Nicorette Invisipatch

Ośrodkowy układ nerwowy

Szczegółowe informacje

moc:15 mg/16 h
podmiot:McNeil AB
typ procedury:NAR
kod ATC:N07BA01
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:14882

Substancje czynne

Nicotinum

Opakowania

wielkosc7
jednostkaWielkoscisasz.
kodEAN5909990663903
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id36494
wielkosc14
jednostkaWielkoscisasz.
kodEAN5909990663910
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id37908
wielkosc28
jednostkaWielkoscisasz.
kodEAN5909990663927
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id45032

1
ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA


NICORETTE INVISIPATCH
10 mg/ 16 h system transdermalny, plaster
Nicotinum

NICORETTE INVISIPATCH
15 mg/ 16 h system transdermalny, plaster
Nicotinum

NICORETTE INVISIPATCH
25 mg/ 16 h system transde rmalny, plaster
Nicotinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku , ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty .
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby m óc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeżeli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej , należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz
punkt 4.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek N icorette Invisipatch i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem lek u Nicorette Invisipatch
3. Jak stosować lek Nicorette Invisipatch
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak p rzechowywa ć lek Nicorette
Invisipatch
6. Zawartość opakowania i i nne informacje


1. Co to jest lek Nicorette Invisipatch i w jakim celu się go stosuje

Opis działania
Gdy pacjent zaprzestaje palenia papierosów i nikotyna przestaje być regularnie dostarczana do
organizmu, zaczynają pojawiać się różne objawy wynikające z odst awienia nikotyny, między innymi
takie jak: drażliwość, niepokój, zaburzenia nastroju, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia snu. Za
pomocą plastrów Nicorette Invisipatch można im zapobiec lub je osłabić, dostarczając do organizmu
odpowiednie dawki nikotyny.
Nikotyna zawarta w plastrach Nicorette Invisipatch podawana jest w czystej postaci. W odróżnieniu
od papierosów plastry Nicorette Invisipatch nie wydzielają szkodliwych substancji smolistych ani
dwutlenku węgla, które powstają w procesie spalania.
Nikoty na jest powoli uwalniana z plastra Nicorette Invisipatch i ze stałą szybkością wchłaniana przez
skórę. Stałe uwalnianie nikotyny jest możliwe dzięki jej równomiernemu rozmieszczeniu w plastrze.
Plastry Nicorette są przeznaczone do stosowania w okresie akty wności podczas dnia, tj. przez około
16 godzin, gdyż mają one imitować okres dostarczania nikotyny podczas palenia. Stężenie
maksymalne jest osiągane po południu/ wieczorem, kiedy ryzyko powrotu do nałogu jest największe.

Wskazania do stosowania
Lek jest w skazany w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na
rzucenie nałogu poprzez złagodzenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych , występujących
po zaprzestaniu palenia .

2

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nicorette Invisipatch

Kiedy nie stosować leku Nicorette Invisipatch
- J eśli pacjent ma uczulenie na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6) .

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem plastrów Nicorette Invisipatch w przypadku:
- przebytego ostatnio udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego;
- bólów w klatce piersiowej lub objawów dławicy piersiowej;
- niewyrównanego nadciśnienia tętniczego;
- choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy;
- nadczynności tarczycy;
- cukrzycy insulinozależnej (mogą być wymagane niższe dawki insuliny jako rezultat zaprzestania
palenia);
- stwierdzonego guza chromochłonnego nadnerczy;
- ciężkiej lub umiarkowanej choroby wątroby ;
- ciężkiej choroby nerek;
- zapalenia przełyku .

Plaster Nicorette Invisipatch należy usunąć przed wykonaniem obrazowania metodą rezonansu
magnetycznego (MRI), aby zapobiec oparzeniom.

Niektórzy pacjenci mogą kontynuować stosowanie leku Nicorette Invisipatch po zalecanym okresie
leczenia, lecz potenc jalne ryzyko długoterminowego stosowania Nicorette Invisipatch jest znacznie
mniejsze niż ryzyko uzależnienia związane z powrotem do palenia tytoniu.

Nicorette Invisipatch a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, k tóre pacjent planuje przyjmować . Zaprzestanie palenia papierosów może
wymagać modyfikacji dawkowania tych leków.
W przypadku przyjmowania leków , takich jak imipramina, klomipramina, fluwoksamina (leki
stosowane w leczeniu depresji), klozapina, olanzapina (leki stosowane w leczeniu schizofren ii),
teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
i stanach zapalnych oskrzeli), takryna (lek stosowany w chorobie Alzheimera), ropinirol (lek
stosowany w chorobie Parkinsona), flekainid (lek stosowany m.in. w częstoskurczu, napadowym
migotaniu przedsionków, arytmii), pentazocyna (lek przeciwbólowy) , insulina należy skonsultować
się z lekarzem przed zastosowaniem plastrów Nicore tte Invisipatch.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Nikotyna przenika do mleka matki w ilości ach, mogących oddział ywać na dziecko, nawet gdy stosuje
się ją w dawkach terapeutycznych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie ma wpływ u lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsług iwania
maszyn .


3. Jak stosować lek Nicorette Invisipatch

Dzieci i młodzież
Bez zalecenia lekarza nie należy stosować produktu Nicorette Invisipatch u osób poniżej 18 lat. Dane
dotyczące leczenia osób z tej grupy wiekowej lekiem Nicorette Invisipatch są ograniczone.

3
Dorośli i osoby w podeszłym wieku
Plaster należy przykleić rano, po przebudzeniu, na nieuszkodzoną powierzchnię skóry , a zdjąć przed
pójściem spać. Leczenie za pomocą plastrów (systemu transdermalnego) imituje wahania stężenia
nikotyny u palaczy w ciągu dnia i bez przyjmowania nikotyny podczas snu. Stosowanie plastra
w ciągu dnia nie powoduje zaburzeń snu obserwowanych podczas stosowania nikotyny podczas snu.

U osób o dużym stopniu uzależnienia zaleca się rozpocząć leczenie od Kroku 1, tj. plastra
25 mg/16 h stosowanego raz na dobę przez osiem tygodni. Następnie należy rozpocząć stopniowe
odstawianie plastrów (systemu transdermalnego). Należy stosować raz na dobę plaster 15 mg/16 h
przez dwa tygodnie a następnie 10 mg/16 h raz na dobę przez kolejne dwa tygodnie.
U osób o małym stopniu uzależnienia zaleca się rozpocząć leczenie od Kroku 2, tj. plastra 15 mg/16 h
stosowanego raz na dobę przez osiem tygodni a następnie kontynuowa ć leczenie za pomocą plastra
10 mg/ 16 h (Krok 3) stosowanego przez kolejne 4 tygodnie.

Tabela st osowania

Duży stopień uzależnienia Niski stopień uzależnienia
Wielkość dawki Czas terapii Wielkość dawki Czas terapii
Krok 1 Nicorette
Invisipatch , 25
mg/16 h
pierwsze 8
tygodni

Krok 2 Nicorette
Invisipatch , 15
mg/16 h
kolejne 2
tygodnie
Krok 2 Nicorette
Invisipatch , 15
mg/16 h
pierwsze 8
tygodni
Krok 3 Nicorette
Invisipatch ,10
mg/16 h
ostatnie 2
tygodnie
Krok 3 Nicorette
Invisipatch , 10 mg/
16 h
ostatnie 4
tygodnie

Nie zaleca się stosowania plastrów dłużej niż przez 6 miesięcy. Jednak niektórzy byli palacze mogą
wymagać dłuższego okresu leczenia, aby nie wrócić do nałogu.

Plastry można stosować same lub w skojarzeniu z gumami zawier ającymi nikotynę. Wykorzystanie
więcej niż jednej formy nikotynowej terapii z astępczej jest korzystne w przypadku osób palących,
kt óre powróciły do nałogu palenia pomimo stosowania w przeszłości monoterapii NTZ lub które mają
trudności w opanowaniu chęci zapalenia papierosa podczas stosowania monoterapii. Dlatego, jeśli to
konieczne, plaster Nicorette Invisipatch 15 mg/16 h i nikotynowa guma 2 mg mogą być stosowane
łącznie.
Plaster Nicorette Invisipatch 15 mg/16 h należy przykleić rano, po przebudzeniu i odkleić po
16 godzinach, przed pójściem spać. Należy go stosować zgodnie z dawk owaniem zatwierdzonym dla
stosowania w monoterapii . Nikotynową gumę 2 mg należy ż uć w momencie poczucia silnej chęci
zapalenia papierosa, nie przekraczając maksymalnej dawki dobowej 15 gum. Guma może być
stosowana w ten sposób przez okres 12 tygodni, następnie należy stopniowo ograniczać stosowanie
gum. Maksymalny czas stosowania gum wynosi 12 miesięcy.

Należy korzystać z porad grup wsparcia, gdyż mogą one wspomóc proc es rzucania palenia
i zakończyć terapię sukcesem.

Instrukcja stosowania
Plaster Nico rette Invisipatch należy stosować na czystą, suchą, nieuszkodzoną , nieowłosioną skórę, na
przykład w obrębie pośladków, górnej części ramienia lub klatki piersiowej. Należy zmieniać miejsce
przyklejenia plastra każdego dnia, to samo miejsce nie powinno być stosowane przez kolejne dni.
Można się kąpać i brać prysznic jak zwykle.
1. Umyć ręce przez przyklejeniem plastra.
2. Rozciąć nożyczkami opakowanie wzdłuż, zgodnie z oznakowaniem. Wybrać okolicę ciała, na
której skóra jest czysta, sucha, nieuszkodzona i nieowłosiona, na przykład w obrębie pośladków,
górnej części ramienia lub klatki piersiowej.

4
3. Zdjąć z plastra część srebrnej, aluminiowej folii ochronnej. Nie dotykać palcami lepkiej strony
plastra na tyle , na ile to możliwe.
4. Przykleić plaster ostrożnie do sk óry i odkleić pozostałą część srebrnej, aluminiowej folii
ochronnej.
5. Mocno przycisnąć plaster do skóry dłonią lub palcami.
6. Potrzeć palcami brzegi plastra w celu upewnienia się, że jest on właściwie przyklejony.
Po odklejeniu zużyte plastry należy wyrzuc ić.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nicorette
Invisipatch
Nadużywanie nikotyny , zarówno podczas terapii zastępczej i (lub) palenia , może spowodować
wystąpienie objawów przedawkowania.
Objawy przedawkowania są takie same jak po ostrym zatruci u nikotyną i obejmują nudności,
wymioty, nadmierne ślinienie, ból brzucha, biegunk ę, nadmierne pocenie się, ból głowy, zawroty
głowy, zaburzenia słuchu oraz znaczne osłabienie. Przy dużych dawkach objawom tym może
towarzyszyć niedociśnienie, słabe i niemia rowe tętno, trudności w oddychaniu, wyczerpanie, zapaść
krążeniowa i uogólnione drgawki.
Dawki nikotyny tolerowane przez osoby dorosłe podczas leczenia mogą powodować objawy
ciężkiego zatrucia u małych dzieci i mogą być śmiertelne.

Postępowanie w wypadku przedawkowania
Należy natychmiast przerwać podawanie nikotyny, pacjent powinien być leczony objawowo.
W przypadku połknięcia nadmiernej ilości nikotyny w ęgiel aktywowany zmniejsza żołądkowo-
jelitowe wchłanianie nikotyny.
Należy usunąć plaster i przemyć mi ejsce aplikacji wodą.

Pominięcie zastosowania leku Nicorette Invisipatch
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane , chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre objawy mogą wystąpić w związku z zaprzestaniem palenia. Zalicza się do nich pogorszenie
nastroju, be zsenność, drażliwość, frustrację, gniew, niepokój, problemy z koncentracją, nerwowość
lub zniecierpliwienie. Mogą wystąpi ć również objawy fizyczne, takie jak obniżona częstość akcji
serca, zwiększone łaknienie lub zwiększenie masy ciał a, zawroty głowy lub objawy przedomdleniowe,
kaszel, zaparcia, krwawienie dziąseł, owrzodzenia a ftowe lub zapalenie jamy nosowo-gardłowej oraz
głód nikotynowy połączony z chęcią zapalenia.

Lek Nicorette Invisipatch może powodować działania niepożądane podobne do tych, które występują
po nikotynie wchłanianej podczas palenia papierosów lub stosowania innych postaci tytoniu.
Działania te są w wię kszości zależne od dawki nikotyny.

U około 20% pacjentów stosujących plastry Nicorette Invisipatch podczas pierwszych tygodni
leczenia występują łagodne, miejscowe reakcje skórne.

W trakcie stosowania Nicorette Invisipatch rzadko mogą pojawić się reakcje alergiczne (w tym ciężkie
reakcje alergiczne).

Działania niepożądane dotyczące nikotyny stwierdzone w okresie po w prowadzeniu do obrotu
przedstawiono w poniższej tabeli . Częstość występowania określono zgodnie z następującym
schematem:
Często (może wy stąpić u 1 do 10 na 100 osób)
Niezbyt często (może wystąpić u 1 do 10 na 1 000 osób)
Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

5
Klasyfikacja układów i narządów
Częstość występowania
Działanie niepożądane
Zaburzenia serca
Niezbyt często
Niezbyt często

Palpitacje
Tachykardia
Zaburzenia żołądka i jelit
Nieznana

Dyskomfort żołądkowo -jelitowy *
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu
podania
Niezbyt często
Niezbyt często
Niezbyt często
Niezbyt często


Reakcje w miejscu podani a
Astenia
Dysko mfort i ból w klatce piersiowej
Złe samopoczucie
Zaburzenia układu immunologicznego
Nieznana

Reakcja anafilaktyczna (nagła, ciężka reakcja
alergiczna)
Zaburzenia mięśniowo -szkieletowe
Niezbyt często
Nieznana

Ból mięśni *
Ból kończyn
Za burzenia psychiczne
Niezbyt często

Niezwykłe sny
Zaburzenia układu oddechowego, klatki
piersiowej i śródpiersia
Niezbyt często


Duszność
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Nieznana


Nieznana
Niezbyt często
Często
Często

Obrzęk naczynioruchowy (choroba skóry i błon
śluzowych, charakteryzująca się występowaniem
ograniczonych obrzęków)
Rumień
Nadmierne pocenie
Wysypka
Pokrzywka
Zaburzenia naczyniowe
Niezbyt często
Niezbyt często

Zaczerwienienie twarzy
Nadciśnienie tętnicze * w okolicy plastra

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monit orowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa, t el.: + 48 22 49 21 301, f aks: + 48 22 49 21 309, e-mail:
ndl@urpl.gov.pl .
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Nicorette Invisipatch

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przech owywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Nie należy stosować leku Nicorette Invisipatch po upływie terminu ważności zamieszczonego na
opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nicorette Invisipatch
- Substancją czynną leku jest nikotyna.
1 plaster (system transdermalny) 10 mg/16 h zawiera 15.75 mg nikotyny .
1 plaster (system transdermalny) 15 mg/16 h zawiera 23.62 mg nikotyny .
1 plaster (system transdermalny) 25 mg/16 h zawiera 39.37 mg nikotyny .
- Pozostałe składniki to : w arstwa n ośna: triglicerydy o średniej długości łańcucha, kopolimer
metakrylanu butylu zasadowy, warstwa zewnętrzna, ochronna: politeraftalan etylenu (PET) 19 µm,
warstwa akrylowa, przylegająca: roztwór akrylowy adhezyjny Durotak 387- 2051, potasu
wodorotlenek, kros karmelozę sodową, acetyloacetonian glinu, warstwa ochronna, usuwana przed
umieszczeniem plastra na skórze: politeraftalan etylenu (PET) 100 µm.

Jak wygląda lek Nicorette Invisipatch i co zawiera opakowanie
Lek ma postać plastrów pakowanych w osobne saszet ki z folii laminowanej (papier, folia PET,
alumin ium, kopolimer akrylonitrylowy), umieszczonych w tekturowym pudełku.
Opakowanie zawiera 7, 14 lub 28 plastrów.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny : McNeil AB, SE -251 09 Helsingborg, S zwecja.
Wytwórca: LTS Lohmann Therapie -Systeme AG, Lohmannstrasse 2, D -56626 Andernach, Niemcy.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iłż ecka 24
02- 135 Warszawa
tel. (22) 237 80 02


Data ostatniej aktualizacji ulotki: