Proctomina

-

Szczegółowe informacje

moc:200 mg + 100 mg + 150 mg
typ procedury:NAR
kod ATC:
ważność pozwolenia:2021-07-21
numer pozwolenia:23340

Substancje czynne

Bismuthi subgallas
Zinci oxidum
Tanninum

Opakowania

wielkosc6
jednostkaWielkosciszt.
kodEAN5909991286309
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id116880
wielkosc10
jednostkaWielkosciszt.
kodEAN5909991286316
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id116881
wielkosc12
jednostkaWielkosciszt.
kodEAN5909991286323
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id116882

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PRO CTOMINA
(Suppositoria anti haemorrhoidal es)
Bismuthi subgallas + Zinci oxidum + Tanninum
(200 mg + 100 mg + 15 0 mg) / czopek
Czopki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ
zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub
według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
J Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przec zytać.
J Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
J Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe
objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzow i lub
farmaceucie. Patrz punkt 4K
J Jeśli po upływie ki lku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy
skontaktować się z lekarzem K

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Proc tomina i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Proc tomina
3. Jak stosować l ek Proc tomina
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Proc tomina
6. Zawartość opakowania i i nne informacje

1. Co to jest lek Proc tomina i w jakim celu się go stosuje

Proctomina jes t lekiem o działaniu ściągającym, stosowanym w leczeniu dolegliwości takich
jak: ból, świąd, towarzyszący chorobie hemoroidalnej (guzkom krwawniczym). Lek łagodzi
stany zapalne oraz podrażnienia błony śluzowej odbytu.

2. Informacje ważne przed zastosowan iem leku Proc tomina

Kiedy nie stosować leku Proc tomina
W nadwrażliwości (uczuleniu ) na który kolwiek ze składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeżeli wystąpi krwawieni e z odbytu lub znaczne nasilenie dolegliwości bólowych należy
skonsultować si ę z lekarzem.
Może wystąpić zmiana koloru kału na czarny ze względu na zawarty w pr odukcie zasadowy
galusan bizmut u.

Dzieci i młodzież
U dzieci i młodzieży lek może być stosowany po konsultacji z lekarzem.

Lek Proc tomina a inn e leki
Lek Proc tomina moż e być stosowa ny równocześnie z lekami stosowanymi doustnie.
Stosowanie leku Proc tomina może wpłynąć na wchłanianie innych leków stosowanych
doodbytniczo . W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ciąża i karmieni e piers ią
Jeśl i pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy
planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem
leku.

Prowad zenie pojazdów i obsług iwanie maszyn
Lek nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsług iwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Proc tomina
Ten lek należy stosować tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub
farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farma ceuty.

Lek Proc tomina należy stosować doodbytniczo.
Dorośli : 1 czopek 1 -2 razy dziennie.
Przed i po zastosowaniu czopka należy umyć ręce. Jeżeli dolegliwości nasil ają się lub nie
ustę pują, należy skon sul tować się z lekarzem.

Zastosowa nie większej niż z alecana dawki leku Pro ctomina
Nie odnotowano przypadków przedawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku Proc tomina
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Proctomina moż e powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić objawy nadwrażliwości przejawiające się
podrażnieniem błony śluzowej odbytu.

Zgłaszanie działań niepożądanych:
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objaw y niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu R ejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C , 02 -222 Warszawa, nr tel. :
+48 22 49 -21 -301 , nr faksu +48 22 49 -21 -309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi od powiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na
temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Proc tomina

Przechowywać w temperaturze do 25°C . Przechowywać w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Proc tomina
1 czopek zawiera substancj e czynn e odpowiednio 200 mg bizmutu galusan u zasadowego +
100 mg cynku tlenk u + 15 0 mg tanin y.
Substancja pomocnicza to tłuszcz stały .

Jak wygląda lek Proc tomina i co zawiera opakowanie
Lek Proc tomina zarejestrowany jest w następujących opakowaniach:
6, 10 , 12 czopków w folii PVC/PE lub Al/LDPE w pudełku tekturowym z ulotką .

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Farmina sp. z o.o.
ul. Lipska 44
30 -721 Kraków
[Logo]

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

[Forma graficzna przedstawiająca sposób wyjęcia czopka z blistra]