Monobenzone VIS

Dermatologia

Szczegółowe informacje

moc:200 mg/g
postać:maść
typ procedury:NAR
kod ATC:D11AX13
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:01862

Substancje czynne

Monobenzonum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkosciop. 30 g
kodEAN5909990186211
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id45986

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MONOBENZONE VIS
200 mg/g maść
Monobenzonum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku , ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta
- Należy zachować tę ulotkę, ab y w razie potrzeby móc ją ponownie przec zytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osob ie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpi ą jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.
Patrz punkt 4 .

Spis treści ulotki:
1.Co to jest lek Monobenzone VIS i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem lek u Monobenzone VIS
3. Jak stosować lek Monobenzone VIS
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowyw ać lek Monobenzone VI S
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1.Co to jest lek Monobenzone VIS i w jakim celu się go stosuje
Lek Monobenzone VIS ma postać maści, zawiera substancję czynną eter monobenzylow y
hydrochinonu . Lek po zastosowaniu na skórę osłabia jej zabarwieni e.
Wskazania
Lek jest wskazany w leczeniu hiperpigmentacji ( chorób skóry z przebarwieniami) spowodowanej
nadmiarem barwnika melaniny oraz w odbarwianiu prawidł owo zabarwionych fragmentów skóry u
chorych na bielactwo.

2. Informacje ważne przed zastosowan iem leku Monobenzone VIS
Kiedy nie stosować leku Monobenzone VIS
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6) ,
- plam y przebarwieniow e, jak np. hiperpigmentacja spowodowa na uczuleniem na światło po użyciu
niektórych perfum, melasma (chloasma) ciężarnych, hiperpigmentacja spowodowana stanem
zapalnym skóry ,
- plam y typu cafe -au -lait, znamion a barwnikow e, czerniak i oraz zmian y przebarwieniow e wywołan e
innym barwnikiem niż me lanina.

Ostrzeżenia i środki ostrożnośc i
Przed rozpoczęciem stosowania Monobenzone VIS należy omówić to z lekarzem.
W czasie stosowania leku należy unikać nadmiernego nasłonecznienia.
Podczas ekspozycji na światło słoneczne przez całe życie po zastosowani u tego lek u, należy używać
kremów z filtrem UV.
U osób o skórze nadmiernie suchej lub ze skłonn ością do występowania odczynów uczuleniowych
stosowanie leku jest niewskazane.

Dzieci i m łodzież
Brak danych dotyczących stosowania u dzieci i młodzieży .

2
Lek M onobenzone VIS a inne leki
Brak danych.
Należy powiedzieć lekarz owi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża , karmienie piersią i wpływ na płodność :
Jeśli pacjentka jes t w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Lek ten można stosować w okresie ciąży lub karmienia piersi ą, tylko wtedy gdy zadecyduje o tym
lekarz.
Ze względu na zawartość pochodnej hydrochinonu stosowa nie leku podczas ciąży nie jest zalecane .
Należy zachować ostrożność w razie stosowania leku w okresie karmienia piersią , gdy ż nie wiadomo
czy substancja czynna zawarta w leku przenika do mleka matki.

Prowad zenie pojaz dów i obsługiwanie maszyn :
Nie jest znany wpływ leku na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn .

3.Jak stosować lek Monobenzone VIS
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W razie wątpliwo ści należy zwrócić się do lekarza .
Lek jest przeznaczony d o stosowania miejscowego na skórę.
Zwykle przebarwione miejsca nas skórze smaruje się lekiem Monobenzone 2 do 3 razy na dobę, nie
dłużej niż przez 3 miesiące. Jeśli po tym czasie stosowania lek u nie uzyska się zadowalających
wyników leczenia, należy zaprzestać jego stosowania. Po uzyskaniu zadowalającego stopnia
odbarwienia skóry, lek stosuje się w leczeniu podtrzymującym - zwykle 2 razy na tydzień.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie większej niż zalecana dawki leku Monobenzone VIS
W przypadku użycia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Monobenzone VIS
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Monobenzone VIS
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku , należy zwrócić
się do lekarza.

4.Możliwe działania niepożąda ne
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepoż ądane wymieniono poniżej według klasyfikacji MedDRA, według układów i
narządów oraz częstości występowania .
Bardzo często ( 1/10)
Często (1/100 do <1/10)
Niezbyt często ( 1/1 000 do <1/100)
Rzadko ( 1/10 000 do <1/1000)
Bardzo rzadko ( <1/10 000)
Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (nie znana częstość występowani a)
Przemijające uczucie świądu lub pieczenia, które zwykle ustępuje po kilku dniach .
Pieczenie, zaczerwienienie skóry, podrażnienie, zmian y sącząc e, trwałe uszkodzenie melanocytów
(komórek barwnikowych skóry) .
W razie u trzymując ego się pieczeni a, zaczerwie nieni a skóry, podrażnieni a, wystąpieni a zmian
sączących należy skontaktować się z lekarzem, gdyż są to wskazani a do przerwania leczenia.

3

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. D ziałania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medy cznych i Produktów
Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e -mail: adr@urpl.gov.pl }.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych moż na będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa .


5. Jak przechowywać lek Monobenzone VIS
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
Przechowywać w tempe raturze poniżej 25ºC,w suchym miejscu.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu ( tubie i
pudełku) po: termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca .

6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Monobenzone VIS
Substancj ą czynną leku j est eter monobenzylow y hydrochinonu.
1 g maści zawiera 200 mg eteru monobenzylowego hydrochinonu
Substancje pomocnicze to: glicerol 86%, euceryna bezwodna , wazelina biała , woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Monobenzone VIS i co zawiera opakowanie
Lek Monobenzone VIS to maść.
Opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 30 g maści , umieszczona w tekturowym pudełku .

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakłady Chemiczno - Farmaceutyczne „VIS” Sp. z o.o. ul. Św. Elżbiety 6a
41 -90 5 Bytom
tel. (32) 2589555

Data ostat niej aktualizacji ulotki: