Pregabalin NeuroPharma

Ośrodkowy układ nerwowy

Szczegółowe informacje

moc:50 mg
typ procedury:MRP
kod ATC:N03AX16
ważność pozwolenia:2022-02-14
numer pozwolenia:23742

Substancje czynne

Pregabalinum

Opakowania

wielkosc14
jednostkaWielkoscikaps. w blistrze
kodEAN5909991314842
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120366
wielkosc14
jednostkaWielkoscikaps. w butelce
kodEAN5909991314927
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120374
wielkosc21
jednostkaWielkoscikaps. w blistrze
kodEAN5909991314866
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120368
wielkosc21
jednostkaWielkoscikaps. w butelce
kodEAN5909991314934
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120375
wielkosc56
jednostkaWielkoscikaps. w blistrze
kodEAN5909991314880
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120370
wielkosc56
jednostkaWielkoscikaps. w butelce
kodEAN5909991314941
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120376
wielkosc84
jednostkaWielkoscikaps. w blistrze
kodEAN5909991314897
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120371
wielkosc84
jednostkaWielkoscikaps. w butelce
kodEAN5909991314958
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120377
wielkosc100
jednostkaWielkoscikaps. w blistrze
kodEAN5909991314903
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120372
wielkosc100
jednostkaWielkoscikaps. w butelce
kodEAN5909991314965
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120378
wielkosc112
jednostkaWielkoscikaps. w blistrze
kodEAN5909991314910
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120373
wielkosc112
jednostkaWielkoscikaps. w butelce
kodEAN5909991314972
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120379

1
Ulotka dołączona do opakowania: inform acja dla użytkownika
Pregabalin NeuroPharma, 25 mg, Kapsułki , twarde
Pregabalin NeuroPharma, 50 mg, Kapsułki , twarde
Pregabalin NeuroPharma, 75 mg, Kapsułki , twarde
Pregabalin NeuroPharma, 100 mg, Kapsułki , twarde
Pre gaba lin NeuroPharma, 150 mg, Kapsułki , twarde
Pregabalin NeuroPharma, 200 mg, Kapsułki , twarde
Pregabalin NeuroPharma, 225 mg, Kapsułki , twarde
Pregabalin NeuroPharma, 300 mg, Kapsułki , twarde
Pregabalina

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki pr zed zastoso waniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.

− Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
− W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
− Lek ten przepisano ściś le określon ej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
− Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, nal eży powi edzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Pregabalin NeuroPharma i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pregabalin NeuroPharma
3. Jak stosować lek Pregabal in NeuroPha rma
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Pregabalin NeuroPharma
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Pregabalin NeuroPharma i w jakim celu się go stosuje

Pregabalin NeuroPharma należy do grupy leków sto sowanych w leczeniu padaczki, bólu
neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych.

Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego : Lek Pregabalin NeuroPharma jest
stosowany w leczeniu długotrwałego bólu spowodowanego uszkodze niem ner wów. Wiele różnych
chorób , takich jak cukrzyca lub półpasiec , może wywoływać obwodowy ból neuropatyczny. Doznania
bólowe mogą być opisywane jako uczucie gorąca, palenia, pulsowania, strz ał bólowy , jako ból ostry,
kurcze, kłucie, pobol ewania, mrowienia b ądź drętwienia. Obwodowy i ośrodkowy ból neuropatyczny
może być związany także ze zmianami nastroju, zaburzeniami snu, zmęczeniem, co może wpływać na
fizyczne i społeczne funkcjonowanie pacjenta i ogólną jakość życia.

Padaczka: Lek Pr egabalin NeuroPharma jest stosowany w leczeniu określonych typów padaczki
(napadów częściowych, które są lub nie są wtórnie uogólnione) u dorosłych. Lekarz może przepisać
lek Pregabalin NeuroPharma, jeśli dotychczas stosowane leczenie nie w pełni kontroluj e przebi eg
choroby. L ek Pregabalin NeuroPharma powinien być zawsze stosowany jako lek dodany do aktualnie
stosowanego leczenia. Leku Pregabalin NeuroPharma nie powinno się stosować w monoterapii, lecz
zawsze w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowym i.

Uogó lnione zaburz enia lękowe: Lek Pregabalin NeuroPharma jest stosowany w leczeniu
uogólnionych zaburzeń lękowych (ang. Generalised Anxiety Disorder – GAD). Objawy GAD
obejmują przedłużający się, nadmierny lęk i niepokój, które trudno jest kontrolować. GAD moż e
także powod ować niepokój ruchowy, nerwowość lub uczucie podenerwowania, łatwe męczenie się,
trudności z koncentracją lub uczucie „pustki w głowie”, rozdrażnienie, wzmożone napięcie
mięśniowe lub zaburzenia snu. Objawy są odmienne od stresu i napi ęć towar zyszących cod ziennemu
życi u.

2

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pregabalin NeuroPharma

Kiedy nie stosować leku Pregabalin NeuroPharma ?
Jeśli pacjent ma uczulenie na pregabalinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymie nionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Pregabalin NeuroPharma należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą.

• U niektórych pacjentów przyjmujących lek Pregabalin NeuroPharma występowały objawy
sugerujące re akcję al ergiczną. Obj awy te obejmo wały obrzęk twarzy, ust, języka i gardła,
a także rozlaną wysypkę skórną. Jeżeli wystąpi jakikolwiek z tych objawów należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem.

• Stosowanie leku Pregabalin NeuroPharma było związane z w ystępowa niem zawrotów głowy
i senności: może to spowodować częstsze przypadkowe zranienia (upadki) u osób w podeszłym
wieku. Dlatego należy zachować ostrożność do chwili poznania możliwych działań leku.

• Stosowanie leku Pregabalin Neuro Pharma może powodow ać niewy raźne widzeni e, utratę wzr oku
lub inne zaburzenia widzenia, z których większość jest tymczasowa. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek
zmiany widzenia, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

• U pacjentów z cukrzycą, którzy podczas leczenia pregabal iną przy bierają na wa dze, może zai stnieć
konieczność zmiany leczenia przeciwcukrzycowego.
• Niektóre działania niepożądane, takie jak senność, mogą występować częściej, gdyż pacj enci
z uszkodzeniem rdzenia kręgowego mogą przyjmować inne leki stosowane np. w leczeni u bólu lub
spastyczności , które mają podobne działania niepożądane jak lek Pregabalin NeuroPharma, a
nasilenie tych działań może być większe, gdy takie leki przyjmowane są jednocześnie.

• Opisywano przypadki niewydolności serca u niektórych pacjentó w przyjm ujących lek P regabalin
Neu roPharma; byli to głównie pacjenci w podeszłym wieku z zaburzeniami układu sercowo -
naczyniowego. Przed zastosowaniem tego leku należy poinformować lekarza o występowaniu
choroby serca w przeszłości.

• Opisywano przypadki ni ewydolno ści nerek u n iektórych pac jentów przyjmujących lek Pregabalin
NeuroPharma. Jeśli podczas stosowania leku Pregabalin NeuroPharma pacjent zauważy
zmniejszenie częstości oddawania moczu, należy poinformować o tym lekarza, ponieważ objaw
ten może ustą pić po p rzerwaniu prz yjmowania leku.

• Niewielka liczba pacjentów przyjmujących leki przeciwpadaczkowe, takie jak Pregabalin
NeuroPharma, miewała myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Jeżeli u pacjenta
kiedykolwiek wystąpią podobne myśli, należy natychm iast sko ntaktować się z lekarzem.

• Jeśli lek Pregabalin NeuroPharma jest stosowany jednocześnie z innymi lekami mogącymi
wywoływać zaparcia (takimi jak niektóre leki przeciwbólowe), mogą wystąpić problemy
żołądkowo -jelitowe (np. zaparcia, niedrożność lub p orażenie jelit). Nale ży poinformować lekarza,
jeśli u pacjenta występują zaparcia, zwłaszcza, gdy ma się do nich skłonność.

• Jeśli pacjent był w przeszłości uzależniony, nadużywał alkoholu lub leków, powinien
poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku. Ni e należy zaży wać większej dawki leku
niż zalecił lekarz.

• Zgłaszano przypadki drgawek podczas stosowania leku Pregabalin NeuroPharma lub krótko po
zaprzestaniu leczenia. Jeśli wystąpią drgawki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

3

• Zgła szan o pr zypadki pogor szenia czynności mózgu (encefalopatia) u niektórych pacjentów
cierpiących na inne choroby, którzy stosowali lek Pregabalin NeuroPharma. Należy
poinformować lekarza o wszystkich przebytych poważnych chorobach, w tym chorobach
wątroby lu b nerek.

Dzieci i mł odzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej
18 lat), dlatego pregabalina nie powinna być stosowana w tej grupie wiekowej.

Pregabalin NeuroPharma a inne leki

Należy powiedzie ć lekarz owi lub farmac eucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Pregabalin NeuroPharma i niektóre leki mogą wzajemnie wpływać na siebie (interakcje). Lek
Pregabalin Ne uroPharm a przyjmowany jednocześnie z innymi lekami może nasilić działania
niepożądane obserwowane w czasie stosowania tych leków, w tym niewydolność oddechową
i śpiączkę. Stopień nasilenia zawrotów głowy, senności i zmniejszenia koncentracji może narastać , jeśli
lek Pregabalin NeuroPharma jest przyjmowany razem z lekami zawierającymi:
• oksykodon – lek przeciwbólowy
• lorazepam – lek stosowany w stanach lękowych
• alkohol

Lek Pregabalin NeuroPharma może być stosowany razem z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi .

Stoso wanie leku Pre gabalin Neuro Pharma z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas stosowania leku Pregabalin NeuroPharma nie powinno się spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, lub przypuszcza że mo że być w ciąży, lub gd y planuje
mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lek Pregabalin NeuroPharma nie powinien być stosowany w czasie ciąży, ani w okresie karmienia
piersią, chyba że lekarz zdecyduje inacze j. Kobie ty w wieku roz rodczym powinny stosować skuteczną
metodę antykoncepcji.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pregabalin NeuroPharma może wywoływać zawroty głowy, senność i zmniejszenie koncentracji. Nie
należy prowadzić samochodu, obsługiwa ć skompl ikowanych masz yn ani wykonywać potencjalnie
niebezpiecznych czynności, aż do momentu określenia wpływu tego leku na zdolność wykonywania
powyższych czynności.


3. Jak stosować lek Pregabalin NeuroPharma

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zalecen iami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka
Lekarz ustali dawkę leku, która będzie najbardziej odpowiednia dla danego pacjenta.

Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego, padaczka lu b uogóln ione zaburzeni a
lękowe:

4
• Należy przyjmować liczbę kapsułek zaleconą przez lekarza.
• Dawka zalecona dla pacjenta będzie wynosić od 150 mg do 600 mg na dobę.
• Lekarz prowadzący poinformuje pacjenta, czy lek Pregabal in NeuroPharma przyjmuje się dwa czy
trzy razy na dobę. W razie stosowania dwa razy na dobę, lek Pregabalin NeuroPha rma podaje się
rano i wieczorem o stałej porze każdego dnia. W przypadku dawkowania trzy razy na dobę, lek
Pregabalin NeuroPharma st osuje si ę rano, w południe i wieczorem o stałej porze każdego dnia .

Jeśli pacjent ma wrażenie, że lek Pregabalin NeuroPharma działa zbyt mocno lub za słabo,
powinien poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Pacjent w wieku powyżej 65 lat powinien przyj mować le k Pregabalin NeuroPharma według
przedstawionego schematu, chyba że u pacjenta występują choroby nerek.

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lekarz może zadecydować o innym schemacie
dawkowania i (lub) zmienić dawkę leku.

Lek Pregabalin NeuroP harma je st przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego.

Kapsu łka powinna być połknięta w całości i popita wodą.
Kapsułki Pregabalin NeuroPharma mogą być przyjmowane z posiłkiem, lub niezależnie od niego.

Lek Pregabalin NeuroPharma należy stosować tak długo, jak zaleci lekarz, terapię można przerwać
tylko na polecen ie lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pregabalin NeuroPharma
Należy poinformować o tym lekarza lub natychmiast udać się do najbliższego szpitalnego oddziału
ratunkowego . Należy zabrać ze sobą opakowanie lub butelkę po leku Pregabalin N euroPharma. Po
przyjęciu większej niż zalecana dawki leku P regabalin NeuroPharma pacjent może czuć się śpiący,
splątany, pobudzony lub niespokojny.
Zgłaszano także przypadki napadów drgawk owych.

Pominięcie zastosowania leku Pregabalin NeuroPharma
Ważne, aby prz yjmować lek Pregabalin NeuroPharma regularnie o tych samych porach dnia. W razie
pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć jak najszybciej, chyba że zbliża się pora przyjęcia dawki
kolejnej. W takiej sytuacji należy kontynuować leczenie według zaleconego schematu. Nie należy
stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pregabalin NeuroPharma
Leczenia lekiem Pregabalin NeuroPharma nie należy przer ywać, chyba że zdecyduje o tym lekarz.
Jeżeli leczeni e należy przerwać, powinno się to odbywać stopniowo w ciągu przynajmniej jednego
tygodnia.

Należy być świadomym faktu, że po przerwaniu krótko - lub długookresowego leczenia lekiem
Pregabalin NeuroPharma mogą wystąpić pewne działania niepożądane. Obejmują one zaburzenia snu,
ból głowy, nudności, uczucie lęku, biegunkę, objawy grypopodobne, drgawki, nerwowość, depresję,
bóle, nadmierne pocenie się i zawroty głowy. Objawy te bywają częstsze lub bardziej dot kliwe, jeżeli
pacjent zażywał lek Pregabalin NeuroPha rma przez dłuższy czas.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, l ek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Bardzo częste - mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 osób:
zawroty głowy, senność, bóle głowy

5

Częste - mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób:
• zwiększenie apetytu
• podwyższenie nastroju, splątanie, dezorientacja, zmni ejsz enie zainteresowań seksualnych,
drażliwość
• trudności w skupieniu uwagi, niezdarność, zaburzenia pamięci, utrata pamięci, drżenia,
trudności w mówieniu, uczucie mrowienia, drętwienie, uspokojenie, le targ, bezsenność,
uczucie zmęczenia, dziwne samopoczu cie
• nieostre widzenie, podwójne widzenie
• zawroty głowy, zaburzenia równowagi, upadek
• suchość w ustach, zaparcie, wymioty, wzdęcia, biegunka, nudności, uczucie rozdęcia w jamie
brzusznej
• trudności w osiąg nięciu erekcji
• obrzęk ciała, także kończyn
• uczucie up ojen ia alkoholowego, nieprawidłowy chód
• zwiększenie masy ciała
• kurcze mięśni, bóle stawów, bóle pleców, bóle kończyn
• ból gardła

Niezbyt częste - mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób:
• utrata apet ytu (jadłowstręt), zmniejszenie masy ciała, małe stęż enie cukru we krwi, duże stężenie
cukru we krwi
• zmiany w odbiorze własnej osoby, niepokój ruchowy, depresja, pobudzenie, zmiany nastroju,
trudności ze znalezieniem właściwych słów, omamy, niezwykłe sny, napady paniki, apatia,
agresja, podwyższony nastrój, zabu rzenia psychiczne, trudności w myśleniu, zwiększenie
zainteresowań seksualnych, problemy seksualne, w tym niezdolność do osiągnięcia orgazmu,
opóźnienie ejakulacji
• zmiany widzenia, nietypowe ruchy ga łek ocznych, zaburzenia wzroku, w tym widzenie tunelo we,
wrażenie błysków, ruchy szarpane, osłabienie odruchów, zwiększona aktywność, zawroty głowy
w pozycji stojącej, nadwrażliwość skóry, utrata smaku, uczucie palenia, drżenie przy
wykonywaniu ruchów, zab urzenia świadomości, utrata przytomności, omdlenie, z więk szona
wrażliwość na hałas, złe samopoczucie
• suchość oczu, obrzęk oka, ból oka, osłabienie ruchów gałek ocznych, łzawienie, podrażnienie
oczu
• zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie czynności serca, ni skie ciśnienie tętnicze, nadciśnienie
tętnicze, zmian y ry tmu pracy serca, niewydolność serca
• nagłe zaczerwienienie skóry twarzy, nagłe uderzenia gorąca.
• trudności w oddychaniu, uczucie suchości w nosie, uczucie zatkanego nosa
• zwiększone wydzielanie śliny, zgaga, uczucie drętwienia wokół ust
• pocenie się, wysy pka, dreszcze, gorączka
• drżenia mięśniowe, obrzęk stawów, sztywność mięśni, bóle, w tym bóle mięśni, ból szyi
• ból piersi
• trudności w oddawaniu moczu lub bolesne parcie na pęcherz, nietrzymanie moczu
• osła bienie, pragnienie, ucisk w klatce piersiowej
• zmiany wyni ków badań krwi i czynności wątroby (zwiększenie aktywności fosfokinazy
kreatynowej, aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej, zmniejszenie
liczby płytek krwi, neutropenia, zwię kszenie stężenia kreatyniny we krwi, zmniejszenie stę żeni a
potasu we krwi)
• nadwrażliwość, obrzęk twarzy, swędzenie, pokrzywka, katar, krwawienie z nosa, kaszel,
chrapanie
• bolesne miesiączkowanie
• marznięcie rąk i stóp.

Rzadkie - mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób:

• zmieniony węch, wrażenie kołysan ia o brazu, zmienione poczucie głębi, jaskrawe widzenie,

6
utrata wzroku
• rozszerzone źrenice, zez
• zimne poty, ucisk w gardle, obrzęk języka
• zapalenie trzustki
• trudności z połykaniem
• spowolnione lub ogranicz one ruchy
• trudności z czynnością pisania
• wodobrzusze
• płyn w płucach
• drgawki
• zmiany zapisu EKG odpowiadające zaburzeniom rytmu pracy serca
• uszkodzenie mięśni
• wyciek z brodawki sutkowej, przerost piersi, powiększenie piersi u mężczyzn
• brak miesiączkowania
• niewydolność nerek, zmniejszenie objętości wydalanego m oczu , zatrzymanie moczu
• zmniejszenie liczby białych krwinek
• niewłaściwe zachowanie
• reakcje alergiczne, których objawem mogą być trudności w oddychaniu, zapalenie oczu
(zapalenie rogówki) i ciężka reakcj a skórna charakteryzująca się wysypką, pęcherzykami,
złus zczaniem się skóry i bólem
• żółtaczka (zażółcenie skóry i białkówek oczu).

Bardzo rzadkie - mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób:
• Niewydolność wątroby
• Zapalenie wątroby

W razie obrzęku twarzy lub ję zyka, lub jeśli wystąpi zaczerwienienie skóry z towar zyszący mi
pęcherzykami lub złuszczaniem, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.

Niektóre działania niepożądane, takie jak senność, mogą występować częściej, gdyż pacjenci
z uszkodzeniem rdzen ia kręgowego mogą przyjmować inne leki stosowane np. w lecze niu bólu lub
spastyczności , które mają podobne działania niepożądane jak lek Pregabalin NeuroPharma, a nasilenie
tych działań może być większe, gdy takie leki są jednocześnie stosowane .

Zgłaszani e działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek o bjawy n iepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:
Departament Monitoro wania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Ur zędu Re jestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa,
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepo żądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywa ć lek Pregabalin NeuroPharma

7
Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku, blistrze
lub butelce.
Termin ważności oznacza ostatni dzień po danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczącyc h przec howywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji, ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chro nić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne info rmacje

Co zawiera lek Pregabalin NeuroPharma?

Substancją czynną leku jest pregabalina.

Pregabalin NeuroPharma, 25 mg, kapsułki twarde:
Każda kapsułka twarda zawiera 25 mg pregabaliny.

Pregabalin N euroPharma, 50 mg, kapsułki twarde:
Każda kapsułka tw arda za wiera 50 mg pregabaliny.

Pregabalin NeuroPharma, 75 mg, kapsułki twarde:
Każda kapsułka twarda zawiera 75 mg pregabaliny.

Pregabalin NeuroPharma, 100 mg, kapsułki twarde:
Każda kapsułka twarda zawiera 100 mg pregabaliny.

Pregabalin NeuroPharma , 150 m g, kapsułki twarde:
Każda kapsułka twarda zawiera 150 mg pregabaliny.

Pregabalin NeuroPharma, 200 mg, kapsułki twarde:
Każda kapsułka twarda zawiera 200 mg pregabaliny.

Pregabalin NeuroPharma, 225 mg, kapsułki twarde:
Każda kapsułka twarda zawie ra 225 mg pregabaliny.

Pregabalin NeuroPharma, 300 mg, kapsułki twarde:
Każda kapsułka twarda zawiera 300 mg pregabaliny.

Pozostałe składniki to: skrobia żelowana , mannitol , talk, żelatyna , tytanu d wutlenek (E171), czarny
tusz (zawierający: szelak, że laza tl enek czarny (E172)), glikol propylenowy, amonowy wodorotlenek
stężony .

Kapsułki 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg i 300 mg zawierają także żelaza tlenek czerwony (E172).

Kapsułki 200 mg i 225 mg zaw ierają także żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Pr egabalin Neur oPharma i co zawiera opakowanie

25 mg kapsułki
Biały proszek w twardej kapsułce żelatynowej z białym wieczkiem i białym
korpusem, z nadrukiem "25" na korpusie kapsułki.

50 mg kap sułki
Biały proszek w twardej kapsułce żelatynowej z białym wieczkiem i białym
korpusem, z nadrukiem "50" na korpusie kapsułki.

8

75 mg kapsułki
Biały proszek w twardej kapsułce żelatynowej z wieczkiem koloru
pomarańczowy szwedzki i białym korpusem, z nadr ukiem "75" na korpusie
kapsułki.

100 mg kapsułki
Bi ały pro szek w twardej kapsułce żelatynowej z wieczkiem koloru
pomarańczowy szwedzki i korpusem koloru pomarańczowy szwedzki, z
nadrukiem "100" na korpusie kapsułki.

150 mg kapsułki
Biały proszek w twa rdej kapsułce żelatynowej z białym wieczkiem i białym
korpus em, z nadrukiem "150" na korpusie kapsułki.

200 mg kapsułki
Biały proszek w twardej kapsułce żelatynowej z czerwonym wieczkiem i
czerwonym korpusem, z nadrukiem "200" na korpusie kapsułki.

225 mg kapsułki
Biały proszek w twardej kapsułce żelat ynowej z czerwonym wieczkiem i
białym korpusem, z nadrukiem "225" na korpusie kapsułki.

300 mg kapsułki
Biały proszek w twardej kapsułce żelatynowej z wieczkiem koloru
pomarańczowy szwedzki i białym k orpusem, z nadrukiem "300" na korpusie
kapsułki.

Pregabal in NeuroPharma dostępny jest w butelkach HDPE, z zakrętką PP, z zabezpieczeniem przed
otwarciem przez dzieci lub w blistrach PVC/ Alumini um zawierających 14, 21 ,28 ( tylko 75 mg oraz 150
mg) , 56, 84, 100 lub 112 kapsułek twardych.

Nie wszystkie wie lkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
neuraxpharm Arzneimittel GmbH
Elisabeth -Selbert -Straße 23
40764 Langenfeld
Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informa cji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
od powiedz ialnego:
Polska
IMED Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 314
02 -819 Warszawa

Wytwórca
neuraxpharm Arzneimittel GmbH
Elisabeth -Selbert -Straße 23
40764 Langenfeld
Niemcy

Pharmathen Internaional S.A.
Industrial Park Block 5
69300 Rodopi
Grecja

Wytwórca/I mporter

Pharmathen S .A.
Dervenakion 6
Pallini 15351
Attikis Grecja


Ten produkt leczniczy jest zarejestrowany w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

9
Nie mcy : Pregabalin -neuraxpharm 25 mg / 50 mg / 75 mg / 1 00 mg / 150 mg / 200 mg /
225 mg / 300 mg Hartkapseln
Polska : Pregabalin NeuroPharma

Data ostatniej aktualizacji ulotki: