Nurofen Mięśnie i Stawy

Układ mięśniowo-szkieletowy

Szczegółowe informacje

moc:50 mg/g
postać:żel
typ procedury:NAR
kod ATC:M02AA13
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:10062

Substancje czynne

Ibuprofenum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 30 g
kodEAN5909991006235
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id20988
wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 35 g
kodEAN5909991006242
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id20989
wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 50 g
kodEAN5909991006259
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id20990
wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 100 g
kodEAN5909991006266
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id20991
wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 20 g
kodEAN5909991006211
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id20985
wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 25 g
kodEAN5909991006228
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id20987

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Nurofen Mięśnie i Stawy, 50 mg/g, żel
( Ibuprofenum )
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Nurofen Mięśnie i Stawy i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nurofen Mięśnie i Stawy.
3. Jak stosować lek Nurofen Mięśnie i Stawy
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Nurofen Mięśnie i Stawy
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Nurofen Mięśnie i Stawy i w jakim celu się go stosuje
Nurofen Mięśnie i Stawy to żel do stosowania miejscowego na skórę.1 g żelu zawiera 50 mg
ibuprofenu, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Zastosowany
miejscowo na skórę łagodzi ból i zmniejsza obrzęk. Lek jest przeznaczony do szybkiego leczenia
objawowego bólów mięśniowych, bólów pleców, bólu towarzyszącego chorobom układu mięśniowo-
szkieletowego, takim jak: lekkie postacie zapalenia stawów, skręcenia, urazy sportowe, fibromialgia i
nerwobóle.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nurofen Mięśnie i Stawy
Kiedy nie stosować leku Nurofen Mięśnie i Stawy
· Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
· Jeśli u pacjenta wystąpiły uprzednio reakcje nadwrażliwości, np. astma oskrzelowa, skurcz
oskrzeli, nieżyt nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka w odpowiedzi na ibuprofen,
kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
· Nie stosować w trzecim trymestrze ciąży.
· Nie stosować na uszkodzoną skórę.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeśli objawy choroby ulegają pogorszeniu lub utrzymują się po 2 tygodniach leczenia, należy
zasięgnąć opinii lekarza. Nie wolno stosować dłużej niż 14 dni bez opinii lekarza. Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ
zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokladnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub
według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
— Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
— Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
— Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe
objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie. Patrz punkt 4.
— Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z
lekarzem.

U pacjentów stosujących ibuprofen, u których występowała wcześniej astma oskrzelowa lub choroba
alergiczna, może wystąpić skurcz oskrzeli.
Pacjentom z astmą, którzy wcześniej nie przyjmowali kwasu acetylosalicylowego lub innych
niesteroidowych leków przeciwzapalnych, należy zalecić skonsultowanie się z lekarzem przed
zastosowaniem leku Nurofen Mięśnie i Stawy w postaci żelu.
Sugeruje się związek pomiędzy stosowaniem NLPZ podawanych miejscowo a niewydolnością nerek.
Pacjentom z chorobami nerek w wywiadzie należy zalecić zasięgnięcie opinii lekarza przed
zastosowaniem leku Nurofen Mięśnie i Stawy w postaci żelu.
Ibuprofen stosowany miejscowo może potencjalnie powodować działania niepożądane dotyczące
przewodu pokarmowego. Mimo, że ryzyko wystąpienia, takich działań niepożądanych jest znacznie
mniejsze niż po stosowaniu ibuprofenu doustnie, należy zalecić pacjentom z zaburzeniami, takimi jak:
choroba wrzodowa czynna lub w wywiadzie, stan zapalny jelit lub skaza krwotoczna, skonsultowanie
się z lekarzem przed zastosowaniem leku Nurofen Mięśnie i Stawy w postaci żelu.
Choć wchłanianie ustrojowe miejscowo stosowanego ibuprofenu jest znacząco niższe, niż w
przypadku postaci doustnych, w rzadkich przypadkach mogą wystąpić powikłania. Z tego względu,
pacjenci z chorobą wrzodową czynną lub w wywiadzie, stanem zapalnym jelit lub skazą krwotoczną
powinni przed zastosowaniem tego produktu zasięgnąć rady lekarza.
Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Nurofen Mięśnie i Stawy w postaci żelu należy delikatnie wsmarować. Leku nie należy stosować na
uszkodzoną lub będącą w stanie zapalnym skórę. Należy unikać kontaktu z oczami i z błoną śluzową
jamy ustnej. W razie wystąpienia wysypki, lek należy odstawić.
Aby obniżyć ryzyko nadwrażliwości na światło, podczas leczenia ibuprofenem należy chronić leczony
obszar przed oddziaływaniem silnych źródeł światła naturalnego lub sztucznego.
Lek nie jest przeznaczony do stosowania pod opatrunkiem okluzyjnym.
Po zastosowaniu leku należy umyć ręce.
Dzieci
Nie należy stosować leku Nurofen Mięśnie i Stawy w postaci żelu u dzieci poniżej 12 lat bez zaleceń
lekarza.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Ciąża
Należy unikać stosowania leku w pierwszym i drugim trymestrze ciąży. W trzecim trymestrze ciąży,
stosowanie leku jest przeciwwskazane.
Karmienie piersią
Ibuprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią w bardzo małych stężeniach i wydaje się
niemożliwe, aby niekorzystnie wpływał na niemowlę karmione piersią. Ze względu na fakt, iż
dostępność biologiczna ibuprofenu podawanego miejscowo wynosi około 5% dostępności
biologicznej dawki doustnej, uważa się, że ilość leku przyjmowana przez niemowlę karmione piersią
jest znikoma.
Płodność
Nie stwierdzono wpływu leku na płodność po zastosowaniu na skórę.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nieznane są działania niepożądane mające wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych
i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Nurofen Mięśnie i Stawy a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty.
Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą wchodzić w interakcje z lekami przeciwnadciśnieniowymi i
mogą prawdopodobnie nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych. Jednakże, w przypadku
poprawnego stosowania, przenikanie ibuprofenu do organizmu jest małe, więc występowanie
opisywanych interakcji związanych z ibuprofenem podawanym doustnie jest mało prawdopodobne.
Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych może skutkować podwyższeniem częstości występowania działań niepożądanych.
3. Jak stosować lek Nurofen Mięśnie i Stawy
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak jak opisano w ulotce dla pacjenta. W przypadku
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Przed pierwszym otwarciem tuby, należy sprawdzić, czy folia zabezpieczająca jej otwór nie jest
naruszona. W celu jej przebicia należy nacisnąć na nią odwrotną stroną zakrętki. Po wyciśnięciu
żądanej ilości żelu, tubę należy zamknąć zakrętką.
Do miejscowego stosowania na skórze. Wyłącznie do stosowania krótkotrwałego.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Wycisnąć z tuby 4 do 10 cm żelu na miejsce objęte dolegliwościami (ilość ta odpowiada dawce 50 do
125 mg ibuprofenu). Żel delikatnie wsmarować w skórę do momentu jego wchłonięcia, a następnie
umyć ręce.
Nie należy stosować leku na to samo miejsce wcześniej niż po upływie 4 godzin.
Nie należy stosować leku częściej niż 4 razy na dobę.
Nie należy stosować leku na uszkodzoną skórę, błonę śluzową jamy ustnej (usta) lub okolice oczu.
W przypadku pojawienia się wysypki należy przerwać stosowanie leku.
Jeśli po upływie 2 tygodni stosowania leku objawy nie ustąpią lub ulegną zaostrzeniu, należy
zasięgnąć porady lekarza.
Osoby w podeszłym wieku
Nie jest konieczne specjalne dostosowanie dawki.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nurofen Mięśnie i Stawy
Przedawkowanie po podaniu miejscowym nie wydaje się możliwe.
Objawy przedawkowania ibuprofenu obejmują: zawroty głowy, nudności, wymioty, senność, bóle
głowy i niedociśnienie tętnicze.
W razie przypadkowego połknięcia żelu przez dziecko należy niezwłocznie skontaktować się z
lekarzem.
W przypadku połknięcia żelu przez osobę dorosłą należy przepłukać usta. Połknięty żel może
spowodować zaburzenie czynności żołądka. W razie potrzeby należy skontaktować się z lekarzem.
Przerwanie stosowania leku Nurofen Mięśnie i Stawy
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób)
· toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy
Częstość nieznana: nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych
· nadwrażliwość
· ból brzucha, niestrawność
· upośledzenie czynności nerek
· reakcje w miejcu podania, zmiany skórne (np. zaczerwienienie) i mrowienie w miejscu
podania, nieswoiste reakcje alergiczne i anafilaktyczne.
· astma oskrzelowa, zaostrzenie astmy oskrzelowej i skurcz oskrzeli.
· różnorodne wysypki, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C , 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Przechowywanie leku Nurofen Mięśnie i Stawy.
Przechowywać w temperaturze poniżej 30 o
C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Nurofen Mięśnie i Stawy
Substancją czynną leku jest ibuprofen.
1 gram leku Nurofen Mięśnie i Stawy w postaci żelu zawiera 50 mg ibuprofenu.
Pozostałe składniki leku to : hydroksyetyloceluloza, sodu wodorotlenek, alkohol benzylowy, alkohol
izopropylowy, woda oczyszczona.
Jak wygląda lek Nurofen Mięśnie i Stawy i co zawiera opakowanie
30 g, 35 g, 50 g, 100 g w t ubach aluminiowych pokrytych od strony wewnętrznej żywicą
epoksyfenolową, zabezpieczonych folią aluminiową, zamkniętych zakrętką PE, w tekturowym
pudełku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Wytwórca:
FARMASIERRA MANUFACTURING, S.L.
Ctra. de Irun
KM 26200 San Sebastian de los Reyes
28700 Madryt, Hiszpania
lub
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Dansom Lane
Hull
HU8 7DS
United Kingdom
W celu uzyskania bardziej szczególowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel: 801 88 88 07
Data ostatniej aktualizacji ulotki: