Tetraxim

Leki przeciwzakaźne

Szczegółowe informacje

moc:1 dawka (0,5 ml)
typ procedury:MRP
kod ATC:J07CA02
ważność pozwolenia:2021-11-20
numer pozwolenia:23545

Substancje czynne

Toksoid błoniczy
Toksoid tężcowy
Antygeny Bordetella pertussis (toksoid krztuścowy
hemaglutynina włókienkowa)
Wirus poliomyelitis typ 1
szczep Mahoney (inaktywowany)
Wirus poliomyelitis typ 2
szczep MEF-1 (inaktywowany)
Wirus poliomyelitis typ 3
szczep Saukett (inaktywowany)

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkosciamp.-strzyk. 0,5 ml z igłą
kodEAN5909991302245
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id118717
wielkosc1
jednostkaWielkosciamp.-strzyk. 0,5 ml z igłą
kodEAN5909991302238
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id118716
wielkosc1
jednostkaWielkosciamp.-strzyk. 0,5 ml z 2 igłami
kodEAN5909991302252
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id118718
wielkosc10
jednostkaWielkosciamp.-strzyk. 0,5 ml z igłą
kodEAN5909991302269
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id118719
wielkosc10
jednostkaWielkosciamp.-strzyk. 0,5 ml z 20 igłami
kodEAN5909991302276
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id118720

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

TETRAXIM, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) i poliomyelitis (inaktywowana), adsorbowana

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
- Szczepionkę przepisano ściśle określonemu dziecku. Nie należy jej przekazywać innym.
Szczepionka może zaszkodzić innemu dziecku.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekar zowi, farmaceucie lub
pielęgniarce. Patrz punkt 4.
- Należy upewnić się, że dziecko otrzyma pełny cykl szczepienia. W przeciwnym razie ochrona
może być nieskuteczna.

Spis treści ulotki
1. Co to jest TETRAXIM i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki TETRAXIM
3. Jak stosować TETRAXIM
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać TETRAXIM
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest TETRAXIM i w jakim celu się go stosuje

TETRAXIM (DTaP -IPV) jest szczepionką stosowaną do ochrony przeciw chorobom zakaźnym.

TETRAXIM pomaga chronić dziecko przed błonicą, tężcem, krztuścem i poliomyelitis.
Szczepionka TETRAXIM jest wskazana do stosowania u dzieci od ukończenia 2. miesiąca życia.
Szczepionkę należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki TETRAXIM

Kiedy nie stosować szczepionki TETRAXIM
- jeśli dziecko ma uczulenie na:
• substancję czynną szczepionki TETRAXIM lub którykolwiek z pozostałych składników
szczepionki TETRAXIM (wymienionych w punkcie 6);
• inne szczepionki zawierające którąkolwiek z substancji wymienionych w punkcie 6;
• jakąkolwiek szczepionkę przeciw krztuścowi;
• glutaraldehyd, neomycynę, streptomycynę lub polimyksynę B, ponieważ te substancje
stosowane są w procesie wytwarzania;
- jeśli u dziecka wystąpiła reakcja alergiczna po podaniu szczepionki zawierającej te same
substancje;
- jeśli u dziecka występuje postępująca encefalopatia (uszkodzenie mózgu);
- jeśli u dziecka wystąpiła encefalopatia (usz kodzenie mózgu) w ciągu 7 dni po poprzedniej
dawce szczepionki przeciw krztuścowi (bezkomórkowej lub pełnokomórkowej);
- jeżeli u dziecka występuje gorączka lub ostra choroba (szczepienie należy przełożyć).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
- Należy upewnić si ę, że szczepionka nie jest podawana donaczyniowo (igła nie może tkwić w
naczyniu krwionośnym) ani śródskórnie.
- Jeśli u dziecka występuje małopłytkowość lub zaburzenia krzepnięcia, ponieważ istnieje ryzyko
wystąpienia krwawienia podczas podania domięśnioweg o.

2
- Jeśli wcześniej u dziecka występowały drgawki gorączkowe niezwiązane z poprzednim
podaniem szczepionki, jest szczególnie ważne, aby w takim przypadku kontrolować
temperaturę ciała przez 48 godzin po szczepieniu i regularnie podawać przez 48 godzin leki
przeciwgorączkowe w celu obniżenia gorączki.
- Jeśli jakikolwiek z niżej wymienionych objawów wystąpił w czasowym związku z otrzymaniem
szczepionki zawierającej antygeny krztuśca (decyzja o podaniu kolejnych dawek szczepionki
zawierającej antygeny krztuśca powinna być podjęta ostrożnie):
• gorączka 40°C lub wyższa w ciągu 48 godzin niespowodowana inną zidentyfikowaną
przyczyną;
• zapaść lub stan podobny do wstrząsu z epizodem hipotensyjno-hiporeaktywnym (obniżenie
aktywności) w ciągu 48 godzin po szczepieniu;
• długotrwały, nieutulony płacz trwający 3 godziny lub dłużej, który wystąpił w ciągu
48 godzin po szczepieniu;
• drgawki z lub bez gorączki, występujące w ciągu 3 dni po szczepieniu.
- Jeśli u dziecka po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcow y (szczepionki
przeciw tężcowi) wystąpił zespół Guillain-Barr é (nietypowa wrażliwość, niedowład) lub
zapalenie nerwu barkowego (niedowład, rozlany ból ręki i ramienia), decyzja o podaniu kolejnej
szczepionki zawierającej toksoid tężcowy powinna zostać ocen iona przez lekarza.
- Jeśli u dziecka po podaniu szczepionki zawierającej antygen Haemophilus influenzae typ b
wystąpiły reakcje obrzękowe (opuchnięcie) kończyn dolnych, te dwie szczepionki, szczepionka
przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis ora z szczepionka przeciw haemophilus typ
b, skoniugowana, powinny być podane w dwa różne miejscach ciała i w dwa różne dni.
- W przypadku dziecka w trakcie leczenia obniżającego odporność lub dziecka z niedoborami
odporności, odpowiedź immunologiczna po podaniu szczepionki może być osłabiona. W takim
przypadku zaleca się przełożyć szczepienie do czasu ukończenia leczenia lub wyzdrowienia.
Jednakże szczepienie osób z przewlekłym niedoborem odporności takim jak zakażenie wirusem
HIV jest zalecane, nawet jeśli odpowiedź immunologiczna może być ograniczona.

TETRAXIM a inne leki/szczepionki
Ta szczepionka może być podawana jednocześnie z szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce lub
ze szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 0,5 µg / 0,5 ml, ale w dwa różne
miejsca ciała.

W przypadku szczepienia pierwotnego oraz dawki uzupełniającej, szczepionkę TETRAXIM można
podać przez odtworzenie szczepionki Act -HIB (szczepionka przeciw haemophilus typ b,
skoniugowana) bądź jednocześnie z tą szczepionką w dwa różne miejsca ciała.

Jeżeli dziecko powinno otrzymać szczepionkę TETRAXIM jednocześnie z innymi niż wyżej
wymienione szczepionki, należy poprosić lekarza lub farmaceutę o dodatkowe informacje.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lek ach stosowanych obecnie lub ostatnio
u dziecka, a także o lekach, które są planowane do zastosowania u dziecka.

TETRAXIM zawiera
W procesie wytwarzania szczepionki TETRAXIM stosowany jest formaldehyd jako substancja
pomocnicza.


3. Jak stosować TETRAXIM

Szczepionkę tę należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza.

3
Dawkowanie:
Zwykle zalecany schemat szczepienia obejmuje szczepienie pierwotne składające się z
trzech wstrzyknięć podanych w odstępie jednego do dwóch miesięcy od ukończenia 2. miesiąca życia,
a następnie dawka uzupełniająca w drugim roku życia.

Trzy dawki szczepienia pierwotnego mogą być podane również w wieku 3., 5. i 12. miesięcy i w takim
przypadku nie ma potrzeby podawania czwartej dawki w drugim roku życia.

Dla obu schematów zalecane jest podanie dawki przypominającej między ukończeniem 5. i
ukończeniem 12. rok u życia.

Szczepionkę należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Sposób podawania:
W przypadku strzykawek bez dołączonych igieł, osobna igła musi być mocno przymocowana
do strzykawki poprzez obrócenie jej o ćwierć obrotu.
Przed podaniem wstrząs nąć ampułko-strzykawkę do uzyskania jednorodnej, białawo -mętnej
zawiesiny.
Podawać domięśniowo.
Zaleca się podawanie w przednio -boczną powierzchnię uda (środkowa jedna trzecia) u niemowląt i w
mięsień naramienny u dzieci w wieku od 5 do 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki szczepionki TETRAXIM
Ponieważ szczepionkę TETRAXIM podaje dziecku lekarz, zastosowanie większej dawki niż zalecana
nie jest prawdopodobne. Jeżeli rodzic / opiekun uważa, że dziecko otrzymało zbyt dużą dawkę
szczepionki TETRA XIM lub że czas pomiędzy dwoma wstrzyknięciami był zbyt krótki, powinien
powiedzieć o tym lekarzowi.

Pominięcie dawki szczepionki TETRAXIM
Lekarz zdecyduje, kiedy podać pomi niętą dawkę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tej szczepionki należy
zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, TETRAXIM może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

Poważne reakcje alergiczne

Jeśli którykolwiek z tych objawów wystąpi po opuszczeniu placówki, w której wykonano
wstrzyknięcie, należy NATYCHMIAST skonsultować się z lekarzem.

Po podaniu jakiejkolwiek szczepionki istnieje możliwość bardzo rzadkiego wystąpienia poważnych
reakcji alergiczn ych (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 osób). Należą do nich:
• trudności w oddychaniu
• zsinienie języka lub warg
• wysypka
• opuchnięcie twarzy lub gardła
• niskie ciśnienie krwi powodujące zawroty głowy lub zapaść.

Objawy te występują na ogół bardzo szybko po wstrz yknięciu, w czasie gdy dziecko jest nadal w
przychodni lub gabinecie lekarskim.

4
Inne działania niepożądane

Jeśli u dziecka wystąpi którykolwiek z poniższych działań niepożądanych, nasili się, lub jeśli
zostaną zauważone jakiekolwiek działania niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy
powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie.

• Bardzo częste reakcje (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):
- wymioty
- utrata apetytu (problemy związane z karmieniem)
- senność
- ból głowy
- nerwowość (drażliwość)
- nietypowy płacz
- ból mięśni
- zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia
- ból w miejscu wstrzyknięcia
- obrzęk w miejscu wstrzyknięcia
- gorączka 38°C lub wyższa
- złe samopoczucie.

• Częste reakcje (mogą dotyczyć 1 do 10 osób na 100):
- biegunka
- bezsenność (zaburzenia snu)
- stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia.

• Niezbyt częste reakcje (mogą dotyczyć 1 do 10 osób na 1000)
- długotrwały, nieutulony płacz
- zaczerwienienie i opuchnięcie większe niż 5 cm w miejscu wstrzyknięcia
- gorączka 39°C lub wyższa.

• Rzadkie reak cje (mogą dotyczyć 1 do 10 osób na 10 000):
- gorączka 40°C lub wyższa.

• Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania
Zdarzenia te były zgłaszane bardzo rzadko, jednak ich dokładna częstość występowania nie może być
precyzyjnie obliczona:
- drgawki z lub bez gorączki
- omdlenie
- obrzęk (opuchnięcie) większy niż 5 cm, który może rozciągać się na całą kończynę, w którą
została podana szczepionka. Ta reakcja pojawia się w ciągu 24 do 48 godzin po szczepieniu
i ustępują samoistnie w ciągu 3 do 5 dni. Ryzyko wystąpienia wydaje się być zależne od
liczby poprzednich dawek szczepionki zawierającej bezkomórkowe składniki krztuścowe, z
większym ryzykiem po czwartej lub piątej dawce
- wysypka, rumień i pokrzywka
- powiększenie węzłów chłonnych szyi, pachy lub pachwiny (limfadenopatia).

Ponadto reakcje obrzękowe (opuchnięcie) obejmujące kończyny dolne były zgłaszane w przypadku
jednoczesnego podania szczepionek przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i szczepionek przeciw
haemophilus typ b. Reakcjom tym czasami to warzyszy gorączka, ból i płacz. Nie towarzyszą im
objawy ze strony układu krążenia i układu oddechowego. Te reakcje ustępują samoistnie bez
pozostawienia następstw w ciągu 24 godzin. Reakcje te mogą pojawić się w przypadku jednoczesnego
podania szczepionki TETRAXIM i szczepionki przeciw haemophilus typ b.

5
Możliwe działania niepożądane (tj. niezgłoszone bezpośrednio po szczepionce TETRAXIM, ale po
innych szczepionkach zawierających jeden lub więcej składników antygenowych szczepionki
TETRAXIM) to:
• zespół Gu illain-Barr é (nietypowa wrażliwość, niedowład) i zapalenie nerwu barkowego
(niedowład, rozlany ból ręki i ramienia) po podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy
• u niemowląt przedwcześnie urodzonych (w 28. tygodniu ciąży lub wcześniej), w ciągu 2 -3 dni
po szczepieniu mogą pojawić się dłuższe przerwy pomiędzy oddechami
• epizody hipotensyjno- hiporeaktywne (niedociśnienie, obniżenie aktywności, osłabienie reakcji,
obniżona świadomość).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL -02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e -mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepoż ądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać TETRAXIM

Szczepionkę należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).
Nie zamrażać.

Nie stosować szczepionki TETRAXIM w przypadku zauważenia nietypowego zabarwienia lub
obecności cząstek stałych.
Nie stosować tej szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po:
(EXP).
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera TETRAXIM
- Substancjami czynnymi są:
Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:
Toksoid błoniczy ..................................................................... nie mniej niż 30 j.m.
Toksoid tężcowy ...................................................................... nie mniej niż 40 j.m.
Antygeny Bortedella pertussis
Toksoid krztuścowy 25 mikrogramów
Hemaglutynina włókienkowa 25 mikrogramów
Wirus polio (inaktywowany)
1
Typ 1 (Mahoney) 40 jednostek antygenu D 2
Typ 2 (MEF -1) 8 jednostek antygenu D2
Typ 3 (Saukett) 32 jednostki antygenu D2

6

Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodniony (0,3 mg Al 3+). 1 Namnażany w hodowli linii komór kowej Vero. 2 Lub ekwiwalent tej ilości antygenu określony za pomocą odpowiedniej metody immunochemicznej.

- Pozostałe składniki to: podłoże Hanksa bez czerwieni fenolowej (złożona mieszanina
aminokwasów, w tym fenyloalanina, soli mineralnych, witamin i innych substancji, takich jak
glukoza), formaldehyd, kwas octowy i (lub) wodorotlenek sodu do ustalenia pH, fenoksyetanol,
bezwodny etanol oraz woda do wstrzykiwań.

Szczepionka może zawierać śladowe ilości glutaraldehydu, neomycyny, streptomycyny
i polimyksyny B, które są stosowane w procesie produkcji szczepionki.

Jak wygląda TETRAXIM i co zawiera opakowanie

0,5 ml zawiesiny w ampułko-strzykawce (szkło typu I) z zatyczką tłoka (chlorobromobutyl,
chlorobutyl lub bromobutyl) z dołączoną igłą i osłonką igły (elastomer) – pudełko po 1 i po 10.

0,5 ml zawiesiny w ampułko-strzykawce (szkło typu I) z zatyczką tłoka (chlorobromobutyl,
chlorobutyl lub bromobutyl) i nasadką typu tip- cap (elastomer), z jedną osobną igłą – pudełko po 1.

0,5 ml zawiesiny w ampułko-strzykawce (szkło typu I) z zatyczką tłoka (chlorobromobutyl,
chlorobutyl lub bromobutyl) i nasadką typu tip- cap (elastomer), z dwoma lub dwudziestoma osobnymi
igłami – pudełko po 1 i po 10.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Sanofi Pasteur - 14 Espace Henry Vallée - 69007 Lyon - Francja

Wytwórca
Sanofi Pasteur - 14 Espace Henry Vallée - 69007 Lyon - Francja
SANOFI -AVENTIS Zrt. – 1225 Budapest, Campona u. 1 (Harbor Park) - Węgry

Data ostatniej aktualizacji ulotki: pa ździernik 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

W przypadku kiedy szczepionka TETRAXIM podawana jest przez rekonstytucję szczepionki Act -HIB
(szczepionka przeciw haemophilus typ b, skoniugowana), należy postępować w następujący sposób:
Wstrząsać ampułko -strzykawkę aż do uzyskania jednorodnej zawartości i poddać szczepionkę
rekonstytu cji poprzez wstrzyknięcie za wiesiny skojarzonej szczepionki przeciw błonicy, tężcowi,
krztuścowi (bezkomórkowemu) i poliomyelitis do fiolki z proszkiem ze szczepionką przeciw
haemophilus typ b, skoniugowanej.
Wstrząsać fiolką aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Po rekonstyt ucji, białawo-mętny
wygląd zawiesiny jest normalny.
Natychmiast pobrać zawiesinę po rekonstytucji do strzykawki.
Białawo -mętna zawiesina musi zostać zużyta natychmiast po rekonstytucji i wstrząśnięta przed
wstrzyknięciem.
Po rekonstytucji i pobraniu do str zykawki może pojawić się rozwarstwienie zawiesiny na fazę
przezroczystą i fazę przypominającą żel.
W takim przypadku należy ponownie energicznie wstrząsnąć strzykawką przed podaniem.