Suramox PM 5% premiks do sporządzania paszy leczniczej dla świń

-

Szczegółowe informacje

moc:5 g/100 g
podmiot:Virbac S.A.
typ procedury:NAR
kod ATC:QJ01CA04
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:1073

Substancje czynne

Amoxicillinum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkosciop. 5 kg
kodEAN5909997016153
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id39700
wielkosc1
jednostkaWielkosciop. 25 kg
kodEAN5909997016177
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id47549
wielkosc1
jednostkaWielkosciop. 6 kg
kodEAN5909997016160
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id47550
wielkosc1
jednostkaWielkosciop. 1 kg
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id39697
wielkosc1
jednostkaWielkosciop. 5 kg
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id39698
wielkosc1
jednostkaWielkosciop. 10 kg
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id39699
wielkosc1
jednostkaWielkosciop. 10 kg
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id39701
wielkosc1
jednostkaWielkosciop. 50 kg
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id39702
wielkosc1
jednostkaWielkosciop. 20 kg
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id41337

ETYKIETO - ULOTKA

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA ETYKIETO-ULOTCE
Suramox PM 5% premiks do sporządzania paszy leczniczej dla świń


1.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ
WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI
JEST INNY
Podmiot odpowiedzialny:
VIRBAC S.A. - 1 ère Avenue - 2065 m L.I.D. – 06516 Carros, Francja
Wytwórca:
VIRBAC S.A., 8-10 rue des Aulnaies, 95420 Magny -en -Vexin, Francja

2. SKŁAD JA KOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)
Amok sycylina tró jwodna 5 g/100 g

3. RODZAJ I WIELKOŚĆ OPAKOWANIA
Worki wielowarstwowe Papier/P apier-LDPE -Aluminium/Papier/LDPE zawierające 5
kg lub 25 kg produktu. Worki wielowarstwowe Papier -LDPE -
Aluminium/Papier/Papier/ LDPE zawierające 6 kg produktu.

4. WSKAZANIA LECZNICZE
Preparat przeznaczony jest dla prosiąt i warchlaków w celu zapobiegania i leczenia
zakażeń spowodowanych przez Streptococcus suis i inne drobnoustroje wrażliwe na
amoksycylinę.
Przed rozpoczęciem podawania należy ustalić występowanie choroby w stadzie.

5. PRZECIWWSKAZANIA
Nie podawać zwierzętom o znanej nadwrażliwości na penicyliny lub inne antybiotyki
z grupy antybiotyków β -laktamowych.
Nie stosować w przypadku zakażenia bakteriami wytwarzającymi β - lakt amazę.
Nie stosować u zwierząt z niewydolnością nerek.
Nie stosować u królików, świnek morskich, chomików i innych małych gryzoni.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Reakcje nadwrażliwości: nasilenie może wahać się od wysypki do wstrząsu
anafilaktycznego.
Objaw y żołądkowo – jelitowe (wymioty, biegunka).
Nadkażenia wywołane bakteriami opornymi na ten antybiotyk po długotrwałym
stosowaniu
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu
jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również
objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego
lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz

zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział
Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

7. DAWKOWANIE I DROGA( -I) PODANIA
Ogólne zasady dawkowania polegają na podaniu 15mg amoksycyl iny na kg masy
ciała dziennie przez okres 14 dni, tzn.:
• 8 kg Suramox PM 5% na tonę paszy (400 ppm) typu starter 1 lub
• 6 kg Suramox PM 5% na tonę paszy (300 ppm) dla prosiąt powyżej 6 tygodnia
życia.

8. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Brak

9. OKRES( -Y) KARENCJI
Tkanki jadalne – 4 dni

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU
I TRANSPORCIE
Przechowywać w temperaturze poniżej 30
oC. Przechowywać w oryginalnym
opakowaniu.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
Zużyć w ciągu 6 miesięcy po dodaniu do paszy .

11. SPECJALNE OSTRZEŻEN IA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻEL I
KONIECZNE
Stosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych powinno opierać się na
badaniach wrażliwości oraz brać pod uwagę oficjalne i lokalne zasady
antybiot ykoterapii. Nieodpowiednie stosowanie weterynaryjnego produktu
leczniczego może być przyczyną rozpowszechniania bakterii opornych na
amoksycylinę.
W toku choroby zwierząt może dochodzić do zmniejszania ilości spożywanej paszy.
W razie niewystarczającego s pożywania paszy, zwierzęta należy leczyć pozajelitowo.

Penicyliny i cefalosporyny mogą wywołać reakcje alergiczne w wyniku iniekcji,
inhalacji, spożycia lub kontaktu ze skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może
prowadzić do krzyżowej oporności na cefalospor yny i odwrotnie. Reakcje alergiczne
na te substancje mogą mieć poważny przebieg.
Osoby nadwrażliwe na penicyliny i/lub cefalosporyny powinny unikać kontaktu z
produktem. Po przypadkowym kontakcie produktu ze skórą lub z oczami, przepłucz
je obfitą ilością wody.
W przypadku pojawienia się objawów w następstwie ekspozycji na produ kt (rumień
skórny) należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę
informacyjną. Obrzęk twarzy, ust czy oczu, a także trudności w oddychaniu są
poważnymi objawa mi i wymagają pilnej pomocy medycznej.

Podczas mieszania preparatu z paszą nie wdychać pyłu oraz unikać kontaktu
preparatu ze skórą. Po zakończonym mieszaniu dokładnie umyć ręce i eksponowaną
skórę.
Osoby o znanej nadwrażliwości na penicyliny powinny uni kać kontaktu z preparatem.

Unikać mieszania z innymi produktami leczniczymi.
Ze względu na mechanizm działania przeciwbakteryjnego możliwe jest wystąpienie
antagonizmu pomiędzy penicylinami a środkami o działaniu bakteriostatycznym
(tetracykliny, sulfona midy).
Przy pięciokrotnym przekroczeniu dawki terapeutycznej nie zaobserwowano innych
objawów niż wymienione w punkcie dotyczącym działań niepożądanych.

Ze względu na możliwe niezgodności produktu nie należy mieszać z innymi
produktami leczniczymi .

12. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE
UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO
WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO
PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usuni ęcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii.
Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska .

13. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT” ORAZ WARUNKI LUB
OBRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA
WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT .
WYDAWANY Z PRZEPISU LEKARZA – Rp.
DO PODAWANIA POD NADZOREM LEKARZA WETERYNARII .

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I
NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI”
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA
DZIECI

15. NUMER SERII
Nr serii (Lot):

16. TERMIN WAŻNOŚCI SERII
Ter min ważności (EXP):

17. NUMER ( -Y) POZWOLENIA NA DOPUSCZENIE DO OBROTU
1073/00

18. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

28.01.2018

19. INNE INFORMACJE
Nie które wielkości opakowań m ogą nie być dostępne w obrocie.

W celu uzyskania i nformacji na temat niniejszego produktu leczniczego
weterynaryjnego należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Virbac
w Polsce:

Virbac Sp. z o.o.
ul. Puławska 314
02- 819 Warszawa
tel. (22) 855 40 46
fax (22) 855 07 34
www.virbac.pl