi ;
- jeśli pacjent choruje na astmę, wystąpiła u niego pokrzywka lub reakcja typu alergicznego po przyjęciu
aspiryny/ kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ
- u kobiet w trakcie ostatnich trze ch miesięcy ciąży

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Combogesic należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się z
niewielkim wzro stem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy leki te są stosowane w dużych
dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.

Przed zastosowaniem leku Combogesic pacjent powinien omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą , jeśli:

 u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból w klatce
piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, u pacjenta występuje choroba tętnic
obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu z wężenia lub zablokowania tętnic) lub jeśli
pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini -udar lub przemijający atak niedokrwienny — TIA);
 pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie
cholesterolu, w rodzinie pa cjenta występowała choroba serca lub udar lub jeśli pacjent pali tytoń;
 u pacjenta występuje choroba wątroby, zapalenie wątroby, choroba nerek lub pacjent ma trudności z
oddawaniem moczu;
 pacjent spożywa duże ilości alkoholu lub używa narkotyków;
 pacjent m a alergie na inne leki zawierające aspirynę/ kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy
NLPZ lub na jakiekolwiek inne substancje wymienione na końcu ulotki;
 pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę;
 pacjentka karmi piersią lub planuje karmić piers ią;
 u pacjenta aktualnie występuje zakażenie;
 u pacjenta zaplanowana jest operacja chirurgiczna;
 u pacjenta występują inne choroby, w tym m.in.:
 zgag a, niestrawnoś ć, wrzod y żołądka lub inn e problem y z żołądkiem;
 krwaw e wymiot y lub krwawienia z odbytu;
 cięż kie reakcj e skórn e, w tym zesp ół Stevensa -Johnsona;
 astm a;
 zaburze nia widzenia;
 skłonności do krwawień lub inn e problem y związan e z krwią;
 problem y jelitow e, taki e jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego -
Crohna;
 obrzęk kostek lu b stóp;
 biegunk a;
 dziedziczne , genetyczne lub nabyte zaburzenia niektórych enzymów, objawiające się
powikłaniami neurologicznymi lub zmianami na skórze , a niekiedy oboma rodzajami zaburzeń,
np. porfiria ;
 osp a;

3
 chorob a autoimmunologiczn a, np. tocz eń rumien iowat y.

W trakcie stosowania leku nie należy pić napojów alkoholowych. Łączenie alkoholu z lekiem Combogesic
może prowadzić do uszkodzenia wątroby.

Lek należy do grupy leków (NLPZ), które mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet. Są one
odwracalne po odstawieniu leku.

Przyjmowanie leku Combogesic może wpływać na wyniki oznaczenia kwasu 5 -hydroksyindolooctowego
(5HIAA) w badaniu moczu, powodując uzyskanie fałszywie dodatnich wyników. Fałszywym wynikom
oznaczeń można zapobiec poprzez nieprzyjmowanie pa racetamolu przez kilka godzin przed pobraniem
próbki moczu i w trakcie jej pobierania

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Combogesic a i nne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystki ch lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a
także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Combogesic może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie
leku Combogesic . Na przykład:
 leki o działaniu przeciwzakrz epowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu zakrzepów,
takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna)
 leki przeciwko padaczce lub napadom padaczkowym takie jak fenytoina
 chloramfenikol, antybiotyk stosowany w leczeniu zakaż eń ucha i oka
 probenecyd, lek stosowany w leczeniu dny moczanowej
 zydowudyna, lek stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV (powodującym zespół nabytego
upośledzenia odporności)
 leki stosowane w leczeniu gruźlicy, np. izoniazyd
 aspiryna/ kwas acetylosalicylo wy, salicylany lub inne leki z grupy NLPZ
 leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak kaptopr yl, leki beta -adrenolityczne, takie jak leki
zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan)
 leki stosowane w innych chorobach serca , takie jak digoksyna
 diuretyki ( leki moczopędne )
 lit, lek stosowany w leczeniu niektórych rodzajów depresji
 metotreksat, lek stosowany w leczeniu zapalenia stawów i niektórych rodzajów nowotworów
 kortykosteroidy, takie jak p rednizon, kortyzon
 metoklopramid, propantelina
 takrolimus lub cyklosporyna, leki immunosupresyjne stosowane po przeszczepieniu narządów
 pochodne sulfonylomocznika, leki stosowane w leczeniu cukrzycy
 niektóre antybiotyki (np. chinolonowe)

Combogesic może w pływać na powyższe leki lub leki te mogą wpływać na skuteczność leku Combogesic .
Pacjent może wymagać zastosowania innych dawek tych leków lub innych leków.

Także niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi leku Combogesic lub mieć wpływ na leczenie tym lekie m.
Dlatego też przed zastosowaniem leku Combogesic z innymi lekami zawsze należy poradzić się z lekarza lub
farmaceuty.

Więcej informacji na temat tych i innych leków, które należy stosować ostrożnie lub których stosowania
należy unikać w trakcie przyjmow ania omawianego leku, można uzyskać od lekarza i farmaceuty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

4
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje
ciążę, przed zastosowaniem tego leku nal eży poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Nie należy stosować leku w trakcie 3 ostatnich miesięcy ciąży. Kobiety w pierwszych 6 miesiącach ciąży
powinny zachować szczególną ostrożność.
Lek może zmniejszać płodność u kobiet, w związku z czym nie zaleca się jego stosowania przez kobiety
starające się zajść w ciążę.
Należy stosować możliw ie najmniejszą dawkę skutecznie łagodzącą ból lub obniżającą gorączkę i
przyjmować lek przez możliw ie jak najkrótszy czas. Jezeli ból nie zostanie złagodzony lub gorączka się nie
obniży lub jeżeli konieczne będzie zwiększenie częstości przyjmowania leku, należy skonsultować się z
lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Pacjent powinien zachować ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zanim nie
dowie się, jak wpływa na niego stosowanie leku Combogesic .

Combogesic zawiera laktozę jednowodną:
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się
z lekarzem przed przyjęciem leku.

Zawa rtość sodu

Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej tabletce, dlatego można określić go mianem
„bezsodowego”.

3. Jak przyjmować lek Combogesic

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Zalecenia te mogą się
różnić od informacji zawartych w niniejszej ulotce. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty. Leku nie należy przyjmować przez okres dłuższy niż 3 dni.

Zalecana dawka wynosi:

Dorośli: zazwyczaj stosowana dawka to jedna lub dwie tabletki co sześć godzin, w zależności do potrzeb,
maksymalnie do sześciu tabletek na dobę.

Należy podawać najmniejszą skuteczną dawkę leku przez możliwie najkrótszy czas konieczny do
złagodzenia objawów. Pacj ent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy będą się utrzymywać lub
ulegną nasileniu lub jeśli stosowanie leku będzie konieczne przez dłużej niż 3 dni.

Nie przyjmować więcej niż 6 tabletek w ciągu doby.
Jeśli lekarz zaleci inną dawkę, należy pr zestrzegać tych zaleceń.

Połknąć tabletki leku Combogesic popijając je pełną szklanką wody. Kreska dzieląca ma jedynie pomagać w
przełamaniu tabletek dla ułatwienia połknięcia – nie służy do podzielenia tabletki na dwie równe części.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat
Nie zaleca się stosowania leku Combogesic u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Combogesic
Jeśli pacjent przyjmie większą niż zalecana dawkę leku Combogesic lub jeśli dojdzie do przypadkowego
spożycia tego leku przez dzieci, należy zaw sze skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem, aby
uzyskać opinię o zagrożeniu oraz poradę w sprawie działań, jakie należy podjąć .
Zalecenie to obowiązuje również wtedy, gdy nie pojawią się objawy dysko mfortu lub zatrucia.

Przyjęcie zbyt dużej liczby tabletek leku Combogesic może prowadzić do opóźnionego , ciężkiego
uszkodzenia wątroby lub nerek. Może być konieczna pilna pomoc medyczna.

5
Objawy mogą obejmować: nudności, ból brzucha, wymioty (mogą zawiera ć krew), ból głowy, dz wonienie w
uszach, dezorientację i drżenie gałek ocznych. Po spożyciu dużych dawek zgłaszano senność, ból w klatce
piersiowej, kołatanie serca, utratę przytomności, drgawki (głównie u dzieci), osłabienie i zawroty głowy,
krew w moczu, uczucie zimnego ciała i problemy z oddychaniem.

Pominięcie przyjęcia leku Combogesic
Jeśli zbliża się godzina przyjęcia następnej dawki, należy zrezygnować z dawki pominiętej i przyjąć
następną dawkę zgodnie z planem. W innym wypadku przyjąć lek jak najs zybciej, a następnie powrócić do
przyjmowania tabletek w zwykłych terminach.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W przypadku wątpliwości co do tego, czy zrezygnować z pominiętej dawki, należy skontaktować się z
lekar zem lub farmaceutą.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej ciężkich działań niepożądanych, należy odstawić
lek Combogesic i natychmiast powiadomić o zdarzeniu lekarza lub udać się na ostry dyżur do
najbliższego szpitala:
 wymioty krwawe lub treścią wyglądającą jak f usy od kawy;
 krwawienie z odbytu, czarny, lepki stolec lub krwawa biegunka;
 obrzęk twarzy, warg lub języka, który może powodować trudności z połykaniem lub oddychaniem;
 astma, świszczący oddech, uczucie braku tchu;
 zgłaszano bardzo rzadkie przypadki poważn ych reakcji skórnych, takich jak nagłe lub nasilone
swędzenie, wysypka skórna, pokrzywka;
 pęcherze i krwawienie w obrębie warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych (zespół Stevensa -
Johnsona);
 może wystąpić ciężka reakcja skórna nosząca nazwę zespołu DRESS . Objawy zespołu DRESS to
m.in.: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofilów
(rodzaju białych krwinek).
 gorączka, uczucie ogólnego rozbicia, nudności, bóle brzucha, ból głowy i sztywność karku.

Inne działania niep ożądane :

Często (1/100 do <1/10) :
 zatrzymanie płynów, obrzęk
 dzwonienie w uszach (szumy uszne)
 nudności lub wymioty
 utrata apetytu
 zgaga lub ból w górnej części brzucha
 biegunka
 wysypki skórne
 bóle głowy
 zawroty głowy
 bezsenność
 zaburzenia pracy wątroby i nerek (potwierdzone wynikami badań krwi)

Niezbyt częst o (1/1 000 do <1/100) :
 zmniejszenie liczby czerwonych krwinek , epizody krwawienia, jak np. krwawienie z nosa, atypowe lub
długo utrzymujące się krwawienie menstruacyjne, zwiększenie liczby płytek kr wi
 problemy ze strony narządu wzroku, tj. nieostre lub niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia barw

6
 gazy i zaparcia
 zwiększona wrażliwość na reakcje alergiczne, obrzęk angioneurotyczny (do objawów zaliczyć można
swędz enie , bolesne zaczerwienione oczy)
 pow iększenie gruczołu sutkowego (u mężczyzn)
 anormalnie niski poziom cukru we krwi (hipoglikemia)
 zmiana nastroju, na przykład depresja, splątanie, nerwowość, wzmożone reakcje emocjonalne
 zmiany w zakresie potrzeby snu (senność lub bezsenność)
 trudności z odd awaniem moczu
 zagęszczenie wydzieliny w drogach oddechowych (śluz)

Rzadk o (1/10 000 do <1/1 000 ):
 halucynacje i wzmożone występowanie koszmarów sennych
 odrętwienie lub anormalne wrażenia skórne (np. pieczenie, mrowienie, kłucie) w dłoniach i stopach

Bar dzo rzadk o (<1/10 000 ):
 silny ból lub tkliwość w brzuchu
 objawy częstych lub niepokojących zakażeń, takie jak gorączka, nasilone dreszcze, ból gardła lub
owrzodzenia w jamie ustnej
 krwawienie lub tworzenie się siniaków łatwiej niż zwykle, czerwonawe lub fi oletowawe plamy pod skórą
 objawy niedokrwistości, takie jak uczucie zmęczenia, bóle głowy, uczucie braku tchu i bladość skóry
 zawroty głowy
 zażółcenie skóry i/lub oczu, (żółtaczk a)
 niewyjaśnione zwiększenie masy ciała, obrzęki kostek lub nóg , zmniejszone w ydalanie moczu
 mimowolne skurcze mięśni/spazmy, drgawki lub konwulsje, spowolnienie reakcji fizycznych i
emocjonalnych
 tymczasowa utrata zdolności widzenia, odczuwanie bólu podczas poruszania gałkami ocznymi
 objawy poparzenia słonecznego (takie jak zaczerw ienienie, swędzenie, obrzęki, powstawanie pęcherzy),
które mogą pojawiać się szybciej niż zazwyczaj
 ciężkie lub utrzymujące się bóle głowy
 przyspieszone lub nieregularne bicie serca, ( kołatanie serca )
 wzmożona potliwość


Powyższa lista zawiera ciężkie dz iałania niepożądane, które mogą wymagać interwencji lekarskiej. Ciężkie
działania niepożądane rzadko występują po małych d awkach omawianego leku i gdy stosuje się go
krótkotrwale.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożą dane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można również zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Re jestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02 -222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzial nemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Combogesic

7
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony
przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i na blistrze po słowach :
Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostat ni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować leku w przypadku uszkodzenia opakowania lub innych oznak naruszenia jego integralności .

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, któ rych się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Combogesic
Substancjami czynnymi są paracetamol i ibuprofen.
Inne składniki to: skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukuryd ziana, celuloza mikrokrystaliczna,
kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, talk i powłoka Opadry white (skład: HMPC
(hydroksypropylometyloceluloza/hypromeloza (E464), laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171),
makrogol/PE - 4000 i sodu cytrynian dwuwodn y (E331))

Jak wygląda lek Combogesic i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane leku Combogesic są białymi tabletkami o kształcie kapsułek, długości 19 mm, z kreską
dzielącą po jednej stronie i gładkimi po drugiej stronie . Kreska dzieląc a służy wyłącznie do umożliwienia
przełamania tabletki w celu ułatwienia połknięcia, a nie do podziału tabletki na równe dawki.

Każdy blister zawiera 8, 10, 16, 20, 24, 30 i 32 tabletki powlekane. Nie wszystkie wielkości opakowań
muszą znajdować się w obrocie.


Podmiot o dpowiedzialny

Vale Pharmaceuticals Limited
Unit 1B Gurtnafleur Business Park
Gurtnafleur, Clonmel
Co. Tipperary, E91 F9W8
Ireland

Wytwórca / Importer
Alterno AD d.o.o.,
PE, Brnciceva ulica 29,
Ljubljana -Crnuce, 1231,
Słowenia

Thornton & Ross Ltd,
Linthwaite,
Huddersfield, HD7 5QH,
Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania: Combogesic 500mg/150 mg film -coated tablets
Republika Czeska: Combogesic 500 mg/150mg potahované tablety

8
Estonia: Combogesic
Węgry: Combogesic 500mg/150mg film tabletta
Łotwa: Combogesic 500 mg/150 mg apvalkotâ tabletes
Polska: Combogesic
Bułgaria: Combogesic 500 mg/150mg film -coat ed ;
Комбoгесик 500 mg/150 mg филмирани таблетки
Słowacja: Combogesic 500 mg/150 mg
Słowenia: Adobil 500 mg/150 mg film coated tablets
Rumunia: Combogesic 500 mg/150 mg comprimate filmateData ostatniej aktualizacji ulotki:
Czerwiec 20 19