Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Paracetamol Hasco

Ośrodkowy układ nerwowy

Szczegółowe informacje

moc:125 mg
typ procedury:NAR
kod ATC:N02BE01
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:08343

Substancje czynne

Paracetamolum

Opakowania

wielkosc10
jednostkaWielkosciszt.
kodEAN5909990834310
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id13730

1/4
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PARACETAMOL HASCO, 80 mg, czopki
PARACETAMOL HASCO, 125 mg, czopki
PARACETAMOL HASCO, 250 mg, czopki
PARACETAMOL HASCO, 500 mg, czopki
Paracetamolum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki p rzed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razi e potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymien ione w ulotce, należ y powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub
pielęgniarce. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 10 dni u dorosłych lub 3 dni u dzieci nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje
się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Pa racetamol HASCO i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol HASCO
3. Jak stosować lek Paracetamol HASCO
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Paracetamol HASCO
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Paracetamol HASCO i w jakim celu się go stosuje

Paracetamol HASCO jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Czas działania
przeciwbólowego wynosi 4 -6 godzin. Działanie przeciwgorączkowe trwa 6 -8 godzin. Wskazaniami do
stoso wania leku są bóle różnego pochodzenia i stany gorączkowe.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol HASCO

Kiedy nie stosować leku Paracetamol HASCO :
 jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego le ku
(wymienionych w punkcie 6),
 w przypadku ciężkiej niewydolnoś ci wątroby lub wirusowego zapalenia wątroby,
 w przypadku choroby alkoholowej,
 w przypadku ciężkiej niew ydolności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Paraceta mol HASCO należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub
pielęgniarką.

Bez zalecenia lekarza nie stosować:
 przeciwbólowo dłużej niż 10 dni u dorosłych i 3 dni u dzieci,
 w przypadku bólu gardła dłużej niż 2 dni,
 w przypadku nawracającej lub wysokiej gorączki dłużej niż 3 dni.
Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

2/4
Stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek.
Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby występu je u osób głodzonych. U pacjentów z astmą,
uczulonych na kwas salicylowy, m oże wys tąpić uczulenie na paracetamol.

Lek Paracetamol HASCO a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Równoczesne stosow anie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, takich jak
niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) czy też
ryfampicyna, a także równoczesne picie alkoholu, może prowadzić do uszkodzenia wątrob y.
Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie przeciwzakrzepowe
warfaryny lub innych leków z grupy pochodnych kumaryny, powodując ryzyko wystąpienia
krw awień.
Paracetamol podwyższa stężenie kwasu acetylosalicylowego i chloramfeni kolu w osoczu.
Łączne podawanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko
wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Paracetamol HASCO z alkoholem
W czasie stosowania paracetamolu nie należy spożywać napojów alkoholowych. Nie stosow ać leku u
osób uzależnionych od alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza , że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmace uty przed zastosowaniem tego leku.
Paracetamol przenika przez łożysko i do mleka kobiecego. W okresie ciąży i karmienia piersią
stosować tylko w razie konieczności, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad
potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie m aszyn
Paracetamol HASCO nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn.


3. Jak stosować l ek Paracetamol HASCO

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,
farmaceuty lub pielęgniarki.

Czopki Paracetamol HASCO stosuje się doodbytniczo.

U dorosłych stosuje się dawkę 500 mg jednorazowo. Maksymalna dawka dobowa paracetamol u dla
osób dorosłych w przypadku leczenia krótkotrwałego wynosi 4,0 g, a długotrwałego 2,6 g. Bez
zalecenia lekarza nie stosować dłużej niż 10 dni.

U dzieci dawkę ustala się wg masy dziecka (przeciętnie jednorazowo 10 do 15 mg/kg masy ciała) lub
według poniższej tabeli wiekowej.

Dawki jednorazowe
3 miesiące – 1 rok - 80 mg
2–3 lata - 125 mg
4–6 lat - 125 mg do 250 mg
7–8 lat - 250 mg
9–10 lat - 250 mg do 500 mg
11 –12 la t - 500 mg

3/4
W razie potrzeby dawkę można powtarzać co 4 godziny, ale nie częściej niż 4 razy na dobę.
U dzieci nie stosować leku dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.
Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat powinno być zalecone przez lekarza .

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol HASCO
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
Ciężkie zatrucie może wystąpić u osób dorosłych po zażyciu 10 -15 g paracetamol u. Pojawia się
ciężkie uszkodzenie wątroby, rozwijające się powoli i zwykle objawiające się od drugiego dnia po
zastosowaniu leku w dawkach toksyczny ch. Leczenie zatrucia do 24 godzin po przedawkowaniu
polega na podawaniu N -acetylocysteiny dożylnie we wlew ie kroplowym w 200 ml 5% roztworu
glukozy.

Pominięcie zastosowania leku Paracetamol HASCO
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia po miniętej dawki.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądan e, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W dawkach leczniczych paracetamol jest stosunkowo mało toksyczny.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Bardzo rzadko (<1/10 000): agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość.

Zaburzenia układu oddechowego
Rzadko (1/10 000 do <1/1 000): obrzęk krtani.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Bardzo rzadko: kolka nerkowa, niewydolność nerek, zaburzenia czynności nerek, ropomocz.

Zaburzenia układu immunologicznego
Rzadko : obrzęk naczynioruchowy, reakcje rzekomoanafilakty czne (m.in.: spadek ciśnienia, skurcz
oskrzeli, pokrzywka).
Bardzo rzadko: uczulenie.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Bardzo rzadko: zapalenie wątroby.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie ob jawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Pro duktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa, tel.: 22 49 -21 -301, fax: 22 49 -21 -309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Paracetamol HASCO

Lek należy przec howywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

4/4
Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. T ermin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawar tość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Paracetamol HASCO
- Substancją czynną leku jest paracetamol. Jeden czopek zawiera odpowiednio: 80 mg, 125 mg,
250 mg lub 500 mg paracetamolu.
- Pozostały składnik (substancja pomocnicza) to: tłuszcz stały (Wi tepso l S58) .

Jak wygląda lek Paracetamol HASCO i co zawiera opakowanie
Lek Paracetamol Hasco ma postać mlecznobiałych czopków o kształcie torpedy.
Jedno opakowanie zawiera 10 czopków.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEU TYCZNEJ HA SCO -LEK” S.A.
51 -131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku
tel.: (22) 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco -lek.pl


Data ostatniej aktualizacji ulotki: