Shotapen, zawiesina do wstrzykiwań dla świń i bydła

-

Szczegółowe informacje

moc:(10 g + 10 g + 16,4 mln j.m.)/100 ml
podmiot:Virbac S.A.
typ procedury:NAR
kod ATC:QJ01R
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:0158

Substancje czynne

dihydrostreptomycyna (w postaci siarczanu)
Benzathini benzylpenicillinum
Benzylpenicillinum procainum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 50 ml
kodEAN5909997000374
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id39953
wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 100 ml
kodEAN5909997000381
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id43430
wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 250 ml
kodEAN5909997000398
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id43431

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY
ODPOWIEDZIALANEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
VIRBAC S.A., L.I.D. –1ÈRE AVENUE – 2065 M, 06516 – CARROS, FRANC JA


2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

SHOTAPEN, zawiesina do wstrzykiwań dla świń i bydła


3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH I INNYCH SUBSTANCJI

100 ml produktu zawiera:
Benzylopenicylina benzatynowa...................................................................10 g
Benzylopenicylina prokainowa.....................................................................10 g
Dihydrostreptomycyny siarczan do użytku weterynaryjnego........................16,4 mln j.m.*
* - co odpowiada 20,0 g siar czanu dihydrostreptomycyny o mianie 820 IU/ml


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań


5. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

250 ml


6. WSKAZANIA LECZNICZE

Produkt przeznaczony dla świń i bydła w leczeniu:
- infekcji układu oddechowego (pastereloza u bydł a, u świń – pastereloza i aktynobacyloza),
- infekcji ogólnych (pastereloza, zakażenie pałeczkami okrężnicy),
- stanów zapalnych (infekcje racic, zapalenie otrzewnej i osierdzia, infekcje oczne),
- stanów zapalnych stawów,
- stanów zapalnych macicy (wspomaganym leczeniem miejscowym).


7. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u zwierząt uczulonych na antybiotyki β -laktamowe i streptomycynę.
Nie stosować u zwierząt z niewydolnością nerek.


8. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Mogą wystąpić reakcje alergiczne. W takim przypadku należy podawać środki o działaniu
antyhistaminowym.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu
jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u
człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii,
podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej
http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).


9. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnia, bydło


10. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGI I SPOSÓB PODANIA

Iniekcja domięśniowa lub podskórna. Stosować 1 do 2 iniekcji, co 72 godz.
Zalecane dawki:
- 1 do 2 ml produktu na 25 kg m.c. - dla cieląt i prosiąt,
- 5 do 10 ml produktu na 100 kg m.c. - dla krów i świń.


11. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Brak


12. OKRESY KARENCJI

Tkanki jadalne: Świnia 30 dni
Bydło 49 dni

Mleko: 5 dni (10 udojów)


13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 2ºC do 8ºC.
Nie zamrażać.
Po pierwszym otwarciu przechowywać w temper aturze poniżej 25ºC;
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.


14. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Nie stosować u królików, świnek morskich i chomików.
Osoby o znanej nadwrażliwości na składniki preparatu, w szczególności penicyliny i antybiotyki
z grupy aminoglikozydów powinny stosować produkt z zachowaniem ostrożności.
Nie należy stosować w kombinacji z innymi antybiotykami (np. z gentamycyną lub
kanamycyną).

15. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO
PRODUKTU LECZNICZE GO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z
NIEGO ODPADÓW, JEŚLI TO MA ZA STOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwoli to na lepszą ochronę
środowiska.


16. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI


17. INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego należy
kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:

Virbac Sp. z o.o.
ul. Puławska 314
02- 819 Warszawa
tel. (22) 855 40 46
fax (22) 855 07 34
www.virbac.pl

Dostępne opakowania:
Butelki ze szkła, zawierające po 50 ml, 100 ml i 250 ml produktu pakowane pojedynczo w
pudełka tekturowe. Ponadto butelka zawierająca 250 ml produktu pakowana pojedynczo w
opakowanie plastikowe.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.


18. NAPIS “WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT” ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA
DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierz ąt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.


19. NAPIS “PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA
DZIECI.”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


20. TERMIN WAŻNOŚCI SERI I

Termin ważności ( EXP):
Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.


21. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia: 158/95

22. NUMR SERII

Nr serii (Lot):