Nurofen dla dzieci forte truskawkowy

Układ mięśniowo-szkieletowy

Szczegółowe informacje

moc:40 mg/ml
typ procedury:DCP
kod ATC:M01AE01
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:22449

Substancje czynne

Ibuprofenum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 50 ml
kodEAN5909991222963
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id108527
wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 100 ml
kodEAN5909991222970
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id108528
wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 150 ml
kodEAN5909991222987
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id108529
wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 200 ml
kodEAN5909991222994
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id108530
wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 30 ml
kodEAN5909991222956
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id108526

1
Ulotka do
ączona do opakowania: informacja dla u żytkownika

Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy 40 mg/ml, zawiesina doustna Ibuprofenum

Dla dzieci o wadze od 5 kg (od 3 miesi ęcy życia) do 40 kg (12 lat)


Nale ży uwa żnie zapozna ć si ę z tre ści ą ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa ż zawiera ona
informacje wa żne dla pacjenta.
- Lek ten nale ży zawsze stosowa ć dok
adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjent a lub wed
ug zaleceń
lekarza lub farmaceuty.
- Nale ży zachowa ć t ę ulotk ę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczyta ć.
- Je śli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, na leży zwróci ć si ę do farmaceuty.
- Je śli u pacjenta wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie mo żliwe objawy niepo żądane
niewymienione w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Je śli po up
ywie 24 godzin (niemowl ęta w wieku 3 – 5 miesi ęcy, o masie cia
a wi ększej ni ż 5 kg) lub 3 dni

(dzieci w wieku powy żej 6 miesi ęcy) nie nast ąpi
a poprawa lub pacjent czuje si ę gorzej, nale ży
skontaktowa ć si ę z lekarzem.


Spis tre ści ulotki:
1. Co to jest lek Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Nurofen dla dzieci Fort e truskawkowy
3. Jak stosowa ć lek Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy
4. Mo żliwe dzia
ania niepo żądane
5. Jak przechowywa ć lek Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy
6. Zawarto ść opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy i w jakim celu się go stosuje

Ibuprofen nale ży do grupy leków zwanych Niesteroidowymi Lekami Prz eciwzapalnymi (NLPZ). Dzia
anie
tych leków polega na zmianie odpowiedzi organizmu n a ból i podwyższon ą temperatur ę cia
a. Nurofen dla
dzieci Forte truskawkowy jest przeznaczony do krótk otrwa
ego, objawowego leczenia:
· gor ączki,
· bólu o nasileniu ma
ym do umiarkowanego.

2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Nurofen dla dzieci Fort e truskawkowy

Kiedy nie stosowa ć leku Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy
· Jeśli dziecko ma uczulenie na ibuprofen lub inne podob ne leki przeciwbólowe (z grupy NLPZ) lub
którykolwiek z pozosta
ych sk
adników tego leku (wy mienionych w punkcie 6).
· Jeśli kiedykolwiek wyst ąpi
a duszno ść, astma, katar, obrz ęk twarzy i (lub) d
oni lub pokrzywka po
zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych p odobnych leków przeciwbólowych (z grupy
NLPZ).
· Jeśli kiedykolwiek wyst ąpi
o krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związana
z wcze śniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ.
· Jeśli obecnie wyst ępuje lub wyst ępowa
o owrzodzenie żo
ądka i (lub) dwunastnicy (choroba wrzodowa)
lub krwawienie (dwa lub wi ęcej potwierdzone przypadki owrzodzenia lub krwawien ia).
· Jeśli wyst ępuje ci ężka niewydolno ść w ątroby i nerek.
· Jeśli wyst ępuje ci ężka niewydolno ść serca.
· Jeśli wyst ępuje krwawienie w mózgu (krwawienie z naczy ń mózgowych) lub inne czynne krwawienie.

2
· Jeśli wyst ępuj ą zaburzenia krzepni ęcia krwi, poniewa ż ibuprofen mo że wyd
u ży ć czas krwawienia.
· Jeśli wyst ępuj ą zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodz eniu.
· U dzieci z ci ężkim odwodnieniem (wywo
anym wymiotami, biegunk ą lub niewystarczaj ącym spo życiem
p
ynów).

Nie przyjmowa ć leku w ostatnich 3 miesi ącach ci ąży.

Ostrze żenia i środki ostro żno ści
Przed rozpocz ęciem stosowania leku Nurofen dla dzieci Forte trusk awkowy należy omówi ć to z lekarzem
lub farmaceut ą
· Jeśli dziecko ma pewne dziedziczne zaburzenia wytwarza nia krwi (np. ostra przerywana porfiria).
· Jeśli u dziecka wyst ępuj ą zaburzenia krzepni ęcia.
· Jeśli dziecko ma niektóre choroby skóry (tocze ń rumieniowaty uk
adowy (SLE) lub mieszan ą chorob ę
tkanki
ącznej).
· Jeśli dziecko ma lub kiedykolwiek mia
o choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub
chorob ę Crohna), poniewa ż ich objawy mog ą si ę nasili ć (patrz punkt 4 „Mo żliwe dzia
ania
niepo żądane”).
· Jeśli dziecko kiedykolwiek mia
o lub ma obecnie zwi ększone ci śnienie krwi i (lub) niewydolno ść serca.
· Jeśli u dziecka wyst ępuj ą zaburzenia czynno ści nerek.
· Jeśli u dziecka wyst ępuj ą choroby w ątroby. W przypadku d
ugotrwa
ego stosowania leku Nu rofen dla
dzieci Forte truskawkowy wymagane jest regularne ko ntrolowanie parametrów wskaźników czynno ści
w ątroby, nerek oraz morfologii krwi.
· Zaleca si ę zachowanie ostro żno ści podczas stosowania innych leków, które mog ą zwi ększa ć ryzyko
wyst ąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takich jak doust ne kortykosteroidy (takie jak prednizolon),
leki rozrzedzaj ące krew (takie jak warfaryna), selektywne inhibitor y wychwytu zwrotnego serotoniny
(leki przeciwdepresyjne) oraz leki przeciwp
ytkowe (jak kwas acetylosalicylowy).
· Jeśli dziecko równocze śnie przyjmuje inne leki z grupy NLPZ (w tym inhibit ory COX-2 takie jak
celekoksyb lub etorikoksyb), gdy ż nale ży unika ć jednoczesnego stosowania tych leków (patrz punkt
„Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy a inne leki”) .
· Wyst ępowanie dzia
a ń niepo żądanych mo że by ć zmniejszone poprzez zastosowanie najmniejszej
skutecznej dawki leku w najkrótszym czasie.
· Ogólnie, ci ąg
e stosowanie (kilku rodzajów) leków przeciwbólowy ch może prowadzi ć do utrzymuj ących
si ę powa żnych chorób nerek. Ryzyko to mo że wzrosn ąć podczas wysi
ku fizycznego zwi ązanego z
utrat ą soli i odwodnieniem. Nale ży wi ęc tego unika ć.
· W wyniku d
ugotrwa
ego stosowania jakiegokolwiek ro dzaju leków przeciwbólowych, mogą wyst ąpi ć
bóle g
owy, których nie nale ży leczy ć zwi ększonymi dawkami tego leku. W takim przypadku lek n ależy
odstawi ć i poradzi ć si ę lekarza. Diagnoz ę bólu g
owy spowodowanego nadu żywaniem leków nale ży
podejrzewa ć u pacjentów, którzy maj ą cz ęste lub codzienne bóle g
owy pomimo (lub z powodu)
regularnego stosowania leków
agodz ących ból g
owy.
· Jeśli u dziecka wyst ępowa
o lub wyst ępuje astma, lub choroby alergiczne, które mog ą powodowa ć
duszno ść.
· Jeśli dziecko ma katar sienny, polipy nosa, przewlek
e obturacyjne choroby dróg oddechowych istnieje
zwi ększone ryzyko reakcji alergicznych. Reakcje alergic zne mogą wyst ępowa ć jako napady astmy (tzw.
astma wywo
ana lekami przeciwbólowymi), obrz ęk Quinckiego lub pokrzywka.
· W zwi ązku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ bardzo rzadko zg
aszano ciężkie reakcje skórne (takie
jak zespó
Stevensa-Johnsona). Nale ży natychmiast przerwa ć stosowanie leku Nurofen dla dzieci Forte
truskawkowy w przypadku wyst ąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodze nia b
on
ś luzowych lub innych objawów reakcji alergicznej.
· Nale ży unika ć stosowania leku Nurofen dla dzieci Forte truskawko wy w przypadku wystąpienia ospy
(ospy wietrznej).
· Jeśli dziecko przeby
o ostatnio powa żny zabieg chirurgiczny (wymagany jest nadzór medycz ny).
· Jeśli dziecko jest odwodnione, ze wzgl ędu na zwi ększone ryzyko niewydolno ści nerek u dzieci
odwodnionych.
· Leki z grupy NLPZ mog ą maskowa ć objawy zaka żenia i gor ączki.

3

Krwawienie, owrzodzenie lub perforacja uk
adu pokarmowego, które mogą mie ć skutki śmiertelne, by
y
odnotowywane w trakcie leczenia wszystkimi lekami z grupy NLPZ z objawami ostrzegawczymi lub bez,
lub u pacjentów, u których wyst ąpi
y powa żne choroby przewodu pokarmowego. W przypadku wyst ąpienia
krwawienia lub owrzodzenia uk
adu pokarmowego, nale ży natychmiast przerwa ć leczenie. Ryzyko
krwawienia, owrzodzenia lub perforacji uk
adu pokar mowego wzrasta wraz ze zwiększeniem dawki leku
z grupy NLPZ u pacjentów, u których w wyst ąpi
o owrzodzenie, szczególnie z krwawieniem lub per foracją
(patrz punkt 2 „Kiedy nie stosowa ć leku Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy”) oraz u osób w podesz
ym
wieku. Pacjenci ci powinni rozpocz ąć leczenie od najmniejszej skutecznej dawki. U tych pacjentów oraz u
pacjentów wymagaj ących jednoczesnego podawania kwasu acetylosalicylow ego w ma
ych dawkach lub
leków zwi ększaj ących ryzyko reakcji uk
adu pokarmowego nale ży rozwa ży ć leczenie skojarzone z lekami
os
onowymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pomp y protonowej).

Przyjmowanie leków przeciwzapalnych i przeciwbólowy ch, takich jak ibuprofen, może wi ąza ć si ę z
niewielkim wzrostem ryzyka zawa
u serca lub udaru, w szczególności gdy s ą stosowane w du żych
dawkach. 
Nie nale ży przekracza ć zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.

Przed zastosowaniem leku Nurofen dla dzieci Forte t ruskawkowy pacjent powinien omówić leczenie
z lekarzem lub farmaceut ą, je śli:
- u pacjenta wyst ępuj ą choroby serca, takie jak niewydolno ść serca, d
awica piersiowa (ból w klatce
piersiowej), pacjent mia
atak serca, operacj ę pomostowania, wyst ępuje u pacjenta choroba t ętnic
obwodowych (s
abe kr ążenie krwi w nogach z powodu zw ężenia lub zablokowania t ętnic) lub je śli pacjent
przeszed
jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub prz emijający atak niedokrwienny – TIA).
- pacjent choruje na nadci śnienie t ętnicze, cukrzyc ę, wyst ępuje u niego zwi ększone st ężenie cholesterolu,
w rodzinie pacjenta wyst ępowa
a choroba serca lub udar, lub je śli pacjent pali tyto ń.

Je żeli którykolwiek z wy żej wymienionych przypadków dotyczy dziecka nale ży skontaktowa ć si ę z
lekarzem przed zastosowaniem leku Nurofen dla dziec i Forte truskawkowy.

Osoby w podesz
ym wieku
U osób w podesz
ym wieku wyst ępuje zwi ększone ryzyko dzia
a ń niepo żądanych w trakcie stosowania
leków z grupy NLPZ, w szczególno ści tych dotycz ących żo
ądka i jelit. Wi ęcej informacji, patrz punkt 4
”Mo żliwe dzia
ania niepo żądane”.

Pacjenci z chorobami dotycz ącymi przewodu pokarmowego w przesz
o ści, zw
aszcza w podesz
ym wieku,
powinni zg
asza ć wszelkie nietypowe objawy w obr ębie jamy brzusznej (g
ównie krwawienia z przewodu
pokarmowego), szczególnie w pocz ątkowym etapie leczenia.

Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy a inne leki
Nale ży powiedzie ć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przy jmowanych obecnie lub ostatnio
przez dziecko, a tak że o lekach, które dziecko mo że przyjmowa ć.

Lek Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy mo że wp
ywa ć na dzia
anie innych leków lub te ż inne leki mog ą
wp
ywa ć na dzia
anie leku Nurofen dla dzieci Forte truskaw kowy. Na przyk
ad:
· leki o dzia
aniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzaj ące krew/zapobiegaj ące powstawaniu zakrzepów,
takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryn a, tyklopidyna)
· leki obni żaj ące ci śnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak captopril, l eki beta-adrenolityczne, takie jak
leki zawieraj ące atenolol, leki b ęd ące antagonistami receptora angiotensyny II, takie j ak losartan).

Tak że niektóre inne leki mog ą ulega ć wp
ywowi lub mie ć wp
yw na leczenie Nurofen dla dzieci Forte
truskawkowy. Dlatego te ż przed zastosowaniem leku Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy z innymi lekami
zawsze nale ży poradzi ć si ę lekarza lub farmaceuty.

4
Należy powiedzie ć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio leka ch, również tych, które wydawane
s ą bez recepty. W szczególno ści nale ży powiadomi ć lekarza, je śli pacjent przyjmuje nast ępujace leki:

Inne NLPZ w
ączajac inhibiory COX-2 poniewa ż mo że wzrasta ć ryzyko dzia
a ń
niepo żądanych
Digoksyna (lek stosowany w niewydolno ści
serca) poniewa
ż dzia
anie digoksyny mo że ulec
wzmocnieniu
Glukokortykoidy (leki zawieraj ące kortyzon lub
substancje podobne do kortyzonu) poniewa
ż mo że wzrasta ć ryzyko owrzodzenia i
krwawienia z przewodu pokarmowego
Leki przeciwp
ytkowe poniewa ż mo że wzrosn ąć ryzyko krwawienia
Kwas acetylosalicylowy (ma
e dawki) poniewa ż dzia
anie rozrzedzaj ące krew mo że
ulec os
abieniu
Leki rozrzedzaj ące krew (np. warfaryna) poniewa ż ibuprofen mo że nasila ć dzia
anie tych
leków
Fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki) poni eważ dzia
anie fenytoiny mo że ulec
wzmocnieniu
Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu
serotoniny (leki stosowane w leczeniu depresji) poniewa
ż mog ą zwi ększa ć ryzyko krwawienia z
przewodu pokarmowego
Lit (lek stosowany w leczeniu zaburze ń
maniakalno-depresyjnych oraz depresji) poniewa
ż dzia
anie litu mo że ulec wzmocnieniu
Probenecyd i sulfinpirazon (lek stosowany w
leczeniu dny) poniewa
ż wydalanie ibuprofenu mo że ulec
opó źnieniu
Leki przeciwnadci śnieniowe i leki moczop ędne poniewa ż ibuprofen mo że os
abia ć dzia
anie tych
leków oraz mo że wzrosn ąć ryzyko pogorszenia
czynno ści nerek
Leki moczop ędne oszcz ędzaj ące potas np.
amiloryd, potasu kanrenoat, spironolakton,
triamteren poniewa
ż mo że wyst ąpi ć hiperkaliemia
Metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka i
reumatyzmu) poniewa
ż dzia
anie metotreksatu mo że ulec
wzmocnieniu
Takrolimus i cyklosporyna (leki
immunosupresyjne) poniewa
ż mo że doj ść do uszkodzenia nerek
Zydowudyna (w leczeniu HIV/AIDS) poniewa ż u życie leku Nurofen mo że powodowa ć
zwi ększenie ryzyka krwawienia
wewn ątrzstawowego lub krwawienia
prowadz ącego do obrz ęku u osób HIV(+)
choruj ących na hemofili ę
Pochodne sulfonylomocznika (leki
przeciwcukrzycowe) poniewa
ż mog ą wp
ywa ć na poziom cukru we
krwi
Antybiotyki z grupy chinolonów poniewa ż mo że wzrosn ąć ryzyko drgawek
Worykonazol i flukonazol (Inhibitory CYP2C9),
stosowane w infekcjach grzybiczych poniewa
ż dzia
anie ibuprofenu mo że zosta ć
wzmocnione; Nale ży rozwa ży ć zmniejszenie
dawki ibuprofenu, w szczególno ści podczas
stosowania du żych dawek ibuprofenu wraz z

5
worykonazolem lub flukonazolem
Baklofen po zastosowaniu ibuprofenu mo
że rozwina ć si ę
toksyczno ść baklofenu
Rytonawir rytonawir mo
że zwi ększy ć st ężenie NLPZ w
osoczu
Aminoglikozydy NLZP mog ą zwi ększa ć wydalanie
aminoglikozydów

Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy z alkoholem
Nie nale ży spo żywa ć alkoholu podczas stosowania leku Nurofen dla dziec i Forte truskawkowy. Niektóre
dzia
ania niepo żądane, takie jak te zwi ązane z przewodem pokarmowym lub o środkowym uk
adem
nerwowym, mog ą by ć bardziej prawdopodobne podczas jednoczesnego przyj mowania alkoholu i leku
Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy.
Ci ąża, karmienie piersi ą i wp
yw na p
odno ść

Je śli pacjentka jest w ci ąży lub karmi piersi ą, przypuszcza że mo że by ć w ci ąży lub gdy planuje mie ć
dziecko, powinna poradzi ć si ę lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego le ku.

Ci ąża
Nie stosowa ć leku w ci ągu ostatnich 3 miesi ęcy ci ąży. Unika ć stosowania tego leku w pierwszych 6
miesi ącach ci ąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Karmienie piersi ą
Jedynie niewielkie ilo ści ibuprofenu i jego produktów rozpadu przenikaj ą do mleka matki. Nurofen dla
dzieci Forte truskawkowy mo że by ć stosowany podczas karmienia piersi ą, je śli podawany jest w zalecanych
dawkach i przez najkrótszy mo żliwy czas.

P
odno ść
Lek Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy nale ży do grupy leków (NLPZ), które mog ą wp
ywa ć na
p
odno ść u kobiet. Dzia
anie to jest przemijaj ące po przerwaniu stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obs
ugiwanie maszyn
Podczas krótkotrwa
ego stosowania, lek nie wp
ywa l ub wywiera nieistotny wp
yw na zdolność
prowadzenia pojazdów i obs
ugiwania maszyn.
Wa żne informacje o niektórych sk
adnikach leku Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy
· Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy zawiera maltit ol ciek
y. Jeżeli stwierdzono wcze śniej u pacjenta
nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktowa ć si ę z lekarzem przed przyj ęciem leku.
· Lek zawiera 28,09 mg sodu w 15 ml zawiesiny (= 1,87 mg sodu na 1 ml zawiesiny). Należy uwzgl ędni ć
u pacjentów kontroluj ących zawarto ść sodu w diecie.

3. Jak stosowa ć lek Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy

Lek Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy nale ży zawsze stosowa ć dok
adnie tak, jak to opisano w
ulotce dla pacjenta lub wed
ug zalece ń lekarza lub farmaceuty. W razie w ątpliwo ści nale ży zwróci ć
si ę do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka w przypadku bólu i gor ączki, to:

6
Masa cia
a dziecka (wiek) Jaka ilość? Jak cz ęsto w ci ągu 24
godzin?*
od 5 kg (3 do 5 miesi ęcy) 1,25 ml (równowarto ść 50 mg
ibuprofenu) 3 razy
7 do 9 kg (6 do 11 miesi
ęcy) 1,25 ml (równowarto ść 50 mg
ibuprofenu) 3 do 4 razy
10 do 15 kg (1 rok do 3 lat) 2,5 ml (równowarto
ść 100 mg
ibuprofenu) 3 razy
16 do 19 kg (4 do 5 lat) 3,75 ml (równowarto
ść 150 mg
ibuprofenu) 3 razy
20 do 29 kg (6 do 9 lat) 5 ml (równowarto
ść 200 mg
ibuprofenu) 3 razy
30 do 40 kg (10 do12 lat) 7,5 ml (równowarto
ść 300 mg
ibuprofenu) - (dwukrotne u życie
strzykawki: 5 ml + 2,5 ml) 3 razy
*
Dawki nale ży podawa ć co oko
o 6 do 8 godzin.

Nie zaleca si ę stosowania u dzieci w wieku poni żej 3 miesi ęcy lub o masie cia
a poni żej 5 kg.

U pacjentów z wra żliwym żo
ądkiem zaleca si ę, aby lek Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy by

przyjmowany w trakcie posi
ku.
UWAGA : nie przekracza ć ustalonej dawki.
Do stosowania doustnego

Sposób podawania przy u życiu strzykawki doustnej

1. Wstrz ąsn ąć mocno butelk ą.
2. Zdj ąć zakr ętk ę z butelki, naciskaj ąc j ą w dó
i obracaj ąc w lewo.
3. Strzykawk ę nale ży mocno wcisn ąć w otwór w szyjce butelki.
4. W celu nape
nienia strzykawki nale ży obróci ć butelk ę do góry dnem. Trzymaj ąc strzykawk ę w
miejscu, delikatnie odci ągn ąć t
ok w dó
, naci ągaj ąc zawiesin ę do w
a ściwego oznaczenia na
strzykawce.
5. Ponownie odwróci ć butelk ę i usun ąć strzykawk ę obracaj ąc j ą delikatnie.
6. Umie ści ć koniec strzykawki w ustach dziecka. Nacisn ąć t
ok powoli i delikatnie poda ć
zawiesin ę. Po u życiu za
o ży ć os
onk ę. Przemy ć strzykawk ę w ciep
ej wodzie i pozostawi ć do
wyschni ęcia. Przechowywa ć w miejscu niedost ępnym i niewidocznym dla dzieci.

Czas trwania leczenia

Lek ten jest przeznaczony tylko do krótkotrwa
ego s tosowania. Jeśli objawy u dziecka w wieku
powy żej 6 miesi ęcy utrzymuj ą si ę d
u żej ni ż 3 dni lub pacjent czuje si ę gorzej, nale ży zasi ęgn ąć
porady lekarza.
W przypadku niemowl ąt w wieku 3 - 5 miesi ęcy (o masie cia
a od 5 kg), nale ży zasi ęgn ąć porady
lekarza, je śli objawy nie ust ępuj ą po 24 godzinach.

Je śli objawy nasil ą si ę nale ży skonsultowa ć si ę z lekarzem.

Przyj ęcie wi ększej ni ż zalecana dawki leku Nurofen dla dzieci Forte trusk awkowy:

Je śli pacjent zastosowa
wi ększ ą ni ż zalecana dawk ę leku Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy lub
je śli dziecko przypadkowo przyj ę
o lek, nale ży zawsze zwróci ć si ę do lekarza lub zg
osi ć do
najbli ższego szpitala, aby uzyska ć opini ę o mo żliwym zagro żeniu dla zdrowia i porad ę na temat
dzia
a ń, jakie nale ży w takim przypadku podj ąć.

7
Objawy mogą obejmowa ć nudno ści, bóle żo
ądka, wymioty (mog ą wyst ępowa ć ś lady krwi), krwawienie z
przewodu pokarmowego, bóle g
owy, dzwonienie w usza ch, dezorientacja i oczopląs lub rzadziej biegunka.
Po przyj ęciu du żej dawki wyst ępowa
y zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia, niskie ciśnienie krwi,
pobudzenie, dezorientacja, śpi ączka, hiperkaliemia, kwasica metaboliczna, zwi ększenie czasu
protrombinowego/INR, ostra niewydolno ść nerek, uszkodzenie w ątroby, depresja oddechowa, sinica oraz
zaostrzenie astmy u chorych na astm ę senno ść, ból w klatce piersiowej, ko
atanie serca, utrata przytomności,
drgawki (g
ównie u dzieci), os
abienie i zawroty g
owy, krew w moczu, uczucie zimna i problemy z
oddychaniem.
Pomini ęcie przyj ęcia leku Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy:
Nie nale ży stosowa ć dawki podwójnej w celu uzupe
nienia pomini ętej dawki. Je śli pacjent zapomni przyj ąć
lub poda ć dawk ę, nale ży j ą przyj ąć lub poda ć po przypomnieniu, a nast ępnie przyj ąć lub poda ć nast ępn ą
dawk ę leku zgodnie z przerw ą w dawkowaniu opisan ą powy żej.

W razie jakichkolwiek dalszych w ątpliwo ści zwi ązanych ze stosowaniem tego leku nale ży zwróci ć si ę
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe dzia
ania niepo żądane

Jak ka żdy lek, Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy mo że powodowa ć dzia
ania niepo żądane, chocia ż nie
u ka żdego one wyst ąpi ą. Wyst ąpienie dzia
a ń niepo żądanych mo żna zmniejszy ć przez zastosowanie
najmniejszej dawki w najkrótszym czasie koniecznym do z
agodzenia objawów. U dziecka może wyst ąpi ć
jedno ze znanych dzia
a ń niepo żądanych leków z grupy NLPZ. Je śli wyst ąpi ą dzia
ania niepo żądane lub
w przypadku w ątpliwo ści, nale ży przerwa ć podawanie leku i porozmawia ć z lekarzem najszybciej jak to
mo żliwe. Osoby w podesz
ym wieku stosuj ące ten lek nale żą do grupy o zwi ększonym ryzyku zwi ązanym z
dzia
aniami niepo żądanymi.

PRZERWA Ć STOSOWANIE leku i natychmiast zwróci ć si ę o pomoc lekarsk ą, je śli u dziecka
wyst ępuj ą:
· objawy krwawienia jelitowego , takie jak: silny ból brzucha, czarne smoliste sto lce, krwawe wymioty
lub wymioty zawieraj ące cz ąstki o ciemnej barwie, przypominaj ące fusy kawy.
· objawy rzadkich lecz powa żnych reakcji alergicznych, takich jak nasilenie astmy, niewyja śniony
ś wiszcz ący oddech lub duszno ść, obrz ęk twarzy, j ęzyka lub gard
a, trudno ści w oddychaniu, ko
atanie
serca, spadek ci śnienia krwi prowadz ący do wstrz ąsu. Objawy mog ą wyst ąpi ć nawet po pierwszym
zastosowaniu leku. Je śli którykolwiek z tych objawów wyst ąpi, nale ży natychmiast skontaktowa ć si ę
z lekarzem.
· cięż kie reakcje skórne takie jak wysypka, obejmuj ąca ca
e cia
o, z
uszczanie, powstawanie p ęcherzy
i odpadanie p
atów skóry.

Je śli nasili si ę którykolwiek z objawów niepo żądanych lub wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane
niewymienione w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi.

Cz ęsto (mog ą wyst ąpi ć u 1 na 10 osób)
· Dolegliwo ści żo
ądkowe i jelitowe takie jak
zgaga, bóle brzucha, nudno ści, niestrawno ść, biegunka,
wymioty, wzd ęcia (gazy), zaparcia, niewielka utrata krwi z żo
ądka i (lub) jelit, która w wyj ątkowych
przypadkach mo że powodowa ć niedokrwisto ść.

Niezbyt cz ęsto (mog ą wyst ąpi ć u 1 na 100 osób)
· Wrzody w przewodzie pokarmowym, które mog ą krwawi ć lub p ęka ć, zapalenie b
ony śluzowej jamy
ustnej z owrzodzeniem, nasilenie istniej ącej choroby jelit (zapalenie jelita grubego lub cho roba Crohna),
zapalenie b
ony śluzowej żo
ądka
· Zaburzenia o środkowego uk
adu nerwowego, takie jak bóle g
owy, z awroty g
owy, bezsenność,
pobudzenie, dra żliwo ść lub zm ęczenie
· Zaburzenia widzenia
· Różne wysypki skórne

8
· Reakcje nadwra żliwo ści z pokrzywk ą i świ ądem.

Rzadko (mogą wyst ąpi ć u 1 na 1000 osób)
· Szumy uszne (dzwonienie w uszach)
· Zwi ększenie st ężenia mocznika we krwi, bóle w boku i (lub) bóle brz ucha, krew w moczu oraz gorączka
mog ące by ć objawami uszkodzenia nerek (martwica brodawek nerk owych)
· Zwi ększenie st ężenia kwasu moczowego we krwi
· Zmniejszenie st ężenia hemoglobiny.

Bardzo rzadko (mogą wyst ąpi ć u 1 na 10 000 osób)
· Zapalenie prze
yku, zapalenie trzustki, tworzenie s ię przeponopodobnych zw ężeń jelita
· Niewydolno ść serca, zawa
serca i obrz ęk twarzy lub r ąk
· Oddawanie mniejszej ilo ści moczu ni ż zwykle oraz obrz ęki (zw
aszcza u pacjentów z wysokim
ci śnieniem krwi lub pogorszon ą czynno ści ą nerek), obrz ęki i zm ętnienie moczu (zespó
nerczycowy),
zapalna choroba nerek ( śródmi ąższowe zapalenie nerek), która mo że prowadzi ć do ostrej niewydolno ści
nerek. Je śli wyst ąpi
jeden z wy żej wymienionych objawów lub je śli pacjent czuje si ę ź le, nale ży
przerwa ć stosowanie leku Nurofen dla dzieci Forte truskawko wy i natychmiast skonsultować si ę z
lekarzem, poniewa ż mog ą to by ć pierwsze objawy uszkodzenia lub niewydolno ści nerek
· Reakcje psychotyczne i depresja
· Wysokie ci śnienie krwi, zapalenie naczy ń
· Ko
atanie serca
· Zaburzenia czynno ści w ątroby, uszkodzenie w ątroby (pierwszymi objawami mog ą by ć przebarwienia
skóry), szczególnie podczas d
ugotrwa
ego leczenia, niewydolność w ątroby, ostre zapalenie w ątroby
· Zaburzenia produkcji krwinek - pierwsze objawy to: gorączka, ból gard
a, powierzchowne owrzodzenia
b
ony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zm ęczenie, krwawienia z nosa i skóry,
niewyja śnione siniaczenie. W takich przypadkach nale ży natychmiast przerwa ć leczenie i skonsultowa ć
si ę z lekarzem. Nie wolno leczy ć si ę samodzielnie lekami przeciwbólowymi lub lekami obn iż aj ącymi
gor ączk ę (lekami przeciwgor ączkowymi)
· Ciężkie zaka żenia skóry i powik
ania dotycz ące tkanek mi ękkich podczas zaka żenia osp ą wietrzn ą
· Opisywano pogorszenie stanu zapalnego zwi ązanego z zaka żeniem (np. martwicze zapalenie powi ęzi)
wskutek stosowania pewnych leków przeciwbólowych (N LPZ). Jeżeli wyst ąpi ą lub nasil ą si ę objawy
zaka żenia, pacjent powinien niezw
ocznie uda ć si ę do lekarza. Nale ży oceni ć czy istniej ą wskazania do
zastosowania leczenia przeciwinfekcyjnego (antybiot ykoterapia)
· Podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy as eptycznego zapalenia opon mózgowo-
rdzeniowych ze sztywno ści ą karku, bólem g
owy, nudno ściami, wymiotami, gor ączk ą i zaburzeniem
ś wiadomo ści. U pacjentów z zaburzeniami autoimmunologicznymi (toczeń, mieszana choroba tkanki

ą cznej). Istnieje wi ększe ryzyko takich objawów. W razie wyst ąpienia takich dolegliwo ści nale ży
niezw
ocznie skontaktowa ć si ę z lekarzem
· Ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z zaczerwieni eniem i powstawaniem pęcherzy (np. zespó

Stevensa-Johnsona, rumie ń wielopostaciowy i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka/zespó

Lyella), wypadanie w
osów (
ysienie).

Cz ęsto ść nieznana (nie można oceni ć na podstawie dost ępnych danych)
· Reaktywno ść dróg oddechowych, w tym astma, skurcz oskrzeli, du szność.
· Mog ą wyst ąpi ć ci ężkie reakcje skórne znane jako zespó
DRESS. Do obja wów zespo
u DRESS
nale żą: wysypka skórna, gor ączka, obrz ęk w ęz
ów ch
onnych oraz zwi ększenie liczby eozynofilów
(rodzaj bia
ych krwinek).

Leki, takie jak ten mog ą by ć zwi ązane z niewielkim zwi ększeniem ryzyka ataku serca (zawa
serca) lub
udaru.
Zg
aszanie dzia
a ń niepo żądanych

9
Jeśli wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie objawy niepo żądane niewymienione w
ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub piel ęgniarce. Dzia
ania niepo żądane mo żna
zg
asza ć bezpo średnio do Departamentu Monitorowania Niepo żądanych Dzia
a ń Produktów Leczniczych
Urz ędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medyc znych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 4 9-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzia
ania niepo żądane mo żna zg
asza ć równie ż podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzi ęki zg
aszaniu dzia
a ń niepo żądanych mo żna b ędzie zgromadzi ć wi ęcej informacji na temat
bezpiecze ństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywa ć lek Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy

Przechowywa ć w miejscu niewidocznym i niedost ępnym i dla dzieci.

Nie stosowa ć leku Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy po up
yw ie terminu ważno ści zamieszczonego na
pude
ku tekturowym i butelce. Termin wa żno ści oznacza ostatni dzie ń podanego miesi ąca.
Nie przechowywa ć w temperaturze powy żej 25°C.

Po otwarciu butelki lek nale ży zu ży ć w ci ągu 6 miesi ęcy.

Leków nie nale ży wyrzuca ć do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapyta ć
farmaceut ę co zrobi ć z lekami, których si ę ju ż nie u żywa. Takie post ępowanie pomo że chroni ć
ś rodowisko.

6. Zawarto ść opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy

Substancj ą czynn ą leku jest ibuprofen. Ka żdy 1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu .
Pozosta
e sk
adniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, sacharyna sodowa,
polisorbat 80, bromek domifenu, maltitol ciek
y, gl icerol, guma ksantanowa, aromat truskawkowy 500244E
(Glikol propylenowy, kwas askorbowy (E 300) natural ne i identyczne z naturalnymi substancje
aromatyczne) i woda oczyszczona.
Jak wygl ąda lek Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy i co za wiera opakowanie

Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy to bia
awa zaw iesina o konsystencji syropu
o charakterystycznym
truskawkowym zapachu.
Ka żda butelka zawiera 30 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml lub 200 ml.

Opakowanie zawiera doustn ą strzykawk ę (5 ml strzykawka ze skal ą: 1,25 ml, 2,5 ml, 3,75 ml i 5 ml).

Opakowanie zewn ętrzne: tekturowe pude
ko.
Nie wszystkie wielko ści opakowa ń musz ą znajdowa ć si ę w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca/importer
Podmiot odpowiedzialny:
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Wytwórca:

10
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Dansom Lane
Hull, East Yorkshire
HU8 7DS, Wielka Brytania
Importer:
RB NL Brands B.V.
WTC Schiphol Airport,
Schiphol Boulevard 207,
1118 BH Schiphol,
Holandia
W celu uzyskania bardziej szczegó
owych informacji należy zwróci ć si ę do miejscowego przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel.: 801 88 88 07
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach cz
onkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego pod nastepuj ącymi nazwami:

Niemcy Nuroflex Junior Fieber- und Schmerzsaft Erd beer 40 mg/ml Suspension zum
Einnehmen
Bu
garia Nurofen for Children Forte Strawberry 200 mg/5 ml oral suspension
Estonia Nurofen for Children Forte Strawberry
Francja Nurofenpro 40 mg/ml Enfants et Nourrissons Fraise, suspension buvable
otwa Nurofen for Children Strawberry 200 mg/5 ml oral suspension
Litwa Nurofen for Children Forte Strawberry
Polska Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy
Rumunia NUROFLEX cu aromă de c ăp șuni 40 mg/ml suspensie oral ă
Hiszpania Junipro 40 mg/ml suspension oral sabor f resa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:
02/2019