Paracetamol - Herbapol Wrocław

Ośrodkowy układ nerwowy

Szczegółowe informacje

moc:500 mg
postać:tabletki
typ procedury:NAR
kod ATC:N02BE01
ważność pozwolenia:2018-05-30
numer pozwolenia:08785

Substancje czynne

Paracetamolum

Opakowania

wielkosc6
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990878512
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id17592
wielkosc10
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990878529
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id17593
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990878536
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id17596
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl. (1x30)
kodEAN5909990878543
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id17595

ULOTKA DOŁĄCZANA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Paracetamol – Herbapol Wrocław,
Paracetamolum
500 mg, tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
– Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
– Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z
lekarzem.

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Paracetamol – Herbapol Wrocław i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol – Herbapol Wrocław
3. Jak stosować lek Paracetamol – Herbapol Wrocław
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Paracetamol – Herbapol Wrocław
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. CO TO JEST LEK PARACETAMOL – HERBAPOL WROCŁAW I W JAKIM CELU SIĘ
GO STOSOUJE
Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Obniża tylko patologicznie
podwyższoną temperaturę ciała, a nie ma wpływu na temperaturę prawidłową.
Paracetamol nie działa przeciwzapalnie.
Wskazania do stosowania
Bóle różnego pochodzenia:
- bóle głowy, także migrenowe,
- bóle zębów,
- bóle mi
ęśniowe i kostno-stawowe,
- bóle miesiączkowe.
Gorączka i ból gardła w przeziębieniu i stanach grypopodobnych.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PARACETAMOL –
HERBAPOL WROCŁAW

Kiedy nie stosować leku Paracetamol – Herbapol Wrocław
Nie należy stosować leku jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) , ciężkich zaburzeniach czynności
nerek lub wątroby, chorobie alkoholowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zachować szczególną ostrożność :
 u osób z upośledzoną czynnością nerek
 u osób z zaburzoną czynnością wątroby (np. w wyniku przewlekłego nadużywania alkoholu)
 u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
W czasie stosowania leku nie nale
ży pić napojów alkoholowych.
Bez zalecenia lekarza nie należy stosować paracetamolu dłużej niż 3 dni.

Nie stosować dawek większych niż zalecane.
Lek zawiera paracetamol
.
Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają
paracetamolu.

Lek Paracetamol – Herbapol Wrocław a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Paracetamol nasila działanie doustnych środków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny
i indandionu, powodując ryzyko wystąpienia krwawień.
Podawanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa ryzyko
wystąpienia zaburzeń czynności nerek.
Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.
Ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, leki nasenne i inne leki indukujące enzymy
mikrosomalne (niektóre leki przeciwpadaczkowe i przeciwgrzybicze) stosowane z paracetamolem
nasilają ryzyko uszkodzenia wątroby.
Paracetamol stosowany z inhibitorami monoaminooksydazy (leki przeciwdepresyjne) może wywołać
stan pobudzenia i wysoką gorączkę.
Metoklopramid przyspiesza, a leki cholinolityczne opóźniają wchłanianie paracetamolu
z przewodu pokarmowego.
Paracetamol nasila ośrodkowe działanie kofeiny.
Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań
laboratoryjnych (np. oznaczenia stęż
enia glukozy we krwi).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna się poradzić lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Paracetamol – Herbapol Wrocław można stosować w czasie ciąży, jeżeli jest to klinicznie
uzasadnione. Należy przyjmować możliwie najmniejszą zalecaną dawkę zmniejszającą ból i (lub)
gorączkę, przez jak najkrótszy czas i jak najrzadziej.
Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli ból i (lub) gorączka nie zmniejszają się lub gdy pacjentka
potrzebuje częściej przyjmować lek.
Paracetamol przenika przez łożysko.

W okresie karmienia piersią stosować w razie zdecydowanej konieczności, po konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obs
ługiwanie maszyn
Lek stosowany zgodnie z dawkowaniem nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.


3. JAK STOSOWAĆ LEK PARACETAMOL - HERBAPOL WROCŁAW
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Podanie doustne
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

Doustnie 1 lub 2 tabletki co 4 do 6 godzin.
Nie stosować więcej niż 8 tabletek na dobę.
Maksymalna dawka dobowa paracetamolu dla dorosłych podczas leczenia krótkotrwałego wynosi 4 g,
a podczas leczenia długotrwałego 2,6 g.

Dzieci w wieku 6 - 12 lat:

Doustnie od ½ do 1 tabletki co 4 do 6 godzin, nie częściej niż 4 razy na dobę.
U dzieci przelicza się dawki na masę ciała i stosuje paracetamol w jednorazowych dawkach
10 do 15 mg/kg mc.

Maksymalna dawka dobowa dla dzieci wynosi 65 mg/kg mc.

Bez zalecenia lekarza nie należy stosować paracetamolu dłużej niż 3 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol – Herbapol Wrocław
Nie należy przyjmować większej dawki niż zalecana.
W przypadku przedawkowania leku należy natychmiast zgłosić się do lekarza, nawet jeśli nie
wystąpiły jeszcze objawy przedawkowania.
Objawy przedawkowania zwykle pojawiają się po kilku lub kilkunastu godzinach. Są to: biegunka,
brak łaknienia, nudności, wymioty, bóle brzucha, nadmierna potliwość, ból w prawym podżebrzu,
żółtaczka, powiększenie wątroby. Po 4-6 dniach po przedawkowaniu mogą wystąpić objawy
niewydolności wątroby.

Pominięcie zastosowania leku Paracetamol – Herbapol Wrocław
Należy przyjąć kolejną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.


4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek Paracetamol – Herbapol Wrocław może powodować działania niepożądane, chociaż
nie u każdego one wystąpią.

Paracetamol stosowany w zalecanych dawkach jest dobrze tolerowany, a mogące wystąpić objawy
niepożądane mają umiarkowane nasilenie.
Częstość występowania działań niepożądanych przedstawiono zgodnie z klasyfikacją wg MedDRA
Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów): pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty,
biegunkę, ból brzucha.
Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów): ból głowy, senność,
świąd, pokrzywka, wysypka, rumień.
Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): małopł
ytkowość,
methemoglobinemia, agranulocytoza, ciężkie reakcje skórne: ostra uogólniona wysypka krostkowa
(wysypka z krostami na całym ciele, którym mogą towarzyszyć: osłabienie, gorączka i bóle
stawowe),) lub pęcherze i nadżerki na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączka
i bóle stawowe albo pękające olbrzymie pęcherze, rozległe nadżerki na skórze, złuszczanie dużych
płatów naskórka oraz gorączka,
obserwuje się powiększenie wątroby, żółtaczkę

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urz
ędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.:
(22) 49-21-301, nr faksu: (22) 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PARACETAMOL – HERBAPOL WROCŁAW
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25º C.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności, podanego na opakowaniu po EXP. Termin ważności
oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Paracetamol – Herbapol Wrocław
Substancją czynną leku jest paracetamol w ilości 500 mg w 1 tabletce.
Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze: powidon, karboksymetyloskrobia sodowa, skrobia
żelowana, kwas stearynowy, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna,
kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Paracetamol – Herbapol Wrocław i co zawiera opakowanie
Tabletki zapakowane w blistry z folii Al/PVC.
1 blister zawiera 6 lub 10 tabletek.
Blistry zapakowane są wraz z ulotką informacyjną w tekturowe pudełko.

Opakowania:
6, 10 lub 30 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68
tel.: +48 71 335 72 25
fax: +48 71 372 47 40
e-mail: herbapol@herbapol.pl


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu
odpowiedzialnego tel. 71 3218604 w.123


Data ostatniej aktualizacji ulotki: