Telmisartan EGIS

Układ sercowo naczyniowy

Szczegółowe informacje

moc:40 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:C09CA07
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:20872

Substancje czynne

Telmisartanum

Opakowania

wielkosc14
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991036744
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id81734
wielkosc15
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991036751
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id81735
wielkosc28
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991036768
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id81736
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991036775
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id81737
wielkosc56
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991036782
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id81738
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991036799
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id81739
wielkosc84
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991036805
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id81740
wielkosc90
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991036829
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id81741
wielkosc98
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991036836
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id81742

1


Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Telmisartan EGIS , 20 mg , tabletki powlekane
Telmisartan EGIS , 40 mg , tabletki powlekane
Telmisartan EGIS , 80 mg , tabletki powlekane

Telmisartan um


Należy uważnie zapoznać się z treś cią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera
ona informacje ważne dla pacjenta.

− Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
− W razie jakichkolwiek wątpliwości n ależy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty .
− Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
− Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Telmisartan EGIS i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Telmisarta n EGIS
3. Jak stosować lek Telmisartan EGIS
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Telmisartan EGIS
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Telmisartan EGIS i w jakim celu się go stosuje
Telmisartan EGIS należy do grupy lekó w nazywanej antagoni stami receptora angiotensyny II.
Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną przez organizm, która powoduje zwężenie naczyń, co
prowadzi do zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi. Lek Telmisartan EGIS hamuje działanie
angiotensyny II, dz ięki czemu naczynia krwionośne się rozkurczają, a ciśnienie tętnicze krwi
ulega obniżeniu.
Telmisartan EGIS jest stosowany w leczeniu nadciśnienia samoistnego (wysokiego ciśnienia
tętniczego krwi) u dorosłych . Określenie „samoistne ” oznacza, że wysokie ciś nienie krwi nie jest
spowodowane przez inną chorobę.

Nieleczone podwyższone ciśnienie tętnicze krwi może powodować uszkodzenie naczyń
krwionośnych w różnych narządach, co w niektórych przypadkach może prowadzić do zawału
serca, niewydolności serca lub ner ek, udaru lub utraty wzroku. Najczęściej przed wystąpieniem
powyższych powikłań nie obserwuje się żadnych objawów podwyższonego ciśnienia tętniczego
krwi. Z tego względu ważne jest, aby regularnie mierzyć ciśnienie tętnicze krwi, żeby sprawdzić,
czy mieśc i się ono w zakresie wartości prawidłowych.

Telmisartan EGIS jest również stosowany w celu zmniejszenia częstości występowania zdarzeń
sercowo -naczyniowych (takich jak zawał serca lub udar mózgu) u pacjentów z grupy wysokiego
ryzyka , czyli u takich, u któ rych stwierdzono zmniejszony dopływ krwi do serca lub nóg, którzy
przebyli udar mózgu lub u których stwierdzono cukrzycę .
Lekarz poinformuje pacjenta, czy należy do grupy ryzyka wystąpienia powyższych zaburzeń.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Telmisartan EGIS

2

Kiedy nie stosować leku Telmisartan EGIS
• jeśli pacjent ma uczulenie na telmisartan lub na którykolwiek z pozostałych składników
tego leku ( wymienion e w punkcie 6);
• po trzecim miesiącu ciąży . Należy również unikać stosowania leku T elmisartan EGIS we
wczesnym okresie ciąży ( patrz punkt „Ciąża”) ;
• jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby, takie jak zastój żółci lub zwężenie
drogi jej odpływu (problemy z odpływem żółci z wątroby i pęcherzyka żółciowego) lub
jak ąkolwiek i nn ą ciężk ą chorob ę wątroby ;

• jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem
obniżającym ciśnien ie krwi zawierającym aliskiren.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy poinformować lekarza lub
farmaceutę przed przyjęciem leku Telmisartan EGIS.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Telmisartan EGIS na leży omówić to z lekarz em lub
farmaceut ą.
Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują lub występo wały którekolwiek z
poniższych stanów lub chorób:

• chorob a nerek lu b stan po przeszczepieniu nerki;
• zwężenie tętnicy nerkowej (zwężenie naczyń krwionośnych zaopatrujących jedną lub
obydwie nerki) ;
• choroba wątroby ;
• zaburzenia dotyczące serca ;
• zwiększone stę żenie aldosteronu (zatrzymanie wody i soli w organizmie, któremu
towarzyszą zaburzenia równowagi różnych składników mineralnych we krwi);
• niskie ciśnienie tętnicze krwi (niedociśnienie), którego prawdopodobieństwo jest większe
jeśli pacjent jest odwodniony lub ma niedobór soli z powodu stosowania leków
moczopędnych ,diety z ograniczen iem soli, biegunki lub wymiotów ;
• zwi ększone stężenie potasu we krwi ;
• cukrzyca ,
• jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu
wysokiego ciśnienia krwi:
- inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting Enzyme
Inhibitors, ACEI) (na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl), w szczególności jeśli
pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.
- aliskiren.”

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stę żenie elektrolitów
(np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.
Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Telmisartan EGIS”.

Przed przyję ciem leku Telmisartan EGIS należy poinformować lekarza:
- o przyjmowaniu digoksyny

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Nie zaleca się stosowania leku
Telmisartan EGIS we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po trzec im miesiącu
ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt
„Ciąża”).

W przypadku planowanego zabiegu operacyjnego lub znieczulenia, należy powiadomić lekarza o
przyjmowaniu leku Telmisartan EGIS .

3

Podobnie jak w prz ypadku innych leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II,
Telmisartan EGIS może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów
rasy czarnej.

Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania leku Telmisartan EGIS w leczeniu dzie ci i młodzieży w wieku poniżej
18 lat.

Lek Telmisartan EGIS a i nne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio , a także o lekach, które pacjent planuje stosować . Lekarz być może będzie musiał zm ienić
dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności . W niektórych przypadkach konieczne może być
odstawienie któregoś z leków. Dotyczy to zwłaszcza jednoczesnego przyjmowania razem z
lekiem Telmisartan EGIS niżej wymienionych leków:
• preparat ów litu , sto sowan ych w leczeniu niektórych rodzajów depresji ;
• lek ów , które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi, taki ch jak substytuty soli kuchennej
zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas , , antagoniści receptora
angiotensyny II, NLPZ (niesteroidow e leki przeciwzapalne np. kwas acetylosalicylowy lub
ibuprofen), heparyna, leki immunosupresyjne (np. cyklosporyna lub takrolimus) oraz
antybiotyk o nazwie trimetoprim;
• lek ów moczopędn ych (diuretyków) , zwłaszcza przyjmowanych w dużych dawkach razem z
lekie m Telmisartan EGIS ponieważ mogą prowadzić do znacznej utraty wody z organizmu i
obniżenia ciśnienia tętniczego krwi (niedociśnienia) ;
• jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem
„Kiedy nie stosować leku Telmisartan EGIS” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).
• digoksyny.

:
Tak jak w przypadku innych leków obniżających ciśnienie krwi, działanie leku Telmisartan EGIS
może być zmniejszone, gdy preparat przyjmowany jest z lekami z grupy NLPZ (niesteroidowe
leki przeciwzapalne np. kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen) lub kortykosteroidami.
Lek Telmisartan EGIS może nasilać działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi innych leków
stosowanych w leczeniu nadciśnienia lub leków, które mogą wywołać zmniejszenie ciśnienia krwi
(np. baklofen, amifostyna). Ponadto niskie ciśnienie krwi mogą dodatkowo zmniejszyć: alkohol,
barbiturany, narkotyki lub leki przeciwdepresyjne. Objawem są zawroty głowy przy wstawaniu.
W razie potrzeby dostosowania dawki innego leku przyjm owanego przez pacjenta podczas
przyjmowania leku Telmisartan EGIS, należy poradzić się lekarza.
Telmisartan EGIS z jedzeniem i piciem
Pacjent może przyjmować lek Telmisartan EGIS z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub
gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty .
Zazwyczaj lekarz zaleci zaprzestanie stosowania leku Telmisartan EGIS przed pl anowaną ciążą
lub natychmiast po stwierdzeniu ciąży i zaleci inny lek zamiast leku Telmisartan EGIS . Nie zaleca
się stosowania leku Telmisartan EGIS we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po
trzecim miesiącu ciąży, ponieważ może poważnie zaszkod zić dziecku jeśli jest stos owany po
trzecim miesiącu ciąży .

Karmienie piersią

4

Należy powiedzieć lekarzowi o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Lek Telmisartan
EGIS nie jest zalecany u kobiet karmi ący ch piersią. Lekarz może wybrać inne lecze nie jeśli
pacjentka chce kar mi ć piersią , zwłaszcza jeśli dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Prowadzenie pojazdów i obsług iw anie maszyn
Niektórzy pacjenci mogą odczuwać zawroty głowy lub zmęczenie podczas stosowania leku
Telmisartan EGIS . W przypad ku wystąpienia zawrotów głowy lub zmęczenia nie należy
prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Telmisartan EGIS zawiera laktozę
Jeżeli lekarz poinformował pacjenta o nietolerancji niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego produktu leczniczego.
3. Jak stosować lek Telmisartan EGIS
Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wąt pliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty .
Za lecana dawka leku Telmisartan EGIS to jedn a tabletk a na dobę. Należy starać się przyjmować
tabletkę codziennie o tej samej porze.
Telmisartan EGIS można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Tabletki należy
połknąć popijając wodą lub innym płynem, niezawierającym alkoholu.
Ważne , aby Telmisartan EGIS przyjmować codziennie, o ile lekarz nie zaleci inaczej.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Telmisartan EGIS jest zbyt mocne lub za słabe należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
W leczeniu nadciśnienia tętniczego zazwyczaj stosow ana dawka leku Telmisartan EGIS wynosi
dla większości pacjentów jedną tabletkę leku o mocy 40 mg raz na dobę, co zapewnia kontrolę
ciśnienia tętniczego krwi przez ponad 24 godziny. Lekarz może zalecić stosowanie mniejszej
dawki, wynoszącej jedną tabletkę o mocy 20 mg na dobę lub większej dawki, wynoszącej jedną
tabletkę o mocy 80 mg na dobę.
Telmisartan EGIS może być także podawany w skojarzeniu z lekiem moczopędnym (diuretykiem)
takim jak hydrochlorotiazyd, który nasila działanie obniżające ciśnienie tętn icze leku Telmisartan
EGIS.

W celu zmniejszenia częstości występowania zdarzeń sercowo -naczyniowych zazwyczaj
stosowana dawka leku Telmisartan EGIS wynosi jedną tabletkę o mocy 80 mg raz na dobę. Na
początku leczenia dawką leku Telmisartan EGIS o mocy 80 mg należy często kontrolować
ciśnienie tętnicze.
W przypadku zaburzeń czynności wątroby, zazwyczaj stosowana dawka nie może być większa niż
40 mg raz na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Telmisartan EGIS
Jeśli przez pomyłkę zostanie prz yjęta zbyt duża ilość tabletek, należy niezwłoczn ie skontaktować
się z lekarzem l ub farmaceutą albo z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym .

Pominięcie zastosowania leku Telmisartan EGIS
W przypadku pominięcia dawki leku, nie należy się martwić. N ależy ją przyjąć zaraz po
przypomnieniu sobie o tym , a następnie kontynuować przyjmowanie leku zgodnie z ustalonym
schematem. Jeżeli tabletka nie zostanie przyjęta w ciągu całego dnia, należy przyjąć zwykle
stosowaną dawkę następnego dnia. Nie należy stosow ać dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.

5


Przerwanie stosowania leku Telmisartan EGIS
Nie należy przerywać stosowania leku Telmisartan EGIS bez porozumienia z lekarzem.
Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia mogą wymagać przyjmowania do ko ńca życia. W
przypadku przerwania stosowania leku Telmisartan EGIS ciśnienie tętnicze krwi w ciągu kilku
dni powróci do stanu sprzed leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem t ego leku należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty .
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią .
Niektóre działania niepożądane mogą być groźne i mogą wymagać natychmiastowej pomocy
medycznej:
Należy natych miast zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia następujących objawów:
posocznica* (często nazywana „ zatruciem krwi ”, jest ciężkim zakażeniem z reakcją zapalną
dotyczącą całego organizmu ), nagły obrzęk skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy ). Są
to rzadkie (mogą wystąpić do 1 na 1000 osób) ale niezwykle groźne działania niepożądane i
pacjenci muszą natychmiast przerwać stosowanie leku oraz skontaktować się z lekarzem. Jeśli te
działani a niepożądane nie są leczone, mogą zakończyć się zgonem.

Możliw e działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Telmisartan EGIS
Częste działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 10 pacjentów ):
niskie ciśnienie tętnicze krwi (niedociśnienie) u osób leczonych w celu zmniejszenia częstości
występowania zdarzeń se rcowo -naczyniowych.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 100 pacjentów) :
zakażenia układu moczowego, zakażenia górnych dróg oddechowych (np. ból gardła, za palenie
zatok, przeziębienie), zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (nie dokrwistość), duże stężenie
potasu w osoczu, trudności z zasypianiem, obniżenie nastroju (depresja), omdlenie, uczucie
wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego), woln a czynność serca (bradykardi a),
niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie) u pa cjentów leczonych z powodu nadciśnienia
tętniczego, zawroty głowy podczas wstawania (niedociśnienie ortostatyczne), duszność, kaszel,
ból brzucha, biegunka, dyskomfort w jamie brzusznej, wzdęcia, wymioty, świąd, nadmierne
pocenie się, wysypk a polekow a, ból pleców, kurcze mięśni, bóle mięśni, zaburzenia czynności
nerek, w tym ostr a niewydolność nerek, ból w klatce piersiowej, uczucie osłabienia i zwiększone
stężenie kreatyniny we krwi.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 1000 pacjentów ):
posocznic a* (często nazywaną „ zatruciem krwi ”, która jest ciężkim zakażeniem z reakcją zapalną
dotyczącą całego organizmu , mogącym prowadzić do zgonu), zwiększenie liczby pewnego
rodzaju białych ciałek (eozynofilia), m ała liczb a płytek krwi (małopłytko wość), ciężk a reakcj a
alergiczn a (reakcj a anafilaktyczn a), reakcj a alergiczn a (np. wysypka, świąd, problemy z
oddychaniem, świszczący oddech, obrzęk twarzy lub niskie ciśnienie tętnicze), niskie ciśnienie
tętnicze (u pacjentów z cukrzycą), uczucie niepokoj u, senność, zaburzenia widzenia, szybk a
czynność serca (tachykardia), suchość błony śluzowej jamy ustnej, ), nieżyt żołądka , zaburzenia
smaku, zaburzenia czynności wątroby (Japończy cy sa bardziej podatni na wystąpienie tego
działania niepożądanego) ** , nag ły obrzęk skóry i błon śluzowych, który może również prowadzić
do zgonu (obrzęk naczynioruchowy, również zakończony zgonem), wypryski (choroba skóry),
zaczerwienienie skóry, pokrzywka, ciężk a wysypk a polekow a, bóle stawów, bóle kończyn, bóle
ścięgien, obj awy grypopodobne, zmniejszone stężenie hemoglobiny (białka we krwi), zwiększone
stężenie kwasu moczowego, zwiększon a aktywność enzymów wątrobowych lub fosfokinazy
kreatynowej we krwi .
Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 10 000 pacj entów):

6

Postępujące bliznowacenie pęcherzyków płucnych (śródmiąższowa choroba płuc)** *

* Zdarzenie może być przypadkowe lub związane z aktualnie nieznanym mechanizmem.
*** Zgłaszano przypadki śródmiąższowej choroby płuc pozostające w związku czasowym z
przyjmowaniem telmisartanu. Nie ustalono jednak związku przyczynowego.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmace ucie. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa, tel.: + 48 22
49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e -mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Telmisartan EGIS

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed w ilgocią .

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dz ień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa . Takie postępowanie pomoże
chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne infor macje
Co zawiera lek Telmisartan EGIS
- Substancją czynną leku jest telmisarta n. Każda tabletka zawiera 20 mg, 40 mg lub 80 mg
telmisartanu.

Pozostałe składniki to:
sodu wodorotlenek ,
powidon (K-25 ),
meglumina,
laktoza jednowodna,
krospowidon,
żel aza tlenek żółty (E 172),
magnezu stearynian.

Otoczka:
hypromeloza ,
tytanu dwutlenek (E 171),
makrogol 400,
talk,
żelaza tlenek żółty (E 172)

Jak wygląda lek Telmisartan EGIS i co zawiera opakowanie

7

Tabletki leku Telmisartan EGIS , 20 mg: żółte tabletki powlekane w kształcie kapsułki z
wytłoczon ym oznakowaniem „20” po jednej stronie i „T” na drugiej stronie.
Tabletki leku Telmisartan EGIS , 40 mg: żółte tabletki powlekane w kształcie kapsułki z
wytłoczon ym oznakowaniem „40” po jednej stronie i „T ” na drugiej stronie.
Tabletki leku Telmisartan EGIS , 80 mg: żółte tabletki powlekane w kształcie kapsułki z
wytłoczon ym oznakowaniem „80” po jednej stronie i „T” na drugiej stronie.

Lek Telmisartan EGIS jest dostępny w opakowaniach blistr owych Aluminium/ Aluminium
zawierający ch 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90 lub 98 tabletek .
Nie wszystkie wielkości opakowań m usz ą znajdować się w obrocie .
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
EGIS Pharmaceuticals PLC
Keresztúri út 30 -38 , 1106 Budapest
Weg ry

Wytwórca
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
Republika Czeska

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited.
Building 2, Croxley Green Business Park
Croxley Green
Hertfordshire, WD18 8Y A
Wielka Brytania

EGIS Pharmaceuticals PLC
Bökényföldi út 118 -120 , 1165 Budapest
Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami :

Wielka Brytania : Telmisartan E GIS 20mg/40mg/80mg film -coated tablets
Bułgaria : Telmisartan E GIS 20mg/40mg/80mg филмирани таблетки
Republika Cze ska : Telmisartan E GIS 20mg/40mg/80mg
W ęgry : Telmisartan E GIS 20mg/40mg/80mg filmtabletta
Litwa : Telmisartan E GIS 20 mg/40mg/80mg plėvele dengtos tabletės
Łotwa : Telmisartan E GIS 20mg/40mg/80mg apvalkotās tabletes
Polska : Telmisartan E GIS
Rumunia : Telmisartan E GIS 20mg/40mg/80mg comprimate filmate
Słowacja : Telmisartan E GIS 20mg/40mg/80mg


Data ostatniej aktualizacji ulotki : 30.0 6.201 6