Neosine duo

-

Szczegółowe informacje

moc:(500 mg + 3,125 mg Zn 2+)/5 ml
postać:syrop
typ procedury:NAR
kod ATC:
ważność pozwolenia:2023-10-16
numer pozwolenia:24952

Substancje czynne

Inosinum pranobexum
Zinci gluconas

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 100 ml
kodEAN5909991385620
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id129941
wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 150 ml
kodEAN5909991385613
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id129940

1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Neosine duo , (500 mg + 3,125 mg Zn 2+)/5 ml, syrop
Inosinum pranobexum + Zinci gluconas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzi ć innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4 .

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Neosine duo i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Neosine duo
3. Jak przyjmować lek Neosine duo
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Neosine duo
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Neosine duo i w jakim celu się go stosuje

Neosine duo zawiera dwie substancje czynne: inozyny pranobeks i cynku glukonian.
Inozyny pranobeks działa przeciwwirusow o i zwiększa odporność organizmu (pobudza czynność
układu o dpornościowego).
Cynk wspomaga system odpornościowy organizmu , ma działanie przeciwzapalne i przeciwwirusowe .

Wskazania do stosowania leku Neosine duo
Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1 . roku życia .
- Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg
oddechowych.
- W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes
simplex) .
- Lek stosuje się w stanach zwiększonego zapotrzebowania na cynk , występującego w wyżej
wymienionych wskazaniach .


2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Neosine duo

Kiedy nie przyjmować leku Neosine duo :
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (inozyny pranobeks lub cynku glukonian ) lub
którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawami reakcji
alergicznej mogą być: wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła
lub języka ;
- jeśli pacjent ma aktualnie napad dny moczanow ej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem
skóry lub też w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lu b badania wykazały
zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania Neosine duo należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

2

- jeśli pacjent miał napady dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego - lek może
powodować przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i w moczu;
- jeśli pacjent miał kamic ę nerkową;
- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek - podczas stosowania leku Neosine duo lekarz będzie
regularnie badał krew i kontrolował pracę nerek;
- jeśli leczenie jest długotrwałe (trwa 3 miesiące lub dłużej) lekarz zleci regularne badania krwi oraz
pracy nerek i wątroby.

Dzieci
Nie należy stosować leku u dzieci w 1. roku życia.

Lek Neosine duo a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Szczególnie należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje:
- leki do leczenia dny moczanowej (np. allopurynol lub inne inhibitory oksydazy ksantynowej);
- leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, w tym leki moczopędne (zwiększające wytwarzanie
moczu), np. furosemid, torasemid, kwas etakrynowy, hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid;
- leki hamujące czynność układu odpornościowego (tak zwane leki immunosupresyjne, stosowan e u
pacjentów po przeszczepieniu narządów lub w atopowym zapaleniu skóry);
- azydotymidynę (lek stosowany w leczeniu choroby AIDS);
- sole żelaza i wapnia, ponieważ mogą zmniejszać wchłanianie cynku, a duże dawki cynku mogą
zmniejszać wchłanianie żelaza i miedzi ;
- substancje chelatujące (leki stosowane np. w zatruciu ołowiem, jak D-penicylamina) ;
- tetracykliny, ofloksacynę i inne chinoliny ( antybiotyki stosowane w leczeniu infekcji np.
norfloksacyna, cyprofloksacyna), ponieważ cynk pogarsza ich przyswajanie. Z tego powodu należy
zachować co najmniej 3 -godzinny odstęp między przyjęciem Neosine duo a wymienionych leków ;
- kwas acetylosalicylowy (substancja występująca w lekach stosowanych w celu obniżenia gorączki);
- ibuprofen lub indometacynę (leki przeciwbólowe należące do grupy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych – NLPZ);
- tiazydowe leki moczopędne (leki zwiększające wytwarzanie moczu);
- kortykosteroidy (leki stosowane m.in. w leczeniu choroby reumatycznej);
- inne leki i/ lub suplementy diety zawierające wapń, żelazo i miedź ;
- produkt y mleczn e zmniejszają wchłanianie cynku.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Neosine duo w okresie ciąży i karmienia piersią bez konsultacji z
lekarzem, który oceni, czy korzyści ze stosowania leku u matki przewyższają ryzyko dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Jeśli wystąpi ból głowy, zawroty głowy lub uczucie senności, nie należy prowadzić pojazdów,
obsługiwać maszyn ani wykonywać innych czynno ści wymagających koncentracji.

Lek Neosine duo zawiera sacharozę, glikol propylenowy, parahydroksybenzoesan metylu ,
parahydroksybenzoesan propylu i sód .

Sacharoza
Lek zawiera cukier sacharozę.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3

5 ml syropu Neosine duo zawiera 2,79 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów chorych
na cukrzycę.

Gli kol propylenowy
Lek zawiera 24 9,72 mg glikolu propylenowego na każde 5 ml s yropu co odpowiada 24, 972 mg/kg
masy ciała.

Propylu i metylu parahydroksybenzoesan
Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu , które mogą
powodować reakcje uczuleniowe (objawy mogą wystąpić z opóźnieniem).

Sód
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 5 ml syropu , to znaczy lek uznaje się za „wolny od
sodu” .


3. Jak przyjmować lek Neosine duo

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie.

Zalecana dawka

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):
zwykle 10 ml syropu 3 lub 4 razy na dobę (0,5 ml syropu na kg masy ciała na dobę).
Dawka maksymalna wynosi 40 ml syropu na dobę (czyli 4 g inozyny pranobeksu ).

Dzieci w wieku powyżej 1 roku:
0,5 ml syropu na kg masy ciała na dobę. Lek należy podawać 3 razy na dobę, zgodnie z poniższą
tabelą:

Masa ciała dziecka

Dawka (ml syropu)
Stosować 3 razy na dobę
10 do 14 kg

2,5 ml

15 do 20 kg

2,5 do 3,5 ml

21 do 30 kg

3,5 do 5 ml

31 do 40 kg

5 do 7,5 ml

41 do 50 kg

7,5 do 9 ml


Do dawkowania należy używać miarki, lub strzykawki doustnej dołączonej do opakowania leku.
Umożliwia to odmierzanie dokładnej dawki.

Czas trwania leczenia
- W przypadku wystąpienia infekcji ważne jest rozpoczęcie leczenia tuż po pojawieniu się pierwszych
objawów. Leczenie zwykle trwa od 5 do 14 dni. Zaleca się, aby po ustąpieniu objawów choroby
przyjmować lek jeszcze przez 1 do 2 dni.

U dzieci i młodzieży o obniżonej odpornośc i

4

Lek należy stosować przez 10 dni w miesiącu, przez kolejne 3 miesiące.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Neosine duo
W przypadku przyj ęcia większej ni ż zalecana dawki leku nale ży skontaktowa ć się z lekarzem
lub farmaceut ą.

Objawy przedawkowania:
zaburzenia żołądkowo -jelitowe, metaliczny smak na j ęzyku, ból brzucha, nudno ści, wymioty,
senno ść, ból głowy, niedokrwisto ść (zmniejszona liczba krwinek czerwonych) oraz zawroty głowy.

Pominięcie przyjęcia leku Neosine duo
W przypadku pomini ęcia przyjęcia dawki leku Neosine duo , nale ży przyj ąć dawk ę tak szybko jak to
jest mo żliwe, chyba że zbli ża si ę czas zastosowania kolejnej dawki.
W takim przypadku nale ży pomin ąć zapomnian ą dawk ę i przyj ąć kolejn ą w odpowiednim czasie.

Ni e należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane
Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):
- przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi;
- podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi;
- nudności z wymiotami lub bez;
- ból brzucha;
- swędzenie, wysypka skórna;
- ból głowy lub zawroty głowy;
- zmęczenie, złe samopoczucie;
- bóle stawów.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):
- biegunka;
- zaparcia;
- nerwowość;
- senność lub trudności w zasypaniu (bezsenność);
- wydalenie dużej ilości moczu (wielomocz).

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów ):
Na pocz ątku leczenia, sole cynku mog ą powodowa ć niestrawno ść. Objawy te wyst ępuj ą częściej je śli
cynk przyjmowany jest na pusty żołądek. Objawy ust ępuj ą szybko po zaprzestaniu stosowania leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie obja wy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczyc h,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa

5

Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszani u działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Neosine duo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na pudełku.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 3 miesiące.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chro nić
środowisko.


6. Zawartość opak owania i inne informacje

Co zawiera lek Neosine duo
- Substancjami czynnymi leku są inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz
4-acetamidobenzoesan 2 -hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3) i cynk w
postaci cynku glukonian u.
5 ml syrop u zawiera 500 mg inozyny pranobeksu i 3,125 mg jonów cynku.
- Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, sacharoza, m etylu parahydroksybenzoesan
(E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), k was cytrynowy, sodu wodorotlenek, sacharyna
sodowa (E 954) , aromat bananowy AR 0010 (w tym glikol propylenowy ), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Neosine duo i co zawiera opakowanie
Lek Neosine duo ma postać syropu o bananowym aromacie.
Opakowanie produktu to: butelka z brunatnego szkła , zawierająca 100 ml lub 150 ml syropu,
zamknięta zakrętką aluminiową z uszczelnieniem ze spienionego LDPE oraz miarka z PP o
pojemności 15 mL z podziałką co 2,5 mL lub strzykawka doustna z LDPE oraz polistyrenu (cyl inder i
końcówka tłoka strzykawki z LDPE, tłok z polistyrenu) o pojemności 5 mL z podziałką co 0,1 mL w
tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95 -200 Pabianice
tel. (42) 22 -53 -100

Data ostatniej aktualizacji ulotki: