Rywastigmina Apotex

Ośrodkowy układ nerwowy

Szczegółowe informacje

moc:4,6 mg/24 h
typ procedury:DCP
kod ATC:N06DA03
ważność pozwolenia:2018-05-28
numer pozwolenia:21236

Substancje czynne

Rivastigminum

Opakowania

wielkosc7
jednostkaWielkosciszt.
kodEAN5909991067571
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id84827
wielkosc10
jednostkaWielkosciszt.
kodEAN5909991067588
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id84828
wielkosc30
jednostkaWielkosciszt.
kodEAN5909991067595
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id84829

1


Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Rywastygmina Apotex, 4,6 mg/24 h, system transdermalny , plaster
Rywastygmina Apotex, 9,5 mg/24 h, system transdermalny , plaster
Rivastigminum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zas tosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
− Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
− W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki .
− Lek ten przepisan o ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić
innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
− Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ul otce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie
lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Rywastygmina Apotex i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rywastygmina Apotex
3. Jak st osować lek Rywastygmina Apotex
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Rywastygmina Apotex
6. Zawartość opakowania i i nne informacje


1. Co to jest lek Rywastygmina Apotex i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Rywastygm ina Apotex jest rywastygmina.

Rywastygmina należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinesterazy. U pacjentów z
otępieniem typu alzheimerowskiego pewne komórki nerwowe w mózgu obumierają, powodując
zmniejszenie stężenia acetylocholiny będącej neu roprzekaźnikiem (substancją umożliwiającą
komunikowanie się komórek nerwowych między sobą). Działanie rywastygminy polega na blokowaniu
enzymów powodujących rozpad acetylocholiny: acetylocholinesterazy i butyrylocholinesterazy. Blokując
działanie tych enzy mów rywastygmina umożliwia zwiększenie stężenia acetylocholiny w mózgu, co
pomaga w łagodzeniu objawów choroby Alzheimera.

Lek Rywastygmina Apotex jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z łagodnym do umiarkowanie
ciężkiego otępieniem typu alzheimer owskiego, postępującą chorobą mózgu, która wywołuje stopniowe
zaburzenia pamięci, zdolności intelektualnych i zachowania .


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rywastygmina Apotex

Kiedy nie stosować leku Rywastygmina Apotex
− jeśli pacjent ma uczuleni e (nadwrażliwość) na rywastygminę (substancja czynna leku Rywastygmina
Apotex ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) .
− jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na podobne leki .

2


jeśli u pacjenta wyst ąpią reakcje skórne, rozprzestrzeniające się poza obszar plastra, jeśli wystąpi
nasilenie miejscowych reakcji skórnych (takich , jak pęcherze , nasilenie się stanu zapalnego skóry ,
obrzęk ) i jeśli objawy nie ustąpią w ciąg u 48 godzin po usunięciu systemu tra nsdermalnego, plastra
z powierzchni skóry .
Jeśli taka sytuacja dotyczy pacjenta, należy poinformować o tym lekarza i nie stosować leku
Rywastygmina Apotex, system transdermaln y, plast er.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stos owania lek u Rywastygmina Apotex należy omówić to z lekarzem:
− jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowa ł nieregularny lub wolny rytm pracy serca.
− jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował czynny wrzód żołądka .
− jeśli u pacjenta występują lub ki edykolwiek występowały trudności w oddawaniu moczu.
− jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwie k występowały napady padaczkowe.
− jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowała astma lub ciężka choroba układu
oddechowego.
− jeśli u pacje nta występuje drżenie mięśniowe.
− jeśli pacjent ma małą masę ciała.
− jeśli u pacjenta występują reakcje niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności
(mdłości), wymioty i biegunka. Pacjent może się odwodnić (tracąc zbyt dużo płynu), jeśli wymioty
lub biegu nka utrzymują się długotrwale.
− jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby.

Jeśli którakolwiek z tych sytuacji odnosi się do pacjenta, w czasie stosowania tego leku może być
konieczna dokładna kontrola stanu pacjenta przez lekarza.

Jeśli pacj ent nie nalepiał plastra przez dłużej niż trzy dni, nie powinien nalepiać kolejnego plastra zanim
nie porozmawia o tym z lekarzem.

Dzieci i młodzież
Stosowanie leku Rywastygmina Apotex u dzieci i młodzieży nie jest właściwe w leczeniu otępienia typu
alzhe imerowskiego.

Rywastygmina Apotex a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach , które pacjent planuje stosować.

Rywastygmina Apotex może wpływać na działa nie leków przeciwcholinergicznych, takich jak leki
stosowane w łagodzeniu skurczów żołądka (np. dicyklomina) , w leczeniu choroby Parkinsona (np.
amantadyna) lub w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej (np. difenhydramina, skopolamina lub
meklizyna) .

Leku Ry wastygmina Apotex, system transdermalny , plaster, nie należy stosować jednocześnie z
metoklopramidem (lekiem używanym w łagodzeniu lub zapobieganiu nudnościom i wymiotom).
Jednoczesne przyjmowanie tych dwóch leków może spowodować takie zaburzenia, jak szty wność
kończyn i drżenie dłoni.

Jeśli pacjent ma być poddany operacji w czasie stosowania leku Rywastygmina Apotex, system
transdermaln y, plaster, powinien powiedzieć lekarzowi o jego stosowaniu, ponieważ lek ten może nasilać
działanie pewnych środków zwiotczających mięśnie, stosowanych podczas znieczulenia.

3

Należy zachować ostrożność, gdy Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster
, jest stosowany
razem z lekami beta- adrenolitycznymi (lekami, takimi jak atenolol, stosowanymi w leczeniu nadciśnienia,
dławicy piersiowej i innych chorób serca). Jednoczesne przyjmowanie tych dwóch l eków może
spowodować takie zaburzenia, jak spowolnienie pracy serca (bradykardia) prowadzące do omdlenia
lub utraty przytomności.

Rywastygmina Apotex z jedzeniem , piciem i a lkoholem
Rywastygmina Apotex może być stosowana z jedzeniem, piciem i alkoholem.

Ciąża , karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić si ę lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, należy dokonać oceny korzyści ze stosowania leku Rywastygmina Apotex
względem możliwych działań leku na nienarodzone dziecko. Rywastygmina Apotex nie powinna być
stosow ana w czasie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Podczas stosowania leku Rywastygmina Apotex, system transdermal ny, plaster, nie należy karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lekarz poinformuje pacjenta, czy jego stan zdrowia pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów
i obsług iwanie maszyn. Lek Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster, może powodować
omdlenia lub silne splątanie. Jeśli pacjent czuje się słabo lub jest zdezorientowany, nie powinien
prowadzić pojaz dów, obsługiwać maszyn ani wykonywać żadnych innych zadań wymagających
koncentracji.


3. Jak stosować lek Rywastygmina Apotex

Lek Rywastygmina Apotex, system transdermal ny, plaster należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami
lekarza. W razie wątpliwości na leży zwróci ć się do lekarz a lub farmaceut y.

UWAGA:
• Przed nałożeniem JEDNEGO nowego plastra poprzedni plaster należy usunąć.
• Stosować tylko jeden plaster na dobę.
• Nie należy przecinać plastra na mniejsze kawałki.
• Mocno docisnąć plaster wewnętrzną stroną dł oni i przytrzymać przez co najmniej
30 sekund.

Jak rozpoczynać leczenie
Lekarz poinformuje pacjenta, który lek Rywastygmina Apotex, system transdermalny , plaster
jest najlepszy w danym przypadku.
• Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od leku Rywastygmina Apotex, 4,6 mg/24 h.
• Zalecana, z azwyczaj stosowana dawka dobowa to jeden plaster leku Rywastygmina Apotex,
9,5 mg/24 h na dobę .
• Należy nalepiać tylko jeden plaster Rywastygmina Apotex na raz i należy zmieniać go na nowy
po 24 godzinach .
Podczas leczenia lek arz może dostosować dawkę leku do potrzeb danego pacjenta.

4

Jeśli pacjent nie nalepiał plastra przez
dłużej niż trzy dni, nie powinien nalepiać kolejnego plastra
zanim nie porozmawia o tym z lekarzem. Leczenie plastrami można wznowić stosując tę samą dawk ę,
jeśli przerwa w leczeniu nie przekraczała trzech dni. W przeciwnym razie lekarz zaleci wznowienie
leczenia dawką 4,6 mg/24 h leku Rywastygmina Apotex.

Gdzie pacjent powinien nalepić plaster leku Rywastygmina Apotex, system transdermalny , plaster
• Przed nalepieniem plastra należy upewnić się, że skóra w miejscu naklejenia jest:
− czysta, sucha i nieowłosiona,
− oczyszczona z pudrów, olejków, kremów nawilżających lub płynów, które mogłyby
uniemożliwiać właściwe przylepienie plastra,
− wolna od skaleczeń, wysypki i (lub) podrażnień.
• Należy ostrożnie usunąć wszelkie nalepione plastry przed nałożeniem nowego. Większa
ilość plastrów na ciele może narazić pacjenta na przyjęcie nadmiernej ilość leku, która może być
potencjalnie niebezpieczna.
• Należy nalepiać jeden plaster na dobę na tylko jedno z możliwych miejsc podany ch na po niższych
r ysunkach :
− górna część lewego r amienia lub górna część prawego ramienia
− górna część klatki piersiowej po lewej stronie lub po prawej stronie (należy unikać nalepiania
plastrów na piersi)
− górna część pleców po lewej stronie lub po prawej stronie
− dolna część pleców po lewej stronie lub po prawej stronie

Po 24 godzinach należy zdjąć stary plaster przed przyklejeniem JEDNEGO nowego plastra
na TYLKO JEDNO z podanych niżej możliwych miejsc.Zmieniając plaster należy usunąć plaster z dnia poprzedniego zanim nalepi się nowy plaster w innym
miejscu (na przykład jednego dnia po prawej stronie ciała, a drugiego – po lewej, jednego dnia w górnej
części ciała, a drugiego w dolnej). Nie należy nal epiać nowego plastra w to samo miejsce na skórze przed
upływem 14 dni.

Jak pacjent powinien przylepiać Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster
Lek Rywastygmina Apotex ma postać cienkich, nieprzezroczystych plastikowych plastrów przylepianych
na skórę. Każdy plaster znajduje się w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej. Nie należy otwierać
saszetki ani wyjmować plastra, aż do chwili jego przylepienia na skórę.

Ostrożnie zdjąć plaster przed nałożeniem nowego.

5


Pacjenci rozpoczynający leczenie po
raz pierwszy oraz pacjenci wznawiający leczenie lekiem
Rywastygmina Apotex po przerwie, powinni rozpoczynać od czynności pokazanych na drugim rysunku.− Każdy plaster znajduje się w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej. Saszetkę należy otworzyć
tuż przed nałożeniem plastra na skórę. Należy przeciąć nożyczkami saszetkę wzdłuż brzegu
w miejscu zaznaczonym przerywaną linią, a następnie wyjąć plaster z saszetki.
− Warstwa przylepna plastra jest zabezpieczona warstwą ochronną. Należy zdjąć jedną część
warstwy ochronnej, nie dotykając powierzchni klejącej plastra.
− Przyłożyć klejącą powierzchnię plastra do górnej lub dolnej części pleców, górnej części ramienia
lub do klatki piersiowej, a następnie usunąć drugą część warstwy ochronnej .

6
− Przycisnąć plaster mocno dłonią przez co najmniej 30 sekund, upewniając się, że jego brzegi
dobrze przylegają do skóry.
W razie potrzeby można napisać długopisem na plastrze dzień tygodnia, w którym jest on przylepiany.

Plaster należy nosić s tale, aż do chwili jego zmiany na nowy. Pacjent może sprawdzać różne miejsca
przylepienia nowego plastra tak, by przekonać się, które z nich jest najbardziej dogodne i nie jest narażone
na zdarcie przez odzież.

Jak pacjent powinien zdejmować lek Rywastygm ina Apotex
Należy delikatnie pociągnąć z a jeden brzeg plastra, a następnie odkleić go od skóry. Jeśli na skórze
pozostaną resztki kleju, można je usunąć przemywając to miejsce ciepłą wodą i łagodnym mydłem lub
oliwką dziecięcą. Nie należy stosować alkoholu lub innych rozpuszczalników (zmywacza do paznokci
i innych środków).

Po zdjęciu plastra należy umyć ręce wodą z mydłem. W przypadku kontaktu leku z oczami lub
zaczerwienienia oczu po kontakcie z plastrem, należy natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody,
a jeśli objawy te nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza.

Czy pacjent może nosić lek Rywastygmina Apotex , system transdermalny , plaster podczas kąpieli,
pływania lub na słońcu?
• Kąpiel, pływanie bądź kąpiel pod prysznicem nie powinny mieć wpływu na działanie plastra. Należy
upewnić się, że podczas wykonywania tych czynności nie dojdzie do obluzowania się plastra.
• Nie należy narażać plastra na działanie wszelkich zewnętrznych źródeł ciepła (np. nadmierne
działanie promieni słonecznych, sauna, solarium ) przez dłuższy czas.

Jak postępować w razie odklejenia się plastra
Jeśli plaster sam się odklei, należy nalepić nowy na resztę dnia, a następnie zmienić go o zwykłej porze
kolejnego dnia.

Kiedy i jak długo pacjent powinien nosić Rywastygmina Apotex, system transdermalny , plaster

7


Aby leczenie spowodowało korzystne działanie należy nalepiać nowy plaster codziennie,
najlepiej o tej samej porze każdego dnia.
− Należy nalepiać tylko jeden plaster Rywastygmina Apotex na raz i zmieniać go na nowy
co 24 godziny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rywastygmina Apotex
Jeśli pacjent przez przypadek nalepi więcej niż jeden plaster, należy zdjąć wszystkie plastry, a następnie
poinformować lekarza o przypadkowym nalepieniu więcej niż jednego plastra. Pacjen t może wymagać
pomocy lekarskiej. U niektórych pacjentów, którzy przez przypadek przyjęli zbyt dużo leku
Rywastygmina Apotex wystąpiły nudności (mdłości) , wymioty, biegunka, wysokie ciśnienie krwi
i omamy. Może również dojść do spowolnienia bicia serca i omdleń.

Pominięcie zastosowania leku Rywastygmina Apotex
Jeśli pacjent stwierdzi, że zapomniał nalepić plaster, należy natychmiast to zrobić. Następny plaster
można nalepić o zwykłej porze następnego dnia. Nie należy nalepiać dwóch plastrów w celu uzupełn ienia
pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Rywastygmina Apotex
W razie przerwania stosowania plastra, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Rywastygmina Apotex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.

Działania niepożądane mogą występować częściej w początkowym okresie stosowania l eku lub w okresie
zwiększania dawki. Działania niepożądane zazwyczaj powoli ustępują w miarę jak organizm pacjenta
przystosowuje się do leczenia.

W razie wystąpienia jednego z wymienionych działań niepożądanych należy zdjąć plaster
i natychmiast powiedzi eć o tym lekarzowi, ponieważ działania te mogą być ciężkie:

Często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10)
• Utrata apetytu
• Zawroty głowy
• Pobudzenie lub senność
• Nietrzymanie moczu (niezdolność do właściwego utrzymania moczu)

Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 100)
• Zaburzenia rytmu serca, takie jak wolne bicie serca
• Widzenie rzeczy , których nie ma (omamy)
• Wrzód żołądka
• Odwodnienie (utrata zbyt dużej ilości płynu)
• Nadmierna ruchliwość (wysoki stopień aktywności, niepokój)
• Agresja

8

Rzad
ko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 1 000)
• Upadki

Bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10 000)
• Sztywność ramion lub nóg
• Drżenie rąk

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
• Reakcja nadwrażliwości w miejscu nalepienia, taka jak pęcherze lub stan zapalny skóry
• Nasilenie objawów choroby Parkinsona – takich , jak drżenie, sztywność lub pociąganie nogami
• Zapalenie trzustki – w tym silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami (mdłościami)
lub wym iotami
• Szybkie lub nierówne bicie serca
• Wysokie ciśnienie krwi
• Napady padaczkowe (drgawki)
• Zaburzenia czynności wątroby (zażółcenie skóry, zażółcenie białek oczu, nieprawidłowa ciemna
barwa moczu lub niewyjaśnione nudności, wymioty, zmęczenie i utrata apet ytu)
• Zmiany w wynikach badań czynności wątroby
• Niepokój
• Koszmary senne

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych działań niepożądanych należy zdjąć plaster
i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi .
Inne działania niepożądane zgłaszane po podaniu rywastygminy w postaci kapsułek lub roztworu
doustnego , które mogą wystąpić po zastosowaniu rywastygminy, system transdermalny , plaster:

Często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10)
− Nadmierne wydzielanie śliny
− Utrata apetytu
− Niepokój
− Ogólne złe samopoczucie
− Drżenie lub splątanie
− Nasilone pocenie się

Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 100)
− Zaburzenia rytmu serca (np. szybkie bicie serca)
− Trudności w zasypianiu
− Przypadkowe upadki

Rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 1 000)
− Napady padaczkowe (drgawki)
− Choroba wrzodowa jelit
− Ból w klatce piersiowej - może być spowodowany skurczem serca

Bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10 000)
− Wysokie ciśnienie krwi
− Zapalenie trzustki - do objawów należy silny ból w górne j części brzucha, często z nudnościami
(mdłościami) lub wymiotami
− Krwawienia z przewodu pokarmowego - krew w kale lub wymio cinach

9


Widzenie rzeczy, których nie ma (omamy)
− Gwałtowne wymioty, które mogą prowadzić do pęknięcia odcinka przewodu pokarmowego łączącego
jamę ustną z żołądkiem (przełyku) .

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Dział ania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych : Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, t el.: 22 49-21-301,
f a x: 22 49 -21 -309, e -mail: ndl@urpl.gov.pl
.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Rywastygmina Apotex

• Lek ten należy p rzechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
• Nie stosować leku Rywastygmina Apotex po upływie terminu ważności zamieszczonego
na pudełku i saszetce po: EXP. „ EXP” oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
• Przed użyciem należy przechowywać system transdermalny , plaster w saszetce.
• Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
• Nie należy stosować plastra, który jest uszkodzony lub nosi ślady otwierania.
• Po zdjęciu plastra należy złożyć go na pół powierzchnią przylepną do środka i mocno ścisnąć.
Należy włożyć zużyty plaster do saszetki , a następnie wyrzucić w miejsce niedostępne dla dzieci.
Po zdjęciu plastra nie należy dot ykać palcami oczu przed umyciem rąk wodą z mydłem.
Jeśli lokalne przepisy dotyczące ochrony środowiska zakładają palenie odpadów komunalnych,
można wrzucić plaster do kosza na śmieci. W przeciwnym razie, zużyte plastry należy zwrócić
do apteki, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.


6. Zawartość opakowania i i nne informacje

Co zawiera lek Rywastygmina Apotex
Substancją czynną jest rywastygmina.
Rywastygmina Apotex, 4,6 mg/24 h: z każdego plastra w okresie 24 godzin uwalnia się 4,6 mg
rywastygminy. Każdy plast er ma powierzchnię 5 cm
2 i zawiera 9 mg rywastygminy.

Rywastygmina Apotex 9,5, mg/24 h: z każdego plastra w okresie 24 godzin uwalnia się 9,5 mg
rywastygminy. Każdy plaster ma powierzchnię 10 cm
2 i zawiera 18 mg rywastygminy.

Pozostałe składniki to:
War stwa zawierająca substancję czynną:
Warstwa przylegająca akrylowa
Butylu metakrylanu i metylu metakrylanu kopolimer

Warstwa przylegająca:
Warstwa przylegająca silikonowa

10

Warstwy zewnętrzne:
Poliester
Poliester pokryty fluorem

Jak wygląda lek Rywastygmin a Apotex i co zawiera opakowanie .

Każdy system transdermalny , plaster jest cienkim plastrem składającym się z trzech warstw. Część
zewnętrzna warstwy przylegającej jest półprzezroczysta , biała z napisem: „ Rywastygmina Apotex ”
i „4.6 mg/24 h” lub „Rywasty gmina Apotex” i „9.5 mg/24 h”.

Każdy system transdermalny , plaster znajduje się w osobnej, szczelnie zamkniętej saszetce. Plastry
są dostępne w opakowaniach zawierających 30 saszetek .

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.


Podmiot odpowiedzialny
Apotex Europe B.V.
Archimedesweg 2
2333 C N Leiden
Holandia

Wytwórca
PHAST Gesellschaft für Phar mazeutische Qualitätsstandards mbH
Kardinal -Wendel -Strasse 1 6
66424 Homburg
Niemcy

ACC GmbH Analytical Clinical Concepts
Schöntalweg 9
63849 Leidersbach
NiemcyData ostatniej aktualizacji ulotki: 05.2018