Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

PG 600

-

Szczegółowe informacje

moc:(200 j.m. + 400 j.m.) /5 ml
typ procedury:NAR
kod ATC:QG03G
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:0414

Substancje czynne

gonadotropina kosmówkowa(hCG)
Gonadotropina surowicy klaczy ciężarnej (PMSG)

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscifiol. 5 dawek + rozp.
kodEAN5909997005218
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id45335
wielkosc5
jednostkaWielkoscifiol. 1 dawka + rozp.
kodEAN5909997005225
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id45334

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

PG 600, (200 j.m. + 400 j.m.)/5 ml, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do
wstrzykiwań dla świń


1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY
ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWO LNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:
Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holandia

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holandia
Intervet International GmbH, Feldstrasse 1a, D -85716 Unterschleißheim , Niemcy


2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

PG 600, (200 j.m. + 400 j.m.)/5 ml, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do
wstrzykiwań dla świń


3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ( -YCH)

Każda dawka pr oduktu (5 ml po rozpuszczeniu) zawiera:
- gonadotropinę kosmówkową (hCG) 200 j.m.
- gonadotropinę surowicy klaczy ciężarnej (PMSG) 400 j.m.


4. WSKAZANIA LECZNICZE

- Indukcja i synchronizacja dojrzałości płciowej loszek ,
- Indukcja i synchronizacja pierwszej owulacji po odsadzeniu prosiąt ,
- Terapia anestrus występującego po odsadzeniu .


5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie s tosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub któr ąkolwiek substancję
pomoc niczą .


6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Podobnie jak w przypadku stosowania innych produktów zawierających substancje białkowe,
sporadycznie może dojść do wystąpienia reakcji o charakterze anafilaktycznym. W takich
przypadkach może być wskazane natychmiastowe podanie adrenaliny lub glikokortykoster oidów .

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek
niepo kojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek
kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion
Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnia .


8. DAWKOWANIE I DROGA( -I) PODANIA

Jedna dawka PG 600 (5 ml po rozpuszczeniu) zawiera 200 j.m. gonadotropiny kosmówkowej (hCG)
oraz 400 j.m. gonadotropiny surowicy ciężarnych klaczy (PMSG).

Loszki:
- W celu indukcji i synchronizacji rui u loszek w wieku 6 -7 miesięcy, o masie ciała co najmniej 85 kg,
należy wstrzyknąć jedną dawkę P G 600 s.c./i.m. za uchem.
- W celu indukcji dojrzałości płciowej u loszek niewykazujących dojrzałości płciowej w wieku 8 -10
miesięcy należy wstrzyknąć jedną dawkę PG 600 s.c./i.m. za uchem.

Lochy:
- W celu indukcji i synchronizacji pierwszej owulacji po o dsadzeniu, należy wstrzyknąć jedną dawkę
PG 600 s.c./i.m. za uchem w okresie od 0 . do 2 . dnia po odsadzeniu.
- W przypadku opóźnionego występowania rui u loch po odsadzeniu, należy wstrzyknąć jedną dawkę
PG 600 s.c./i.m. za uchem w okresie od 8 . do 12 . dni a po odsadzeniu.

Ruja występuje z reguły w ciągu 3 -6 dni po wstrzyknięciu, loszki i lochy można następnie poddać
sztucznej inseminacji lub kryciu z udziałem knurów.


9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Fiolka zawierająca 1 dawkę :
Fiolkę zawierającą poj edynczą dawkę liofilizatu należy wypełnić 5 ml załączonego rozpuszczalnika i
wymieszać do całkowitego rozpuszczenia.

Przygotowanie pię ciu dawek:
Do strzykawki należy pobrać kilka mililitrów załączonego rozpuszczalnika (z fiolki zawierającej 25
ml) i wpr owadzić do fiolki zawierającej liofilizat (5 dawek). Należy wstrząsać fiolkę do całkowitego
rozpuszczenia się pr oduktu , następnie przenieść zawartość do fiolki zawierającej rozpuszczalnik i
ponownie wymieszać.
Po rozpuszczeniu przechowywać nie dłużej niż 2 4 godziny w temperaturze 2 – 8 °C.
Podczas podawania produktu należy przestrzegać zasad aseptyki.


10. OKRES( -Y) KARENCJI

Zero dni .


11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU
I TRANSPORCIE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dz ieci.
Przechowywać w lodówce (2 °C – 8 °C).
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
Po rozpuszczeniu przechowywać nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2 – 8 °C.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE

Spec jalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
Brak.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Pomimo niskiej zawartości PMSG i hCG w PG 600, substancje te mogą modyfikować funkcje gonad
u ludz i. Należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia przypadkowego
wstrzyknięcia. Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz
przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Skórę zanieczysz czoną produktem należy natychmiast zmyć wodą z mydłem.

Stosowanie w ciąży i laktacji:
Nie stosować w ciąży.
Może być stosowany w okresie laktacji.

Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu lecznicze go weterynaryjnego
nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.


13. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA
NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB
ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO
ZASTOS OWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii.
Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.


14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI


15. INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy
kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego.

Wielkość opakowań:
Pudełka tekturowe zawierają:
5 fiolek zawierających 1 dawk ę + 5 fiolek zawierających 5 ml rozpuszczalnika ,
1 fiolkę zawierającą 5 dawek + 1 fiolkę zawierającą 25 ml rozpuszczalnika.

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą być wprowadzane do obrotu.