Sartesta

Układ sercowo naczyniowy

Szczegółowe informacje

moc:5 mg + 80 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:C09DB01
ważność pozwolenia:2022-10-09
numer pozwolenia:24313

Substancje czynne

Valsartanum
Amlodipini maleas

Opakowania

wielkosc28
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991349530
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id124935
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991349547
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id124936
wielkosc56
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991349554
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id124937
wielkosc90
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991349561
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id124938
wielkosc98
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991349578
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id124939

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sartesta , 5 mg + 80 mg, tabletki powlekane
Sartesta , 5 mg + 1 60 mg, tabletki powlekane
Sartesta , 10 mg + 160 mg, tabletki powlekane

Amlodipinum + Valsartanum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje
ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarz a lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Sartesta i w jakim celu się go stosuje
2. Info rmacje ważne przed przyjęciem leku Sartesta
3. Jak przyjmować lek Sartesta
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Sartesta
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Sartesta i w jakim celu się go stosuje

Lek Sartesta zawiera dwie substancje: amlodypinę oraz walsartan. Obie substancje pomagają kontrolować
podwyższone ciśnienie tętnicze.
- Amlodypina należy do grupy leków na zywanych antagonistami wapnia. Zapobiega przenikaniu
wap nia do ścian naczyń krwionośnych, co hamuje skurcz naczyń krwionośnych.
- Walsartan należy do grupy leków na zywanych antagonistami receptorów angiotensyny II.
Angiotensyna II jest wytwarzana w organizmie człowieka i powoduje skurcz naczyń krwionośnych,
podwyższając ciśnienie tętnicze. Walsartan blok uje działani e angiotensyny II.
Oznacza to, że obie substancje zapobiegają skurcz owi na czyń krwionośnych. W rezultacie naczynia
krwionośne rozkurczają się, a ciśnienie tętnicze obniż a.

Lek Sartesta jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których
ciśnienie nie jest dostatecznie kontrolowane podczas stosowania tylko amlodypiny lub tylko walsartanu.


2. Informacje ważne prz ed zastosowaniem leku Sartesta

Kiedy n ie stos ować leku Sartesta
- jeśli pacjent ma uczulenie na amlodypinę lub inne leki z grupy antagonistów wapnia - może
wystąpić świąd, zaczerwienienie skóry lub trudności w oddychaniu;
- jeśli pacjent ma uczulenie na walsartan lub którykolwiek z pozostałych skł adników tego leku
(wymienion ych w punkcie 6) - jeśli pacjent przypuszcza , że może być uczulony, powinien
skonsultować się z lekarz em przed zastosowaniem leku Sartesta ;
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub zaburzenia odpływu żółci,
takie jak marskość żółciowa wątroby lub zastój żółci;

2
- po trzecim miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Sartesta we wczesnym okresie
ciąży, patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią ”);
- jeśli pacjent ma znacznie obniżone ciśnienie tętnicz e (niedociśnienie);
- jeśli pacjent ma zwężenie zastawki aorty (stenoza aortalna) lub wstrząs kardiogenny (stan,
w którym serce nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości krwi do komórek ciała);
- jeśli pacjent ma niewydolność serca po prz ebytym zawale mięśnia sercowego;
- jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym
ciśnienie tętnicze krwi zawierającym aliskiren.

Nie wolno stosować leku Sartesta , jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta. Należ y
skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sartesta należy omówić to z lekarzem , jeśli :
- u pacjenta występują wymioty lub biegunka;
- u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek;
- pacjent owi przeszczep iono nerk ę lub jeśli u pacjenta występuje zwężenie tętnic nerkowych;
- u pacjenta występują zaburzenia czynności nadnerczy , na zywane pierwotnym
hiperaldosteronizmem;
- u pacjenta występ uje niewydolność serca lub pacjent przebył zawał mięśn ia sercowego - należy
ściśle przestrzegać zaleceń lekarza odn ośnie rozpoczynania leczenia; l ekarz może również zalecić
kontrolę czynnoś ci nerek;
- u pacjent a występuje zwężenie zastawek serca ( nazy wane stenozą aortalną lub mitralną) lub
znaczne po grub ienie mięśnia sercowego ( na zywan e kardiomiopatią przerostową ze zwęż eniem
drogi odpływu);
- u pacjenta wystąpił obrzęk, szczególnie twarzy i gardła , w czasie stosowania innych leków (w tym
inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę) – w przypadku wystąpi enia taki ch objaw ów ,
należy natychmiast przerwać stosowanie leku Sartesta , skontaktować się z lekarzem i nigdy nie
stosować ponownie leku Sartesta ;
- pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia
krwi:
- inhibitor ACE (na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia
czynności nerek związane z cukrzycą;
- aliskiren.

Lekarz może zalecić regularną kontrolę czynnoś ci nerek, ciśnieni a tętniczego oraz stężeni a elektrolitów
(np. potasu ) we krwi.
Patrz także podpunkt „Kiedy nie stosować leku Sartesta ”.

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed
zastosowaniem leku Sartesta .

Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania leku Sartesta u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Sartesta a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lekarz może zalecić zmi anę dawk i i (lub) zastos ować inne środki ostrożności. W niektórych przypadkach
konieczne może być odstawienie jednego z leków. Odnosi się to szczególnie do leków wymienionych
poniżej:
- inhibitory ACE lub aliskiren (patrz także podpunkty „Kiedy ni e stosować leku Sartesta ” oraz
„Ostrzeżenia i środki ostrożności”);
- leki moczopędne ( diuretyki, zwiększające ilość wytwarzanego moczu);

3
- lit (lek stosowany w leczeniu niektórych postaci depresji);
- leki moczopędne oszczędzające potas, preparaty uzupełniające potas, substytuty soli kuchennej
zawierające potas i inne substancje, które mogą zwiększać stężenie potasu;
- lek i przeciwbólow e, na zywan e niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) lub
wybiórc zymi inhibitorami cyklooksygenazy -2 (inhibitorami COX -2) - lekarz może zalecić kontrolę
czynnoś ci nerek;
- leki przeciwdrgawkowe (np. karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, fosfenytoina, prymidon);
- ziele dziurawca zwyczajnego;
- glicer olu triazotan i inne azo tany lub inne substancje rozszerzające naczynia krwionośne ;
- leki stosowane w przypadku zakażenia HIV/AIDS (np. rytonawir, indynawir, nelfinawir);
- leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. ketokonazol, itrakonazol);
- leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (takie jak ryfampicyna, erytromycyna,
klarytromycyna, te litromycyna);
- werapamil, diltiazem (leki stosowane w chorobach serca);
- symwastatyna (lek stosowany w celu zmniejszenia nadmiernego stężenia cholesterolu we krwi);
- dantrolen (stosowany we wlewie w przypadku ciężkich zaburzeń temperatury ciała);
- leki stosowane , aby zapobie c odrzuceniu przeszczep ionego narząd u (cyklosporyna) .

Lek Sartesta z jedzeniem i piciem
Podczas stos owania lek u Sartesta nie należy jeść grejpfrut ów ani pić soku grejpfrutowego, ponieważ
zarówno grejpfrut y, jak i sok grejpfrutowy mogą prowadzić do zwiększenia stężenia substancji czynnej -
amlodypiny we krwi, co może prowadzić do nieprzewidywalnego nasilenia działania leku Sartesta ,
polegają cego na obniżeniu ciśnienia tętniczego .

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku .

Ciąża
Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Zazwyczaj lekarz zaleci
zaprzestanie stosowania leku Sartesta przed planowaną ciążą lub natychmiast po stwierdzeniu ciąży i
zaleci przyjmowanie inn ego lek u zamiast leku Sartesta .
Nie zaleca się stosowania leku Sartesta we wczesnym okresie ciąży (w pierwszych 3 miesiącach) i nie
wolno go stosować po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ może pow ażnie zaszkodzić dziecku, jeśli jest
stosowany po 3 miesiącu ciąży.

Karmienie piersią
Należy powiedzieć lekarzowi o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się
stosowania l ek u Sartesta podczas karmienia piersią. Lekarz może zalecić inne leczenie , jeśli pacjentka
chce karmi ć piersią, zwłaszcza , jeśli karmione dziecko jes t noworodk iem lub wcześniak iem .
Wykazano, że małe ilości amlodypiny przenikają do mleka ludzkiego.

Prowadzenie pojazdów i obsług iwanie maszyn
Lek ten może powodować zawroty głowy, co może zaburzać zdo lność koncentracji. Dlatego nie należy
prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych czynności wymagających koncentracji
uwagi , w razie wątpliwości odnośnie działania leku na konkretnego pacjenta.


3. Jak przyjmować lek Sartesta

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza. To pomoże uzyskać najlepsze wyniki leczenia i zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych.

4
Zazwyczaj stosowana dawka leku Sartesta to 1 tabletka na dobę. Lekarz określi dawkę właściwą dla
pacjent a, która może wynosić jedną tabletkę leku Sartesta o mocy 5 mg + 80 mg, jedną tabletkę leku
Sartesta o mocy 5 mg + 160 mg lub jedną tabletkę leku Sartesta o mocy 10 mg + 16 0 mg na dobę.

- Zaleca się zażywa nie lek u codziennie o tej samej porze.
- Tabletki należy połykać popijając szklanką wody.
- Lek Sartesta można zażywać podczas posiłku lub niezależnie od posiłku . Nie należy przyjmować
leku Sartesta razem z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym.

W zależności od reakcji na leczenie, lekarz może za lecić stosowanie większ ej lub mniejsz ej dawk i leku.
Nie należy stosować dawki większej niż zalecana .

Stosowanie leku Sartesta u pacjentów w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powyżej)
Podczas zwiększania dawki lekarz zachowa ostrożność.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u d zieci i młodzież y
Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalec ana dawki leku Sartesta
W przypadku zażycia zbyt wielu tabletek leku Sartesta lub przypadkowego zażycia tabletek przez inną
osobę, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Sartesta
Jeśli pacjent zapomniał przyjąć lek, należy zażyć go tak szybko, jak to możliwe. Następną dawkę należy
przyjąć o zwykłej porze. Jeśli jednak zbliża się pora zażycia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą
dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie st osowania leku Sartesta
Przerwanie stosowania leku Sartesta może spowodować zaostrzenie choroby. Nie należy przerywać
stosowania leku, chyba że zaleci to lekarz.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie i mogą wymagać natychmiastowej pomocy
medycznej :
U k ilku pacjentów wystąpiły ciężki e działa nia niepożądan e (występują u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów ).
Jeżeli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów, należy natychmiast poinformować
o tym lekarza:
Reakc ja alergiczna , z objawami takimi jak : wysypka, swędzenie, obrzęk twarzy , warg lub języka,
trudności w oddychaniu, niskie ciśnienie tętnicze (uczucie omdlewania , oszołomienia ).

Inne możliwe działania niepożądane leku Sartesta :
Często ( występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów ): objawy gryp opodobne ; niedrożność nos a, ból gardła i
dyskomfort podczas p ołykania; ból głowy; obrzęki ramion, rąk, nóg, okolicy kostek lub stóp; zmęczenie;
astenia (osłabienie); zaczerwienienie i uczucie ciepła na twarzy i (lub) szyi.

Niezbyt często ( występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów ): zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego ;
nudności i ból brzucha; suchość błony śluzowej jam y ustnej; senność, mrowienie i drętwienie rąk i stóp;
zawroty głowy pochodzenia błędnikowego , szybk a czynność serca , w tym kołatanie serca ; zawroty głowy

5
po wstaniu; kaszel; biegunka; zaparci e; wysypka skórna, zaczerwienienie skóry; obrzęk stawów, ból
plecó w; ból stawów.

Rzadko ( występują u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów ): uczucie niepokoju; dzwonienie w uszach (szum
usz ny ); omdleni e; oddawanie zwiększ on ej ilości moczu lub uczucie silniejszego parcia na mocz;
niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu; uczucie ciężkości; niskie c iśnienie tętnicze, z objawami
takimi jak : zawroty głowy, uczucie oszołomienia ; nadmierne pocenie się; wysypka skórna na całym ciele;
swędzenie; kurcze mięśni.

Jeśli którykolwiek z tych objawów będzie nasilony , należy po informowa ć lekarza.

Działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu samej amlodypiny lub walsartanu, i których nie
obserwowano po zastosowaniu leku Sartesta lub które obserwowano z większą częstością niż po
zastosowaniu leku Sartesta :

Amlodypina
Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem , jeśli po zastosowaniu leku wystąpi którekolwiek
z poniższych bardzo rzadkich, ciężkich działań niepożądanych:
- nagł y, świszcząc y oddech, ból w klatce piersiowej, duszności lub trudności w oddychaniu;
- obrzęk powiek, twarzy lub warg ;
- obrzęk języka oraz gardła powodujący znaczne trudności w oddychaniu;
- ciężkie reakcje skórne , w tym nasilona wysypk a skórna , pokrzywk a, zaczerwienienie skóry całego
ciała, silny świąd, powstawanie pęcherz y, złuszczanie oraz obrzęk skóry, zapalenie błon śluzow ych
(zespół Stevensa -Johnsona , toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka ) lub inne reakcje
alergiczne;
- zawał serca, zaburzenia rytmu serca;
- zapalenie trzustki, które może powodować silny ból w nad brzu szu, promieniujący do pleców
z towarzyszącym bardzo złym samopoczuciem.

Odnotowano poniższe działania niepożądane. Jeśli którekolwiek z działań niepożądanych jest uciążliwe
dla pacjenta lub jeśli trwa ponad tydzień, należy skontaktować się z lekarzem.

Często ( występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów ): zawroty głowy, senność; kołatanie serca (odczuwanie
czynności serca); nagłe zaczerwienienie , zwłaszcza twarzy i szyi ; obrzęk okolicy kostek (o puchlizna ); ból
brzucha, nudności.

Niezbyt często ( występują u mniej niż 1 na 100 p acjentów ): zmiany nastroju, lęk, depresja, bezsenność,
drżenie, zaburzenia smaku, omdleni e, brak odczuwania bólu; zaburzenia widzenia, pogorszenie widzenia,
szum uszny; niskie ciśnienie krwi; kichanie i (lub) katar spowodowane zapaleniem błony śluzowej nosa
(nieżyt nosa); niestrawność, wymioty; utrata włosów, wzmożona potliwość, swędzenie skóry, zmiana
koloru skóry; zaburzenia oddawania moczu, wzmożona potrzeba oddawania moczu w nocy, zwiększona
częstość oddawania moczu; zaburzenia erekcji, dyskomfort lu b powiększenie piersi u mężczyzn, ból, złe
samopoczucie, ból mięśni, kurcze mięśni; zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała.

Rzadko ( występują u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów ): dezorientacja.

Bardzo rzadko ( występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów ): zmniejszenie liczby białych krwinek,
zmniejszenie liczby płytek krwi, co może prowadzić do wystąpienia nietypowych sinień oraz łatwiejszego
krwawienia; zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemia); obrzęk dziąseł, wzdęci e brzucha (nieżyt
żołądka); zaburzenia czynnoś ci wątroby, zapalenie wątroby, zażółcenie skóry (żółtaczka), zwiększenie
aktywności enzymów wątrobowych, mogą ce mieć wpływ na niektóre wyniki badań; zwiększenie napięcia
mięśniowego; zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną, nad wrażliwość na światło;
zaburzenia obejmujące sztywno ść, drżenie i (lub) trudności w poruszaniu się.

Walsartan

6
Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zmniejszenie liczby
krwinek czerwonych, gorączka, ból gardła lub owr zodzeni e błony śluzowej jamy ustnej spowodowane
zakażeniem; samoistne krwawienie lub powstawanie sińców; duże stężenie potasu we krwi;
nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby; pogorszenie czynności nerek i ciężkie zaburzenia
czynności nerek; obrzęk, głównie twarzy i gardła; ból mięśni; wysypka, fioletowawo -czerwone plamy ;
gorączka; świąd; reakcje alergiczne, powstawanie pęcherz y na skór ze (objaw choroby na zywanej
pęcherzowym zapaleniem skóry).

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z t ych objawów, należy natychmiast poinformować o tym
lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02 -222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgrom adzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak pr zechowywać lek Sartesta

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy p rzech owywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie L ot/LOT oznacza numer
serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. Zawarto ść opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sartesta
- Substancjami czynnymi leku są amlodypina i walsartan .
Każda tabletka powlekana o mocy 5 mg + 80 mg zawiera 5 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny
maleinianu) i 80 mg walsartanu.
Każda tabletka powlekana o mocy 5 mg + 160 mg zawiera 5 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny
maleinianu) i 1 60 mg walsartanu.
Każda tabletka powlekana o mocy 10 mg + 160 mg zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny
maleinianu) i 160 mg walsartanu .
- Pozostałe składniki to:

7
rdzeń: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu
stearynian;
otoczka: hypromeloza, t ytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony
(E 172), makrogol 8000.

Jak wygląda lek Sartesta i co zawiera opakowanie

Sartesta , 5 mg + 80 mg : okrągłe, obustronnie wypukłe, ciemnożółte tabletki powlekane o średnicy 8 mm.
Sartesta , 5 mg + 160 mg : owalne, obustronnie wypukłe, ciemnożółte tabletki powlekane z wytłoczonym
symbolem „5” po jednej stronie, o wymiarach 14 mm x 8 mm.
Sartesta , 10 mg + 160 mg : owalne, obustronnie wypukłe, jasnożółte tabletki powlekane z wytłoczonym
symbolem „10” po jednej stronie, o wymiarach 14 mm x 8 mm.

Blistry Aluminium/PVC/PCTFE.
Opakowanie zawiera 28, 30, 56, 90 lub 98 tabletek powlekanych .
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83 -200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:
POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00 -728 Warszawa
tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: