Pantogen 40 mg

Przewód pokarmowy i metabolizm

Szczegółowe informacje

moc:40 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:A02BC02
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:16212

Substancje czynne

Pantoprazolum

Opakowania

wielkosc7
jednostkaWielkoscitabl. w blistrze
kodEAN5909990780563
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id58280
wielkosc7
jednostkaWielkoscitabl. w butelce
kodEAN5909990748792
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id54906
wielkosc14
jednostkaWielkoscitabl. w blistrze
kodEAN5909990780570
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id58281
wielkosc14
jednostkaWielkoscitabl. w butelce
kodEAN5909990748808
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id54907
wielkosc28
jednostkaWielkoscitabl. w blistrze
kodEAN5909990780587
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id58282
wielkosc28
jednostkaWielkoscitabl. w butelce
kodEAN5909990748822
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id54908
wielkosc56
jednostkaWielkoscitabl. w blistrze
kodEAN5909990780594
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id58283
wielkosc56
jednostkaWielkoscitabl. w butelce
kodEAN5909990748839
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id54909
wielkosc100
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990748846
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id54910

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Pantogen 40 mg
40 mg, tabletki dojelitowe
(Pantoprazo lum )


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić s ię do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym w szelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Pantogen 40 mg i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pan togen 40 mg
3. Jak stosować lek Pantogen 40 mg
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Pantogen 40 mg
6. Zawartość opakowania i i nne informacje


1. Co to jest lek Pantogen 40 mg i w jakim celu się go stosuje

Pantoprazol jest selekty wnym „inhibitorem pompy protonowej”, lekiem, który zmniejsza ilość kwasu
wytwarzanego w żołądku. Jest stosowany w leczeniu chorób żołądka i jelit mających związek z kwasem
żołądkowym.

Pantogen 40 mg jest stosowany w leczeniu:

Dorośli i młodzież od 12 lat :

- Refluksowego zapalenia przełyku - zapalenia przełyku (przewód łączący gardło z żołądkiem), któremu
towarzyszy zarzucaniu kwasu żołądkowego.

Dorośli:
- Zakażenia bakterią zwaną Helicobacter pylori u pacjentów z owrzodzeniami dwunastnicy
i owrzodzeniam i żołądka w połączeniu z 2 antybiotykami (terapia eradykacyjna). Celem jest pozbycie
się bakterii i zmniejszenie w ten sposób prawdopodobieństwa nawrotu owrzodzeń.

- Owrzodzeń żołądka i dwunastnicy

- Zespołu Zollingera -Ellisona i innych stanów przebiegaj ących z wytwarzaniem zbyt dużych ilości
kwasu w żołądku.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pantogen 40 mg

Kiedy nie stosować leku Pantogen 40 mg
- jeśli pacjent ma uczulenie na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymi enionych w punkcie 6),

- jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Pantogen 40 mg należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą :
- jeśli pacjent ma c iężką chorobę wątroby. Jeśli kiedykolwiek w przeszłości występowała
choroba wątroby, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz będzie częściej kontrolować
enzymy wątrobowe, szczególnie jeśli Pantogen 40 mg jest stosowany przez długi okres czasu.
W razie w zrostu enzymów wątrobowych leczenie należy przerwać ,
- jeśli pacjent ma zmniejszone zasoby witaminy B12 w organizmie lub czynniki ryzyka dla
zmniejszenia zasobów witaminy B12 i otrzymuje Pantogen 40 mg przez długi okres czasu.
Podobnie jak wszystkie leki zobojętniające, Pantogen 40 mg może doprowadzić do
zmniejszonego wchłaniania witaminy B1 2,
- jeśli pacjent przyjmuje inhibitory proteazy HIV, takie jak atazanawir (w leczeniu zakażenia
HIV), jednocześnie z lekiem Pantogen 40 mg , należy poradzić się lekarz a,
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła reakcja skórna po zastosowaniu leku
podobnego do pantoprazolu, zmniejszającego wydzielanie kwasu żołądkowego ,
- jeśli pacjent planuje wykonanie badania krwi w celu ustalenia p oziomu chromograniny A .

Jeśli u pacjenta pojawi się wysypka na skórze, szczególnie w miejscach narażonych na działanie słońca,
należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza, ponieważ może być konieczne przerwanie leczenia
lekiem Pantogen 40 mg. Należy pamiętać o wymienieniu również wszystkich innych występujących
działań niepożądanych, jak na przykład bóle stawów.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi , jeśli wystąpią któreś z następujących objawów:
- nie zamierzona utrata wagi ciała,
- nawracające wymioty,
- trudności z połykaniem
- wymioty krwią
- bladość i osłabienie (anemia)
- obecność krwi w stolcu,
- silna lub przedłużająca się biegunka, ponieważ Pantogen 40 mg wiąże się z niewielkim wzrostem
występowania biegunki infekcyjnej.

Lekarz może z adecydować o potrzebie przeprowadzenia pewnych badań w celu wykluczenia choroby
nowotworowej, ponieważ Pantogen 40 mg łagodzi również objawy nowotworu i może być przyczyną
opóźnienia w jego rozpoznaniu. Jeśli objawy utrzymują się pomimo leczenia, rozważane będą dalsze
badania diagnostyczne.

Jeśli pacjent przyjmuje Pantogen 40 mg przez długi okres czasu (ponad rok) lekarz prawdopodobnie
zaleci regularne kontrole. Na każdej wizycie lekarskiej należy zgłaszać lekarzowi wszelkie nowe
i nietypowe objawy i sytua cje.
Stosowanie inhibitora pompy protonowej takiego jak pantoprazol, przez okres dłuższy niż jeden rok,
może nieznacznie zwiększać ryzyko złamania biodra, nadgarstka i kręgosłupa. Należy poinformować
lekarza w przypadku gdy pacjent ma osteoporozę lub stos uje kortykosteroidy (mogą one zwiększać
ryzyko osteoporozy).

Lek Pantogen 40 mg a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie
lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Pantogen 40 mg może mieć wpływ na skuteczność innych leków i dlatego należy po wiedzieć lekarzowi,
jeśli przyjmowane są:

- leki takie jak ketokonazol, itrakonazol i posakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych) lub
erlotinib (stosowany w niektóry ch rodzajach nowotworów), ponieważ Pantogen 40 mg może hamować
prawidłowe działanie tych i innych podobnych leków ,
- warfaryna i fenprokumon, które wpływają na zagęszczenie lub rozrzedzenie krwi. Konieczne mogą
dodatkowe badania kontrolne ,
- leki stosowan e w leczeniu za każenia wirusem HIV, takie jak atazanawir (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia
i środki ostrożności”),
- metotreksat (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i raka), ponieważ
pantoprazol może zwiększać stężenie metotreksatu w organizmie ,
- Fluwoksamina (stosowana w leczeniu depresji i innych zaburzeń psychicznych – jeśli pacjent
przyjmuje fluwoksaminę, lekarz może zlecić zmniejszenie dawki ,
- Ryfampicyna (stosowana w leczeniu zakażeń),
- Ziele dziurawca zwyczajnego ( Hypericu m perforatum ) (stosowane w leczeniu łagodnej
depresji).
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowanie m tego leku.

Nie n ależy stosować te go jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, chyba że lekarz uzna, że
korzyś ci dla pacjentki są większe niż potencjalne ryzyko dla nienarodzonego dziecka lub niemowlęcia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie mas zyn
Jeśli wystąpią objawy niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie należy
prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Pantogen 40 mg zawiera laktozę
Pantogen 40 mg zawiera jednowodną laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję
niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


3. Jak stosować lek Pantogen 40 mg

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy i jak należy stosować Pantogen 40 mg
Tabletki należy przyjmować na godzinę przed posiłkiem. Nie należy ich żuć ani kruszyć. Tabletki
należy połykać w całości popijając niewielką ilością wody.

Jeśli lekarz nie zaleci inac zej, z alecana dawka wynosi:

Dorośli i młodzież od 1 2 lat :

W leczeniu refluksowego zapalenia przełyku
Zalecana dawka to 1 tabletka dziennie. Lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 2 tabletek dziennie.
Długość leczenia w refluksowym zapaleniu przełyku wy nosi zwykle od 4 do 8 tygodni. Lekarz określi,
jak długo należy stosować lek.

Dorośli:

W leczeniu zakażenia bakterią zwaną Helicobacter pylori u pacjentów z owrzodzeniami
dwunastnicy i owrzodzeniami żołądka, w połączeniu z 2 antybiotykami (terapia erady kacyjna).
1 tabletka 2 razy dziennie plus 2 antybiotyki w tabletkach (spośród następujących: amoksycylina,
klarytromycyna i metronidazol (lub tynidazol)), które należy przyjmować 2 razy dziennie razem
z tabletką leku Pantogen 40 mg. Pierwszą tabletkę leku Pantogen 40 mg należy przyjąć na godzinę

przed śniadaniem zaś drugą tabletkę na godzinę przed wieczornym posiłkiem. Należy przestrzegać
zaleceń lekarza i zapoznać się z ulotkami informacyjnymi stosowanych antybiotyków. Leczenie trwa
zwykle 1 do 2 tygodni.

W leczeniu owrzodzeń żołądka i owrzodzeń dwunastnicy
Zalecana dawka to 1 tabletka dziennie. Po konsultacji z lekarzem dawkę tę można podwoić. Lekarz
określi, j ak długo należy stosować lek. Leczenie owrzodzeń żołądka trwa zwykle od 4 do 8 tygodni.
Lecze nie owrzodzeń dwunastnicy trwa zwykle od 2 do 4 tygodni.

W długoterminowym leczeniu zespołu Zollingera -Ellisona i innych chorób przebiegających
z wytwarzaniem zbyt dużych ilości kwasu w żołądku
Zalecana dawka początkowa to 2 tablet ki dziennie.
Obie tablet ki należy przyjmować na godzinę przed posiłkiem. Lekarz może później zmienić dawkę
w zależności od ilości kwasu wytwarzanego w żołądku. Jeśli lekarz zaleci więcej niż 2 tabletki dziennie,
tabletki należy przyjmować 2 razy dziennie.
Jeśli lekarz zaleci dawk ę dobową większą niż 4 tabletki, powie dokładnie, kiedy należy przerwać
przyjmowanie leku.

Szczególne grupy pacjentów:
- Jeśli pacjent ma chorobę nerek lub umiarkowaną lub ciężką chorobę wątroby, nie powinien stosować
leku Pantogen 40 mg w celu eradykacji Helicobacter pylori .

- Jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby, nie powinien przyjmować więcej niż 1 tabletkę leku
Pantogen 20 mg dziennie (w tym celu dostępne są tabletki zawierające 20 mg pantoprazolu).

- Dzieci poniżej 12 lat. Nie zaleca się stosowan ia tego leku u dzieci poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pantogen 40 mg
Należy porozumieć się z lekarzem lub farmaceutą. Nie są znane objawy przedawkowania
Pominięcie zastosowania leku Pantogen 40 mg
Nie należy stosować dawki po dwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną
dawkę o zwykłej porze
Przerwanie stosowania leku Pantogen 40 mg
Nie należy przerywać stosowania leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią którekolwiek z poniższych objawów niepożądanych należy przerwać przyjmowanie
leku i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego
szpitala:

Rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów)
- ciężkie reakcje alergiczne: obrzęk języka i/ lub gardła, trudności w połykaniu, pokrzywka, trudności
w oddychaniu, alergiczny obrzęk twarzy (Obrzęk Quinckego/ obrzęk naczynioruchowy), silne zawroty
głowy z bardzo szybkim biciem serca i silnymi potami,

- zmniejszenie liczby białych i czerwonych krwin ek i/lub płytek krwi, co może być widoczne
w badaniach krwi. Można również zauważyć częstsze infekcje, powstawanie siniaków lub krwawienia
częstsze niż normalnie.

Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych dany ch)
- ciężkie zmiany skórne : powstawanie pęcherzy na skórze i szybkie pogarszanie się stanu ogólnego,
nadżerki (z niewielkim krwawieniem) oczu, nosa, jamy ustnej/warg lub narządów płciowych (zespół
Stevensa -Johnsona, zespół Lyella, rumień wielopostaciowy), wysypka, czasem z towarzyszącym bólem
stawów i nadwrażliwość na światło,

- inne ciężkie zaburzenia : zażółcenie skóry i białkówek oczu (ciężkie uszkodzenie komórek wątroby,
żółtaczka) lub gorączka, wysypka, powiększenie nerek czasami z bolesnym oddawaniem moczu
i bólami krzyża (groźne zapalenie nerek , które może prowadzić do niewydolności nerek )

Jeśli pacjent stosuje pantoprazol dłużej niż trzy miesiące możliwe jest, że poziom magnezu we krwi
może spaść . Niski poziom magnezu może objawiać się zmęczeniem, mimowolnymi skurczami mięśni ,
dezorientacją, drgawkami , zawrotami głowy, przyspieszonym biciem serca. Jeśli pacjent zaobserwuje
u siebie którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast powiadomić lekarza . Niski poziom
magnezu może również prowadzić do obniżenia poziomu potasu lub wapnia we krwi . Lekarz może
zdecydować o wykonywaniu regularnych badań krwi , w celu kontrolowania poziomu magnezu.

Inne działania niepożądane są to:

- Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów)
łagodne polipy żołądka

- Nie zbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów )
Bóle głowy; zawroty głowy; biegunka; mdłości; wymioty; wzdęcie brzucha i wiatry; zaparcia; suchość
w ustach; bóle i dyskomfort brzucha; wysypka, osutka, wykwity skórne; swędzenie; osłabienie, uczucie
wyczerpan ia lub ogólnie złe samopoczucie; zaburzenia snu , złamania biodra, nadgarstka lub kręgosłupa.

- Rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów)
zniekształcenie lub całkowity brak poczucia smaku; zaburzenia widzenia, takie jak nieostre widzenie;
pokrzywka; bóle stawów; bóle mięśni; zmiany wagi ciała; podwyższenie temperatury ciała; obrzęk
kończyn (obrzęki obwodowe); reakcje alergiczne; depresja; powiększenie piersi u mężczyzn

- Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępn ych danych)
halucynacje, splątanie (szczególnie u pacjentów mających takie objawy w wywiadzie); mrowienie.

Działania niepożądane stwierdzane w badaniach krwi:

-Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów )
Wzrost aktywności enzymów wątrobowych
- Rzad kie (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów )
Wzrost stężenia bilirubiny, wzrost stężenia tłuszczów we krwi
- Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
obniżenie poziomu sodu we krwi

Zgłaszanie działań niepo żądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożąda nych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02 -222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl .
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku. Działania niepożądane można zgłaszać rów nież podmiotowi
odpowiedzialnemu.


5. Jak przechowywać lek Pantogen 40 mg

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin
ważności ozna cza ostatni dzień podanego miesiąca.

Blistry: Nie przechowywać leku w temperaturze powyżej 30°C . Przechowywać w oryginalnym
opakowaniu.
Butelki: Brak specjalnym zaleceń dotyczących temperatury przechowywania. Przechowywać
w oryginalnym opakowaniu..

Lek ów nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Pantoge n 40 mg
- Substancją czynną jest pantoprazol. Każda tabletka dojelitowa zawiera 40 mg pantoprazolu (w postaci
(pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

- Po zostałe składki to :
celuloz a mikrokrystaliczn a, laktoz a jednowodn a, kroskarmeloz a sodow a, krzemionk a koloid alna
bezwodn a i magnezu stearynian. Otoczka zawiera sodu laurylosiarczan, polisorbat 80, kwasu
metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, trietylu cytrynian, alkohol poliwinylowy, makrogol 3350,
tytanu dwutlenek, talk i żelaza tlenek żółty.

Jak wygl ąda lek Pantogen 40 mg i co zawiera opakowanie
Tabletki są bladożółte do brunatnożółtego i podłużne.

Opakowania: plastikowe butelki i opakowania blistrowe.

Pantogen 40 mg jest dostępny w opakowaniach następującej wielkości:
Opakowania po 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 100 i 250 tabletek dojelitowych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Mylan Ireland Limited
Unit 35/36 Grange Parade
Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13
Irlandia

Wytwórca:
Laboratorios Dr. Esteve S.A.
c/San Marti, s/n, Poligono Industrial,
08107 Martorelles, Barcelona
Hiszpania

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35 -36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road
Dublin 13
Irlandia

Pharma Pack Kft.
2040 Hungary, Budaörs, Vasút u. 13
Węgry

Mylan Hungary Kft.
H-2900 Komárom, Mylan utca 1.
Hungary


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmio tu
odpowiedzialnego:
Mylan Sp. z o.o.
Tel: +48 22 546 64 00


Data ostatniej aktualizacji ulotki: