Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Silandyl

Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe

Szczegółowe informacje

moc:75 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:G04BE03
ważność pozwolenia:2021-09-01
numer pozwolenia:23395

Substancje czynne

Sildenafili citras

Opakowania

wielkosc2
jednostkaWielkosciszt.
kodEAN5909991291556
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id117434
wielkosc4
jednostkaWielkosciszt.
kodEAN5909991291563
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id117435
wielkosc8
jednostkaWielkosciszt.
kodEAN5909991291570
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id117436
wielkosc12
jednostkaWielkosciszt.
kodEAN5909991291587
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id117437

1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Silandyl , 25 mg, lamelka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej
Silandyl , 50 mg, lamelka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej
Silandyl , 75 mg, lamelka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej
Silandyl , 100 mg, lamelka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

Sildenafilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przecz ytać.
 W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same .
 Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub
pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Silandyl i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Silandyl
3. Jak przyjmować lek Silandyl
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Silandyl
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Silandyl i w jakim celu się go stosuje

Lek Silandyl zawiera substancję czynną - syldenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów
fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w
prąciu (penisie), zwiększając napły w krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Lek Silandyl
pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego.

Lek Silandyl stosuje się w leczeniu mężczyzn z zaburzeniem wzwodu określanym niekiedy jako
impotencja. Definiuje się to jako niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia
wystarczającego do odbycia stosunku płciowego.


2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Silandyl

Kiedy nie przyjmować leku Silandyl :

 jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozosta łych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6).
 jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować
niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Jeśli pacjent przyjmuje jakikolwiek z tych
leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi; leki te są często stosowane w celu łagodzenia
objawów dławicy piersiowej („bólu w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

2

 jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np. azotan amylu, tzw. poppers),
ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia
tętniczego krwi.
 jeśli pacjent ma poważne problemy z sercem lub wątrobą.
 jeśli pacjent miał niedawno udar lub zawał serca lub jeśli ma niskie ciśnienie tętnicze krwi.
 jeśli pacjent cierpi na rzadkie dziedziczne choroby oczu (takie jak zwyrodnienie barwnikowe
siatkówki).
 jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem
tętnic przedniej niedokrwiennej neur opatii nerwu wzrokowego (NAION).
 jeśli pacjent przyjmuje riocyguat. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj.
wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo -zatorowego nadciśnienia
płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucac h spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano,
że inhibitory PDE5, takie jak lek Silandyl , nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten
lek. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Silandyl należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub
pielęgniarki:
 jeśli pacjent ma niedokrwistość sierpowatokrwinkową (zaburzenie dotyczące czerwonych
krwinek), białaczkę (choroba nowotworowa krwi ), szpiczak mnogi (choroba nowotworowa
szpiku kostnego).
 jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.
 jeśli pacjent ma problemy z sercem. Lekarz powinien dokładnie sprawdzić, czy stan serca
pozwala na dodatkowy wy siłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.
 jeśli pacjent ma wrzód żołądka lub zaburzenia krzepnięcia (takie jak hemofilia).
 jeśli u pacjenta wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać
stosowanie leku Silandyl i natychmi ast skontaktować się z lekarzem.

Leku Silandyl nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi terapiami
zaburzeń wzwodu.

Leku Silandyl nie należy stosować jednocześnie z lekami stosowanymi w leczeniu tętniczego
nadciśnienia płucnego (PAH) zawierającymi syldenafil ani innymi inhibitorami PDE5.

Lek Silandyl nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeń
erekcji.

Lek Silandyl nie jest przeznaczony dla kobiet.

Szczególne kwestie dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza, który
może zadecydować o podaniu mniejszej dawki leku.

Dzieci i młodzież
Leku Silandyl nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Lek Silandyl a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Silandyl w postaci la melek rozpadających się w jamie ustnej może wykazywać interakcje z
niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej.

3

W razie wystąpienia zdarzenia wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej, należy
poinformować lekarza, farm aceutę lub pielęgniarkę o tym, że pacjent zażył lek Silandyl oraz kiedy to
zrobił. Nie należy przyjmować leku Silandyl jednocześnie z innymi lekami, bez zgody lekarza.

Nie należy stosować leku Silandyl , jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponie waż ich
jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy
zawsze poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli pacjent przyjmuje leki, które są
zazwyczaj stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból u w klatce piersiowej").

Nie należy stosować leku Silandyl , jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np. azotan
amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia
tętniczego krwi.

Jeżeli pacjent prz yjmuje leki z grupy inhibitorów proteazy, stosowane w leczeniu zakażeń wirusem
HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki (25 mg) leku Silandyl .

U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa -adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia
krwi lub rozrostu prostaty może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być
objawami niedociśnienia ortostatycznego, polegającego na spadku ciśnienia krwi podczas szybkiego
wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacj entów przyjmujących
jednocześnie lek Silandyl i leki alfa -adrenolityczne. Wystąpienie tych objawów jest najbardziej
prawdopodobne w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Silandyl .

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe
dawki swojego leku alfa -adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku Silandyl . Lekarz może
zdecydować o zastosowaniu początkowo małej dawki (25 mg) lek u Silandyl .

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje już riocyguat.

Silandyl z jedzeniem, piciem i alkoholem
Lek Silandyl może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Jednakże
przyjmowanie leku Siland yl podczas obfitego posiłku może wydłużyć czas do rozpoczęcia działania
leku.

Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób
maksymalny wykorzystać możliwości leku Silandyl , nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu
przed zażyciem leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Lek Silandyl nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Silandyl może spowodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem
pojazdów mechanicznych lub obsługiwaniem urządzeń mechanicznych powinni zorientować się, w
jaki sposób reagują na lek Silandyl .


3. Jak przyjmować lek Silandyl

Ten lek nale ży zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka początkowa to 50 mg.

Leku Silandyl nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

4

Lek Silandyl należy przyją ć na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Syldenafil w
postaci lamelek rozpadających się w jamie ustnej jest przeznaczony do podawania doustnego bez
popijania wodą. Jednakże pacjent może też przyjmować syldenafil popijając go wodą.

Sposób użycia
Uwaga: Nie dotykać lamelek rozpadających się w jamie ustnej mokrymi rękami!

a) Wziąć do ręki saszetkę, znaleźć znak strzałki
w górnej części saszetki i trzymać ją skierowaną tą
stroną w górę. Saszetka nie jest zgrzana w tym miejscu.b) Delikatnie rozerwać obie części saszetki.
Chwycić każdą część saszetki jedną dłonią
pomiędzy kciukiem, a palcem wskazującym.c) Ostrożnie ciągnąć obie części saszetki w
przeciwnych kierunkach, aż się rozdzielą.
W tym momencie widoczna jest lamelka, leżąca
na jednej z rozdzielonych części saszetki.


d) Chwycić lamelkę suchymi palcami, wyjąć ją
z saszetki i umieścić od razu w ustach na języku.
Lamelka rozpuści się szybko, dzięki czemu
łatwo można ją połknąć.


W razie wrażenia, że działanie leku Silandyl jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty. Lek Silandyl pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem pobudzenia
seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Silandyl jest różny u różnych osób, ale zwykle
wynosi od pó ł godziny do jednej godziny. Działanie leku Silandyl może nastąpić później, jeśli
zostanie on przyjęty razem z obfitym posiłkiem.

Jeśli po zażyciu leku Silandyl nie dochodzi do wzwodu lub czas trwania wzwodu nie jest
wystarczający do odbycia stosunku płci owego, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Silandyl
U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone.
Zażycie dawki większej niż 100 mg nie zwiększa skuteczności leku.

Ni e należy przyjmować większej ilości lamelek rozpadających się w jamie ustnej, niż zaleci lekarz.
Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby lamelek niż zalecona.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Silandyl mają zwykle nasilenie od
łagodnego do umiarkowanego i są krótkotrwałe.

5

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych,
należy przerwać stosowanie leku Silandyl i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
 Reakcja alergiczna - występuje niezbyt często (może wystąpić u maksymalnie 1 na 100 osób)
Jej objawy obejmują nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy,
obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła.
 Ból w klatce piersiowej (występuje niezbyt często) :
Jeśli wystąpi w czasie stosunku płciowego lub po nim:
- przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić.
- Nie stosować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej.
 Nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody - występują rzadko (mogą wystąpić u
maksymalnie 1 na 1000 osób).
Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 Nagłe pogorszenie lub utrata wzroku - występuje rzadko .
Poważne reakcje skó rne - występują rzadko .
Ich objawy mogą obejmować ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w
jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączkę.
 Napady padaczkowe lub drgawki - występują rzadko .

Inne działania niepożądane:
Ba rdzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób): ból głowy.

Często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób): nudności, nagłe zaczerwienie twarzy, uderzenia
gorąca (objawy obejmują nagłe uczucie ciepła w górnej części ciała), niestrawność, widzenie z
kolorową poświatą, niewyraźne widzenie lub zaburzenia widzenia , uczuci e zatkanego nosa, zawroty
głowy.

Niezbyt często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 100 osób): wymioty, wysypka skórna,
podrażnienie oczu, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie,
nadwrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, wysokie ciśn ienie
tętnicze krwi, niskie ciśnienie tętnicze krwi, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty
głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony
śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i z atkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba
refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa,
uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.

Rzadko (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 1000 osób): omdlenie, udar, za wał serca, nieregularne
bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle,
zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia,
nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka , obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w
polu widzenia, widzenie poświaty wokół źródeł światła (efekt halo), rozszerzenie źrenicy,
przebarwienie białka oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w nasieniu, suchość nosa, obrzęk
wewnątrz nosa, uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Dodatkowe działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu leku do obrotu:
Niestabilna dławica piersiowa (choroba serca), nagła śmierć sercowa zgłaszane były rzadko . U
większości, ale nie u wszy stkich pacjentów, którzy doznali tych działań niepożądanych, zaburzenia
układu krążenia występowały przed przyjęciem tego leku. Niemożliwe jest stwierdzenie, czy te
działania niepożądane miały bezpośredni związek ze stosowaniem leku Silandyl .

Zgłaszanie d ziałań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowan ia Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

6

Al. Jerozolimskie 181C
02 -222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania ni epożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Silandyl

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetce po
„EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Brak szczególnych
środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępow anie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Silandyl
 Substancją czynną jest syldenafil (w postaci cytrynianu).
Każda lamelka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci
cytrynianu) .
Każda lamelka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 50 mg syldenafilu (w postaci
cytrynianu).
Każda lamelka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 75 mg syldenafilu (w postaci
cytrynianu).
Każda lamelka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 100 mg syldenafilu (w postaci
cytrynianu).
 Pozostałe składniki to: maltodekstryna, glicerol, polisorbat 20, glikolu propylenowego
monokaprylan, poliwinylu octan dyspersja 30%, dodatek smakowy cytrynowo -grejpfrutowy
(cytrynowy olejek aromatyczny, cytral, l inalol, grejpfrutowy olejek aromatyczny,
pomarańczowy olejek aromatyczny, nootkaton, butylowany hydroksyanizol (E 320), kwas
askorbowy (E 300), maltodekstryna, guma arabska (E 414)), sukraloza, tytanu dwutlenek (E
171), indygotyna (E 132).

Jak wygląda lek Silandyl i co zawiera opakowanie
Lek Silandyl to lamelka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

Syldenafil 25 mg lamelka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.
Lamelka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej w postaci prostokątnego, elastycznego, jasnobłękitnego
paska (30 mm x 15 mm)

Syldenafil 50 mg lamelka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.
Lamelka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej w postaci kwadratowego, elastycznego, jasnobłękitnego
pask a (30 mm x 30 mm)

7

Syldenafil 75 mg lamelka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.
Lamelka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej w postaci prostokątnego, elastycznego, jasnobłękitnego
paska (30 mm x 45 mm)

Syldenafil 100 mg lamelka ulegająca rozpadowi w jamie us tnej.
Lamelka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej w postaci prostokątnego, elastycznego, jasnobłękitnego
paska (40 mm x 45 mm)

Lek dostarczany jest w opakowaniach zawierających 2, 4, 8 lub 12 lamelek ulegających rozpadowi w
jamie ustnej. Każda saszetka zaw iera jedną lamelkę ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
IBSA Farmaceutici Italia srl
Via Martiri di Cefalonia, 2
26900 Lodi
Włochy

Wytwórca
IBSA Farmaceutici Italia srl S.S. n. 11 Padana Superiore Km 160
20060 Cassina de’ Pecchi (Mi), Włochy

Altergon Italia S.r.l.,
Zona Industriale,
83040 – Morra de Sanctis (AV) , Włochy


Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01.01.2019