Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Urosal

Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe

Szczegółowe informacje

moc:300 mg + 300 mg
postać:tabletki
typ procedury:NAR
kod ATC:G04BX
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:01864

Substancje czynne

Methenaminum
Phenyli salicylas

Opakowania

wielkosc20
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990186419
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id10437
wielkosc20
jednostkaWielkoscitabl. w butelce
kodEAN5909990186426
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id14345

1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

UROSAL
300 mg+300 mg , tabletki
Methenaminum +Phenylis salicylas


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla
pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza,
farmaceuty lub pielęgniarki.
J Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
J Należy zwrócić się do farmaceuty , jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
J Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.
J Jeśli po upływi e 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z
lekarzem.


Spis treści ulotki:
1.Co to jest Urosal i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Urosal
3.Jak stosować Urosal
4.Możliwe działania niepożądane
5.Jak przechowywać Urosal
6.Zawartość opakowania i inne informacje .


1. Co to jest Urosal i w jakim celu się go stosuje
Urosal działa przeciwbakteryjnie w jelitach, drogach żółciowych i moczowych dzięki skojarzon ej
aktywności metenaminy i salicylanu fenylu.
Działa odka żając o, przeciwzapaln ie i przeciwbólowo . Lek stos uje się w zapale niu pęcherza
moczowego, odmiedniczkowym zapaleniu nerek, zapaleniu miedniczek nerkowych, stanach zapalnych
pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, w biegunce i nieżycie jelit .

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Urosal
Kiedy nie stosować l eku Urosal
Nie należy zażywać leku Urosal , jeśli występu je nadwrażliwość na salicylany i fenol, niewydolność
nerek, choroba wrzodowa, skaza krwotoczna , ciężka niewydolność wątroby, kwasica metaboliczna
znacznego stopnia , odwodni enie .
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku .

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Urosal należy zwrócić się do lekarza , farmac euty lub
pielęgniarki.
W przypadku astmy oskrzelowej nie stosować bez porozumienia z lekarzem.

Inne leki i Urosal :
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie stosować z sulfonamidami. Z uwagi na zawartość salicylanów lek nasila działanie

2
leków przeciwzakrzepowych, przeciwgorączkowych, oraz leków mogących wpływać ni ekorzystnie na
przewód pokarmowy i układ krwiotwórczy. W przypadku leków przeciwzakrzepowych interakcja ta
może powodować wystąpienie krwawień.

Stosowanie leku Urosal z jedzeniem i piciem
Stosować po posiłku, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zażyciem każdego leku należy poradzić się lekarza .

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:
Lek nie zaburza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn .

Ważne info rmacje o niektórych składnikach
Lek zawiera cukry – sacharozę i laktozę. Patrz punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku
Urosal .

3. Jak stosować Uro sal
Doustnie: 3 razy na dobę 1 tab letka po jedzeniu, popijając wodą.
W przypadku wrażenia, że działanie produktu leczniczego jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić
się do lekarza.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Urosal
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Urosal
Należy niezwłocznie zażyć następną dawkę.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość działań niepożądanych określono następująco:
- bardzo często : występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów;
- często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów ;
- niezbyt częst o: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów;
- rzadko : występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów;
- bardzo rzadko : występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów;
- częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Częstość nieznana: leukopeni a, małop łytkowość, niedokrwistość
Zaburzenia żołądka i jelit
Często : zaburzenia układu pokarmowego
Rzadko : podrażnienie jelit i bóle brzucha
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Rzadko: podrażnienie dróg moczowych, ból w czasie oddawania moczu, pieczenie i uczucie parcia na
mocz
Częstość nieznana: krwinkomocz (obecność krwinek w moczu)
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Częstość nieznana: skórne o dczyny alergiczne


Zgłaszanie działań niepożądanych

3
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniar ce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. D epartamentu}
e-mail: adr@urpl.gov.pl }
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa.

5. Jak przechowywać Urosal
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywa ć w temperaturze poniżej 25º C . Przechowywać w oryginalnym opakowaniu
w celu ochrony przed wilgocią .

Nie należy stosować leku Urosal po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po
„Termin ważności”.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już n ie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje.
Co zawiera Urosal
1 tabletka zawiera 300 mg metenaminy i 300 mg fenylu salicylanu oraz substancje pomocnicze:
skrobię ziemniaczaną, sacharozę, magnez u stearynian, karboksymetyloskrobię (typ A), laktozę
jednowodną, talk, żelatynę, sodu laurylosiarczan.

Jak wygląda Urosal i co zawiera opakowanie
Opakowanie: pojemnik zawierający 20 tabletek , zamykany wieczkiem z osuszaczem, w tekturowym
pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakłady Chemiczno - Farmaceutyczne „VIS” Spółka z o.o.,
ul. Św. Elżbiety 6a
41 -905 Bytom
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informac ji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: