Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Paracetamolum Farmalider

Ośrodkowy układ nerwowy

Szczegółowe informacje

moc:1000 mg
postać:tabletki
podmiot:Farmalider SA
typ procedury:DCP
kod ATC:N02BE01
ważność pozwolenia:2023-03-22
numer pozwolenia:24638

Substancje czynne

Paracetamolum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991365394
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id127115
wielkosc6
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991365400
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id127116
wielkosc8
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991365417
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id127117
wielkosc10
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991365424
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id127118
wielkosc12
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991365431
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id127119
wielkosc18
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991365448
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id127120
wielkosc20
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991365455
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id127121
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991365462
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id127122
wielkosc32
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991365479
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id127123
wielkosc100
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991365486
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id127124

Ulotka do
ączona do opakowania: informacja dla u żytkownika

Paracetamolum Farmalider, 1000 mg, tabletki Paracetamolum

Nale ży uwa żnie zapozna ć si ę z tre ści ą ulotki przed za życiem leku, poniewa ż zawiera ona
informacje wa żne dla pacjenta.
– Należy zachowa ć t ę ulotk ę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczyta ć.
– W razie jakichkolwiek w ątpliwo ści nale ży zwróci ć si ę do lekarza lub farmaceuty.
– Lek ten przepisano ści śle okre ślonej osobie. Nie nale ży go przekazywa ć innym. Lek mo że
zaszkodzi ć innej osobie, nawet je śli objawy jej choroby s ą takie same.
– Jeśli u pacjenta wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie mo żliwe objawy
niepo żądane niewymienione w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.

Spis tre ści ulotki:

1. Co to jest lek Paracetamolum Farmalider i w jaki m celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed przyj ęciem leku Paracetamolum Farmalider
3. Jak przyjmowa ć lek Paracetamolum Farmalider
4. Mo żliwe dzia
ania niepo żądane
5. Jak przechowywa ć lek Paracetamolum Farmalider
6. Zawarto ść opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Paracetamolum Farmalider i w jaki m celu się go stosuje
Paracetamol nale ży do grupy leków przeciwbólowych i przeciwgor ączkowych. Paracetamol jest
wskazany do objawowego leczenia
agodnego i umiarko wanego bólu (np. bólu g
owy, bólu zęba, bólu
miesi ączkowego) i gor ączki.

2. Informacje wa żne przed przyj ęciem leku Paracetamolum Farmalider
Kiedy nie przyjmowa ć leku Paracetamolum Farmalider:
- jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykol wiek z pozosta
ych sk
adników tego leku
(wymienionych w punkcie 6).
Ostrze żenia i środki ostro żno ści
Przed rozpocz ęciem przyjmowania leku Paracetamolum Farmalider nal eży omówi ć to z lekarzem lub
farmaceut ą:
· jeśli pacjent ma chorob ę nerek,
· jeśli pacjent ma chorob ę w ątroby (w tym zespó
Gilberta i alkoholowa choroba w ątroby),
· jeśli pacjent ma ostre zapalenie w ątroby,
· jeśli pacjent przyjmuje inne leki mog ące wp
ywa ć na czynno ść w ątroby,
· jeśli u pacjenta wyst ępuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosfor anowej,
· jeśli pacjent ma niedokrwisto ść hemolityczn ą.
Nie nale ży przyjmowa ć jednocze śnie żadnych innych leków zawieraj ących paracetamol.

W przypadku przedawkowania należy natychmiast zwróci ć si ę po pomoc lekarsk ą z powodu ryzyka
wyst ąpienia opó źnionego, powa żnego uszkodzenia w ątroby.
Nie nale ży przekracza ć podanej dawki.
Nie przekracza ć dawki 4 g (4 tabletek) w ci ągu 24 godzin.
Paracetamol mo że zmienia ć wyniki nast ępuj ących testów laboratoryjnych:
- stężenie kwasu moczowego przy u życiu kwasu fosforowolframowego,
- stężenie glukozy we krwi przy u życiu oksydazy glukozy i peroksydazy.
Dzieci
Nie stosowa ć u dzieci w wieku poni żej 16 lat. W przypadku dzieci w wieku poni żej 16 lat stosowanie
omówi ć z lekarzem lub farmaceut ą, poniewa ż istniej ą inne postacie leku o dawkach dostosowanych do
tej grupy pacjentów.
Lek Paracetamolum Farmalider a inne leki
Nale ży powiedzie ć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przy jmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a tak że o lekach, które pacjent planuje przyjmowa ć.
Przed rozpocz ęciem przyjmowania tabletek nale ży powiedzie ć lekarzowi lub farmaceucie, je śli
pacjent przyjmuje leki na recept ę, a w szczególno ści metoklopramid lub domperydon (przeciwko
nudno ściom lub wymiotom), kolestyraminę (na obni żenie poziomu cholesterolu we krwi ), opioidy
(przeciwko ostremu bólowi) lub chloramfenikol (przeciwko infekcjom bakteryjnym). Je śli pacjent
przyjmuje leki rozrzedzaj ące krew (leki przeciwkrzepliwe , np. warfaryna ) i musi codziennie
przyjmowa ć lek przeciwbólowy, nale ży omówi ć to z lekarzem z powodu ryzyka krwotoku. Mo żna
jednak sporadycznie przyjmować dawki leku Paracetamolum Farmalider jednocze śnie z lekami
przeciwkrzepliwymi.
Stosowanie leku Paracetamolum Farmalider z jedzenie m, piciem i alkoholem
Stosowanie paracetamolu u pacjentów, którzy regular nie spożywaj ą alkohol (ponad trzy napoje
alkoholowe na dob ę – piwo, wino, wódka... codziennie), mo że powodowa ć uszkodzenie w ątroby.
Przyjmowanie tego leku z po żywieniem nie wp
ywa na jego skuteczno ść.
Ci ąża, karmienie piersi ą i wp
yw na p
odno ść
Je śli pacjentka jest w ci ąży lub karmi piersi ą, przypuszcza, że mo że by ć w ci ąży lub gdy planuje mie ć
dziecko, powinna poradzi ć si ę lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego le ku.
Paracetamolum Farmalider mo żna stosowa ć w czasie ci ąży, je żeli jest to klinicznie uzasadnione.
Nale ży przyjmowa ć mo żliwie najmniejsz ą zalecan ą dawk ę zmniejszaj ącą ból i (lub) gor ączk ę, przez
jak najkrótszy czas i jak najrzadziej.
Nale ży skonsultowa ć si ę z lekarzem, je żeli ból i (lub) gor ączka nie zmniejszaj ą si ę lub gdy pacjentka
potrzebuje cz ęściej przyjmowa ć lek.

Prowadzenie pojazdów i obs
ugiwanie maszyn
Paracetamol nie wp
ywa lub nieistotnie wp
ywa na zd olność prowadzenia pojazdów i obs
ugiwania
maszyn.
3. Jak przyjmowa ć lek Paracetamolum Farmalider
Ten lek nale ży zawsze przyjmowa ć zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W ra zie
w ątpliwo ści nale ży zwróci ć si ę do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:
Doro śli (w tym osoby w podesz
ym wieku) i m
odzie ż w wieku powy żej 16 lat : jedna tabletka do
czterech razy na dob ę wedle potrzeb.
Nie przyjmowa ć cz ęściej ni ż co 4 godziny.
Nie przyjmowa ć wi ęcej ni ż 4 tabletek w ci ągu 24 godzin.
Stosowanie u dzieci Nie stosować u dzieci i m
odzie ży w wieku poni żej 16 lat.
Je śli pacjent uwa ża, że dzia
anie leku Paracetamolum Farmalider jest za s ilne lub za s
abe, powinien
zwróci ć si ę do lekarza lub farmaceuty.
Gdy konieczne jest podawanie mniej ni ż 1000 mg paracetamolu na dawk ę, nale ży stosowa ć inne moce
leku odpowiadaj ące potrzebnej dawce.
Przyj ęcie wi ększej ni ż zalecana dawki leku Paracetamolum Farmalider
Nale ży natychmiast zwróci ć si ę do lekarza lub farmaceuty. W przypadku przedawkowa nia lub
przypadkowego po
kni ęcia nale ży natychmiast uda ć si ę do szpitala lub zadzwoni ć pod numer o środka
informacji toksykologicznej, podaj ąc nazw ę leku oraz przyj ętą ilo ść.
Je śli pacjent przedawkuje ten lek, nale ży natychmiast uda ć si ę do szpitala, nawet przy braku objawów.
Objawy przedawkowania w ci ągu pierwszych 24 godzin obejmuj ą: blado ść, nudno ści, wymioty, utrat ę

aknienia i ból brzucha.
Leczenie przedawkowania jest bardziej skuteczne w c ią gu pierwszych 4 godzin od przyj ęcia leku.
W przypadku przedawkowania nale ży natychmiast zwróci ć si ę po pomoc lekarsk ą z powodu ryzyka
wyst ąpienia opó źnionego, powa żnego uszkodzenia w ątroby.
Je śli objawy u pacjenta utrzymuj ą si ę lub ból g
owy staje si ę uporczywy, należy zwróci ć si ę do
lekarza .
Pomini ęcie przyj ęcia leku Paracetamolum Farmalider
Nie nale ży stosowa ć dawki podwójnej w celu uzupe
nienia pomini ętej tabletki. Nale ży przyj ąć
pomini ętą dawk ę w momencie przypomnienia sobie o niej, a nast ępne dawki nale żny przyjmowa ć w
wyznaczonych odst ępach (co najmniej co 6 godziny).

W razie jakichkolwiek dalszych w ątpliwo ści zwi ązanych ze stosowaniem tego leku nale ży zwróci ć si ę
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe dzia
ania niepo żądane
Jak ka żdy lek, lek ten mo że powodowa ć dzia
ania niepo żądane, chocia ż nie u ka żdego one wyst ąpi ą.
Ten lek mo że powodowa ć nast ępuj ące dzia
ania niepo żądane:
Rzadko (mog ą wyst ąpi ć nie cz ęściej ni ż u 1 na 1 000 osób): uczucie dyskomfortu, spadek ci śnienia
t ę tniczego krwi (niedoci śnienie), trudno ści z oddychaniem (skurcz oskrzeli), astma i zwi ększenie
aktywno ści aminotransferaz we krwi.
Bardzo rzadko (mog ą wyst ąpi ć nie cz ęściej ni ż u 1 na 10 000 pacjentów): choroby nerek, m ętny mocz,
alergiczne zapalenie skóry (wysypka skórna), żó
taczka, zaburzenia krwi (agranulocytoza, leukopen ia,
neutropenia, niedokrwisto ść hemolityczna), hipoglikemia (spadek st ężenia cukru we krwi), obrz ęk
naczynioruchowy (obrz ęk), bezmocz i krwiomocz, śródmi ąższowe zapalenie nerek.

Przyjmowanie paracetamolu w dużych dawkach lub w d
ugotrwa
ym leczeniu mo że powodowa ć
uszkodzenie w ątroby.
Je śli u pacjenta wyst ąpi ą dzia
ania niepo żądane, w tym te niewymienione w ulotce, nale ży powiedzie ć
o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Bardzo rzadko wyst ępowa
y przypadki ci ężkich reakcji skórnych.
Zg
aszanie dzia
a ń niepo żądanych
Je śli wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie mo żliwe objawy niepo żądane
niewymienione w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dzia
ania niepo żądane
mo żna zg
asza ć bezpo średnio do
Departament Monitorowania Niepo żądanych Dzia
a ń Produktów Leczniczych
Urz ędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail:
ndl@urpl.gov.pl
Dzia
ania niepo żądane mo żna zg
asza ć równie ż podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzi ęki zg
aszaniu dzia
a ń niepo żądanych mo żna b ędzie zgromadzi ć wi ęcej informacji na temat
bezpiecze ństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywa ć lek Paracetamolum Farmalider
Lek nale ży przechowywa ć w miejscu niewidocznym i niedost ępnym dla dzieci.
Nie stosowa ć tego leku po up
ywie terminu wa żno ści zamieszczonego na tekturowym pude
ku i
blistrze po EXP. Termin wa żno ści oznacza ostatni dzie ń podanego miesi ąca.
Brak specjalnych zalece ń dotycz ących przechowywania leku.
Leków nie nale ży wyrzuca ć do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapyta ć
farmaceut ę, jak usun ąć leki, których si ę ju ż nie u żywa. Takie post ępowanie pomo że chroni ć
ś rodowisko.

6. Zawarto ść opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Paracetamolum Farmalider
Substancj ą czynn ą leku jest paracetamol. Ka żda tabletka zawiera 1000 mg paracetamolu.
Pozosta
e substancje pomocnicze to: skrobia żelowana, kukurydziana (bez glutenu), kwas stearynow y
(typ 50), powidon (K-30), krospowidon (typ A), cel uloza mikrokrystaliczna i magnezu stearynian
Jak wygl ąda lek Paracetamolum Farmalider i co zawiera opakow anie
Paracetamolum Farmalider jest dostarczany w postaci tabletki do podania doustnego w opakowaniach
po: 1, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 30, 32 i 100 tabletek.
Nie wszystkie wielko ści opakowa ń musz ą znajdowa ć si ę w obrocie.
Wymiary tabletki to 21,4 mm (d
ugo ść) x 10,2 mm (szeroko ść) x 8,4 mm (grubo ść).
Linia podzia
u na tabletce tylko u
atwia rozkruszen ie w celu u
atwienia po
knięcia.

Podmiot odpowiedzialny
Farmalider S.A.
C/ La Granja, 1, Alcobendas
28108 Madryt
Hiszpania
Wytwórca/Importer:
Toll Manufacturing Services S.L
C/ Aragoneses, 2, Alcobendas
28108 Madryt
Hiszpania
FROSST IBÉRICA, S.A.
Vía Complutense, 140, Alcalá de Henares
28805 Madryt
Hiszpania
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach cz
onkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod nast ępuj ącymi nazwami:

Niemcy Paracetamol Farmalider 1000 mg Tabletten
Francja Paracetamol Farmalider 1000 mg, comprimé
Węgry Paracetamol Farmalider 1000 mg tabletta
W
ochy Paracetamolo Farmalider
Polska Paracetamolum Farmalider
Portugalia Paracetamol Farmalider
Rumunia Paracetamol Farmalider 1000 mg Comprimate
Wielka Brytania Paracetamol Farmalider 1000 mg tablet
Data ostatniej aktualizacji ulotki:
W celu uzyskania bardziej szczegó
owych informacji należy zwróci ć si ę do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.