Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Strepsils Intensive

Układ oddechowy

Szczegółowe informacje

moc:8,75 mg
typ procedury:NAR
kod ATC:R02AX01
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:08304

Substancje czynne

Flurbiprofenum

Opakowania

wielkosc8
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990422678
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id33306
wielkosc16
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990830411
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id16262
wielkosc24
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990646517
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id43486
wielkosc32
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990646524
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id43487

1
Ulotka do
łączona do opakowania: informacja dla pacjenta.

Strepsils Intensive , 8,75 mg , tabletki do ssania
(Flurbiprofenum)

Nale ży uwa żnie zapozna ć si ę z tre ści ą ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa ż zawiera
ona informacje wa żne dla pacjenta.
Lek ten nale ży zawsze stosowa ć zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub wed ług wskaza ń
lekarza lub farmaceuty.
- Należy zachowa ć t ę ulotkę , aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać.
- Nale ży zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy pot rzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.
- Jeśli wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepożą dane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepo żądane niewymienione w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
- Je śli po up ływie trzech dni nie nast ąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy
skontaktowa ć si ę z lekarzem.

Spis treś ci ulotki:

1. Co to jest lek Strepsil s Intensive i w jakim celu si ę go stosuje
2. Informacje waż ne przed zastosowaniem leku Strepsils Intensive
3. Jak stosowa ć lek Strepsils Intensive
4. Moż liwe dzia łania niepo żądane
5. Jak przechowywać lek Strepsils Intensive
6. Zawarto ść opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Strepsils Intensive i w jakim celu si ę go stosuje

Lek Strepsils Intensive w postaci tabletek do ssania zawiera fl urbiprofen. Substancja ta należy do
grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Strepsils Intensive wykazuje silne
dzia łanie przeciwbólowe i przeciwzapalne w leczeniu bólu gard ła. Lek Strepsils Intensive jest
wskazany w krótkotrwa łym objawowym leczeniu bólu gard ła u dorosł ych i dzieci od 12 roku życia.
Dzia łanie łagodz ące i powlekaj ące leku rozpoczyna si ę ju ż od drugiej minuty od zastosowania i
utrzymuje si ę do 4 godzin.


2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Strepsils Intensive

Kiedy nie stosować leku Strepsils Intensive:
- je śli pacjent ma uczulenie na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe
leki przeciwzapalne (NLP Z) lub którykolwiek składnik tego leku (wymienione w punkcie 6);
- u pacjentów z istniej ąc ą lub przebyt ą chorobą wrzodow ą ż ołą dka i (lub) dwunastnicy, z ci ężki
m
zapaleniem jelita grubego;
- u pacjentów u których po przyję ciu kwasu acetylosalicylowego lub któregokolwiek z
niesteroidowych leków przeciwzapalnych wyst ępowa ły kiedykolwiek w przesz łoś ci objawy alergii
w postaci kataru, obrz ęku naczynioruchowego, trudnoś ci z oddychaniem (astma oskrzelowa),
wysypka;
- u pacjentów z krwawieniem lub perforacj ą przewodu pokarmowego, zaburzeniami krwotocznymi
lub dotycz ącymi wytwarzania krwi, zwi ązanymi z wcze śniejszymi leczeniem przy u życiu NLPZ;
- u pacjentów przyjmuj ących jednocze śnie inne leki z grupy nies teroidowych leków
przeciwzapalnych (w tym i nhibitory cyklooksygenazy 2, takie jak celekoksyb);
- u pacjentek w III trymestrze ci ąży;
- u pacjentów z ci ężką niewydolno ści ą serca, w ątroby lub nerek;

2Ostrze żenia i ś rodki ostro żno ści:
Przed rozpocz ęciem stosowania leku St repsils Intensive należy zwróci ć si ę do lekarza lub
farmaceuty.
- jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek mia ł astm ę lub cierpi z powodu alergii;
- jeśli pacjent ju ż przyjmuje jakiekolwiek inne niestero idowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
lub kwas acetylosalicylowy;
- jeśli pacjent jest w podesz łym wieku (mo że by ć bardziej podatny na wyst ąpienie skutków
ubocznych);
- jeśli pacjent choruje na tocze ń rumieniowaty układowy oraz mieszan ą chorobę tkanki
łącznej;
- je śli pacjent ma zapalenie migda łków lub podejrzewa, że mo że mie ć zaka żenie bakteryjne
gard ła (mo że wymagać antybiotyku);
- jeśli pacjent cierpi na chorob ę serca, nerek lub w ątroby;
- u pacjentów z niewydolno ści ą serca, po przebytym
udarze mózgu lub zwiększonym
ryzykiem takich zaburze ń jak podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca lub zwi ększone
stężenie cholesterolu we krwi lub u osób pal ących tyto ń;
- je śli u pacjenta stwierdzono nadciś nienie tętnicze;
- jesli u pacjenta wystę puje długotrwa ły ból g łowy;
- jeśli u pacjenta wystę pują choroby przewodu pokarmowego;
- jeśli pacjentka jest w I lub II trymestrze ci ąży.

Podczas stosowania leku Strepsils Intensive
- Przy pierwszych objawach jakiejkolwiek reakcji nadwra żliwo ści (wysypka, ł uszczenie,
pę cherze) lub innych objawów reakcji alergicznej, nale ży natychmiast przerwa ć stosowanie
aerozolu i skonsultować się z lekarzem.
- Nale ży zg łaszać lekarzowi wszelkie niet ypowe objawy brzuszne (szczególnie krwawienie).
- Jeś li nie nast ąpi poprawa lub pojawi ą si ę nowe objawy, nale ży skonsultowa ć si ę z
lekarzem.
- Leki takie jak flurbiprofen m
ogą nieznacznie zwi ększać ryzyko ataku serca (zawa ł mi ęśnia
sercowego) lub udaru. Wszelkie ryzyko jest bardziej prawdopodobne przy większych
dawkach lub d ługotrwa łym leczeniu. Nie nale ży przekracza ć zalecanej dawki ani czasu
trwania leczenia (patrz punkt 3).

Dzieci i m łodzież
Lek nie powinien być stosowany u dzieci i m łodzie ży w wieku poni żej 12 lat.

Lek Strepsils Intensive a inne leki
Nale ży poinformowa ć lekarza lub farmaceut ę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet
tych, które wydawane s ą bez recepty. W szczególno ści przed przyj ęciem leku, nale ży poinformowa ć
lekarza lub farmaceut ę o przyjmowaniu któregokolwiek z ni żej wymienionych leków:
- leki przeciw nadci śnieniu t ętniczemu lub niewydolno ści serca,
- leki moczop ędne (w tym leki moczop ędne oszcz ędzaj ące potas),
- leki zmniejszają ce krzepliwość krwi,
-
leki przeciwp łytkowe i selektywne inhibitory zw rotnego wychwytu serotoniny (SSRI)
- leki przeciw dnie moczanowej,
- inne leki z grupy niestero idowych leków przeciwzapalnych l ub steroidy (takie jak
prednizolon),
- glikozydy nasercowe
- cyklosporyna (lek stosowany w celu hamowania uk ładu odpornoś ciowego),
- fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki),

3
- metotreksat (lek przeciwnowotworowy),
- antybiotyki z grupy chinolonów,
- takrolimus
- zydowudyna
- lit (lek przeciwdepresyjny).

Przyjmowanie takich leków jak flurbiprofen mo że by ć zwi ązane z niewielkim zwi ększeniem ryzyka
ataku serca (zawa ł serca) lub udaru. Ryzyko to zwię ksza długotrwa łe przyjmowanie du żych dawek
leku. Nie nale ży stosowa ć wi ększych dawek i d łuż szego czasu leczenia ni ż jest to zalecane.

Lek Strepsils Intensive zawiera sacharoz ę. W przypadku nietolerancji na niektóre cukry, nale ży
poinformowa ć o tym lekarza przed zastosowaniem leku.

Lek ten nale ży do grupy leków – niesteroidowe le ki przeciwzapalne, które mogą niekorzystnie
wp ływa ć na pł odność u kobiet. Jest to dzia łanie przemijają ce i ustępuje po zako ńczeniu terapii.
W przypadku trudno ści w zaj ściu w ci ążę, nale ży skontaktowa ć si ę z lekarzem przed przyj ęciem
flurbiprofenu.

Strepsils Intensive z alkoholem.
Alkohol mo że zwi ększać ryzyko reakcji niepo żądanych, szczególnie krwawie ń w obr ębie przewodu
pokarmowego.

Ci ąża, karmienie piersi ą i wpływ na p łodno ść

Przed zastosowaniem leku nale ży skonsultowa ć si ę lekarzem lub farmaceut ą. Nie nale ży
przyjmowa ć leku w ostatnich trzech miesi ącach ciąż y.
Nale ży skonsultowa ć si ę z lekarzem w pierwszych sze ściu miesi ącach ci ąży lub karmienia piersi ą.
Flurbiprofen nale ży do grupy leków, które mog ą niekorzystnie wpł ywać na pł odność kobiet . Efekt
ten jest odwracalny, po zaprzestaniu stosowania leku. Jest ma ło prawdopodobne, ż e sporadyczne
stosowanie Strepils Intensive wp łynie na szanse zaj ścia w ci ążę. Jednakż e, należy poinformowa ć
lekarza przed zastosowaniem tego leku, je śli pacjentka ma problemy z zaj ściem w ci ążę.

Prowadzenie pojazdów i obs ługiwanie maszyn
Lek Strepils Intensive nie wywiera wp ływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i
obs ługiwania urz ądze ń m
echanicznych w ruchu.


3. Jak stosowa ć lek Strepsils Intensive

Dzia łania niepo żądane mo żna ograniczy ć stosuj ąc najmniejsz ą skuteczn ą dawk ę przez najkrótszy
okres konieczny do zł agodzenia objawów. Leczenie za pomoc ą Strepsils Inte nsive nie powinno
trwa ć duż ej ni ż 3 dni.

Strepsils Intensive nale ży stosowa ć zgodnie z zalecanym sposobem stosowania. W przypadku
w ątpliwo ści nale ży skontaktowa ć si ę lekarzem lub farmaceut ą. Lek Strepsils Intensive jest
przeznaczony dla osób dorosł ych oraz dzieci w wieku powy żej 12 lat.

Zalecana dawka:
Jedną tabletk ę do ssania co 3 do 6 godzin w razie potrzeby.
Tabletk ę nale ży ssa ć powoli. W czasie ssania po łoż enie tabletki w ustach nale ży zmieniać , by
uniknąć miejscowego podraż nienia.

Nie stosować więcej ni ż 5 tabletek do ssania w ci ągu doby.

4


Stosowanie u dzieci i m
łodzie ży
Nie stosowa ć u dzieci w wieku poni żej 12 lat.

Dzia łanie leku rozpoczyna si ę ju ż po 2 minutach.

Lek przeznaczony wy łącznie do krótkotrwał ego stosowania.
Stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy mo żliwy okres, zmniejsza ryzyko
wyst ąpienia dzia ła ń niepo żądanych. Jeż eli mimo przyjmowania leku dolegliwo ści nie przemijają lub
wyst ępuj ą nowe nale ży skontaktowa ć si ę lekarzem lub farmaceutą .

Stosowanie leku Strepsils Intensive nie powinno trwać dłużej ni ż 3 dni, o ile lekarz nie zaleci
inaczej.

Zastosowanie wi ększej ni ż zalecana dawki leku Strepsils Intensive
W przypadku za życia wi ększej dawki leku Stre psils Intensive niż zalecana należ y jak najszybciej
skontaktowa ć si ę z lekarzem.

4. Możliwe dzia łania niepo żądane

Jak ka żdy lek, lek ten m

oże powodować działania niepo żądane, chocia ż nie u ka żdego one wystą pią.
W przypadku wyst ąpienia któregokolwiek z poniż szych objawów, należy przerwa ć leczenie i
skontaktowa ć si ę z lekarzem.
Dzia łania niepo żądane uszeregowano wedł ug często ści wyst ępowania stosuj ąc nast ępuj ące
okreś lenia:

Bardzo czę sto: ≥ 1/10
Cz ęsto: ≥ 1/100, <1/10
Niezbyt cz ęsto: ≥ 1/1000, <1/100
Rzadko: ≥ 1/10 000, <1/1000
Bardzo rzadko: <1/10 000
Cz ęsto ść nieznana (cz ęsto ść nie mo że by ć okre ślona na podstawie dost ępnych danych).

Zaburzenia krwi i uk ładu ch łonnego:
Rzadko: Zaburzenia krwi
Bardzo rzadko : Trombocytopenia, neutropenia, agranulocytozaa, anemia aplastyczna, anemia
hemolityczna

Zaburzenia uk ładu nerwowego:
Cz ęsto: Zawroty gł owy, ból głowy, parestazja
Niezbyt cz ęsto: Bezsenno ść

Zaburzenia uk ładu immunologicznego:
Rzadko: Nadwra żliwo ść, szok anafilaktyczny

Zaburzenia serca:
Rzadko: Niewydolność serca, obrz ęk

Zaburzenia naczyniowe:
Nieznana: Nadci śnienie

5

Zaburzenia uk
ładu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia :
Cz ęsto: Podra żnienie gard ła
Niezbyt cz ęsto: Zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli, duszno ść, ś wiszcz ący oddech, p ęcherze w jamie
ustnej, niedoczulica gard ła

Zaburzenia żołą dka i jelit:
Bardzo czę sto: Zaburzenia w jamie ustnej 4, zaburzenia smaku
Cz ęsto: Biegunka, owrzodzenia jamy ustnej, nudno ści, ból jamy ustnej, parestezje w jamie ustnej,
ból gard ła, ból brzucha, kserostomia
Niezbyt cz ęsto: Wzdę cie, zaparcie, niestrawno ść, wzdę cie z oodawaniem wiatrów, bolesno śc j ęzyka,
zaburzenia czucia w jamie ustnej, wymioty
Nieznana: Krwawienie z przewodu pokarmowego, ow rzodzenie przewodu pokarmowego, perforacja
przewodu pokarmowego

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Niezbyt cz ęsto: Wysypka, świad
Bardzo rzadko: Zespó ł Stevensa-Johnsona, toksy czna nekroliza naskórka
Nieznana: Rumień wielopostaciowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Rzadko: Niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
Nieznana: Gor ączka, ból

Zaburzenia w ątroby i dróg żół ciowych:
Rzadko: Niewydolność w ątroby
Nieznana: Zapalenie w ątroby

Z

aburzeni Psychiczne:
Nieznana: Bezsenno ść
\
\

Zg łaszanie dzia łań niepo żądanych
Jeś li wystą pią jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie objawy niepo żądane
niewymienione w ulotce, należ y powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub piel ęgniarce.
Dzia łania niepo żądane mo żna zg łaszać bezpo średnio do Departamentu Monitorowania
Niepo żądanych Dzia ła ń Produktów Leczniczych Urz ędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: mailto:
ndl@urpl.gov.pl
Dzia łania niepo żądane mo żna zg łaszać równie ż podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzi ęki zg łaszaniu dzia ła ń niepo żądanych moż na będzie zgromadzi ć wi ęcej informacji na temat
bezpiecze ństwa stosowania leku.


5 Jak przechowywa ć lek Strepsils Intensive

Przechowywa ć w temperaturze poni żej 25°C. Chroni ć przed wilgoci ą.

Lek nale ży przechowywa ć w miejscu niedost ępnym i niewidocznym dla dzieci.

6

Nie nale
ży stosowa ć leku Strepsils Intensive po up ływie terminu wa żnoś ci zamieszczonego na
opakowaniu.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Strepsils Intensive:
1 tabletka do ssania zawiera substancję czynn ą:
flurbiprofen oraz substancje pomocnicze: makrogol
300, potasu wodorotlenek, aromat cytrynowy, lewome ntol, syrop glukozowy, syrop sacharozowy,
miód.
Zawarto ść opakowania:
8, 16, 24, 32 tabletki do ssania.
Nie wszystkie wielko ści opakowa ń muszą znajdowa ć si ę w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Podmiot odpowiedzialny:
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 0 801 88 88 07


Wytwórca:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd
Nottingham site
Thane Road
Nottingham NG90 2DB
Wielka Brytania


Data osttaniej aktualizacji ulotki: