Tenofovir Zentiva

Leki przeciwzakaźne

Szczegółowe informacje

moc:245 mg
podmiot:Zentiva, k.s.
typ procedury:DCP
kod ATC:J05AF07
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:21714

Substancje czynne

Tenofovirum disoproxilum

Opakowania

wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl. w butelce
kodEAN5909991100704
kategoriaDostepnosciRpz
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id89011
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl. w blistrze
kodEAN5909991092177
kategoriaDostepnosciRpz
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id90127

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tenofovir Zentiva , 245 mg , tabletki powlekane
Tenofo virum disopro xilum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 W razie jakichkolwiek wątpliwości n ależy zwróci ć się do lekarza lub farmaceuty.
 Lek ten przepisano ściśle określonej osob ie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić
innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1. Co to jest Tenofovir Zentiva i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Tenofovir Zentiva
3. Jak przyjmować Tenofovir Zentiva
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Tenofovir Zentiva
6. Zawartość opakowania i inne informacje

Jeśli Tenofovir Zentiva jest przepisany dziecku, wszystkie informacje w niniejszej ulotce są skierowane
do dziecka (w takim przypadku należy czytać „dziecko” zamiast „pacjent dorosły”).


1. Co to jest Tenofovir Zentiva i w jakim celu się go stosuje

Lek Tenofovir Zentiva zawiera substancję czynną tenofowir dizoproksylu . Ta substancja czynna jest
lekiem przeciwretrowirusowym, czyli przeciwwirusowym lekiem stosowanym w leczeniu zakażeń HIV
(ludzki m wirus em niedoboru odporności ) lub HBV (wirus em zapalenia wątroby typu B ) lub obu tych
zakażeń. Tenofowir jest nukleotydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy , zwykle określan y jako
NRTI i działa poprzez zakłócan ie normalnego działania enzymów (w HIV odwrotnej transkryptazy,
w wirusowym zapaleniu wątroby typu B - polimerazy DNA ). Obydwa enzymy mają kluczowe znaczenie
w pro cesie namnażania się wirusów. U osób zakażonych wirusem HIV , Tenofovir Zentiva należy zawsze
stosować w skojarzeniu z innymi lekami do leczenia takich zakażeń.

Tenofovir Zentiva jest przeznaczon y do leczenia zakażenia HIV (ang. Human Immunodeficiency
Virus, ludzki wirus niedoboru odporności). Tabletki można stosować u :
• dorosłych
• młodzieży w wieku od 12 do mniej niż 18 lat, uprzednio leczonej innymi lekami na HIV, które
nie są już w pełni skuteczne z powodu rozwoju oporności lub spowodowały działania
niepożądane.

Tenofovir Zentiva jest przeznaczon y również do leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu B,
zakażenia wywołanego HBV . Tabletki można stosować u:
• dorosłych
• młodzieży w wieku od 12 do mniej niż 18 lat.

2
Pacjent nie musi mieć zakażenia HIV, aby być leczony m lekiem Tenofovir Zentiva na wirusowe zapalenie
wątroby typu B.

Ten lek nie wyleczy zakażenia wirusem HIV . U osób przyjmujących Tenofovir Zentiva wciąż mogą
rozwijać się zakażenia lub inne choroby m ające związek z zakażeniem HIV.

Możliwe jest również przeniesienie HIV lub HBV na inne osoby, dlatego też ważne jest zachowywanie
środków bezpieczeństwa, aby uniknąć zakażenia innych osób.


2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Tenofovir Zentiva

Kiedy nie przyjmować leku Tenofovir Zentiva
• Jeśli pacjent ma uczulenie na tenofowir , tenofowiru dizoproksyl lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6 ).
 Pacjent, którego to dotyczy, powinien natychmiast powiadomić o tym lekarza i nie
przyjmować leku Tenofovir Zentiva .

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tenofovir Zentiva należy omówić to z lekarz em lub farmaceut ą.

• Należy uważać, aby nie zarazić innych osób . Pacjent nadal może przenosić wirusa HIV podczas
stosowania tego leku, pomimo że skuteczna terapia przeciwretrowirusowa zmniejsza to ryzyko. Należy
omówić z lekarzem środki ostrożności , w celu uniknięcia zakażania innych osób. Tenofovir Zentiva
nie zmniejsza ryzyka przeniesienia wirus a HBV na inne osoby poprzez kontakt seksualny lub zakażoną
krew. Należy nadal stosować środki ostrożności, aby temu zapobiec.

• Jeśli pacjent przebył chorobę nerek lub gdy badania świadczą o chorobie nerek, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty. Lek u Tenofovir Zentiva nie należy podawać młodzieży, u której
występuje choroba nerek. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz, w celu oceny czynności nerek, może
zlecić przeprowadzenie badań krwi. Tenofovir Zentiva może oddziaływać na nerki w trakcie leczenia.
Po dczas leczenia lekarz może zlecić przeprowadzanie badań krwi, aby kontrolować czynność nerek.
Jeśli pacjent jest dorosły, lekarz może zalecić rzadsze przyjmowanie tabletek. Nie należy zmniejszać
przepisanej dawki, chyba że zalecił to lekarz.

Leku Tenofovir Zentiva na ogół nie stosuje się łącznie z innymi lekami, które mogą oddziaływać
szkodliwie na nerki (patrz Tenofovir Zentiva a inne leki ). Jeżeli nie można tego uniknąć, lekarz będzie
co tydzień kontrolował czynność nerek.

• Choroby kości. U niektórych dorosłych pacjentów z zakażeniem wirusem HIV poddanych
skojarzonemu leczeniu przeciwretrowirusowemu może rozwinąć się choroba kości zwana martwicą
kości (obumieranie tkanki kostnej spowodowan e brakiem dopływu krwi do kości). Czas trwania
skoja rzonego leczenia przeciwretrowirusowego, stosowanie kortykosteroidów, spożywanie alkoholu,
intensywna immunosupresja, zwiększony wskaźnik masy ciała mogą być jednymi z wielu czynników
ryzyka rozwoju choroby. Objawami martwicy kości są : sztywność stawów, bó le i dolegliwości bólowe
(zwłaszcza w biodrze, kolan ie i bark u) oraz trudnoś ć w poruszaniu się. Jeśli u pacjenta wystąpi
którykolwiek z tych objawów, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Choroby kości (czasami prowadzące do złamań) mogą również wystąpić z powodu uszkodzenia
komórek kanalików nerkowych (patrz punkt 4 . Możliwe działania niepożądane ).

• Jeśli u pacjenta w przeszłości występowały choroby wątroby, w tym zapalenie wątroby, należy
skon sultować się z lekarzem. Pacjenci z chorobami wątroby, w tym z przewlekłym wirusowym

3
zapaleniem wątroby typu B lub C, leczeni lekami przeciwretrowirusowymi, są narażeni na
podwyższone ryzyko ciężkich i mogących zakończyć się śmiercią działań niepożądanych dotyczących
wątroby. U pacjentów chorych na zapalenie wątroby typu B lekarz ustali najbardziej odpowiednie
leczenie. Jeśli u pacjenta w przeszłości występowały choroby wątroby lub przewlekłe zapalenie
wątroby typu B, lekarz może zalecić przeprowadzanie bad ań krwi w celu kontrolowania czynności
wątroby.

 Należy chronić się przed zakażeniami. U pacjentów w zaawansowanym stadium zakażenia HIV
(AIDS), u których dojdzie do zakażenia, po rozpoczęciu leczenia lekiem Tenofovir Zentiva mogą
rozwinąć się objawy zakaż enia i stan zapalny lub może nastąpić zaostrzenie objawów już istniejącego
zakażenia. Objawy te mogą wskazywać na to, że nastąpiło wzmocnienie systemu odpornościowego
organizmu, który zaczął zwalczać zakażenie. Zaraz po rozpoczęciu przyjmowania leku Tenofo vir
Zentiva należy zwracać uwagę na objawy stanu zapalnego lub zakażenia. W razie zauważenia
objawów stanu zapalnego lub zakażenia należy niezwłocznie powiadomić lekarza.

Oprócz zakażeń oportunistycznych, po rozpoczęciu przyjmowania leków w ramach leczenia zakażenia
wirusem HIV mogą także wystąpić choroby autoimmunologiczne (choroby pojawiające się, kiedy
układ immunologiczny atakuje zdrowe tkanki organizmu). Choroby autoimmunologiczne mogą
wystąpić wiele miesięcy po rozpoczęciu leczenia. W przypadk u zaobserwowania objawów zakażenia
lub innych objawów, takich jak : osłabienie mięśni, osłabienie rozpoczynające się od dłoni i stóp i
postępujące w kierunku tułowia, kołatanie serca, drżenie lub nadpobudliwość, należy jak najszybciej
skontaktować się z lek arzem, w celu rozpoczęcia koniecznego leczenia.

• Pacjenci w wieku powyżej 65 lat powinni skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie
przeprowadzano badań nad lekiem Tenofovir Zentiva u pacjentów powyżej 65 lat. Osoby powyżej tego
wieku, którym przepi sano Tenofovir Zentiva , będą pozostawać pod kontrolą lekarską.

Dzieci i młodzież
Tenofovir Zentiva można stosować u:
• zakażonej wirusem HIV -1 młodzieży w wieku od 12 do mniej niż 18 lat, o masie ciała co najmniej
35 kg i uprzednio leczonych innymi lekami na HIV, które nie są już w pełni skuteczne z powodu
rozwoju oporności lub spowodowały działania niepożądane
• zakażonej HBV młodzieży w wieku od 12 do mniej niż 18 lat, o masie ciała co najmniej 35 kg.

Leku Tenofovir Zentiva nie należ y stosować u :
• zaka żonych HIV -1 dzieci młodszych niż 12 lat
• zakażonych HBV dzieci młodszych niż 12 lat.

Dawkowanie, patrz punkt 3 . Jak przyjmować Tenofovir Zentiva .

Tenofovir Zentiva a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

• Nie przerywać przyjmowania leków przeciw HIV przepisanych przez lekarza podczas
rozpoczynania przyjmowania leku Tenofovir Zentiva , jeśli występuje jednocześnie HBV i HIV.

• Nie przyjmować leku Tenofovir Zentiva równocześnie z jakimikolwiek lekami zawierającymi
tenofowiru dizoproksyl lub alafenamid t enofowiru . Nie przyjmować leku Tenofovir Zentiva
równocześnie z lekami zawierającymi adefowir dipiwoksylu (lek stosowany w leczeniu przewlekłego
zapalenia wątroby typu B).

4
• Jest bardzo ważne, aby poinformować lekarza o przyjmowaniu innych leków, które mogą
uszkadzać nerki.

Do leków tych należą :
- aminoglikozydy, pentamidyna lub wankomycyna ( stosowane w zakażeniach bakteryjnych),
- amfoterycyna B ( stosowan a w zakażeniach grzybiczych),
- foskarnet, gancyklowir lub cydofowir ( stosowane w zakażeniach wirus owych),
- interleukina -2 ( stosowana w leczeniu raka),
- adefowir dipiwoksylu (stosowany w HBV),
- takrolimus (do zmniejszenia reakcji układu immunologicznego) ,
- niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ, stosowane w celu uśmierzania bólu kości i mięśni ).

• Inne leki zawierające dydanozynę (przeciw zakażeniu HIV): Przyjmowanie leku
Tenofovir Zentiva z inny mi lek ami przeciwwirusowy mi , które zawierają dydanozynę, może
zwiększać stężenie dydanozyny we krwi i zmniejszać liczbę komórek CD4. Podczas jednoczesnego
stosowania leków zawierających tenofowiru dizoproksyl i dydanozynę niekiedy obserwowano
zapalenie trzustki i kwasicę mleczanową (nadmierna ilość kwasu mlekowego we krwi), czasami
powodujące zgo n. Lekarz prowadzący uważnie rozważy , czy można zastosować u pacjenta
połączenia tenofowir u i dydanozyn y.

• Należy także poinformować lekarza o przyjmowaniu ledipaswiru/sofosbuwiru ,
sofosbuwiru/welpataswiru lub sofosbuwiru/welpataswiru /woksylaprewiru w celu leczenia zakażenia
wirusowym zapaleniem wątroby typu C.

Stosowanie leku Tenofovir Zentiva z jedzeniem i piciem
Lek Tenofovir Zentiva należy przyjmować z jedzeniem (na przykład z posiłkiem lub przekąską).

Ciąża , karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

• Leku Tenofovir Zentiva nie należy przyjmować w okresie ciąż y bez szczegółowego
przedyskutowania tej kwestii z lekarzem. Chociaż istnieją ograniczone dane kliniczne dotyczące
stosowania leku Tenofovir Zentiva przez ciężarne kobiety, zazwyczaj nie stosuje się go, jeśli nie jest
to absolutnie konieczne.

• Należy zap obiegać zajściu w ciążę podczas leczenia lekiem Tenofovir Zentiva . Konieczne jest
stosowanie skutecznej metody antykoncepcji, aby uniknąć zajścia w ciążę.

• Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę, musi skontaktować się z lekarzem
prowadząc ym w celu omówienia możliwych korzyści i zagrożeń terapii przeciwretrowirusowej ,
dla niej i dla dziecka.

• Jeśli pacjentka przyjmowała lek Tenofovir Zentiva w czasie ciąży, lekarz może zlecić regularne
badania krwi oraz inne badania diagnostyczne w cel u obserwacji rozwoju dziecka. U dzieci, których
matki przyjmowały w okresie ciąży NRTI, korzyść ze zmniejszenia możliwości zakażenia HIV
przeważa ryzyko związane z wystąpieniem działań niepożądanych.

• Podczas przyjmowania leku Tenofovir Zentiva pacjentka n ie powinna karmić piersią .
Substancja czynna tego leku przenika do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego nie należy karmić
piersią podczas przyjmowani a tego leku .

5
• Kobiet a zakażon a HIV lub HBV nie powinn a karmić piersią, aby uniknąć przeniesienia wirusa
z mlekiem na dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Tenofovir Zentiva może wywoływać zawroty głowy. Jeżeli stosując Tenofovir Zentiva odczuwa się
zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani jeździć na rowerze , posługiwać się żadnymi
narzędziami ani obsługiwać żadnych maszyn.

Tenofovir Zentiva zawiera laktozę jednowodną i sód
Lek Tenofovir Zentiva zawiera laktozę jednowodną. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję
niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w tabletce, to znaczy zasadniczo lek jest "wolny od
sodu ".


3. Jak przyjmować Tenofovir Zentiva

Ten lek należy zawsze przyjmować zgo dnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:
• Dorośli: jedna tabletka przyjmowana raz na dobę z jedzeniem (na przykład z posiłkiem lub
przekąską).
• M łodzież w wieku od 12 do mniej niż 18 lat, o masie ciała co najmniej 35 kg: jedna tabletka
przyjmowana raz na dobę z jedzeniem (na przykład z posiłkiem lub przekąską).

W przypadku znacznych trudności z połykaniem, tabletkę można rozkruszyć czubkiem łyżki. Następnie
proszek wymieszać z około 100 ml (pół szklanki) wody, soku pomarańczowego lub winogronowego
i natychmiast wypić.

Należy zawsze przyjmować dawkę zaleconą przez lekarza. Ma to na celu zapewnienie pełnej
skuteczności leku oraz ograniczenie powstaw ania oporności na lek. Nie należy zmieniać dawki leku,
chyba że zaleci to lekarz.

Jeśli pacjent jest dorosły i występują u niego problemy z nerkami, lekarz może zalecić rzadsze
przyjmowanie leku Tenofovir Zentiva .

Jeśli pacjent jest zakażony wirusem HBV, lekarz może zaproponować wykonanie badania na obecność
wirusa HIV , aby sprawdzić, czy u pacjenta występuje jednocześnie zakażenie HBV i HIV.
Należy zapoznać się z ulotkami dla pacjenta innych leków przeciwretrowirusowych, aby poznać zasady
ich stosowania.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tenofovir Zentiva
Pomyłkowe przyjęcie zbyt wielu tabletek leku Tenofovir Zentiva może prowadzić do zwiększonego
ryzyka możliwych działań niepożądanych tego leku (patrz punkt 4 . Możliwe działania niepożądane ).
Należy skontaktować się z lekarzem lub izbą przyjęć najbliższego szpitala, aby uzyskać poradę. Należy
zabrać ze sobą opakowanie z tabletkami, aby móc pokazać przyjęty lek.

Pominięcie przyjęcia leku Tenofovir Zentiva
Ważne, aby nie pomijać żadnej dawki leku Tenofovir Zentiva .
Jeśli pacjent pominie dawkę Tenofovir Zentiva , należy obliczyć, ile czasu minęło od momentu, kiedy
należało ją przyjąć.

6
• Jeżeli minęło mniej niż 12 godzin od zwykłej pory przyjmowania dawki, należy przyjąć ją tak
szybko , jak jest to możliwe, a następnie przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.
• Jeżeli minęło więcej niż 12 godzin od pory, kiedy pacjent powinien przyjąć dawkę, nie należy
przyjmować dawki pominiętej. Należy odczekać i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie
należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Jeżeli przed upływem 1 godziny od przyjęcia leku Tenofovir Zentiva wystąpią wymioty, należy
przyjąć kolejną tabletkę. Nie trzeba przyjmować kolejnej tabletki, jeśli wymioty wystą piły później niż
po upływie 1 godziny od przyjęcia leku Tenofovir Zentiva .

Przerwanie przyjmowania leku Tenofovir Zentiva
• Nie przerywać przyjmowania leku Tenofovir Zentiva bez konsultacji z lekarzem. Przerwanie leczenia
lekiem Tenofovir Zentiva może prowadzić do osłabienia skuteczności zaleconego przez lekarza
leczenia.
• Jest bardzo ważne, aby pacjenci z wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub równocześnie
zakażeni HIV i zapaleniem wątroby typu B nie przerywali przyjmowania leku Tenofovir Zenti va
bez uprzedniego s konsultowania się z lekarzem. U niektórych pacjentów po odstawieniu leku
Tenofovir Zentiva wyniki badań krwi lub objawy wskazywały na zaostrzenie zapalenia wątroby.
Przez kilka miesięcy od zaprzestania przyjmowania leku może być niezbęd ne przeprowadzanie
badania krwi. U pacjentów z zaawansowaną chorobą wątroby lub marskością wątroby nie zaleca się
przerywania leczenia, ponieważ u niektórych pacjentów może to prowadzić do zaostrzenia zapalenia
wątroby.
• Zanim z jakiegokolwiek powodu przerwie się przyjmowanie leku Tenofovir Zentiva , należy
skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza w przypadku pojawienia się jakichkolwiek działań
niepożądanych lub wystąpienia innej choroby.
• Należy natychmiast powiadomić leka rza o wszelkich nowych lub nie typowych objawach
zauważonych po przerwaniu leczenia, a zwłaszcza ty ch, które zazwyczaj łączą się z zakażeniem
wirusem zapalenia wątroby typu B.
• Przed ponownym rozpoczęciem przyjmowania tabletek Tenofovir Zentiva należy skon taktować się
z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku , należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

W trakcie leczenia zakażenia HIV może wystąpić zwiększenie masy ciała oraz stężenia lipidów i glukozy
we krwi. Jest to częściowo związane z poprawą stanu zdrowia oraz stylem życia, a w przypadku stężenia
lipidów we krwi, czasami z samym stosowaniem leków do leczenia zakażenia HIV. Lekarz zleci badanie
tych zmian.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe poważne działani a niepożądane: należy natychmiast powiadomić lekarza

Kwasica mleczanowa (nadmiar kwasu mlekowego we krwi) to rzadkie (może występować nie częściej
niż u 1 na 1000 osób ), ale ciężkie działanie niepożądane, które bywa śmiertelne. Następujące o bjawy
niepożądane mogą być oznakami kwasicy mleczanowej:

 pogłębiony, szybki oddech
 senność
 mdłości (nudności), wymioty i ból brzuch a.

7

Jeśli pacjent sądzi, że wystąpiła u niego kwasica mleczanowa, powinien natychmiast skontaktować się
z lekarzem.

Inne możliwe poważne działania niepożądane

Następujące działania niepożądane występują niezbyt często (może występować nie częściej niż u 1 na
100 osób ):
• ból brzucha (jamy brzusznej) spowodowany zapaleniem trzustki
 uszkodzenie komórek kanalików nerkowych .

Następujące działania niepożądane występują rzadko (mo że występować nie częściej niż u 1 na 1000
osób) :
• zapalenie nerek, wydalanie dużych ilości moczu oraz uczucie pragnienia
• zmiany w wynikach badań moczu oraz ból pleców spowodowany zaburzeniem czynności
nerek, w tym niewydolność nerek
• rozmiękanie kości (objawiające się bólem kości i czasami prowadzące do złamań), które może
wystę pować z powodu uszkodzenia komórek kanalików nerkowych
• stłuszczenie wątroby .

Jeśli pacjent sądzi, że wystąpił o u niego któr ekolwiek z powyższych poważnych działań
niepożądanych, powinien skontaktować się z lekarzem.

Najczęstsze działania niepożądane
Następujące działania niepożądane występują bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10
osób ):
• biegunka, wymioty, mdłości (nudności), zawroty głowy, wysypka, uczucie osłabienia.

Badania mogą również wykazać:
• zmniejszenie stężenia fosforanów we krwi.

Inne możliwe działania niepożądane

Następujące działania niepożądane występują często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 osób ):
• ból głowy, ból żołądka, uczucie zmęczenia, wzdęcia.

Badania mogą również wykazać:
• zaburzenia czynności wątroby.

Następujące działania niepożądane występują niezbyt często (mogą występować nie częściej niż u 1 na
100 osób ):
• rozpad komórek mięśni, bóle lub osłabienie mięśni.

Badania mogą również wykazać:
• zmniejszenie stężenia potasu we krwi
• zwiększone stężenie kreatyniny we krwi
• zaburzenia czynności trzustki.

Rozpad komórek mięśni, rozmiękanie kości (objawiające się bólem kości i cza sami prowadzące do
złamań), ból mięśni, osłabienie mięśni i obniżenie stężenia potasu lub fosforan ów we krwi mogą
występować z powodu uszkodzenia komórek kanalików nerkowych.

8
Następujące działania niepożądane występują rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 1000
osób ):
• ból brzucha spowodowany zapaleniem wątroby
• obrzęk twarzy, warg, języka l ub gardła.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie . Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181 C
02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi
podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa sto sowania leku.


5. Jak przechowywać Tenofovir Zentiva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce oraz na pudełku po
„Termin ważności ( EXP ):” . Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania tego leku.
Po pierwszym otwarciu lek należy zużyć w ciągu 30 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Tenofovir Zentiva
- Substancją czynną leku jest tenofowir. Każda tabletka leku Tenofovir Zentiva zawiera 245 mg
tenofowiru dizoproksylu (w postaci 300 mg fumaranu tenofowiru dizoproksylu ).
- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, powidon K -25, kroskarmeloza sodowa, celuloza
mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, hypromeloza, tyt anu dwutlenek (E 171), triacetyna ,
indygotyna (lak E132 ).

Jak wygląda lek Tenofovir Zentiva i co zawiera opakowanie
Lek Tenofovir Zentiva to jasnoniebieskie, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane .

Zawartość opakowania:
Butelka lub blister zawiera 30 tabletek powlekanych , w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

9
Podmiot odpowiedzialny
Zentiva, k.s. , U kabelovny 130, Doln í Mĕcholupy , 102 37 Prag a 10 , Republika Czeska

Importer
Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Mĕcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska
S.C. Zentiva S.A., B -dul Theodor Pallady nr.50, sector3, Bukareszt , cod 032266, Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu od powiedzialnego w Polsce:

Zentiva Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00 -203 Warszawa
tel.: +48 22 375 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2018