Simet

Przewód pokarmowy i metabolizm

Szczegółowe informacje

moc:80 mg
typ procedury:NAR
kod ATC:A03AX13
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:03574

Substancje czynne

Simeticonum

Opakowania

wielkosc5
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5905919042880
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id87940
wielkosc10
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5905919042897
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id87941
wielkosc20
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5905919042903
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id87942
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990357413
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id21349
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990357420
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id25804
wielkosc100
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990357437
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id1416

1
Ulotka doczona do opakowania: Informacja dla u ytkownika

S IMET , 80 mg, tabletki do rozgryzania i ucia

Simeticonum

Nale y uwa nie zapozna si z tre ci ulotki przed za yciem leku, poniewa zawiera ona
informacje wa ne dla pacjenta.
Lek ten nale y zawsze przyjmowa dokadnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjent a lub wedug
zalece lekarza, farmaceuty lub piel gniarki.
Nale y zachowa t ulotk , aby w razie potrzeby móc j ponownie przeczyta .
Jeli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, na ley zwróci si do farmaceuty.
Jeli u pacjenta wyst pi jakiekolwiek objawy niepo dane, w tym wszelkie mo liwe objawy
niepo dane niewymienione w ulotce, nale y powiedzie o tym lekarzowi, farmaceucie lub
piel gniarce. Patrz punkt 4.
Jeli nie nast pia poprawa lub pacjent czuje si gorzej, nale y skontaktowa si z lekarzem.

Spis tre ci ulotki:
1. Co to jest S IMET i w jakim celu si go stosuje
2. Informacje wa ne przed przyj ciem leku S IMET
3. Jak przyjmowa S IMET
4. Mo liwe dziaania niepo dane
5. Jak przechowywa S IMET
6. Zawarto opakowania i inne informacje

1. Co to jest S IMET i w jakim celu si go stosuje
S IMET zawiera substancj czynn symetykon.
Zmniejsza on napi cie powierzchniowe p cherzyków gazu w o dku i jelitach, co powoduje ich
czenie si i uatwione usuwanie gazu z przewodu pokarmowego. Jest to substancja chemicznie
i fizycznie oboj tna. Nie wykazuje dziaania dra ni cego. Nie wpywa na ruchliwo przewodu
pokarmowego ani na procesy trawienne. S IMET stosuje si w leczeniu stanów nadmiernego gromadzenia si gazów w przewodzie pokarmowym
(wzd cia i uczucie peno ci w jamie brzusznej).

2. Informacje wa ne przed przyj ciem leku S IMET

Kiedy nie stosowa leku S IMET
jeli pacjent ma uczulenie na symetykon lub którykolwi ek z pozostaych skadników tego leku
(wymienionych w punkcie 6);
u dzieci;
w przypadkach podejrze perforacji lub niedro no ci przewodu pokarmowego.

Ostrze enia i rodki ostro no ci
Przed rozpocz ciem przyjmowania leku S IMET naley to omówi z lekarzem, farmaceut lub
piel gniark .
Nale y zachowa ostro no , gdy pacjent stosuje inne leki równocze nie, poniewa S IMET
mo e zaburza ich wchanianie.
Jeli u pacjenta stwierdzono nietolerancj niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktowa
si z lekarzem przed przyj ciem leku.

2
Lek SIMET a inne leki
Nale y powiedzie lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przy jmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a tak e o lekach, które pacjent planuje przyjmowa .
Za ywanie leku S IMET moe zmniejsza wchanianie, a tym samym dziaanie innych leków
stosowanych równocze nie. Nale y zachowa co najmniej godzinn przerw pomi dzy za yciem leku
S IMET i innych leków.
S IMET z jedzeniem i piciem
S IMET naley przyjmowa po posikach.
W trakcie stosowania leku S IMET nie nale y pi napojów gazowanych.

Ci a, karmienie piersi i wpyw na podno
Je li pacjentka jest w ci y lub karmi piersi , przypuszcza e mo e by w ci y lub gdy planuje mie
dziecko, powinna poradzi si lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego le ku.

Prowadzenie pojazdów i obsugiwanie maszyn S IMET nie wpywa na zdolno prowadzenia pojazdów lub obsugi maszyn.
S IMET zawiera laktoz i sorbitol.
Je li stwierdzono wcze niej u pacjenta nietolerancj niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktowa si z lekarzem przed przyj ciem leku.

3. Jak przyjmowa S IMET

Ten lek nale y zawsze przyjmowa zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W ra zie
w tpliwo ci nale y zwróci si do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku S IMET:

Doro li:
doustnie, zwykle stosuje si 1 tabletk do rozgryzania i ucia 4 razy na dob . Tabletk nale y rozgry
i dokadnie u . Nie nale y jej poyka .
Lek nale y stosowa po posikach i przed snem lub w momencie wyst pienia dolegliwo ci. Nie nale y
przekracza dawki 6 tabletek na dob .

Przyj cie wi kszej ni zalecana dawki leku S IMET
Nie s znane adne przypadki przedawkowania.
W przypadku zastosowania wi kszej ni zalecana dawki leku nale y skontaktowa si z lekarzem.

Pomini cie przyj cia leku S IMET
Nie nale y stosowa dawki podwójnej w celu uzupenienia pomini tej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku S IMET
Zaprzestanie stosowania leku S IMET moe spowodowa nasilenie dolegliwo ci zwi zanych
z nadmiernym wytwarzaniem i nagromadzeniem gazów w jelitach.
W razie jakichkolwiek dalszych w tpliwo ci zwi zanych ze stosowaniem tego leku nale y zwróci si
do lekarza, farmaceuty lub piel gniarki.

4. Moliwe dziaania niepo dane

Jak ka dy lek, lek ten mo e powodowa dziaania niepo dane, chocia nie u ka dego one wyst pi .
S IMET jest bardzo dobrze tolerowany przez pacjentów.

3

Poniej podano dziaania niepo dane, które wyst piy podczas bada symetykonu.
Cz sto wyst powania dziaa niepo danych nie mo e zosta okre lona na podstawie dost pnych
danych:
Zaburzenia o dka i jelit: nudnoci, wymioty, biegunka, objawy dyspeptyczne (niestra wno)
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka
Zaburzenia ukadu nerwowego: ból gowy.

Zgaszanie dziaa niepo danych

Je li wyst pi jakiekolwiek objawy niepo dane, w tym wszelkie mo liwe objawy niepo dane
niewymienione w ulotce, nale y powiedzie o tym lekarzowi, farmaceucie lub piel gniarce. Dziaania
niepo dane mo na zgasza bezpo rednio do:
Departamentu Monitorowania Niepo danych Dziaa Produktów Leczniczych Urz du Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produkt ów Biobójczych.
{aktualny adres, nr telefonu i faxu ww. Departament u}
e-mail:
adr@urpl.gov.pl
Dzi ki zgaszaniu dziaa niepo danych mo na b dzie zgromadzi wi cej informacji na temat
bezpiecze stwa stosowania leku.

5. Jak przechowywa S IMET

Lek nale y przechowywa w miejscu niewidocznym i niedost pnym dla dzieci.

Przechowywa w temperaturze poni ej 25°C.

Nie stosowa leku S IMET po upywie terminu wa no ci zamieszczonego na pudeku. Termin wa no ci
oznacza ostatni dzie podanego miesi ca.

Leków nie nale y wyrzuca do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Naley zapyta
farmaceut , jak usun leki, których si ju nie u ywa. Takie post powanie pomo e chroni
rodowisko.

6. Zawarto opakowania i inne informacje

Co zawiera S IMET
Substancj czynn leku jest symetykon (Simeticonum). 1 tabletka do rozgryzania i ucia
zawiera 80 mg symetykonu .
Pozostae skadniki to: sorbitol, laktoza jednowodn a, krzemionka koloidalna bezwodna,
lewomentol, magnezu stearynian.

Jak wygl da S IMET i co zawiera opakowanie
S IMET ma posta tabletek do rozgryzania i ucia.
Tabletki koloru biaego do prawie biaego, obustron nie wypuke, z lini podziau po obu stronach.
Linia podziau na tabletce nie jest przeznaczona do przeamywania tabletki.
S IMET pakowany jest w:
a) blistry z folii PVC/Aluminium. Dost pne wielko ci opakowa : 5, 10, 20 tabletek.
b) pojemniki HDPE. Dost pne wielko ci opakowa : 30, 60 tabletek.
umieszczone w tekturowym pudeku.

4
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.,
ul. Spódzielcza 25A,
11-001 Dywity
Data ostatniej aktualizacji ulotki: