Pyrantelum Medana

Leki przeciwpasożytnicze, owadobójcze

Szczegółowe informacje

moc:250 mg/5 ml
typ procedury:NAR
kod ATC:P02CC01
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:02764

Substancje czynne

pyrantelu embonian

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 15 ml
kodEAN5909990276417
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id8520

1
Ulotka do
łąc
zona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pyrantelum Medana, 250 mg/5 ml, zawiesina doustna

Pyrantelum


Nale ży uwa żnie zapozna ć się z tre ści ą ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa ż zawiera ona
informacje wa żne dla pacjenta.
Lek ten nale ży zawsze stosowa ć dok ładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub wed ług
zalece ń lekarza lub farmaceuty.
- Nale ży zachowa ć t ę ulotk ę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać .
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, nale ży zwróci ć się do farmaceuty.
- Jeś li u pacjenta wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepo żądane niewymienione w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz
punkt 4.
- Jeśli nie nast ąpi ła poprawa lub pacjent czuje si ę gorzej, nale ży skontaktowa ć się z lekarzem.


Spis treś ci ulotki

1.

Co to jest lek Pyrantelum Medana i w jakim celu si ę go stosuje
2. Informacje waż ne przed zastosowaniem leku Pyrantelum Medana
3. Jak stosowa ć lek Pyrantelum Medana
4. Mo żliwe dzia łania niepożądane
5. Jak przechowywa ć lek Pyrantelum Medana
6. Zawarto ść opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Pyrantelum Medana i w jakim celu si ę go stosuje

Substancją czynną leku jest pyrantel. Pyrantelum Medana jest lekiem przeciwpaso żytniczym,
przeznaczonym dla dzieci w wieku od 2 lat i doros łych w leczeniu zaka żenia jelitowego owsikami -
robakami obł ymi typu nicieni barwy bia łej.
Lek ten dzia ła na mi ęśnie paso żytów jelitowych.
Unieruchomione paso żyty zostaj ą usuni ęte z jelita wskutek ruchów perystaltycznych jelit. Pyrantel nie
podra żnia jelit ani nie wywo łuje przemieszczania si ę robaków. Dzia ła na formy dojrza łe i paso żyty we
wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie dzia ła na larwy w trakcie ich migracji w tkankach.

Wskazania do stosowania:

• Owsica

Warunkiem zastosowania leku jest stwierdzenie wyst ępowania owsików w kale i (lub) okolicy odbytu.

Owsiki s ą to ma łe, bia łe robaki paso żytnicze, które ż yją w jelicie. Wygl ądają jak nitki z bia łej waty
a samice ich maj ą oko ło 10 mm d ługoś ci. Pojedyncze owsiki trudno zauwa ży ć, ale kiedy rozmno żą się
nadmiernie, w kale wyra źnie wida ć bia łe, ruszają ce się jednocentymetrowe robaki. Obecno ść owsików
mo żna te ż stwierdzić podczas ogl ądania wieczorem okolicy odbytu ś piącego dziecka (najlepiej
w 2 godziny po za śni ęciu, gd
y odbywa się proces sk ładania jaj).

Owsiki sk ładaj ą du żą ilo ść ma łych jaj, które s ą niewidoczne „go łym okiem”. Po poł knięciu, jajeczka
w ędruj ą przez ca ły uk ład pokarmowy cz łowieka, w dó ł do jelita grubego i tam w ci ągu 2 – 6 tygodni
przekszta łcaj ą się w dojrza łe osobniki. Dojrzał e samice w okolicy odbytu sk ładaj ą jajeczka powodują c
uporczywy świ ąd prowadz ący do cią głego drapania. W konsekwencji nast ępuje podra żnienie tej
okolicy oraz przenoszenie jaj trafiaj ących najpierw na d łonie, nast ępnie poprzez obgryzanie paznokci
lub oblizywanie palców do jamy ustnej, czyli dochodzi do samozaka żenia, albo przenoszone s ą na

2
pozosta
łe osoby
w rodzinie poprzez kontakt bezpo średni lub po średni np. r ęczniki, po ściel, zabawki,
meble.
Objawy wyst ąpienia owsicy obserwuje si ę g łównie u dzieci. Choroba wystę puje jednak w każdym
wieku, cho ć bardzo cz ęsto dzieci s ą jej g łównymi nosicielami (paso żytami mo żna si ę zarazi ć np.
w żłobkach, przedszkolach, piaskownicy).
Jeś li dziecko ma owsiki bardzo łatwo dochodzi do
zaka żenia pozosta łych osób w rodzinie wspólnie mieszkaj ących. Owsica objawia si ę silnym uczuciem
sw ędzenia w okolicy odbytu (nie wyst ępuje u wszystkich zaka żonych), przewa żnie w nocy co
wywo łuje czę sto stany zapalne. U dzieci zara żonych owsikami mo że wyst ępowa ć rozdra żnienie,
nerwowo ść, bezsenno ść, moczenie nocne lub bóle brzucha i brak apetytu. U dziewczynek dochodzi
nieraz do zapalenia sromu i pochwy, co objawia si ę sw ędzeniem, pieczeniem i bia łymi up ławami.
W takich przypadkach nale ży skontaktowa ć si ę z lekarzem.

Bardzo wa żne jest utrzymanie odpowiedniej higieny, zw łaszcza osobistej w celu zapobiegania
samozaka żeniu lub przenoszeniu zaka żenia na inne osoby. Wymienione poni żej zasady nale ży
stosowa ć przez min. 6 tygodni po zako ńczeniu leczenia.

Zapobieganie owsicy to przede wszystkim:
• dokł adne i cz ęste mycie r ąk przed ka żdym przygotowaniem lub spo życiem posi łku, po
wyj ściu z toalety, po dotykaniu okolicy odbytu
• dokł adne m
ycie jarzyn i owoców przed spo życiem
• obcinanie krótko paznokci u dzieci oraz zakazywanie obgryzania paznokci lub oblizywania
palców
• częsta, regularna zmiana bielizny (w tym bielizny osobistej oraz po ścieli)
• pranie oraz prasowanie bielizny osobistej i po ścieli w wysokich temperaturach
• częste sprzą tanie pomieszcze ń w domu zw łaszcza sypialni i łazienki (jaja owsików
w warunkach domowych mogą przeży ć do kilku tygodni, zw łaszcza przy zachowaniu
odpowiedniej wilgotno ści i ciep łoty)
• w przypadku dzieci unikanie zabaw w brudnej piaskownicy
• codzienna poranna higiena okolic odbytu
• zakładanie pi żamy, bielizny a u ma łych dzieci pieluchy przed snem.

Wa żne jest, aby w przypadku zaka żenia paso żytami, wzmo żonej higieny osobistej przestrzega ła ca ła
rodzina chorego. Bior ąc pod uwag ę cz ęste zbiorowe wyst ępowanie owsicy, leczenie nale ży prowadzi ć
jednocze śnie u wszystkich mieszkaj ących wspólnie osób i powinno by ć ono powtórzone.
W przypadku podejrzenia ponownego zaka żenia nale ży
skontaktowa ć si ę z lekarzem.


2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Pyrantelum Medana

Kiedy nie stosowa ć leku Pyrantelum Medana
• Jeśli pacjent ma uczulenie na pyrantel lub którykolwiek z pozosta łych sk ładników tego leku
(wymienionych w punkcie 6).
• Jeśli pacjent przyjmuje piperazyn ę.
• Jeśli pacjent jest w trakcie leczenia miastenii (choroba mi ęśni szkieletowych).

Ostrze żenia i środki ostro żno ści
Przed rozpocz ęciem stosowania leku Pyrantelum Medana nale ży omówi ć to z lekarzem
• gdy dziecko jest w wieku poni żej 2 lat
• jeśli pacjent ma zaburzenia czynno ści w ątroby
• jeśli pacjent jest niedo żywiony lub ma niedokrwistość (anemi ę).

Jeś li powy ższe ostrze żenia dotycz ą pacjenta aktualnie lub s ą zwi ązane z sytuacjami wyst ępuj ącymi
w przesz ło ści
, należy skontaktowa ć się z lekarzem .

3
Lek Pyrantelum Medana
a inne leki
Nale
ży powiedzie ć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a tak że o lekach, które pacjent planuje stosowa ć.
• Lek mo że zwi ększać stężenie teofiliny (stosowana w leczeniu astmy oskrzelowej
) w osoczu.
• Leku nie nale ży stosowa ć jednocze śnie z piperazyn ą gdy ż dzia łanie obu leków mo że ulec
os łabieniu.

Ci ąża i karmienie piersi ą
Jeś li pacjentka jest w ci ąży, lub karmi piersią , przypuszcza że mo że by ć w ciąży lub gdy planuje mie ć
dziecko, powinna poradzi ć się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ci ąża

Nie zaleca si ę stosowania leku Pyrantelum Medana w okresie ci ąży.
Jeśli leczenie jest konieczne,
nale ży skontaktowa ć się z lekarzem.

Karmienie piersi ą

Nie zaleca si ę stosowania leku Pyrantel um Medana u kobiet karmi ących piersią .
Jeśli leczenie
produktem jest konieczne, nale ży w tym czasie zaprzesta ć karmienia piersi ą.

Prowadzenie pojazdów i obs ługiwanie masz
yn
Brak danych dotycz ących wp ływu leku Pyrantelum Medana na prowadzenie pojazdów i obs ługiwanie
maszyn.

Lek Pyrantelum Medana zawiera sorbitol
5 m
l zawiesiny doustnej zawiera 3,06 g sorbitolu 70%.
Jeż eli stwierdzono wcze śniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktowa ć się z lekarzem przed przyj ęciem leku.
Sorbitol mo że wywo ływa ć lekkie dzia łanie przeczyszczaj ące.


3 . Jak stosowa ć lek Pyrantelum Medana

Ten lek nale ży zawsze stosowa ć dok ładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wed ług
zalece ń lekarza lub farmaceuty. W razie w ątpliwo ści nale ży zwróci ć się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Doro śli i dzieci

Zalecana dawka u doros łych i dzieci od 2 lat o masie cia ła od 11 kg to:
11 mg/kg mc. jednorazowo.
Dawk ę t ę nale ży powtórzy ć po dwóch lub trzech tygodniach od przyj ęcia pierwszej dawki.
Nie nale ży przekracza ć zalecanej dawki leku.
Je śli objawy utrzymuj ą si ę po podaniu drugiej dawki leku nale ży skontaktowa ć się z lekarzem.

4
Poni
żej przedstawiono dawkowanie zawiesiny
doustnej Pyrantelum Medana w zależnoś ci od masy
cia ła:

Masa ciała Dawka jednorazowa [ml] Dawka jednorazowa [mg]
Dzieci o mc. <11 kg
lub w wieku poni żej 2 lat Lek nale
ży stosować jedynie pod nadzorem lekarza.
11-16 kg 2,5 ml 125 mg
17-28 kg 5,0 ml 250 mg
29-39 kg 7,5 ml 375 mg
40-50 kg 10,0 ml 500 mg
51-62 kg 12,5 ml 625 mg
63-75 kg 15,0 ml 750 mg
Dorośli o mc. >75 kg 20,0 ml 1 000 mg
Do opakowania do łączona jest miarka z podzia łk ą, u łatwiaj ąca dawkowanie.

Pacjenci z zaburzeniami czynno ści w ątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynno ści w ątroby powinni przed przyję ciem leku skontaktować się
z lekarzem. Lekarz mo że zaleci ć mniejsz ą dawk ę, gdy ż lek mo że niekorzystnie wp ływa ć na w ątrobę .

Sposób stosowania
Lek przyjmuje si ę doustnie, w trakcie lub niezale żnie od posi łku.
Przed u życiem wstrz ąsn ąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny.
Nie ma konieczno ści stosowania środków przeczyszczaj ących przed podaniem leku Pyrantelum
Medana.

Zastosowanie wi ększej ni ż
zalecana dawki leku Pyrantelum Medana
W razie przyj ęcia wi ększej ni ż zalecana dawki leku, nale ży niezwł ocznie zwróci ć się do lekarza lub
farmaceuty.

G łówne objawy
przedawkowania
Zaburzenia widzenia, dezorientacja, zawroty g łowy, omdlenia podczas zmiany pozycji na stoj ącą,
pocenie si ę, os łabienie, nieregularne t ętno, skurcze i dr żenia mięś ni, niedotlenienie (trudnoś ci
w oddychaniu, utrata przytomno ści).

W razie jakichkolwiek dalszych w ątpliwo ści zwi ązanych ze stosowaniem tego leku, nale ży zwróci ć
si ę do lekarza lub farmaceuty.


4. Moż liwe działania niepo żądane

Jak ka żdy lek, lek ten mo że powodować działania niepożądane, chocia ż nie u ka żdego one wystą pią.

Dział ania niepo żądane:
• nudnoś ci, wymioty, zaburzenia łaknienia, bóle brzucha, biegunka, zwi ększenie aktywno ści
enzymów w ątrobowych
• alergiczne wysypki skórne
• bóle i zawroty g łowy, senno ść lub bezsenno ść.

5
Zg
łaszanie dz
iała ń niepo żądanych
Jeś li wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepo żądane niewymienione
w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dzia łania niepożądane mo żna zg łasza ć
bezpo średnio do Departamentu Monitorowania Niepo żądanych Działa ń Produktów Leczniczych
Urz ędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzia łania nie

pożądane mo żna zg łaszać równie ż podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzi ęki zg łaszaniu dzia ła ń niepo żądanych mo żna b ędzie zgromadzi ć wię cej informacji na temat
bezpiecze ństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Pyrantelum Medana

Lek nale ży przechowywa ć w miejscu niewidocznym i niedost ępnym dla dzieci.

Nie stosowa ć tego leku po up ływie terminu wa żnoś ci zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.
Termin wa żnoś ci oznacza ostatni dzie ń podanego miesi ąca.

Nie przechowywa ć w temperaturze powy żej 25ºC.

Przechowywa ć w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed świat łem.

Po otwarciu lek mo żna przechowywa ć przez 21 dni.

Leków nie nale ży wyrzuca ć do kanalizacji ani domowych po jemników na odpadki. Należy zapyta ć
farmaceutę , jak usunąć leki, których si ę ju ż nie u ży
wa. Takie postę powanie pomoże chronić
ś rodowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pyrantelum Medana
Substancją czynną leku jest pyrantel.
5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg pyrantelu (w postaci pyrantelu embonianu).
Pozosta łe sk ładniki to: sodu benzoesan (E 211), karmel oza sodowa, sorbitol 70% (E 420), glicerol,
glinu-magnezu krzemian, polisorbat 80, powidon , aromat morelowy, emulsja symetykonu, kwas
cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygl ąda lek Pyrantelum Medana i co zawiera opakowanie
Butelka ze szk ła brunatnego z zakrę tką polietylenow ą z pier ścieniem gwarancyjnym w tekturowym
pude łku.
Butelka zawiera 15 ml zawiesiny.
Do opakowania do łączona jest miarka z podzia łk ą.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Medana Pharma SA
ul. Wł adysława Łokietka 10
98-200 Sieradz

6

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji nale ży zwróci ć się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Medana Pharma SA
ul. Wł adysława Łokietka 10
98-200 Sieradz
tel. 43 829-92-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: