Stodal

-

Szczegółowe informacje

moc:-
postać:granulki
podmiot:Boiron SA
typ procedury:NAR
kod ATC:
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:IL-2966/LN-H

Substancje czynne

Rumex crispus
Myocardium 6CH
Antimonium tartaricum 6CH
Bryonia
Ipeca 3CH
Pulsatilla
Coccus cacti 3CH
Spongia tosta
Sticta pulmonaria 3CH

Opakowania

wielkosc2
jednostkaWielkoscipojemniki wielodawkowe 4 g
kodEAN5909990022496
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id58431

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Stodal, granulki

Nale ży uwa żnie z

apozna ć się z tre ści ą ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa ż zawiera
ona informacje wa żne dla pacjenta .
Lek ten nale ży zawsze przyjmowa ć dok ładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub wedł ug
zalece ń lekarza, farmaceuty lub piel ęgniarki.
- Nale ży zachowa ć t ę ulotk ę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać .
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, nale ży zwróci ć się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepo żądane niewymienione w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi, farmaceucie lub
piel ęgniarce. Patrz punkt 4.
- Jeśli nie nast ąpi ła poprawa lub pacjent czuje si ę gorzej, nale ży skontaktowa ć się z le
karzem.
Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Spis treś ci ulotki

1. Co to jest Stodal granulki i w jakim celu si ę go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem Stodal granulki
3. Jak stosowa ć Stodal granulki
4. Mo żliwe dzia łania niepożądane
5. Jak przechowywa ć Stodal granulki
6. Zawarto ść opakowania i inne informacje

1. Co to jest Stodal granulki i w jakim celu si ę go stosuje
Stodal granulki jest lekiem stosowanym w leczeniu kaszlu ró żnego pochodzenia, towarzysz ącego
infekcjom górnych dróg oddechowych.

2. Informacje wa żne przed zastosowaniem Stodal granulki


Kiedy nie stosowa ć Stodal granulki
Jeś li pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozosta łych sk ładników tego leku
(wymienionych w punkcie 6).

Ostrze żenia i środki ostro żno ści
W przypadku wyst ąpienia gor ączki powy żej 39
oC, uporczywego kaszlu, duszno ści lub innych
niepokoj ących objawów nale ży skontaktowa ć się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci: ze wzgl ędu na brak wystarczaj ących danych, nie zaleca si ę stosowania u dzieci
w wieku do 6 lat.

Stodal granulki a inne leki
Nale ży powiedzie ć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a tak że o lekach, które pacjent planuje stosowa ć.

Stosowanie leku Stodal granulki z jedzeniem i piciem
Brak specjalnych wymaga ń.

Ci ąża i karmienie piersi ą
Jeś li pacjentka jest w ci ąży lub karmi piersią , przypuszcza że może by ć w ciąży lub gdy planuje mie ć
dziecko, powinna poradzi ć się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obs ługiwanie maszyn
Lek nie ma wp ływu na zdolno ść prowadzenia pojazdów i obs ługiwania maszyn.

Stodal granu

lki zawiera sacharoz
ę i laktoz ę
W przypadku wyst ępowania nietolerancji niektórych cukrów nale ży skontaktowa ć się z lekarzem
przed przyj ęciem leku.

3. Jak stosowa ć Stodal granulki

Ten lek nale ży zawsze stosowa ć dok ładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub wed ług
zalece ń lekarza, farmaceuty lub piel ęgniarki.
W razie w ątpliwo ści nale ży zwróci ć się do lekarza, farmaceuty lub piel ęgniarki.

Stosowa ć doustnie.
Zalecana dawka to:
Doro śli, m łodzie ż i dzieci w wieku od 6 lat: ssa ć powoli po 5 granulek 3-4 razy dziennie.
Granulki moż na rozpuści ć w niewielkiej ilo ści wody i podawa ć ł y żeczk ą.

Sposób u życia

1. Oderwa ć zabezpieczenie z tubki

2.
Obróci ć tubk ę
3.
Przekrę cić zakr ętk ę
4.
Zdj ąć zakr ętk ę

Przyj ęcie wi ększej ni ż zalecana dawki leku Stodal granulki
Nale ży skonsultować się z lekarzem lub farmaceut ą.

Pomini ęcie przyj ęcia leku Stodal granulki
Nie nale ży stosowa ć dawki podwójnej w celu uzupe łnienia pomini ętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych w ątpliwo ści zwi ązanych ze stosowaniem tego leku nale ży zwróci ć
si ę do lekarza, farmaceuty lub piel ęgniarki.

4. Moż liwe działania niepo żądane

Dzia łania niepożądane nieznane.
Jak ka żdy lek, lek ten mo że powodować działania niepożądane, chocia ż nie u ka żdego one wystą pią.
Zg łaszanie dział ań niepo żądanych
Jeś li wy

st ąpi ą jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepo żądane niewymienione
w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi, farmaceucie lub piel ęgniarce.
Dzia łania niepożądane mo żna zg łaszać bezpo średnio do
Departamentu Monitorowania Niepo żądanych Dzia ła ń Produktów Leczniczych
Urz ędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 492 13 01, fax: + 48 22 492 13 09,   
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzia łania nie
pożądane można zg łaszać równie ż krajowemu przedstawicielowi podmiotu
odpowiedzialnego.

Dzi ęki zg łaszaniu dzia ła ń niepo żądanych mo żna b ędzie zgromadzi ć wię cej informacji na temat
bezpiecze ństwa stosowania leku.

3
5. Jak przechowywać
Stodal granulki

Przechowywa ć w temperaturze nie wy ższej ni ż 25
oC.
Lek nale ży przechowywa ć w miejscu niewidocznym i niedost ępnym dla dzieci.

Nie stosowa ć tego leku po up ływie terminu wa żnoś ci zamieszczonego na pude łku i pojemniku.
Termin wa żnoś ci oznacza ostatni dzie ń podanego miesi ąca.

Leków nie nale ży wyrzuca ć do kanalizacji ani domowych po jemników na odpadki. Należy zapyta ć
farmaceutę , jak usunąć leki, których si ę ju ż nie u żywa. Takie postę powanie pomoże chronić
ś rodowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Stodal granulki
 Substancjami czynnymi leku s ą:
Pulsatilla 3CH 0,0044 ml, Rumex crispus 6CH 0,0044 ml, Bryonia 3CH 0,0044 ml,
Ipeca 3CH 0,0044 ml, Spongia tosta 3CH 0,004 4 ml, Sticta pulmonaria 3CH 0,0044 ml,
Antimonium tartaricum 6CH 0,0044 ml, Myocardium 6CH 0,0044 ml,
Coccus cacti 3CH 0,0044 ml w 4 g granulek.
 Pozosta łe sk ładniki to: sacharoza, laktoza.

Jak wygl ąda Stodal granulki i co zawiera opakowanie
Pojemnik wielodawkowy z dozownikiem i wieczkiem.
Opakowanie kartonowe zawiera 2 pojemniki wielodawkowe po 4 g.

Podmiot odpowiedzialny
BOIRON SA
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Francja

Wytwórca
BOIRON SA
20 rue de la Libération
69110 Ste-Foy-lès-Lyon
Francja


W celu uzyskania bardziej szczegó łowych informacji nale ży zwróci ć się do krajowego przedstawiciela
podm

iotu odpowiedzialnego:

Boiron Sp. z o.o.
tel. …
fax: …
e-mail: …

Data ostatniej aktualizacji ulotki: …