Pyrantelum Polpharma

Leki przeciwpasożytnicze, owadobójcze

Szczegółowe informacje

moc:250 mg
postać:tabletki
typ procedury:NAR
kod ATC:P02CC01
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:02064

Substancje czynne

Pyrantelum

Opakowania

wielkosc3
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990206414
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id45448

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pyrantelum Polpharma, 250 mg, tabletki
Pyrantelum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się d o lekarza lub farmaceuty .
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli ob jawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie . Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Pyrantelum Polpharma i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Pyrantelum Polpharma
3. Jak stosować lek Pyrantelum Polpharma
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Pyrantelum Polpharma
6. Zawartość opakowania i i nne informacje


1. Co to jest lek Pyrantelum Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Pyrantelum Polpharma jest lekiem przeciwpasożytniczym, działającym na robaki obłe w obrębie
przewodu pokarmowego.
Jest stosowany w:
 Glistnicy wyw ołanej przez Ascaris lumbricoides
 Owsicy wywołanej przez Enterobius vermicularis
 Inwazji tęgoryjcami dwunastnicy Ancylostoma duodenale i Necator americanus .


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyrantelum Polpharma

Kiedy nie stosować leku Pyrantelum Polpharma
- jeśli pacjent ma uczulenie na pyrantel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6) .

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy p owiedzieć lekarzowi, jeśli:
- pacjent ma niewydolność wątroby ;
- pacjent ma niedokrwistość ;
- pacjent jest niedożywiony.

Pyrantelum Polpharma a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio ,
a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu:
 piperazyny

2
 teofiliny.

Pyrantelum Polpharma z jedzeniem i piciem
Lek przyjmuje się w czasie lub po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy zdaniem lekarza jest to
bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsług iwanie maszyn
Br ak danych.


3. Jak stosować lek Pyrantelum Polpharma

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie popijając wodą. Przed połknięciem tabletkę należy bardzo dokładnie rozgryźć lub
rozkruszyć.
W zakażeniach wywołanych Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale
i Necator americanus , w zależności od wieku i masy ciała pacjenta zaleca się następujące dawkowanie:

Wiek pacjen ta tabletki 250 mg mg
2 do 6 lat
6 do 12 lat
1
2
250
500
powyżej 12 lat oraz dorośli o masie ciała
nieprzekraczającej 75 kg

3

750
dorośli o masie ciała powyżej 75 kg 4 1000

W glistnicy i owsicy (także w inwazjach mieszanych tymi pasożytami) dawkę przeznaczoną na całą
kurację (10 mg/kg mc.) stosuje się jednorazowo.
W zakażeniu tęgoryjcem dawkę dobową (10 mg/kg mc.) stosuje się przez 3 kolejne dni. W masywnych
inwazjach tęgoryjcem Necator americanus zaleca się 20 mg/kg masy ciała przez 2 dni.

Uwaga
1. W leczeniu owsicy kurację powinna jednocześnie prowadzić cała rodzina.
2. Konieczne jest szczególne zachowanie zasad higieny.
3. Po kuracji lekiem Pyrantelum Polpharma lekarz zleci przeprowadzenie kontrolnych badań
parazytologicznych, po 14 dniach po podaniu leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pyrantelum Polpharma
W razie zatrucia należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić następujące objawy: zaburzenia widzenia, dezorientacja,
zawroty głowy, omdleni e lub uczucie zawrotu głowy przy wstawaniu z pozycji leżącej lub siedzącej,
pocenie się, nie występujące wcześniej uczucie zmęczenia lub osłabienia, nieregularne tętno; skurcz,
drżenie i osłabienie mięśni; uczucie wyczerpania, trudności w oddychaniu, utrat a przytomności.

3
Pominięcie zastosowania leku Pyrantelum Polpharma
W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeśli jest już pora
na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie należy stosować dawki
podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku działania niepożądane nie występują często i przemijają po przerwaniu leczenia.
Obserwowano następujące działania niepożądane:

Działania niepożądane występuj ące rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale
częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów )
Zaburzenia żołądka i jelit:
nudności, wymioty, bóle i skurcze żołądka, biegunki, brak łaknienia

Zaburzenia układu nerwowego:
bóle głowy, zawroty głowy, senność, bezsenność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
wysypka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
osłabienie

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
przejściowe zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów określających czynność wątroby ).

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na
podstawie dostępnych danych)
Zaburzenia żołądka i jelit:
parcie na stolec

Zaburzenia układu nerwowego:
omamy z dezorientacją, parestezje (uczucie drętwienia, mrowienia w kończynach)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
gorączka

Zaburzenia ucha i błędnika:
zaburzenia słuchu.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C

4
02 -222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dz ięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Pyrantelum Polpharma

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C . Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza
ostatni dzień po danego miesiąca.
Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważnośc i, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer
serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pyrantelum Polpharma
- Substancją czynną leku jest pyrantel. 1 tabletka zawiera 250 mg pyrantelu w postaci embonianu
pyrantelu.
- Pozostałe składniki leku to : skrobia ziemniaczana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna ,
etyloceluloza, magnezu stearynian, aromat pomarańczowy .

Jak wygląda lek Pyrantelum Polpharma i co zawiera opakowanie
Tabletka Pyrantelum Polpharma jest okrągła , obustronnie płaska, z kreską dzielącą; koloru
piaskowożółtego z odcieniem szaroziel onkawym z nikłymi cętkami na powierzchni , o smaku i zapachu
pomarańczowym.
Tabletkę można podzielić na połowy.

W opakowaniu znajdują się 3 tabletki.

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83 -200 Starogard Gdański

Wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83 -200 Starogard Gdański

Medana Pharma SA
ul. Władysława Łokietka 10, 98 -200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela
podm iotu odpowiedzialnego:
Biuro Handlowe POLPHARMA Sp. z o.o.

5
ul. Bobrowiecka 6 , 00 -728 Warszawa
tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: