Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Perazin 25 mg

Ośrodkowy układ nerwowy

Szczegółowe informacje

moc:25 mg
postać:tabletki
typ procedury:NAR
kod ATC:N05AB10
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:08584

Substancje czynne

Perazini dimaleas

Opakowania

wielkosc20
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990858415
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id17137
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5904055003274
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id82846
wielkosc50
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990914838
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id70806

1/7
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PERAZIN 25 mg
25 mg, tabletki
Perazinum

PERAZIN 100 mg
100 mg, tabletki
Perazinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pa cjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza , farmaceuty lub pielęgniarki.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym . Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi , farmaceucie lub
pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Perazin 25 mg oraz Perazin 100 mg i w jakim celu się je stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Perazin 25 mg oraz Perazin 100 mg
3. Jak stosować lek Perazin 25 mg i Perazin 1 00 mg
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Perazin 25 mg i Perazin 100 mg
6. Zawartość opakowania i i nne informacje


1. Co to jest lek Perazin 25 mg oraz Perazin 100 mg i w jakim celu się je stosuje

Substa ncją czynną leków Per azin 25 mg i Perazin 100 mg jest perazyna, która działa
przeciwpsychotycznie i uspokajająco, znosi omamy i urojenia.

Wskazaniami do stosowania są różne postacie schizofrenii oraz ostre zaburzenia psychotyczne
(także katatoniczne) z towarzyszącymi objawami pobudzenia psychoruchowego, manii i urojeń.
Katatonia je st to zespół objawów, w którym dominują zaburzenia motoryki, przybierające postać albo
spowolnienia aż do zahamowania ruchów, albo gwałtownego pobudzenia ruchowego .


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Perazin 25 mg oraz Perazin 100 mg

Kiedy nie stosować lek u Perazin 25 mg lub Perazin 100 mg
 jeśli pacjent ma uczulenie na perazynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6) lub inne leki przeciwpsy chotyczne, szczególnie pochodne
fenotiazyny,
 jeśli u pacjenta stwierdzono złośliwy zespół poneuroleptyczny w wywiadzie,
 w przypadku ciężkie go uszkodzeni a szpiku kostnego lub komórek krwi,
 jeśli u pacjenta występują stany śpiączkowe,
 w okresie ciąż y i karm ienia piersią,
 w przypadku ostre go zatrucia jednym z wymienionych środków: leki nasenne, opioidy, inne leki
ne uroleptyczne, leki uspokajające, leki przeciwdepresyjne, alkohol,

2/7
 jeśli u pacjenta występują guzy zależne od prolaktyny, ze względu na zwiększone wydzielanie
pro laktyny pod wpływem perazyny,
 w przypadku niewydolnoś ci wątroby,
 jeśli u pacjenta występują stany depresyjne.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących
w przeszłości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Perazin 25 mg lub Perazin 100 mg należy omówić to z lekarz em,
farmaceut ą lub pielęgniarką .

W przypadku zaburzeń czynności wątroby, dawki należy odpowiednio zmniejszyć (patrz pkt. 3).
Po zastosowaniu ma ksymalnych dawek może dojść do ciężkiego uszkodzenia wątroby.
Zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ pochodne fenotiazyny mogą
powodować niedociśnienie.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia perazyną pacjentów, u których stwierdzono:
 zmniejszenie liczby białych ciałek krwi (leukopenia ) lub inne zaburzenia układu
krwiotwórczego,
 uszkodzenie mięśnia sercowego w wywiadzie,
 ciężkie niedociśnienie, nagły spadek ciśnienia występujący wskutek szybkiego przejścia
z pozycj i leżącej do stojącej ( hipotonia ortostatyczna ),
 napady drgawkowe w wywiadzie,
 chorobę Parkinsona,
 jaskrę z wąskim kątem przesączania,
 zaburzenia oddawania moczu, zwężenie odźwiernika, przerost prostaty,
 nadmierną ruchliwość połączoną z ruchami mimowolnymi lub zmniejszoną ruchliwoś ć,
sztywnoś ć i drżenie mięśniow e (zaburzenia czynności układu pozapiramidowego ),
 zaburzenia czynności ruchu, objawiające się m.in. ruchami pląsawiczymi (dyskinezy ),
 miastenię (łac. myasthenia gravis , choroba charakter yzująca się szybkim męczeniem
i osłabieniem mięśni szkieletowych ),
 czynną chorobę wrzodową oraz przewlekłe choroby wątroby,
 zwężenie odźwiernika,
 nadczynność tarczycy,
 guz chromochłonny nadnerczy,
 zaburzenia tworzenia się nowych krwinek ( hemopoeza ),
 ostrą niedokr wistość,
 nowotwory sutka.

W trakcie leczenia perazyną konieczne jest:
 stałe monitorowanie stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą ,
 monitorowanie czynności układu krążenia: kontrola ciśnienia tętniczego krwi oraz obserwacja
ewentualnych niemiarowo ści pracy serca ; w tym celu należy wykonywać częste pomiary
ciśnienia tętniczego krwi oraz badania EKG ; jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów
w podeszłym wieku ; n ależy monitorować EKG u osób z chorobami i wadami serca ,
 wykonanie prób czynnościowy ch wątroby (badania laboratoryjne krwi) na początku leczenia
i następnie po 6 miesiącach.

W przypadku podejrzenia wystąpienia złośliwego zespołu poneuroleptycznego zaleca się
natychmiastowe odstawienie leku i jak najszybsze zgłoszenie się do lekarza. Złoś liwy zespół
poneuroleptyczny, występujący w pojedynczych przypadkach, charakteryzuje się m.in.
podwyższeniem ciepłoty ciała do 40°C i sztywnością mięśniową.

3/7

Wskazane jest zmniejszenie dawki lub odstawienie leku i natychmiastowe przeprowadzenie badań
krwi, jeżeli po zastosowaniu leku wystąpią:
 zmiany w obrazie krwi (zmniejszenie liczby leukocytów, zmniejszenie liczby płytek krwi),
 krwawienia z nosa,
 zaburzenia świadomości, którym towarzyszą iluzje, omamy wzrokowe, słuchowe, dotykowe i inne
(delirium),
 depre sja,
 zmiany skórne o charakterze pokrzywki lub podrażnienia,
 zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i żółtaczka.

W przypadku znacznego zmniejszenia liczby leukocytów, a także w przypadku zmian w rozmazie
krwi obwodowej, lekarz może zadecydować o przer waniu leczenia perazyną i zastosować inny lek .
Podczas długiego leczenia perazyną badanie krwi należy przeprowadzać co 6 miesięcy.

W przypadku wystąpienia zaburzeń czynności ruchu (wczesnej dyskinezy lub zespołu objawów
parkinsonizmu) takich, jak: ruchy p ląsawicze, ruchy mimowolne, nadmierna ruchliwość lub
zmniejszona ruchliwość, sztywność i drżenie mięśniowe, lekarz może zalecić redukcję dawki lub
wdrożenie leczenia przeciwparkinsonowskiego.

Podczas leczenia perazyną opisano przypadki nadwrażliwości na ś wiatło. Należy unikać intensywnego
światła słonecznego oraz zmniejszać wrażliwość na światło stosując kremy ochronne z zawartością
filtrów przeciw promieniowaniu ultrafioletowemu (UV) .

Stosowanie perazyny może być przyczyną wystąpienia skórnych re akcji alergicznych.

Dzieci i młodzież
Brak dostatecznych danych, pozwalających na ocenę bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci i
młodzieży poniżej 16 lat , dlatego perazyna przeznaczona jest wyłącznie do leczenia dorosłych.

Pacjenci w podeszłym wieku
Pac jenci w podeszłym wieku powinni otrzymywać dawki perazyny zmniejszone o połowę.

Lek Perazin 25 mg lub Perazin 100 mg a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podanie perazyny razem z:
 lewodopą powoduje wzajemne znoszenie ich działania,
 cymetydyną powoduje zwiększenie dostępności perazyny w organizmie,
 węglanem litu zwiększa ryzyko uszkodzenia układu nerwowego i podwyższe nia stężenia cukru
we krwi,
 lekami blokującymi receptory beta -adrenergiczne (obniżają ciśnienie tętnicze krwi) może
doprowadzić do nadmiernego spadku ciśnienia tętniczego krwi,
 lekami o działaniu przeciwcholinergicznym (atropina, triheksyfenidyl) zwiększa ryzyko
wystąpienia majaczeń, zmniejsza siłę działania przeciwpsychotycznego,
 etanolem, lekami nasennymi i uspokajającymi zwiększa działanie uspokajające i ryzyko
powikłań oddechowych (porażenie ośrodka oddechowego),
 lekami przeciwpadaczkowymi (np. fenytoin a, karbamazepina) powoduje zmniejszenie działania
przeciwpsychotycznego perazyny, osłabienie działania przeciwdrgawkowego,
 doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi osłabia działanie przeciwzakrzepowe,
 inhibitorami MAO i środkami antykoncepcyjnymi skutkuje osła bieniem działania
uspokajającego perazyny oraz nasileniem występujących po niej działań niepożądanych,
 lekami przeciwcukrzycowymi powoduje zmniejszenie ich działania,

4/7
 narkotycznymi lekami przeciwbólowymi oraz innymi środkami przeciwbólowymi
i przeciwgorącz kowymi nasila ich działanie przeciwbólowe i uspokajające,
 trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (TCLP, np. imipramina, amitryptylina)
powoduje słabsze działanie leków (dochodzi do wzajemnego zahamowania wychwytu leków
przez tkanki),
 lekami z grup y selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI, np.
fluoksetyna, fluwoksamina, sertralina) powoduje wzajemnie zahamowanie wychwytu leków
przez tkanki oraz znaczne podwyższenie stężenia perazyny we krwi,
 lekami upośledzającymi czynności szpi ku kostnego (mielotoksycznymi) takimi, jak np.:
fenylbutazon, aminofenazon, chloramfenikol, skutkuje zwiększonym ryzykiem zaburzeń funkcji
szpiku i zaburzeniami w obrazie krwi.

W trakcie terapii perazyną obserwowano fałszywe wyniki testów ciążowych.

Stos owanie leku Perazin 25 mg i Perazin 100 mg z alkoholem
Podczas leczenia perazyną pacjent nie powinien spożywać p roduktów zawierających alkohol.

Ciąża i k armienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub g dy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Perazyna przenika przez barierę łożyskową, dlatego stosowani e leku u kobiet w okresie ciąży jest
przeciwwskazane.

Perazyna przenika do mleka matki. W prz ypadku , gdy konieczne jest zastosowanie leczenia perazyną ,
należy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsług iwanie maszyn
Lek może powodować znaczne upośledzenie sprawności psychofizycznej. Podczas leczenia perazyną
nie należy prowadzić poj azdów ani obsługiwać maszyn .

Lek Perazin 25 mg zawiera laktozę
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy o tym poinformować
lekarza przed przyjęciem leku.


3. Jak stosować lek Perazin 25 mg i Perazin 100 mg

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty . W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stos uje się doustn ie.

Początkowo stosuje się od 50 do 100 mg n a dobę, w dalszym etapie leczenia stopniowo zwi ększając
dawkę do 300 do 600 mg na dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka lecznicza wynosi
800 mg na dobę w dawkach podzielonych. Dawka podtrzymująca wynosi od 75 do 300 mg na dobę.

Leczenie pacjentów ambulatoryjnych należy rozpocząć od najmniejszy ch skutecznych dawek,
a następnie dawkę można zwiększyć aż do uzyskania pożądanej reakcji na leczenie.

Nie zaleca się nagłych zmian dawkowania, ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia działań
niepożądanych.

Maksymalne działanie przeciwpsychotyczne uzysku je się po jednym do trzech tygodni leczenia.

5/7
Pacjenci z niewydolnoś cią nerek
W niewydolności nerek nie istnieje konieczność zmiany dawkowania leku .

Pacjenci z niewydolnością wątroby
U chorych z zaburzeniami czynności wątroby wskazane jest zmniejszenie d awek perazyny . Z aleca się
u nich stosowanie połowy dawki dla dorosłych , a w ciężkiej niewydolności wątroby przerwanie
podawania lek u.

Pacjenci w podeszłym wieku
Chorzy w podeszłym wieku powinni otrzymywać zmniejszone dawki leku . Zaleca się u nich
stosowan ie połowy dawki dla dorosłych . T akie dawkowanie zapewnia zwykle u osób w podeszłym
wieku pożądane działanie lecznicze.

Stosowa nie u dzieci i młodzieży
Brak dostatecznych danych, pozwalających na ocenę bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci i
młodzieży po niżej 16 lat, dlatego perazyna przeznaczona jest wyłącznie do leczenia dorosłych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Perazin 25 mg lub Perazin 100 mg

Objawy
Przypadkowe lub celowe przedawkowanie (zażycie kilku lub kilkunastu gramów perazyny) o bjawia
się zazwyczaj trudnością w mówieniu, niezbornością ruchów, zaburzeniami ostrości widzenia,
drżeniem mięśniowym, stanem splątania, zatrzymaniem akcji serc a i układu krążenia, dusznością,
bezdechem oraz zaburzeniem termoregulacji (zdolność do utrzyman ia stałej temperatury ciała).

Sposób postępowania po przedawkowaniu
W razie przyjęcia znacznie większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty .

Pominięcie zastosowania leku Perazin 25 mg lub Perazin 100 mg
Nale ży przyjąć pominiętą dawkę jak najszybciej, chyba że jest już pora na zastosowanie kolejnej
dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania lek u Perazin 25 mg lub Perazin 100 mg
Leczenie zaburzeń psy chotycznych jest kuracją długotrwałą. Po uzyskani u zadowalającej poprawy nie
jest wskazane zbyt szybkie redukowanie dawki lek u. Dawki należy zmniejszać stopniowo przez kilka
do kilkunastu miesięcy. Odstawienie leku może nastąpić tylko pod kontrolą lekarza i ściśle według
jego zaleceń.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza , farmaceuty lub pielęgniarki.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działa nia niepożądane , chociaż nie u każdego one wyst ąpią .

W przypadku wystąpienia złośliwego zespołu poneuroleptycznego charakteryzującego się
podwyższeniem ciepłoty ciała do 40°C i sztywnością mięśniową z towarzyszącym zwiększeniem
stężenia mioglobiny i aktyw ności kinazy kreatyninowej we krwi , należy natychmiast zwrócić się o
pomoc do lekarza .

Bardzo często (u 1 na 10 pacjentów):
mlekotok

6/7
Często (u 1 do 10 pacjentów na 100):
zmiana ciśnienia wewnątrzgałkowego, obrzęk błony śluzowej nosa, zaparcia, trudnoś ci w oddawaniu
moczu, przyrost mas y ciała, suchość błon śluzowych jamy ustnej, nasilone pragnienie , zaburzenia
czynności seksualnych (np. zaburzenia erekcji, ejakulacji) .

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1000):
zaburzeni a czynności ruchu (dyskinezy , zespół objawów parkinsonizmu) objawiające się ruch ami
pląsawicz ymi , ruch ami mimowolnymi , nadmiern ą ruchliwoś cią lub zmniejszon ą ruchliwoś cią ,
sztywnoś cią i drżenie m mięśniow ym, zaburzenia snu, ogólny niepokój, zwiększone występowanie
koszmarów nocnych, d ezorientacja i otępienie.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):
zmiany czucia w dłoniach i stopach, napady drgawek, nadwrażliwość oczu na światło, ciężkie reakcje
nadwrażliwości na światło , którym towarzyszy odkładanie się pigmentu, zapaść naczyniowa , przerost
gruczołów piersiowych u mężczyzn, zaburzenia świadomości, któremu towarzyszą iluzje, omamy
wzrokowe, słuchowe, dotykowe i inne , zaburzenia myślenia i pamięci .

Bardzo rzadko (u mniej ni ż 1 pacjenta na 10 000):
obrzęki, spadek poziomu granulocytów we krwi , objawy pozapiramidowe objawiające się
niezdolnością do spokojnego pozostawania w pozycji siedzącej , często połączoną z depresją,
występującą zwykle po fazie maniakalnej psychozy, złośl iwy zespół poneuroleptyczny, występujący
w pojedynczych przypadkach, zaburzenia oddychania, dolegliwości żołądkowo -jelitowe, nudności,
zgorzelinowe zapalenie jelit prowadzące do ich martwicy , zmiany skórne typu rumienia (toczeń
rumieniowaty) , zastój w drog ach żółciowych ( cholestaza ).

Częstość nieznana
fałszywe w yniki testów ciążowych , zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi ,
zmniejszenie liczby leukocytów, zmniejszenie liczby płytek krwi , zmiany skórne o charakterze
pokrzywki lub podraż nienia , krwa wienie z nosa , zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
i żółtaczka , zaburzenia miesiączkowania, powiększenie gruczołów piersiowych u kobiet .

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie moż liwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi , farmaceucie lub pielęgniarce . Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych :
Aleje Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa , tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309 ,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Perazin 25 mg i Perazin 100 mg

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowan iu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień po danego miesiąca.

7/7
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Perazin 25 mg lub Perazin 100 mg

- Substancją czynną leku jest perazyna. 1 tabletka zawiera 25 mg lub 100 mg per azyny.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze ) to:

Perazin 25 mg
laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, metyloceluloza, krzemionka koloidalna bezwodna,
karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian.

Perazin 100 mg
magnezu węglan ciężki, powidon K -30, kroskarmeloz a sodow a, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek P erazin 25 mg lub Perazin 100 mg i co zawiera opakowanie

Lek Perazin 25 mg to tabletki niepowlekane, żółte, obustronnie wypukłe, o jednolitej, gładkiej
powierzchni.
Jedno opakowanie leku Perazin 25 mg zawiera 20, 30 lub 50 tabletek .

Lek Perazin 100 mg to tabletki niepowlekane, żółte, owalne dwuwypukłe, o gładkiej powierzchni z
lini ą podziału.
Jedno opakowanie leku Perazin 100 mg zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialn y i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO -LEK” S.A.
51 -131 Wrocła w, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacj a o Leku
tel. (22) 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco -lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki :