Noacid

Przewód pokarmowy i metabolizm

Szczegółowe informacje

moc:40 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:A02BC02
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:14607

Substancje czynne

Pantoprazolum

Opakowania

wielkosc7
jednostkaWielkoscitabl. w blistrze
kodEAN5909990645671
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id43386
wielkosc7
jednostkaWielkoscitabl. w butelce
kodEAN5909990645688
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id43387
wielkosc14
jednostkaWielkoscitabl. w blistrze
kodEAN5909990645695
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id43388
wielkosc14
jednostkaWielkoscitabl. w blistrach (2 x 7)
kodEAN5909990645701
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id43389
wielkosc14
jednostkaWielkoscitabl. w butelce
kodEAN5909990645718
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id43390
wielkosc28
jednostkaWielkoscitabl. w blistrach (2 x 14)
kodEAN5909990645725
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id43391
wielkosc28
jednostkaWielkoscitabl. w blistrach (4 x 7)
kodEAN5909990645732
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id43392
wielkosc28
jednostkaWielkoscitabl. w butelce
kodEAN5909990645749
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id43393

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Noacid , 40 mg, tabletki dojelitowe
Pantoprazolum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Należy zachować tę ulotkę, a by w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza , farmaceuty lub pielęgniarki .
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie , nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie . Patrz punkt 4.

Spis treści ulotk i:
1. Co to jest lek Noacid 40 mg i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Noacid 40 mg
3. Jak stosować lek Noacid 40 mg
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Noacid 40 mg
6. Zawartość opakowania i i nne informacje


1. Co to jest lek Noacid 40 mg i w jakim celu się go stosuje

Noacid 40 mg tabletki zawiera substancję czynną pantoprazol. Pantoprazol jest selektywnym
„inhibitorem pompy protonowej," lekiem, który zmniejsza wydzielanie kwasu w żołądku. Stos owany
jest w leczeniu chorób żołądka i jelit związanych z wydzielaniem kwasu solnego.

Noacid 40 mg stosuje się w leczeniu:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej:

- Refluksowego zapalenia przełyku. W Leczeniu zapalenia przełyku (rurka łącząca gardł o
z żołądkiem) z towarzyszącym cofaniem się kwasu żołądkowego.

Dorośli:
- Zakażenia bakterią Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy
w skojarzeniu z dwoma antybiotykami (leczenie eradykacyjne), w celu pozbycia się b akterii
i zapobiegania nawrotom owrzodzenia.

- Choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
- Zespołu Zollingera -Ellisona oraz innych stanów chorobowych związanych z nadmiernym
wydzielaniem kwasu solnego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Noacid 40 mg

Kiedy nie stosować leku Noacid 40 mg tabletki
- Jeśli pacjent ma uczulenie na pantoprazol, orzeszki sojowe lub olej soj owy, lub którykolwiek
z pozostałych składników tego leku (wymienion ych w punkcie 6).
- Jeśli pacjent ma uczulenie na lek i zawierające inne inhibitory pompy protonowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Noacid 40 mg należy omówi ć to z lekarz em lub farmaceutą .

2
- Jeśli u pacjenta planowane jest specyficzne badanie krwi ( stężenie chromograni ny A).
- Jeśli występują poważne zaburzenia czynności wątroby. Należy poinformować lekarza, jeśli
kiedykolwiek występowały zaburzenia czynności wątroby, zwłaszcza jeśli pacjent długotrwale
przyjmował lek Noacid 40 mg . W razie zwiększenia aktyw ności enzymów wątrobowych
stosowanie leku należy przerwać.
- Jeśli u pacjenta występuj e niedobór witaminy B 12 lub występują czynniki ryzyka wskazujące na
możliwość zmniejszenia stężenia witaminy B 12, a pacjent leczony jest długotrwale panto prazolem.
Podobnie jak w przypadku wszystkich leków zmniejszających wydzielanie kwasu solnego
w żołądku, pantoprazol może prowadzić do zmniejszonego wchłaniania witaminy B12.
- Jeśli pacjent przyjmuje inhibitory proteazy HIV takie jak atazanawir (stosowany w leczeniu
zakażenia HIV) jednocześnie z pantoprazolem, powinien poprosić lekarza o szczegółową poradę.
- Przyjmowanie inhibitora pompy protonowej, takiego jak Noacid 40 mg, szczególnie przez okres
czasu dłuższy niż rok, może niezn acznie zwiększać ryzyko złamania biodra, nadgarstka lub
kręgosłupa. W przypadku osteoporozy lub przyjmowania kortykosteroidów (które mogą zwiększać
ryzyko osteoporozy) należy powiedzieć o tym lekarzowi.
- Jeśli pacjent przyjmuje lek Noacid 40 mg dłużej niż 3 miesiące, może dojść do zmniejszenia stężeń
magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu może objawiać się zmęczeniem, mimowolnymi
skurczami mięśni, zaburzeniami orientacji, skurczem mięśni, drgawkami, zawrotami głowy,
przyspieszoną czynnością serc a. Jeśli wystąpią któreś z tych objawów, proszę natychmiast
powiedzieć o nich lekarzowi. Małe stężenia magnezu mogą prowadzić również do zmniejszenia
stężeń potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może podjąć decyzję, aby regularnie wykonywać badania
krwi w celu oznaczania stężeń magnezu.
- Jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała reakcja skórna w wyniku stosowania leku podobnego do
leku Noacid 40 mg, który zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego.
- Jeśli u pacjenta wystąpiła wysypka skórna, zwłaszcza w m iejscach narażonych na działanie
promieni słonecznych, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ konieczne
może być przerwanie stosowania leku Noacid 40 mg. Należy również powiedzieć o wszelkich
innych występujących działania ch niepożądanych takich, jak ból stawów.

W przypadku pojawienia się następujących objawów , które mogą być oznaką innych,
poważniejszych chorób należy natychmiast poinformować lekarza:
- niezamierzona utrata masy ciała
- wymioty , zwłaszcza nawracające
- krwawe wymioty , które mogą wyglądać jak ciemne fusy po kawie;
- krew w kale, kał czarny lub smolisty
- trudności z przełykaniem lub ból w trakcie przełykania
- bladość i osłabienie (niedokrwistość)
- ból w klatce piersiowej
- ból brzucha
- ciężkie i (lub ) uporczywe biegunki, ponieważ stosowanie leku Noacid 40 mg wiąże się z niewielkim
zwiększeniem ryzyka wystąpienia biegunki zakaźnej.

Lekarz prowadzący może zdecydować o konieczności wykonania badań w celu wykluczenia podłoża
nowotworowego choroby, g dyż leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby
nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie. Jeśli objawy utrzymują się mimo leczenia, należy rozważyć
wykonanie dalszych badań.

W przypadku przyjmowania leku Noacid 40 mg przez dłuższy okres (ponad 1 ro k), pacjent
prawdopodobnie będzie znajdował się pod stałą opieką lekarza. W takim przypadku należy w trakcie
każdej wizyty u lekarza zgłaszać wszelkie nowe i nieoczekiwane objawy oraz okoliczności ich
wystąpienia.
Dzieci i młodzież

3
Noacid 40 mg nie jest za lecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na
ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności leku w tej grupie wiekowej.

Lek Noacid 40 mg a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjen ta obecnie lub ostatnio
a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, gdyż Noacid 40 mg może wpływać na
skuteczność działania innych leków, dlatego też należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent przyjmuje:
- leki, takie jak ketokonazol, itrakonazol i po zakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
lub erlot ynib (stosowany w pewnych typach nowotworów), ponieważ Noacid 40 mg może hamować
prawidłowe działanie tych i innych leków ,
- warfarynę i fenprokumon (leki stosowane w celu hamowania krzepn ięcia krwi i zapobiega nia
zakrzepom ). Może istnieć konieczność wykonania dalszych badań ,
- leki stosowan e w leczeniu zakażenia HIV , takie jak atazanawir
- metotreksat (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i nowotworów) –
jeśli pacjent przyjmuje metotreksat, lekarz może na pewien czas wstrzymać leczenie lekiem Noacid ,
ponieważ pantoprazol może zwiększać stężenie metotreksatu we krwi,
- fluwoksaminę (stosowana w leczeniu depresji i innych chorób psychicznych) - jeśli pacjent przyjmuje
flowoksaminę lekarz może zmniejszyć dawkę,
- ryfampicynę (stosowana w leczeniu zakażeń),
- ziele dziurawca ( Hypericum perforatum ) stosowane w leczeniu łagodnej depresji.

Noacid 40 mg z jedzeniem i piciem
Tabletki należy przyjmować na godzinę przed posiłkiem. Tabletek nie należy rozgryzać ani dzielić.
Należy je połknąć w całości popijając wodą.

Ciąża , karmienie piersią i wpływ na płodność
Brak odpowiednich danych na temat stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Stwierdzono
przenikani e substancji czynnej leku do kobiecego mleka.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią ,przypuszcza , że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć
dziecko , powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku .
Lek może być stosowany tylko wtedy, jeśli lekarz uzna, że korzyści ze stosowania leku dla pacjentki
przewyższają potencjalne ryzyko dla nienarodzonego dzie cka lub niemowlęcia .

Prowadzenie pojazdów i obsług iw anie maszyn
Pantoprazol nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na z dolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn.
Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, jeżeli
u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia.

Noacid 4 0 mg zawiera lecytynę sojow ą odolejoną i maltitol
Nie należy stosować tego leku w przypadku nadwrażliwości na orzeszki ziemne lub soję.
Jeśli w przeszłości lekarz poinformował pacjenta o nietolerancji niektórych cukrów, przed
zastosowaniem tego leku należy skontaktowa ć się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Noacid 40 mg

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty . W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarz a lub farmaceut y.

Kiedy i jak przyjmować lek Noacid 40 mg
Lek przyjmowa ć 1 godzinę przed posiłkiem, nie rozgryzając ani nie dzieląc tabletki. Połykać
w całości, popijając wodą.

Jeśli lekarz nie zalecił innego dawkowania, za lecana dawka to:

4

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej:
W leczeniu refluksowego zapalenia prze łyku :
Za lecana dawka to jedna tabletka na dobę. Lekarz może zalecić zwiększeni e dawki do 2 tabletek na
dobę. Okres leczenia refluksowego zapalenia przełyku zazwyczaj wynosi od 4 do 8 tygodni. Lekarz
zadecyduje jak długo należy przyjmować lek.

Dorośli:

W leczeniu zakażenia bakterią zwaną Helicobacter pylori, u pacjentów z wrzodami dwunastnicy
i żołądka, w skojarzeniu z dwoma antybiotykami (leczenie eradykacyjne) :

Jedna tabletka dwa razy na dobę plus dwie tabletki antybiotyków: amoksycyliny, klarytromycy ny
lub metronidazolu (lub tynidazolu) przyjmowane każda dwa razy na dobę z tabletką pantoprazolu.
Pierwszą tabletkę pantoprazolu należy przyjąć 1 godzinę przed śniadaniem, zaś drugą tabletkę
pantoprazolu 1 godzinę przed kolacją. Należy przestrzegać instru kcji podanej przez lekarza oraz
przeczytać ulotki dla pacjenta umieszczone w opakowaniach antybiotyków. Leczenie stosuje się
zazwyczaj przez okres jednego do dwóch tygodni.

W leczeniu wrzodów żołądka i dwunastnicy :
Za lecana dawka to jedna tabletka na dobę . Po konsultacji z lekarzem dawkę można podwoić. Lekarz
zdecyduje jak długo należy przyjmować lek. Okres leczenia w przypadku wrzodów żołądka wynosi
zazwyczaj od 4 do 8 tygodni. Okres leczenia w przypadku wrzodów dwunastnicy wynosi zazwyczaj
od 2 do 4 tygo dni.

W długotrwałym leczeniu zespołu Zollingera -Ellisona oraz innych stanów chorobowych
związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego :

Zalecana dawka początkowa to zwykle dwie tabletki na dobę.

Obie tabletki należy przyjmować 1 godzinę przed posiłk iem. W późniejszym terminie dawkowanie
może być odpowiednio dostosowane przez lekarza, w zależności od ilości wydzielanego kwasu
solnego w żołądku. W przypadku przepisania większej liczby tabletek niż dwie na dobę, należy
przyjmować je dwa razy na dobę.

Jeśli lekarz przepisze dawkę dobową większą od czterech tabletek na dobę, dokładnie poinformuje,
kiedy należy przerwać przyjmowanie leku.

Szczegó lne grupy pacjentów:
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
- Jeśli u pacjent stwierdzono schorzenia nerek, n ie
należy przyjmować leku Noacid 40 mg w celu eradykacji Helicobacter pylori.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
- Jeśli u pacjenta stwierdzono umiarkowane lub ciężkie schorzenia wątroby nie
należy przyjmować leku Noacid 40 mg w celu eradyk acji Helicobacter pylori.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężki e schorzenia wątroby nie należy przyjmować więcej niż jedną
tabletkę 20 mg pantoprazolu na dobę (w tym celu, są dostępne tabletki zawierające 20 mg
pantoprazolu).

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Noacid 40 mg nie jest zalecan y do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat .

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Noacid 40 mg
Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Objawy przedawkowania nie są znane.

5

Pominięcie zastosowania leku Noacid 40 mg
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną
dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Noacid 40 mg
Nie należy przerywać stosowania tabletek bez uprzedniej konsultacji z lekarz em lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożąd anych, należy
niezwłocznie poinformować lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalem gdzie pełniony
jest ostry dyżur:

- Ciężkie reakcje uczuleniowe (rzadko - może dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów ): obrzęk języka i
(lub) gardła, trudności z przełykan iem, pokrzywka (wysypka jak po oparzeniu pokrzywą), trudności
z oddychaniem, alergiczny obrzęk twarzy (obrzęk Quincke'go/obrzęk naczynioruchowy), ciężkie
zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.

- Ciężkie reakcje skórne (częstoś ć nieznana -nie można określić częstości na podstawie
dostępnych danych ): tworzenie się pęcherzy na skórze i gwałtowne pogorszenie stanu ogólnego,
nadżerka (z lekkim krwawieniem) oczu, nosa, jamy ustnej/ust albo narządów płciowych (zespół
Stevensa -Johnson a, zespół Lyella, rumień wielopostaciowy) oraz wrażliwość na światło.

- Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana): żółte zabarwienie skóry i oczu (ciężkie uszkodzenie
komórek wątroby, żółtaczka) lub gorączka, wysypka oraz problemy z nerkami przejawiające s ię ich
powiększeniem, czasami z bólem podczas oddawania moczu i bólem w dolnej części pleców
(ciężkie zapalenie nerek z możliwym nasileni em niewydolności nerek) .

Inne działania niepożądane:
- Często (może dotyczyć do 1 na 10 pacjentów)
Łagodne po lipy żołądka

- Niezbyt często (może dotyczyć do 1 na 100 pacjentów)
ból głowy, zawroty głowy; biegunka, nudności, wymioty; uczucie pełności w jamie brzusznej i
wzdęcia z oddawaniem wiatrów (wiatry), zaparcia, suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w
obrębie brzucha, wysypka skórna, rumień, wykwity skórne (spowodowane przez zakażenie) ,
swędzenie skóry, osłabienie, wyczerpanie lub ogólne złe samopoczucie, zaburzenia snu , złamanie
biodra, nadgarstka lub kręgosłupa .

- Rzadko (może dotyczyć do 1 na 1 000 pacjentów)
zaburzenia smaku lub całkowity brak odczuwania smaku, zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne
widzenie, pokrzywka, bóle stawów, bóle mięśni, zmiany masy ciała, podwyższona temperatura
ciała, obrzęk kończyn (obrzęk obwodowy), reakcje alergi czne, depresja, powiększenie piersi u
mężczyzn.

- Bardzo rzadko (może dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów)
zaburzenia orientacji.

- Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

6
Omamy, stan splątania (szczególnie u pacjen tów, u których takie objawy wystąpiły już wcześniej),
zmniejszenie stężenia sodu we krwi , zmniejszenie stężenia magnezu we krwi (patrz punkt 2),
uczucie mrowienia , kłucia i drętwienia , uczucie palenia lub odrętwienia, wysypka czasami z bólem
stawów.

Działania niepożądane rozpoznawane za pomocą badań krwi występujące:
- Niezbyt często (może dotyczyć do 1 na 100 pacjentów)
zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
- Rzadko (może dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów)
zwiększone stężenie bilirubiny, zwię kszone stężenie tłuszczów we krwi , nagłe
zmniejszenie liczby ziarnistych krwinek białych związane z wysoką gorączką .
- Bardzo rzadko (może dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów)
zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować częstsze krwawienia i siniaki,
zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom , jednoczesne
nieprawidłowe zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi .

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek ob jawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzęd u Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e -mail:
ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgrom adzić więcej
informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Noacid 40 mg

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci .
Produkt leczniczy nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

Tabletk i zapakowane w plastikowe butelki: Noacid 40 mg można stosować przez 3 miesiące od
otwarcia opakowania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (miesiąc i rok) zamieszczonego na blistrze i
pud ełku tekturowym po określeniu “Termin ważności (EXP) ”. Termin ważności oznacza ostatni dzień
po danego miesiąca.

Nie stosować tego leku jeśli zauważy się widoczne oznaki zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa . Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Noacid 40 mg
Substancją czynną leku jest pantoprazol . Każda tabletka dojelitowa zawie ra 40 mg pantoprazolu (w
postaci pantoprazolu sodowego półtorawodne go ).

Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki:

7
Malt itol (E 965) , krospowidon typ B, k armeloza sodowa, sodu węglan bezwodny (E 500) , wapnia
stearynian.

Otoczka tabletki:
Alkohol p oliwinylowy, talk (E 553b) , tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, lecytyna sojowa (E
322) , żelaza tlenek żółty (E 172), sodu węglan bezwodny (E 500) , kwasu metakrylowego i etylu
akrylanu kopolimer (1:1) , trietylu cytrynian (E 1505) .

Jak wygląda lek Noacid 40 mg i co zawiera opakowanie
Tabletki Noacid 40 m g są to żó łte , owalne tabletki dojelitowe o długości 10,3 mm i średnicy 5,5 mm.


Lek Noacid 40 mg jest dostępny w opakowaniach zawierających 7, 14, 28 tabletek w blistrach oraz w
opakowaniach zawierających 7, 14, 28 tabletek w butelkach.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:
EGIS Pharmaceuticals PLC
Keresztúri út 30 -38
1106 Budapeszt
Węgry

Wytwórca:
EGIS Pharmaceuticals PLC
1165 Budapes zt, Bökényföldi út 118 -120.
Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopus zczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Węgry (RMS): Noacid 40 mg gyomornedv -ellenálló tabletta
Bułgaria: Ноацид 40 mg стомашно -устойчиви таблетки
Noacid 40 mg gastro -resistant tablets
Polsk a: Noacid
Rum unia: Noacid 40 mg comprimate gastro -rezistente

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10.08.2018