Permetryna Scabinol

Leki przeciwpasożytnicze, owadobójcze

Szczegółowe informacje

moc:40 mg/g
postać:żel
typ procedury:MRP
kod ATC:P03AC04
ważność pozwolenia:2023-07-17
numer pozwolenia:24832

Substancje czynne

Permetrinum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 40 g
kodEAN5909991378158
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id128885

1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Permetryna Scabinol , 40 mg/g , żel
Permethrinum

Należy uważnie zapoz nać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wąt pliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty .
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli ob jawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, nale ży powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1. Co to jest Permetryna Scabinol i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem Permetryna Scabinol
3. Jak stosować Permetryna Scabinol
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Permetryna Scabinol
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest Permetryna Scabinol i w jakim celu się go stosuje

Permetryna Scabinol to lek przeciwświerzbowy do stosowania miejscowego. Żel jest stosowany do
leczenia zakażeń świerzbowcem u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku co najmniej 2 miesięcy.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem Permetryna Scabinol

Kiedy nie stosować Permetryna Scabinol:
- jeśli pacjent ma uczulenie na (nadwrażliwość) na substancję czynną, inne substancje z grupy
pyretroidów lub którykolwiek z pozostałych składników leku Permetryna Scabinol
(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Do podania na skórę. N ie połykać.
- unikać kontaktu leku z oczami. Żel może powodować podrażnienie oczu. Unikać kontaktu z
innymi błonami śluzowymi (nos, usta, genitalia itd.) i otwartymi ranami. W razie kontaktu należy
przemyć te miejsca niezwłocznie dużą ilością wody;
- pomimo, że toksyczność ostra leku jest niewielka, długotrwałe stosowanie nie jest dozwolone,
ponieważ długotrwała ekspozycja na permetrynę może prowadzić do działania neurotoksycznego,
w szczególności u młodszych dzieci;
- osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością (alerg ią) na rośliny z rodzaju złocieni lub na inne z rodziny
Astrowate powinny skonsultować się z lekarzem przez zastosowaniem tego leku;
- ważne jest by zapewnić przebieg leczenia zgodnie z podanymi zaleceniami (zwłaszcza
zaleceniami dotyczącymi czasu pozostawan ia żelu na skórze i ponownego nałożenia żelu na
miejsca, które umyto w czasie stosowania), ponieważ zgłaszano przypadki nieskuteczności
leczenia w razie braku stosowania się do podanych zasad.

Dzieci

2
Permetryna Scabinol nie jest zalecany do stosowania u n iemowląt do 2 miesiąca życia, ponieważ nie
ustalono bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej. Dzieci w wieku od 2 miesięcy do 2 lat
powinny być leczone wyłącznie pod nadzorem lekarza.

Permetryna Scabinol a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, w tym o lekach wydawanych bez recepty.

Nie są znane interakcje leku Permetryna Scabinol z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi p iersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Należy dokładnie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka, a lek powinien być stosowany jedynie w
przypadku wyraźn ej konieczności. Podczas stosowania leku oraz co najmniej przez tydzień po
zastosowaniu leku zaleca się powstrzymanie od karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsług iwanie maszyn
Permetryna Scabinol nie powinna wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.
Lek jest szkodliwy dla wszystkich rodzajów owadów i organizmów wodnych (ryby, algi, dafnia).
Należy unikać zanieczyszczenia lekiem akwarium.


3. Jak stosować Permetryna Scabinol

Do podania na skórę. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie połykać.
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

By przekłuć tubę należy zdjąć zakrę tkę i nałożyć ją drugą stroną na szyjkę tuby, mocno nacisnąć i
przekręcić.

Osoby nakładające żel mogą stosować rękawiczki w celu uniknięcia możliwego podrażnienia rąk.
Nałożyć cienką warstwę żelu na powierzchnię czystej, suchej i zimnej skóry. Nie należy brać gorącej
kąpieli lub prysznica bezpośrednio przed zastosowaniem leku. Żel można całkowicie wmasować w
skórę, w związku z tym nie ma potrzeby nakładania kolejnych porcji żelu do momentu jego
widoczności na skórze. Zalecenia dotyczące dawkowania podane w tej ulotce mają jedynie
charakter orientacyjny. Ze względu na to, że osoby mogą znacząco różnić się wielkością,
konieczne może być zastosowanie nieco większej lub nieco mniejszej ilości żelu, by całkowicie
pokryć ciało.

Permetryna Scabinol należy pozost awić na skórze przez 14 godzin, ale nie krócej niż na 8 godzin.
Jeżeli w tym okresie jakiekolwiek części ciała, na które był stosowany lek były myte, należy go
ponownie nałożyć na te miejsca. Całe ciało należy dokładnie umyć 8 -14 godzin po nałożeniu żelu t j.
poprzez kąpiel.

Permetryna Scabinol powinien być stosowany jednorazowo. Żel jest stosowany ponownie jeżeli świąd
nie ustąpił lub jeżeli nastąpił nawrót świądu i jeżeli pojawiły się nowe obszary skóry zakażone
świerzbowcem. Drugie zastosowanie może mieć miejsce nie wcześniej niż po 7 dniach po pierwszym
zastosowaniu.

Ważne jest, by stosować się do ogólnych zasad eradykacji (eliminacji) pasożytów:
 osoby mające kontakt z osobą zakażoną powinny być leczone w tym samym czasie, nawet jeżeli
nie wykazują obja wów zakażenia;
 paznokcie powinny być skrócone i utrzymywane w czystości;

3
 ubrania przeznaczone do prania, pościel, ręczniki powinny być zmieniane codziennie przez co
najmniej 7 dni i prane w wysokich temperaturach (co najmniej 60ºC);
 ubrania (nieprzeznaczone do prania w wodzie np. odzież wierzchnia) powinny być
przechowywane w szczelnych plastikowych torbach przez co najmniej 7 dni;
 dywany, łóżka, materace i meble tapicerowane powinny być odkurzane.

Jeżeli w ciągu 4 tygodni nie nastąpi popra wa lub stan pacjenta pogorszy się należy skontaktować się z
lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Permetryna Scabinol jest za mocne lub za słabe, należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 2 lat: nanieść Permetryna Scabinol na całe ciało z
wyjątkiem głowy i twarzy, o ile nie są zakażone. Należy zwrócić uwagę na obszary skóry pomiędzy
palcami dłoni i stóp, pod paznokciami, na nadgarstkach, pod pacham i, zewnętrznych narządów
płciowych, piersi i pośladków.

Dzieci w wieku od 2 miesięcy do 2 lat: stosować jak u dorosłych, ale nanieść lek również na szyję,
twarz, uszy i skórę głowy. Nie należy stosować leku na obszarach wokół ust, skąd może być zlizany i
na obszarach wokół oczu. Jeżeli to konieczne można nałożyć dziecku rękawiczki.

Dzieci poniżej 2 miesięcy : doświadczenie w tej grupie jest bardzo ograniczone, stąd nie można podać
zalecanego dawkowania.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): stosować j ak u dorosłych, ale nanieść lek również na
szyję, twarz, uszy i skórę głowy. Unikać stosowania w miejscach wokół oczu.

Tabela przybliżonego dawkowania
WIEK DAWKOWANIE (może się różnić zależnie od
powierzchni ciała poddanej leczeniu)
Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci
powyżej 12 lat

Do 1 tuby. Nieliczni dorośli mogą wymagać
zastosowania dodatkowej tuby, ale nie należy
stosować więcej niż 2 tuby.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

Do 1/2 tuby
Dzieci w wieku powyżej 2 miesięcy do 5 lat Do 1/4 tuby
Po zakończeniu leczenia niezużyty lek należy
usunąć.

Sucha skóra może być leczona produktami nawilżającymi po zakończeniu leczenia permetryną.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Permetryna Scabinol:
W przypadku nałożenia na skórę większej niż zalecana dawki leku Permetryna Scabinol, należy zmyć
nadmiar z użyciem ciepłej wody z mydłem. Podczas stosowania miejscowego, przedawkowanie
ogólnoustrojowe jest mało prawdopodobne ze względu na bardzo niskie wchłanianie przez skórę.
Przypadkowe połknięci e dużej ilości leku może wywołać przedawkowanie. Jeżeli dziecko
przypadkowo połknęło Permetryna Scabinol, należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym
ośrodkiem opieki medycznej.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Permetryna Scabinol może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one
wystąpią.
Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są łagodne i przemijające reakcje skórne jak wysypka,
świąd i parestezje skórne w postaci uczucia kłucia, pieczenia lub mrowienia. U pacjentów le czonych
ze względu na świerzb takie działania mogą utrzymywać się przez 2 tygodnie lub w niektórych

4
przypadkach nawet do 4 tygodni, pomimo skutecznego leczenia. Uważa się, że jest to wywołane
reakcją alergiczną na martwe świerzbowce pod skórą i niekonieczn ie wskazuje na nieskuteczność
leczenia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Często (1 z 10): wysypka, świąd, rumień, wyprysk, złuszczanie się skóry/sucha skóra.
Bardzo rzadko (1 z 10 000): odbarwienie (hipopigmentacja skóry), zakażenie skóry (zapalenie
mieszków włosowych).
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych ): kontaktowe
zapalenie skóry, pokrzywka

Zaburzenia układu nerwowego
Często (1 z 10 ): parestezje, pieczenie, kłucie, mrowienie.

Zaburzenia układu odde chowego i klatki piersiowej
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych ): reakcje
nadwrażliwości objawiające się dusznością.

Zaburzenia żołądka i jelit
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych ): nudności,
biegunka.

U pacjentów zarażonych świerzbowcem, dyskomfort skóry, zwykle opisywany jako pieczenie, kłucie
lub mrowienie, występuje u niektórych osób wkrótce po nałożeniu żelu. Zjawisko występuje częściej
u pacjentów z ciężkim zakażeniem świerzbowcem i jest zazwyczaj łagodne i przemijające.
Inne przemijające objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia skóry, włączając rumień, obrzęk,
wyprysk, wysypkę i świąd, które mogą wystąpić po leczeniu świerzbu z użyciem żelu, są ogólnie
uznawane za część zwykłych objawów po zakażeniu świerzbowcem.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.
Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa; tel: +48 22 492 13 01; fax: + 48 22 492 13 09; e-mail:
ndl@urpl.gov.pl .
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu
działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej inf ormacji na temat bezpieczeństwa
stosowania leku.


5. Jak przechowywać Permetryna Scabinol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 ºC.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Przechow ywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Nie stosować leku Permetryna Scabinol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu
po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę , jak usunąć leki, których się już nie używa . Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Permetryna Scabinol

5
- Substancją czynną leku jest permetryna 40 mg/g;
- Pozostałe składniki to etanol (96%) , karbomer 980, trolamina, woda oczyszczona.

Jak wygląda Permetryna Scabinol i co zawiera opakowanie
Permetryna Scabinol to nieprzezroczysty żel o barwie od białej do kremowej. Opakowanie – tuba
aluminiowa z membraną od wewnątrz pokryta lakierem epoksy dowo -fenolow ym, z zakrętką
z polipropylenu z przebijakiem, zawierająca 40 g żelu, zapakowana w kartonowe pudełko z ulotką
informacyjną.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Sabiedrība ar ierobežotu a tbildību "LMP"
Vietalvas 1
1009 Ryga
Łotwa

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Łotwa Permetrīns LMP 40 mg/g gels
Polska Permetryna Scabinol


Data ostatniej aktualizacji ulotki: