Nevirapine Accord

Leki przeciwzakaźne

Szczegółowe informacje

moc:400 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:J05AG01
ważność pozwolenia:2022-09-29
numer pozwolenia:24293

Substancje czynne

Nevirapinum anhydricum

Opakowania

wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl. (30 x 1)
kodEAN5055565744901
kategoriaDostepnosciRpz
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id124924
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl. w butelce
kodEAN5055565744925
kategoriaDostepnosciRpz
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id124925
wielkosc90
jednostkaWielkoscitabl. (90 x 1)
kodEAN5055565744918
kategoriaDostepnosciRpz
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id124926

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Nevirapine Accord , 4 00 mg, tabletk i o przedłużonym uwalnianiu

Nevirapin um

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należ y zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub
pielęgniarki.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
Lek może zas zkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie
lub pielęgniarce. Pa trz punkt 4.

Spis treści ulotki :

1. Co to jest lek Nevirapine Accord i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nevirapine Accord
3. Jak stosować lek Nevirapine Accord
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak pr zechowywać lek Nevirapine A ccord
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Nevirapine Accord i w jakim celu się go stosuje

Lek Nevirapine Accord należy do grupy leków nazywanych przeciwret rowirusowymi i stosowany
jest w leczeniu zakażeń wirusem nabytego braku odpor ności (Human Immunodeficiency Virus,
HIV -1).

Substancją czynną leku jest newirapina. Newirapina należy do grup y leków przeciwko wirusowi
HIV, zwanych nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (NNRTIs). Odwrotna
transkryptaza jest enzymem potr zebnym wirusowi HIV do namnażania się. Newirapina hamuje
działanie odwrotnej transkryptazy. Poprzez zatrzymanie działania odwrotnej transkryptazy lek
Nevirapine Accord pomaga kontrolować zakażenie wirusem HIV -1.

Lek Nevirapine Accord jest wskazany w lecze niu dorosłych, młodzieży i d zieci w wieku 3 lat
i starszych zakażonych wirusem HIV -1, które są w stani e połykać tabletki. Newirapinę należy
koniecznie przyjmować jednocześnie z innymi lekami przeciwretrowirusowymi . Lekarz określi,
które leki są najlepsze dla pacjenta.

Lek Nevirapine Accord w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu należy przyjmować dopiero
po 2-tygodniowym lecz eniu inną postacią newirapiny (tabletki o natychmiastowym uwalnianiu lub
zawiesina) chyba, ż e pacjent przyjmuje już newirapinę w takiej postaci i chce zm ienić postać leku na
tabletki o przedłużonym uwalnianiu.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nevirapine Accord

Kiedy nie stosować leku Nevirapine Accord
 jeśli p acjent ma uczulenie na newirapinę lub którykolwiek z pozos tałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6 „Co zawiera lek Nevirapine Accord “);
 jeśli w przeszłości konieczne było przerwanie stosowania leku Nevirapine Accord z powodu:

- ciężkiej wysypki skórnej,
- wysypki skórnej z innymi objawami, takimi jak:
- go rączka,
- powstawanie pęcherzy,
- opryszczkowe zapalenie jamy ustnej,
- zapalenie oka,
- obrzęk twarzy,
- obrzęk uogólniony,
- duszność,
- ból mięśni lub stawów,
- ogólnie złe samopoczucie,
- ból brzucha.
- reakcje nadwrażliwości (alergiczne),
- zapalenie wątroby.
 jeśli u pacje nta stwierdzono ciężką chorobę wątroby ,
 jeśli w przeszłości konieczne było przerwanie stosowania newirapiny z powodu zmian
czynności wątroby,
 jeśli pacjent przyjmuje preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego ( Hypericum
perforatum ). Ten produkt zioł owy może spowodować utratę skuteczności leku Nevirapine
Accord .

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Nevirapine Accord należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
Podczas pierwszych 18 tygodni stosowania leku Nevirapine Accord bardz o istotne jest, aby
pacjent lub lekarz prowadzący zwracał uwagę na objawy ze strony wątro by lub reakcje
skórne, ponieważ mogą być one ciężkie lub nawet mogą zagrażać życiu. Najwi ększe ryzyko
wystąpienia takich reakcji istnieje w ciągu pierwszy ch 6 tygodni leczenia.

W przypadku wystąpienia ciężkiej wysypki lub nadwrażliwości (reakcji alergicznych
mogących
wystąpić w postaci wysypki), której towarzyszą inne działania niepożądane, takie jak:
- gorączka,
- powstawanie pęcherzy na skórze,
- opryszc zkowe zapalenie jamy ustnej,
- stany zapalne oczu,
- obrzęk twarzy,
- obrzęki uogólnione,
- duszność,
- bóle mięśni lub stawów,
- ogólnie złe samopoczucie,
- lub bóle brzucha
NALEŻY PRZERWAĆ PRZYJMOWANIE LEKU NEVIRAPINE ACCORD I
NIEZWŁOCZNIE
SKONTAKTOWAĆ S IĘ Z LEKARZEM, ponieważ reakcje te mogą zagrażać życiu lub
prowadzić do zgonu.

W przypadku wystąpienia kiedykolwiek łagodnych objawów wysypki bez innych reakcji,
należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza, który może zdecydować o zaprzestaniu
stosowania newirapiny.

W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na uszkodzenie wątroby, takich jak:
- utrata apetytu,
- uczucie mdłości (nudności),
- wymioty,
- zażółcenie skóry (żółtaczka),
- bóle brzucha
należy przerwać stosowanie leku Nevirapine Accord i niez włocznie skontaktować się
z lekarzem.

W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji ze strony wątroby, reakcji skórnych lub
nadwrażliwości w trakcie stosowania leku Nevirapine Accord , NIGDY NIE PRZYJMOWAĆ
newirapiny ponownie bez porozumienia z lekarzem.

Nale ży stosować dawki newirapiny zgodnie z zaleceniami lekarza. Jest to szczególnie ważne
w ciągu pierwszych 14 dni leczenia (więcej informacji, patrz punkt Jak stosować lek Nevirapine
Accord ).

Następujący pacjenci są w grupie zwiększonego ryzyka problemów z wątrobą:
- kobiety
- pacjenci z wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C
- pacjenci z nieprawidłowymi wynikami testów czynności wątroby
- nieleczeni pacjenci ze zwiększoną liczbą komórek CD4 w czasie rozpoczynania stosowania
newirapiny (u kobiet więcej ni ż 250 komórek/mm 3, u mężczyzn więcej niż 400 komórek/mm 3)
- leczeni wcześniej pacjenci z wykrywalnym poziomem HIV -1 w osoczu i większą liczbą komórek
CD4 po rozp oczęciu stosowania newirapiny (kobiety powyżej 250 komórek/mm 3, mężczyźni
powyżej 400 komórek/m m3).

U niektórych pacjentów w zaawansowanym stadium zakażenia HIV (AIDS), u których w przeszłości
występowało zakażenie oportunistyczne (choroby wskazującej na AIDS), objawy przedmiotowe i
podmiotowe stanu zapalnego spowodowanego wcześniejszym zakażeniem mogą pojawić się
wkrótce po rozpoczęciu leczenia anty -HIV. Uważa się, że objawy te wynikaj ą z poprawy zdolności
organizmu do odpowiedzi immunologicznej, co umożliwia zwalczanie zaka żeń, które mogły
występować nie dając wyraźnych objawów. W razie zauważenia jakichkolwiek objawów z akażenia
należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Oprócz zakażeń oportunistycznych, po rozpoczęciu przyjmowania leków stosowanych w zakażeniu
HIV, mogą również wystąpić zaburzenia autoimmunologiczne (stan, w którym układ
im munologiczny atakuje zdrowe tkanki organizmu). Zaburzenia autoimmunologiczne mogą
wystąpić wiele miesięcy po rozpoczęciu leczenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek objaw ów
infekcji lub innych objawów, takich jak osłabienie mięśni, osłabienie zaczynając e się od dłoni i stóp
i postępujące w kierunku tułowia, kołatanie serca, drżenie lub nadpobudliwość, należy bezzwłocznie
zawiadomić lekarza prowadzącego w celu rozpoczęcia niezbędnego leczenia.

U pacjentów otrzymujących skojarzone leczenie przeciwretrowir usowe mogą wystąpić zmiany
dotyczące tkanki tłuszczowej ciała. W przypadku zauważenia zmian dotyczących tkanki tłuszczowej
ciała należy skontaktować się z lekarzem (patrz punkt 4 „ Możliwe działania niepożądane ”).

U niektórych pacjentów poddanych skojarzon emu leczeniu przeciwretrowirusowemu może wystąpić
choroba kości zwana martwicą kości (śmierć tkanki kostnej spowodowana brakiem dopływu krwi do
kości). Czas trwania skojarzonego leczenia przeciwretrowirusowego, stosowanie kortykosteroidów,
spożywanie alkoh olu, ciężkie osłabienie układu odpornościowego oraz podwyższony wskaźnik masy
ciała mogą być jednymi z wielu czynników ryzyka rozwoju choroby. Objawami martwicy kości są

sztywność stawów, ból (zwłaszcza w biodrze, kolanach i barkach) oraz trudności w porus zaniu się.
Osoby, które zauważą u siebie którykolwiek z tych objawów, powinny zwrócić się do lekarza
prowadzącego.

Należy poinformować lekarza o jednoczesnym przyjmowaniu newirapiny i zydowudyny, ponieważ
konieczne może być sprawdzenie liczby białych krwi nek.

Nie należy stosować leku Nevirapine Accord po narażeniu na kontakt z wirusem HIV, chyba,
że u pacjenta zdiagnozowano zakażenie HIV i lek został zale cony przez lekarza. Lek Nevirapine
Accord nie leczy zakażenia wirusem HIV. Dlatego nadal rozwijać się mogą inne zakażen ia oraz inne
choroby związane z zakażeniem wirusem HIV. Należy regularnie kontaktować się z lekarzem.
Pacjent nadal może przenosić wirusa HIV podczas stosowania tego leku, pomimo, że skuteczna
terapia
przeciwretrowirusowa zmniejsza to ryz yko. Pacjent powinien omówić z lekarzem środki ostrożności
konieczne w celu uniknięcia zakażania innych osób.

W leczeniu wysypki związan ej z przyjmowaniem leku Nevirapine Accord nie należy stosować
prednizonu.

W celu zapobiegania ciąży i zapobiegania prz eniesieniu zakażenia wirusem HIV pacjentki
przyjmujące doustne środki antykoncepcyjne („pigułki”) lub stosujące inne metody antykoncepcji
hormonalnej podczas leczenia lekiem Nevirapine Accord powinny dodatk owo stosować
mechaniczny środek antykoncepcyjny (n p. prezerwatywy).

Pacjentki w wieku pomenopauzalnym stosujące hormonalną terapię zastępczą powinny zasięgnąć
porady lekarz a przed przyjęciem tego leku .

Jeśli pacjent przyjmuje ryfampicynę w celu leczenia gruźlicy, powinien zwrócić się do lekarza przed
zastosowaniem tego leku z lekiem Nevirapine Accord .

Niektórzy pacjenci przyjmujący inne postacie newirapiny o przedłużonym uwalnianiu zgłaszali
występowanie fragmentów tabletek w wydalonym kale, które mogą wyglądać jak całe tabletki.
Dostępne obecnie dane nie potwierdziły aby miało to wpływ na odpowiedź terapeutyczną tych
innych postaci farmaceutycznych.

Dzieci i młodzież

Lek Nevirapine Accord , 400 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu może być przyjmowany
przez dzieci, jeśli:
 wiek dziecka wynosi ≥ 8 lat , a masa ciała 43,8 kg lub więcej
 wiek dziecka wynosi powyżej 3 lat i poniżej 8 lat, a masa ciała 25 kg lub więcej
 powierzchnia ciała wynosi 1,17 m2 lub więcej

U młodszych dzieci stosuje się mniejsze dawki tabletek o przedłużonym uwalnianiu lub inne
dostę pne postacie farmaceutyczne (np. zawiesinę doustną). Należy sprawdzić ich dostępność.

Lek Nevirapine Accord a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio a także o lekach, k tóre pacjent planuje przyjmować.
Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych przed rozpoczęciem
przyjmowania leku Nevirapine Accord , ponieważ może być konieczne monito rowanie, czy leki te
nadal będą skuteczne oraz dokonanie niezbędnych zm ian dawkowania. Należy dokładnie zapoznać
się z ulotką dołączoną do opakowania innych leków stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV,
które będą przyjmowan e jednocześnie z lekiem Nevirapine Accord .

W szczególności istotne jest poinformowanie lekarza o p rzyjmowaniu aktualnie lub ostatnio
następujących leków:
- preparaty dziurawca zwyczajnego ( Hypericum perforatum , leki stosowane w leczeniu depresji)
- ryfampycyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy)
- ryfabutyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy)
- antybi otyki makrolidowe, np. klarytromycyna (lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych)
- flukonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych)
- ketokonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych)
- itrakonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń g rzybiczych)
- metadon (lek stosowany w leczeniu uzależnienia od opioidów)
- warfaryna (lek zmniejszający krzepnięcie krwi)
- hormonalne środki antykoncepcyjne (np. „pigułka”)
- atazanawir (inny lek stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV)
- lopinawir i ry tonawir (inne leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV)
- fosamprenawir (inny lek stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV)
- efawirenz (inny lek stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV)
- etrawiryna (inny lek stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV )
- rylpiwiryna (inny lek stosowany w leczeniu zakażen wirusem HIV)
- delawirdyna (inny lek stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV)
- zydowudyna (lek stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV)
- boceprewir (lek stosowany w leczeniu wirusowego zapalenia wą troby typu C)
- telaprewir (lek stosowany w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C)
- elwitegrawir, kobicystat (inny lek stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV)

Lekarz będzie dokładnie mon itorował działanie leku Nevirapine Accord oraz wszystkich
powyższych leków, jeśli jest stosowany w skojarzeniu z tymi lekami.

Lek Nevirapine Accord z jedzeniem i piciem
Nie ma ograniczeń dotycz ących przyjmowania leku Nevirapine Accord z jedzeniem i piciem.

Ciąża i karmi enie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią , przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko , powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku .

W trakcie stosowania leku Nevirapine Accord należy przerwać karmienie pier sią. Niektórzy lekarze
zalecają ponadto , aby przerwać karmienie piersią w przypadku zakażeni a wirusem HIV, ponieważ
możliwe jest, że dziecko może zarazić się wirusem HIV przez mleko matki.

Prowadzenie pojazdów i obsług iwanie maszyn
Podczas stosowania leku Nevirapine Accord może wystąpić zmęcze nie. Należy zachować ostrożność
podczas wykonywania czynności, takich jak prowadzenie pojazdów, używanie narzędzi lub
obsługiwanie maszyn. W razie wystąpienia zmęczenia należy unikać wykonywania potencjalnie
niebezpiecznych czynności, takich jak prowadzeni e pojazdów lub używanie narzędzi lub
obsługiwanie maszyn.

Lek Nevirapine Accord zawiera laktozę
Lek Nevirapine Accord tabletki o przedłużonym uwalnianiu zawiera laktozę (cukier mleczny ).
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukr ów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.


3. Jak stosować lek Nevirapine Accord

Nie należy przyjmować samego leku Nevirapine Accord . Lek należy przyjm ować jednocześnie
z co najmniej dwoma innymi lekami przeciwretro wirusowymi. Lekarz przepisze odpowiednie leki.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie:

Dorośli
Stosuje się 200 mg newirapiny raz na dobę w ciągu pierwszy ch 14 dni leczenia (okres
wstępny). Osobne opakowanie startowe zawierające tabletki newirapiny o mocy 200 mg może być
dostępne na rynku i jest ono przeznaczone do stosowania w okresie wstępnym. Po 14 dniach
zazwyczaj stosowana daw ka wynosi jedną tabletkę 4 00 mg o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę.

Bardzo ważne jest, aby przyjmować ty lko jedną tabletkę newirapiny 200 mg na dobę przez pierwsze
14 dni (okres leczenia wstępnego). W przypadku wystąpienia wysypki w tym okresie, nie należy
rozpoczynać stosowani a Nevirapine Accord tabletki o przedłużonym uwa lnianiu, ale skonsultować
się z lekarzem.

Wykazano, że stosowanie 14 -dniowego okresu wstępnego zmniejsza ryzyko wystąpienia wysypki
skórnej.

Pacjenci, którzy przyjmują już tabletki o natychmiastowym uwalnian iu lub zawiesinę doustną, mogą
zmienić leczenie na lek w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu bez zachowania okresu
wstępnego.

Lek Nevirapine Accord musi zawsze być przyjmowany jednocześnie z innymi lekami
przeciwretrowirusowymi. Należy postępować z godnie z zaleceniami dotyczącymi innych leków.
Zalecenia te są dostępne w ulotkach dołączanych do tych leków.

Newirapina może być również dostępna na rynku w postaci mniejszych dawek tabletek
o przedłużonym uwalnianiu (dla dzieci w wieku 3 lat i starszyc h, po okresie leczenia wstępnego) lub
jako zawiesina doustna (dla wszystkich grup wiekowych).

Przyjmowanie leku Nevirapine Accord należy kontynuować przez czas zalecony przez lekarza.

Jak opisano w części „ Ostrzeżenia i środki ostrożności ” powyżej, lekar z będzie prowadził kontrolę
skutków leczenia poprzez sprawdzanie wyników testów wątrobowych lub badanie występowania
objawów niepożądanych, takich jak wysypka. Na podstawie wyników kontroli lekarz może podjąć
decyzję o przerwaniu lub zakończeniu stosowania leku Nevirapine Accord. Lekarz może potem
zalecić przyjmowanie mniejszej dawki leku.

Jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności nerek lub wątroby niezależnie od jego stopnia,
należy przyjmować wyłącznie newirapinę 200 mg tabletki lub newirapinę 50 m g/5 ml zawiesinę
doustną, które mogą być dostępne na rynku.

Lek Nevirapine Accord należy przyjmować wyłącznie doustnie. Nie pr zeżuwać tabletek o
przedłużonym uwalnianiu. Lek Nevirapine Accord można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

Przyjęcie więks zej niż zalecana dawki leku Nevirapine Accord
Nie należy stosować większej dawki leku Nevirapine Accord niż zalecona przez lekarza i opisana
w niniejszej ulotce. Obecnie mało jest danych dotyczących skutków przedawkowania leku
Nevirapine Accord .
W przypad ku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Nevirapine Accord należy
skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Nevirapine Accord
Nie należy pomijać dawki leku. Jeśli od wyznaczonej godziny przyjęcia pominiętej dawki leku
upłynęło mniej n iż 12 godzin, należy jak najszybciej przyjąć dawkę leku. Jeśli od wyznaczonej

godziny przyjęcia pominiętej dawki upłynęło ponad 12 godzin, należy przyjąć tylko kolejną dawkę
o zaplanowanej porze.

Pr zerwanie pr zyjmowania leku Nevirapine Accord
Przyjmowani e wszystkich dawek we właściwym czasie:
- w znacznym stopniu zwiększa skuteczność zaleconego skojarzenia leków
przeciwretrowirusowych
- zmniejsza rozwój oporności wirusa HIV na leki przeciwretrowirusowe.

Ważn e jest, aby zażywać lek Nevirapine Accord ściśl e według podanych w yżej zaleceń, dopóki
lekarz nie podejmie decyzji o przerwaniu leczenia.

Jeśli przyjmowanie leku Nevirapine Accord zostanie przerwane na więcej n iż 7 dni, lekarz zaleci
ponowne rozpoczęcie leczenia od 14 -dniowego ok resu wstępnego z newir apiną w postaci tabletek
(opisanego powyżej) przed powrot em do przyjmowania leku Nevirapine Accord tabletki
o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania tego leku, należy skonsultować się
z lekarzem lub farmaceutą.


4. Możliwe działania niepożądane

W trakcie leczenia zakażenia HIV może wystąpić zwiększenie masy ciała oraz stężenia lipidów
i glukozy we krwi. Jest to częściowo związane z poprawą stanu zdrowia oraz stylem życia,
a w przypadku stężenia lipidów we krwi, czasami z samym stosowaniem leków do leczenia
zakażenia HIV. Lekarz zleci badanie tych zmian.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jak wspomniano powyżej, w części „Ostrzeżenia i środki ostrożności”, najważniejszymi
działaniami niepożądanymi w c zasie zastosowania leku Nevirapine Accord są ciężkie
i zagrażające życiu reakcje skórne oraz poważne uszkodzenie wątroby. Działania te występują
głównie w ciągu pierwszych 18 tygodni st osowania newirapiny . Jest to zatem ważny okres, w
którym pacjent wymaga ścisłej kontroli przez lekarza.

W przypadku zaobserwowania kiedykolwiek objawów wysypki należy natychmiast powiadomić
lekarza.

Jeśli występuje wysypka, wykazuje ona nasilenie łagodne do umiark owanego. Jednakże,
u niektórych pacjentów wysypka w postaci pęcherzy może mieć przebieg ciężk i lub zagrażający
życiu (zespół Stevensa -Johnsona i martwica toksyczno -rozpływna naskórka), z anotowano też
przypadki zgonów. Większość przypadków zarówno ciężkiej, jak i łagodnej lub u miarkowanej
wysypki występuje w ciągu pierwszych 6 tygodni leczenia.

W przypadku wystąpienia wysypki oraz złego samopoczucia, należy przerwać stosowanie leku
i niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.

Mogą wystąpić reakcje n adwrażliwości (alergiczne). Takie reakcje mogą wystąpić w postaci
anafilaksji (ciężka postać reakcji alergicznej) z objawami, takimi jak:
- wysypka
- obrzęk twarzy
- trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli)
- wstrząs anafilaktyczny .

Reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić również w postaci wysypki lub innych działań

niepożądanych, takich jak:
- gorączka
- powstawanie pęcherzy na skórze
- opryszczkowe zapalenie jamy ustnej
- stany zapalne oczu
- obrzęk twarzy
- obrzęki uogólnione
- duszność
- bóle mięśni lub s tawów
- zmniejszenie liczby białych krwinek (granulocytopenia)
- ogólnie złe samopoczucie
- ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek (niewydolność wątroby lub nerek).

W przypadku wystąpienia wysypki lub innych objawów reakcji nadwrażliwości (alergic znej), należy
niezwłocznie powiadomić o tym lekarza, ponieważ reakcje te mogą zagrażać życiu.

Istnieją doniesienia o zaburzeniach czynności wątro by po zastosowaniu newirapiny , w tym kilka
przypadków zapalenia wątroby, które mogą być nagłe i ostre (piorunu jące zapalenie wątroby)
i niewydolność wątroby, która może prowadzić do zgonu.
Należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na uszkodzenie
wątroby, takich jak:
- utrata apetytu
- nudności
- wymioty
- zażółcenie skóry (żółtaczka )
- ból brzucha

Wymienione poniżej działania niepożądane występowały u pacj entów przyjmujących newirapinę
200 mg tabletki przez 14 dni fazy wstępnej leczenia:

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
- wysypka
- gorączka
- ból głowy
- ból brzucha
- nudności
- biegunka
- zmęczenie

Niezbyt często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):
- reakcje alergiczne (nadwrażliwość)
- reakcja alergiczna charakteryzująca się wysypką, obrzękiem twarzy, trudnościami
w oddychani u (skurcz oskrzeli) lub wstrząs anafilaktyczny
- reakcja na lek z objawami ogólnoustrojowymi (reakcja na lek z eozynofilią oraz objawami
ogólnoustrojowymi)
- nagłe i nasilone zapalenie wątroby (piorunujące zapalenie wątroby)
- ciężkie i zagrażające życi u wysypki skórne (zespół Stevensa -Johnsona, martwic a toksyczno -
rozpływna naskórka)
- zażółcenie skóry (żółtaczka)
- pokrzywka
- płyn pod skórą (obrzęk naczynioruchowy)
- wymioty
- bóle mięśni
- ból stawów
- zmniejszona liczba białych krwinek (granulocyto penia)
- nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

- zmniejszone stężenie fosforu we krwi
- podwyższone ciśnienie krwi

Rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):
- zapalenie wątroby
- zmniejszona liczba czerwonych krwinek (niedok rwistość)

Wymienione poniżej działania niepożądane występowały u pacj entów otrzymujących newirapinę
tabletki o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę w leczeniu podtrzymującym:

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
- wysypka
- ból g łowy
- ból brzucha
- nudności
- zapalenie wątroby
- zmęczenie
- nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby
- gorączka
- wymioty
- luźne stolce (biegunka)

Niezbyt często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):
- reakcje alergiczne (nadw rażliwość)
- reakcja alergiczna charakteryzująca się wysypką, obrzękiem twarzy, trudnościami
w oddychaniu (skurcz oskrzeli) lub wstrząs anafilaktyczny
- reakcja na lek z objawami ogólnoustrojowymi (reakcja na lek z eozynofilią oraz objawami
ogólnoustroj owymi)
- nagłe i nasilone zapalenie wątroby (piorunujące zapalenie wątroby)
- ciężkie i zagrażające życiu wysypki skórne (zespół Stevensa -Johnsona, martwica toksyczno -
rozpływna naskórka)
- zmniejszona liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość)
- zmniejszon a liczba białych krwinek (granulocytopenia)
- zażółcenie skóry (żółtaczka)
- pokrzywka
- płyn pod skórą (obrzęk naczynioruchowy)
- bóle mięśni
- ból stawów
- zmniejszone stężenie fosforu we krwi
- podwyższone ciśnienie krwi

W przy padku zastosowania newira piny w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi
zanotowano również następujące objawy:
- zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub płytek krwi
- zapalenie trzustki
- osłabione lub nietypowe odczucia skórne.
Objawy te są zwykle związane z zastoso waniem innych leków przeciwretrowirusowych i można
oczekiwać ich wystąpienia w pr zypadku stosowania leku Nevirapine Accord w skojarzeniu z innymi
lekami;
jednakże jest mało prawdopodobne, aby mogły być wyw oływane wyłącznie przez Nevirapine
Accord .

Dodatko we działania niepożądane u dzieci i młodzieży
Może wystąpić zmniejszenie liczby białych krwinek (granulocytopenia), które częściej występuje
u dzieci. Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość), które może mieć związek
z leczeniem newirapiną , również występuje częściej u dzieci. Podobnie jak w przypadku objawów

wysypki, należy powiadomić lekarza o jakichkolwiek działaniach niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy ni epożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi , farmaceucie lub pielęgniarce .
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Lecz niczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02 -222 Warszawa
tel : + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również do podmiotu odpowiedzialnego.
Dzięki zgłaszaniu d ziałań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Nevirapine Accord

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływi e terminu waż no ści zamieszczonego na kartoniku, butelce
i blistrze .
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Lek Nevirapine Accord należy zużyć w ciągu 30 dni od otwarcia butelki.

Leków nie n ależy wyrzucać do kanalizacji . Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się
już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.


6. Zawartość opakowania i inne info rmacje

Co zawiera lek Nevirapine Accord
Substancją czynną jest newirapina. Każda tabletka zawiera 400 mg newirapiny.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, hypromeloza 2910 (3 mPa*s) , hypromeloza 2208
(4000 mPa*s) , magnezu stearyni an.

Jak wygląda lek Nevirapine Accord i co zawiera opakowanie
Nevirapine Accord to białe lub prawie białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki o przedłużonym
uwalnianiu o przybliżonych wymiarach 19,2 mm długości i 9,3 mm szerokości, z wytłoczonym
oznakowaniem „H” na jedn ej stronie i „N1” na drugiej. Tabletek nie należy dzielić.

Nevirapine Accord jest pakowany w blistry z folii PVC/Aluminium zawierające po 30x1 lub 90x1
tabletek lub butelki z HDPE z wieczkiem z PP, z wkładką uszczelniającą, z zabezpieczeniem przed
dostępe m dzieci , zawierające po 30 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02 -677 Warszawa

Wytwórca /Importer :
Accord Healthcare Limited
Sage House, 31 9 Pinner Road
North Harrow
Middlesex HA1 4HF
Wielka Brytania

Pharmadox Healthcare Limited
KW20A Kordin Industrial Park
Paola , PLA 3000
Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa Państwa
Członkowskiego
Nazwa produktu leczniczego
Austria Nevirapine Accord 400 mg – Retardtabletten
Belgia Nevirapine Accord 400mg comprimés à libérationprolongée/
tabletten met verlengde afgifte/Retardtabletten
Cypr Nevi rapine Accord 400mg Prolonged release tablets
Estonia Nevirapine Accord
Finlandia Nevirapine Accord 400mg depottabletit
Francja NEVIRAPINE ACCORD LP 400 mg, comprimé à libération
prolongé
Hiszpania Nevirapina Accord 400mg comprimidos de liberación
prol ongada EFG
Holandia Nevirapine Accord 400mg tabletten met verlengde afgifte
Malta Nevirapine Accord 400 mg prolonged -release Tablet
Niemcy Nevirapin Accord 400 mg Retardtabletten
Polska Nevirapine Accord
Portugalia Nevirapina Accord
Rumunia Nevirapin a Accord 400 mg comprimate cu eliberare prelungita
Wielka Brytania Nevirapine Accord 400 mg prolonged -release Tablet
Włochy Nevirapina Accord


Data ostatniej aktualizacji ulotki: