Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Reumaherb

-

Szczegółowe informacje

moc:-
typ procedury:NAR
kod ATC:
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:08755

Substancje czynne

Echinanaceae purpureae herba
Harpagophyti radice
Ulmariae flos

Opakowania

wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990875535
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id19189
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl. w blistrach
kodEAN5909990875511
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id17547
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl. w pojemniku
kodEAN5909990875528
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id17548

Ulotka do
ączona do opakowania: informacja dla pacjenta

REUMAHERB
Extractum spissum compositum (2-4:1) ex : Harpagophyti radice , Echinaceae purpureae herba , Ulmariae
flore
100 mg
tabletka powlekana

Nale ży uwa żnie zapozna ć si ę z tre ści ą ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa ż zawiera ona
informacje wa żne dla pacjenta.
Lek ten nale ży zawsze stosowa ć dok
adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjent a, lub wed
ug zaleceń
lekarza, farmaceuty lub piel ęgniarki.
- Nale ży zachowa ć t ę ulotk ę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczyta ć.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, na leży zwróci ć si ę do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie mo żliwe objawy
niepo żądane niewymienione w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi, farmaceucie lub
piel ęgniarce. Patrz punkt 4.
- Jeśli po up
ywie 10 dni nie nast ąpi
a poprawa lub pacjent czuje si ę gorzej, nale ży skontaktowa ć si ę z
lekarzem.

Spis tre ści ulotki:
1. Co to jest lek Reumaherb
i w jakim celu si ę go stosuje
2. Zanim zastosuje si ę lek Reumaherb
3. Jak stosowa ć lek Reumaherb
4. Mo żliwe dzia
ania niepo żądane
5. Przechowywanie leku Reumaherb
6. Inne informacje
1. Co to jest lek Reumaherb
i w jakim celu si ę go stosuje

Reumaherb
jest produktem leczniczym ro ślinnym, tradycyjnie stosowanym wspomagaj ąco w celu zmniejszenia
dolegliwo ści bólowych w schorzeniach zwyrodnieniowych narz ądu ruchu.
Je śli po up
ywie 10 dni nie nast ąpi
a poprawa lub pacjent czuje si ę gorzej, nale ży skontaktowa ć si ę z lekarzem.
2.
Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Reumaherb
Kiedy nie stosowa ć leku Reumaherb
- je śli pacjent ma uczulenie na substancj ę czynn ą, na salicylany lub którykolwiek z pozosta
ych
sk
adników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
- je śli pacjent ma uczulenie na ro śliny z rodziny Asteraceae (dawniej Compositae)
- je śli u pacjenta wyst ępuje: choroba wrzodowa żo
ądka lub dwunastnicy oraz post ępuj ące choroby
uk
adowe
Ostrze żenia i środki ostro żno ści
Przed rozpocz ęciem stosowania leku Reumaherb nale ży omówi ć to z lekarzem lub farmaceut ą.

W przypadku kamicy żó
ciowej przed zastosowaniem leku nale ży skonsultowa ć si ę z lekarzem.

Dzieci i m
odzie ż
Ze wzgl ędu na brak danych potwierdzaj ących bezpiecze ństwo stosowania, nie stosowa ć u dzieci i
m
odzie ży poni żej 18 lat.
Lek Reumaherb a inne leki
Nale
ży powiedzie ć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stos owanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio a tak
że o lekach, które pacjent planuje stosowa ć.
Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi leka mi
Ci ąża, karmienie piersi ą i wp
yw na p
odno ść:
Nie wykonano kontrolowanych bada ń klinicznych u kobiet w ci ąży i kobiet w okresie laktacji.
Brak danych na temat wp
ywu leku na p
odno ść.

Prowadzenie pojazdów i obs
ugiwanie maszyn
Brak danych na temat wp
ywu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obs
ugiwania
maszyn.
Lek Reumaherb zawiera laktozę. Je śli stwierdzono wcze śniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych
cukrów, pacjent powinien skontaktowa ć si ę z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. Jak stosowa ć lek Reumaherb
Ten lek nale ży zawsze stosowa ć dok
adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjent a lub wed
ug zaleceń lekarza,
farmaceuty. W razie w ątpliwo ści nale ży zwróci ć si ę do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka
Doro śli : 3 razy dziennie po 1 tabletce w chorobach prze wlek
ych, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Leku nie
stosowa ć d
u żej ni ż 10 dni.

Zastosowanie wi ększej ni ż zalecana dawki leku Reumaherb
Nie ma doniesie ń na temat przedawkowania leku.

Pomini ęcie zastosowania leku Reumaherb
Nie nale ży stosowa ć dawki podwójnej w celu uzupe
nienia pomini ętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Reumaherb
W razie jakichkolwiek dalszych w ątpliwo ści zwi ązanych ze stosowaniem tego leku nale ży zwróci ć si ę do
lekarza, farmaceuty .
4. Mo żliwe dzia
ania niepo żądane

Jak ka żdy lek, Reumaherb mo że powodowa ć dzia
ania niepo żądane. Wyst ąpi ć mog ą mi ędzy innymi:
reakcje nadwra żliwo ści (wysypka, pokrzywka, zespó
Stevensa-Johnsona, o brzęk naczynioruchowy
skóry, obrz ęk Quinckego, skurcz oskrzeli z ich obstrukcj ą , astma oraz wstrz ąs anafilaktyczny).
U chorych uczulonych istnieje ryzyko wyst ąpienia reakcji anafilaktycznej po zastosowaniu prep aratów
z je żówki. Odnotowano zwi ązek mi ędzy stosowaniem preparatów z je żówki z zachorowaniem na
choroby o pod
o żu autoimmunologicznym, takie jak rozsiane zapalenie mózgu, rumień guzowaty,
immunotrombocytopenia, zespó
Evansa, zespó
Sjogre na z zaburzeniem funkcji nerkowych cewek
zbiorczych. Po d
ugotrwa
ym stosowaniu (powy żej 8 tygodni) mo że wyst ąpi ć leukopenia.
Cz ęsto ść wyst ępowania ww. zaburze ń jest nieznana.
W trakcie stosowania mo żliwe jest tak że wyst ąpienie
agodnych zaburze ń ż o
ądkowo-jelitowych.
Je śli wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie mo żliwe objawy niepo żądane
niewymienione w ulotce, nale ży zwróci ć si ę do lekarza, farmaceuty lub piel ęgniarki.

Zg
aszanie podejrzewanych dzia
a ń niepo żądanych
Je śli wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie objawy niepo żądane niewymienione w
ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub piel ęgniarce. Dzia
ania niepo żądane
mo żna zg
asza ć bezpo średnio do Departamentu Monitorowania Niepo żądanych Dzia
a ń Produktów
Leczniczych Urz ędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medyc znych i Produktów
Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszaw a, tel. 48 22 49 21 301, fax 48 22 49 21 309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Dzia
ania niepo żądane mo żna zg
asza ć równie ż podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzi ęki zg
aszaniu dzia
a ń niepo żądanych mo żna b ędzie zgromadzi ć wi ęcej informacji na temat
bezpiecze ństwa leku.

5. Jak przechowywa ć lek Reumaherb
Lek nale ży przechowywa ć w miejscu niewidocznym i niedost ępnym dla dzieci.
Przechowywa
ć w temperaturze nie wy ższej ni ż 25°C.
Nie stosowa
ć tego leku, po up
ywie terminu wa żno ści zamieszczonego na opakowaniu. Termin
wa
żno ści oznacza ostatni dzie ń podanego miesi ąca.

Leków nie nale ży wyrzuca ć do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Nale ży
zapyta
ć farmaceut ę, jak usun ąć leki, których si ę ju ż nie u żywa. Takie post ępowanie pomo że
chroni
ć środowisko.

6. Zawarto ść opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Reumaherb :
1 tabletka zawiera:
substancje czynne :
1 tabletka zawiera 100 mg wyci ągu suchego z
o żonego ( 2-4:1) z Harpagophytum precumbens, L., radix (korzenia
diabelskiego pazura), Echinacea purpurea, L., herba (ziela jeżówki), Filipendula ulmariae L., flos (kwiat
wi ązówki) (4/3/3) , ekstrahent : etanol 50%(V/V).
substancje pomocnicze : laktoza, skrobia ziemniaczana, mieszanina laktozy , powidonu i krospowidonu, powidon,
magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, hyp romeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek E171, cze rwień
koszenilowa lak E 124, indygotyna lak E132.
Jak wygl ąda lek Reumaherb i co zawiera opakowanie
Lek Reumaherb jest w postaci tabletek powlekanych.
Dost ępne opakowania: 2 blistry Al/PVC po 15 tabletek w t ekturowym pude
ku.

W celu uzyskania bardziej szczegó
owych informacji należy zwróci ć si ę do podmiotu odpowiedzialnego

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Pozna ńskie Zak
ady Zielarskie „Herbapol” S.A.
ul. Towarowa 47/51, 61-896 Pozna ń, Polska
tel. + 48 61 886 18 00, fax + 48 61 853 60 58
Data ostatniej aktualizacji ulotki: