PLACENTA COMP.

-

Szczegółowe informacje

moc:-
postać:tabletki
typ procedury:NAR
kod ATC:
ważność pozwolenia:2017-09-01
numer pozwolenia:18811

Substancje czynne

Opakowania

wielkosc50
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990916283
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id70999

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta


Placenta comp.
tabletki
Należy zapozna ć si ę z tre ści ą ulotki przed za życiem leku, poniewa ż zawiera ona wa żne
informacje dla pacjenta.
 Nale ży zachować tę ulotk ę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczyta ć.
 W razie jakichkolwiek w ątpliwo ści nale ży zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 Lek ten przepisano ści śle okre ślonej osobie. Nie nale ży go przekazywa ć innym. Lek mo że
zaszkodzi ć innej osobie, nawet je śli objawy jej choroby s ą takie same.
 Jeś li u pacjenta wystą pią jakiekolwiek objawy niepo żądane , w tym wszelkie objawy
niepo żądane niewymienione w tej ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub
farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treś ci ulotki:
1. Co to jest lek Placenta comp. i w jakim celu si ę go stosuje
2. Informacje waż ne przed przyjęciem
leku Placenta comp.
3. Jak przyjmowa ć lek Placenta comp.
4. Możliwe dzia łania niepo żądane
5. Jak przechowywa ć lek Placenta comp.
6. Zawarto ść opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Placenta comp. i w jakim celu się go stosuje
Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskaza ń leczniczych
Stosowa ć zgodnie z zaleceniem lekarza.


2. Informacje wa żne przed przyj ęciem leku Placenta comp.

Kiedy nie przyjmowa ć leku leku Placenta comp.
 jeśli pacjent ma stwierdzoną alergi ę na któr ąkolwiek substancj ę czynn ą lub pozosta łe
sk ładniki leku (wymienione w punkcie 6)
Ostrze żenia i ś rodki ostro żno ści
Jeż eli pacjent cierpi na schorzenia tarczycy powinien poinformowa ć o tym lekarza.

Inne leki i Placenta comp.
Nale ży poinformowa ć lekarza lub farmaceut ę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie
lub ostatnio a tak że o lekach , które pacjent planuje przyjmowa ć.
Interakcje z innymi lekami s ą nieznane.

Stosowanie Placenta comp . z
jedzeniem i piciem
Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty le cznicze, lek Placenta comp. powinien być
przyjmowany pomię dzy posiłkami.

2
Ciąża, karmienie piersi ą i wpływ na p łodno ść
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w czasie ci ąży lub karmienia piersi ą, nale ży
poradzi ć si ę lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obs ługiwanie maszyn
Stosowanie leku nie wp ływa na prowadzenie pojazdów i obs ługiwanie maszyn.

Placenta comp. zawiera laktoz ę:
Pacjenci, u których st wierdzono nietolerancj ę niektórych cukrów powinni skontaktowa ć si ę z
lekarzem przed zastosowaniem tego leku.


3. Jak przyjmowa ć lek Placenta comp.
Ten lek nale ży zawsze przyjmowa ć zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie w ątpliwo ści
nale ży zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób stosowania
Tabletk ę na
le ży powoli rozpu ści ć w ustach.
W przypadku je śli lekarz zaleci lek dziecku, tabletk ę zaleca si ę rozkruszyć i rozpuści ć w
wodzie przed podaniem.

Przyj ęcie wi ększej ni ż zalecana dawki leku Placenta comp.
W razie przyj ęcia wi ększej ni ż zalecana dawki leku, nale ży zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

W przypadku pomini ęcia dawki leku Placenta comp.
Nie nale ży stosowa ć dawki podwójnej w celu uzupe łnienia pomini ętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Placenta comp.
W razie jakichkolwiek dalszych w ątpliwoś ci związanych ze stosowaniem

tego leku należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


4. Mo żliwe dzia łania niepo żądane
Jak ka żdy lek, Placenta comp. mo że powodować działania niepo żądane, chocia ż nie
u ka żdego one wystą pią.

Zg łaszan
ie dzia ła ń niepo żądanych
Jeś li wystą pią jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie objawy niepo żądane
niewymienione w ulotce, należ y powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub
pielę gniarce. Dzia łania niepo żądane mo żna zg łaszać bezpo średnio do Departamentu
Monitorowania Niepo żądanych Dzia ła ń Produktów Leczniczych Urz ędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Me dycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail:
ndl@urpl.gov.pl
.
Dzia łania niepo żądane mo żna zg łaszać równie ż podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzi ęki zg łaszaniu dzia ła ń niepo żądanych moż na będzie zgromadzi ć wi ęcej informacji na
temat bezpiecze ństwa stosowania leku.

3
5. Jak przechowywać lek Placenta comp.
Lek nale ży przechowywa ć w miejscu niewidocznym i niedost ępnym dla dzieci.
Lek ten nie ma specjalnych wymaga ń odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosowa ć tego leku po up ływie terminu waż ności zamieszczonego na kartoniku po:
Termin wa żnoś ci. Termin wa żnoś ci oznacza ostatni dzie ń podanego miesiąca.

Leków nie nale ży wyrzuca ć do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Nale ży
zapytać farmaceut ę, co zrobi ć z lekami, których się już nie u żywa. Takie post ępowanie
pomo że chronić środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Placenta comp.

Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku Placenta comp. s ą:

1mg Placenta totalis suis D6
1mg Embryo totalis suis D8
1mg Vena suis D8
1mg Arteria suis D10
1mg Funiculus umbilicalis suis D10
1mg Secale cornutum D4
1mg Acidum (S)-lacticum D4
1mg Nicotiana tabacum D10
1mg Strophanthus gratus D6
1mg Aesculus hippocastanum D4
1mg Melilotus officinalis D6
1mg Cuprum sulfuricum D6
1mg Natrium pyruvicum D8
1mg Barium carbonicum D13
1mg Plumbum iodatum D18
1mg Vipera berus D10
1mg Solanum nigrum D6.

Pozostał e składniki:
stearynian magnezu, laktoza jednowodna.

Jak wygl ąda lek Placenta comp. i co zawiera opakowanie
Lek Placenta comp. jest w postaci okr ągł ych, p łaskich tabletek.
Tabletki są w kolorze bia łym do ż ółto-bia łego.
Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojem niku umieszczonym w pudełku tekturowym.
Opakowanie zawiera 50 tabletek.


Podmiot odpowiedzialny
Heel Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa
tel. +48 (22) 545 07 15
e-mail:biuro@heel.pl

4

Wytwórca
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.- Reckeweg – Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Niemcy
tel.: 0049 7221 501 00 faks: 0049 7221 501 210
e-mail: info@heel.deData zatwierdzenia tekstu ulotki:

Logo firmy: -Heel

Kod opakowania