Misyo

Ośrodkowy układ nerwowy

Szczegółowe informacje

moc:10 mg/ml
typ procedury:DCP
kod ATC:N07BC02
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:21746

Substancje czynne

Methadoni hydrochloridum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 100 ml
kodEAN5909991100728
kategoriaDostepnosciRpw
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id89015
wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 1000 ml
kodEAN5909991100735
kategoriaDostepnosciRpw
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id89016

1/7
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

M isyo , 10 mg/ml , koncentrat do sporządzania roztworu doustnego

Methadoni hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku , ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wąt pliwości należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekaz ywać innym. Lek może zaszkodzić
innej osobie, nawet jeśli ob jawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powi edzieć o tym lekarzowi, lub farm aceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Misyo i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed przyjęciem leku Misyo
3. Jak przyjmować lek Misyo
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Misyo
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Misyo i w jakim celu się go stosuje

Ten lek zawiera chlorowodorek metadonu, który należy do grupy leków zwanych narkotycznymi lekami
przeciwbólowymi. Jest on stosowany w leczeniu uzależnienia w ce lu zmniejszenia objawów odstawienia.

Wszyscy pacjenci przyjmujący lek Misyo muszą być w trakcie leczenia rutynowo monitorowani pod kątem
oznak niewłaściwego użycia, nadużycia i uzależnienia.


2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Misyo

Kiedy nie przyjmować leku Misyo:
- jeśli pacjent ma uczulenie na metadon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6). Reakcja alergiczna obejmuje wysypkę, swędzenie lub trudności
w oddychaniu ;
- jeśli u pacjenta występuje napad astmy (nie należy stosować tego leku w czasie napadu astmy ).
W przypadku samodzielnego stosowania leku (samodzielne podawanie) należy poczekać na ustąpienie
napadu astmy i pełny powrót do zdrowia;
- jeśli pacjent jest uzależniony od alkoholu;
- jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy (MAO) stosowane w leczeniu depresji lub jeśli
pacjent przyjmował inhibitory MAO w ciągu ostatnich dwóch tygodni (patrz „Przyjmowanie innych
leków”) ;
- jeśli pacjent nie jest uzależniony od op ioidów;
- jeśli u pacjenta występują problemy z sercem (wydłużenie odstępu QT);
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby;
- podczas porodu.

W przypadku braku pewności, czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy
porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku Misyo.

2/7
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania Misyo należy omówić to z lekarz em lub farmaceut ą jeśli u pacjenta
występują:
- ciężkie problemy z oddychaniem;
- uraz głowy obecnie lub w ostatnim czasie;
- problemy z wątrobą lub nerkami;
- padaczka;
- obniżona czynność tarczycy (niedoczynność tarczycy);
- problemy z gruczołami nadnercz y;
- powiększenie gruczołu prostaty;
- niskie ciśnienie krw i;
- wstrząs;
- choroba związana z osłabieniem mięśni zwana miastenią;
- problemy z jelitami;
- stwierdzone czynniki ryzyka wydłużenia odstępu QT, czyli:
- nieregularne bicie serca w wywiadzie ;
- choroba serca w wywiadzie ;
- nagły zgon bez znane j przyczyny wśród członków rodziny;
- niski poziom potasu, sodu lub magnezu;
- ciąża lub karmienie piersią;
- skrajnie ciężka choroba lub podeszły wiek. Wrażliwość na lek może wówczas wzrosnąć.

W przypadku braku pewności, czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, przed
zastosowaniem leku Misyo należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Misyo a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie
lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Chlorowodorek metadonu może wpływać na sposób działania niektórych innych leków. Ponadto niektóre
leki mogą wpływać na działanie metadonu.
Kiedy nie przyjmować leku Misyo:
- w tym samym czasie lub w ciągu 2 tygodni od zakończenia stosowania inhibitorów
monoaminooksydazy (MAO).

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:
- inne opioidowe leki przeciwbólowe;
- leki, które mają wpływ na stan psychiczny ( np. tiorydazyna, pochodne fenotiazyny, haloperidol
i sertindol);
- leki stosowane w chorobach serca, takie jak werapamil i chinidyna;
- leki stosowane w leczeniu depresji (dezypramina, nefazodon, fluwoksamina, fluoksetyna, paroksetyna
i sertralina);
- leki przeciwzapalne i immunosupresyjne (np. deksametazon i cyklosporyna);
- leki przeciwwirusowe, w tym niektóre leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV
(newirapina, zydowudyna, efawirenz, nelfinawir, rytonawir, amprenawir, delawirdyna
lopinawir/r ytonawir, rytonawir/sakwinawir, abakawir, didanozyna i stawudyna);
- antybiotyki (leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych), takie jak cyprofloksacyna i antybiotyki
makrolidowe, na przykład klarytromycyna, telitromycyna i erytromycyna;
- leki st osowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, takie jak flukonazol, itrakonazol i ketokonazol;
- cymetydyna, stosowana w leczeniu choroby wrzodowej żołądka;
- nalokson stosowany do odwrócenia działania opioidów;
- leki stosowane do zahamowania działania leków opioidowych, takie jak naltrekson i buprenorfina;
- ryfampicyna stosowana w leczeniu gruźlicy (TB);
- leki stosowane w leczeniu padaczki, takie jak fenytoina, karbamazepina, fenobarbital i prymidon;
- leki, które powodują zakwaszenie moczu, takie jak kwas askorbinowy (witamina C) i chlorek amonu;
- lek stosowan y w leczeniu biegunki (np. loperamid, difenoksylat);
- lek moczopędny (np. spironolakton);

3/7
- lek, który zwiększa senność;
- preparaty zawierające ziele dziurawca stosowane w leczeni u depresji.

Jednoczesne stosowanie Misyo oraz leków uspokajających, takich jak benzodiazepiny lub podobne leki,
zwiększa ryzyko senności, zaburzeń oddychania (depresja oddechowa), śpiączki i może za grażać życiu. Z
tego powodu jednoczesne stosowanie tych leków należy rozważać tylko w sytuacjach, gdy inne opcje
leczenia nie są dostępne.
Jeśli jednak lekarz przepisze pacjentowi lek Misyo wraz z lekami uspokajającymi, lekarz powinien
zmniejszyć dawkę i c zas trwania jednoczesnego leczenia.
Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach uspokajających, które pacjent przyjmuje i ściśle
przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących stosowanej dawki. Pomocne może być poinformowanie przyjaciół
lub krewnych o wymien ionych powyżej objawach i oznakach. W razie wystąpienia tych objawów należy
skontaktować się z lekarzem.

Inne ewentualnie przyjmowane leki , które również mogą wpływać na pracę serc a (np. sotalol, amiodaron
i flekainid).
Należy poinformować lekarza o wszys tkich innych lekach przyjmowanych przez pacjenta, ponieważ mogą
one być niebezpieczne, jeżeli są stosowane z metadonem. W takich sytuacjach lekarz może zdecydować, że
na początku leczenia niezbędne będzie monitorowanie czynności serca za pomocą elektrokard iogramu
(EKG), aby upewnić się, że działania te nie występują.
Metadon może również wpływać na niektóre badania wykonywane w krwi i w moczu (w tym wyniki testów
antydopingowych). Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje metadon, zanim przeprow adzone
zostanie jakiekolwiek badanie .

Misyo z jedzeniem, piciem i alkoholem
Lek Misyo może być przyjmowany z jedzeniem lub bez jedzenia.
Nie wolno spożywać alkoholu podczas stosowania leku Misyo. Wynika to z faktu, że metadon może
powodować senność i pic ie alkoholu może nasilać zjawisko senności.
Nie należy pić soku grejpfrutowego podczas przyjmowania leku Misyo, ponieważ sok grejpfrutowy może
zmieniać działanie metadonu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Lek Misyo można stosować w trakcie ciąży , najlepiej pod nadzor em w specjalistycznym ośrodku
medycznym, po uważnej ocenie ryz yka i korzyśc i przez lekarza. Aby zapewnić skuteczność leczenia w
związku ze zmianami zachodzącymi w metabolizmie w trakcie ciąży, konieczne mo że okazać się
zwiększenie dawkowania do dwóch dawek na dobę.
Długotrwałe stosowanie leku w trakcie ciąży może prowadzić do przyzwyczajenia i uzależnienia płodu od
metadonu oraz do wystąpienia po porodzie objawów odstawienia , które często wymagają leczenia
szpitalnego .
Wykonując test ciążowy w moczu , pacje ntka powinna wziąć pod uwagę, że lek Misyo może zaburzać jego
wyniki.
Nie należy stosować tego leku podczas porodu.

Karmienie piersią
Metadon przenika do mleka matki . O karmieniu piersią w trakcie leczenia substytucyjnego decyduje lekarz .

Płodność
Odnotowano , że m etadon stosowany w leczeniu podtrzymującym powoduje zaburzenia czynności
seksualn ych u mężczyzn.

4/7
Prowadzenie pojazdów i obsług iwanie maszyn
Metadon może poważnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn po dczas
przyjmowania leku, jak i później. Czas, po którym takie czynności mogą być bezpiecznie wznowione, musi
zostać określony przez lekarza.

Lek Misyo zawiera sorbitol
Ten lek zawiera 300 mg sorbitolu płynnego, niekrystalizującego (co odpowiada 210 mg sorbitolu) w każdym
1 ml.
Sorbitol jest źródł em fruktozy. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjent a nietolerancję niektórych cukrów lub
stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, r zadk ą chorobę genetyczn ą, w któr ej
organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem
lub otrzymaniem tego leku .
U niektórych osób sorbitol może wpływać na ilość wchłanian ego metadonu z połkniętej dawki. U tych osób
zamiana leku Misyo na inne preparaty metadonu, które nie zawierają sorb itolu, może spowodować zmian ę
stężenia metadonu we krwi i nawrót objawów. Jeśli tak się stanie, należy skontaktować się z lekarzem.

Misyo zawiera benzoesan sodu
Ten lek zawiera 3 mg benzoesanu sodu w każdym 1 ml.
Chociaż ten lek nie jest przeznaczony do stosowania u noworodków, ważn e jest, aby mieć świadomość, że
benzoesan sodu może zwiększać ryzyko żółtaczki (zażółcenie skóry i białkówek oczu) u noworodków (do 4.
tygodnia życia).
Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na ml, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu’.


3. Jak przyjmować lek Misyo

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie w ątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Misyo można przyjmować wyłącznie doustnie. Pod żadnym pozorem nie wolno wstrzykiwać tego leku
w zastrzyku, ponieważ może to spowodować ciężkie i trwałe uszkodzenie ciała z możliwością wystąpienia
zgonu. Lek ten przeznaczony jest do rozcieńczania przez wykwalifi kowany personel medyczny. Pacjent
otrzyma lek Misyo w formie rozcieńczonej.
Lekarz poinformuje pacjenta, jaką ilość leku Misyo należy przyjmować i z jaką częstością. Ważne jest, aby
nie przyjmować więcej niż dawka uzgodniona z lekarzem.

Dorośli
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 10 -30 mg na dobę. Dawka będzie powoli zwiększana, aż
u pacjenta znikną objawy odstawienia lub intoksykacji. Zazwyczaj stosowana dawka to 60 -120 mg na dobę.
Lekarz zdecyduje, jaką dawkę należy zastosować i kiedy ją zmniejs zyć.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) i ciężko chore
Jeśli konieczne jest stosowanie wielokrotnych dawek tego leku , lekarz może zechcieć zdecydować
o dokładniej szym monitorowa niu stan u pacjenta. W przypadku osób w podeszłym wieku, schorowanych
lub osób z chorobami wątroby lub nerek należy zachować ostrożność i zmniejszyć dawkę leku.

Stosowanie u dzieci
Lek Misyo nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Misyo
W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki metadonu u pacjenta mogą wystąpić:
- trudności w oddychaniu;
- skrajna senność, omdlenie lub śpiączka;
- szpilkowate (maksymalnie zwężone ) źrenice;
- osłabienie mięśni;
- zimna i lepka skóra;
- wolne bicie serca, niskie ciśnienie krwi, zawał serca lub wstrząs;

5/7
- w ciężkich przypadkach może nastąpić zgon.
W przypadku przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się
dobrze, ponieważ może występować u niego zatrucie metadonem.

Pominięcie przyjęcia leku Misyo
Nie należy przyjmować pominiętej dawki. Należy odczekać do terminu przyjęcia kolejnej dawki i przyjąć
tylko tę ilość leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Misyo
Nie należy przerywać przyjmowania tego leku bez polecenia lekarza, ponieważ u pacjenta mogą wystąpić
objawy odstawienne. Lekarz poinf ormuje pacjenta, w jaki sposób stopniowo obniżyć dawkę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie tego leku i bezzwłocznie zgłosić się do lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi
jaki kolwiek z poniższych objawów:
- Reakcja alergiczna, która może obejmować: obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, trudności
w oddychaniu lub prze łykaniu lub ciężki świąd skóry z wysypką grudkową.
- Problemy z sercem. Objawy mogą obejmować zmiany rytmu serca, takie jak szybsze bicie serca
lub przerwy w pracy serca, trudności z oddychaniem i zawroty głowy przy wolnym i płytkim oddechu.
Te działania niepożądane są rzadkie i mogą wystąpić u 1 na 1000 osób.
- Wystąpienie wolnego i płytkiego oddechu.
- Zwiększenie ciśnienia wewnątrz głowy, jeśli u pacj enta wcześniej wystąpił uraz mózgu lub choroba
mózgu.

Przyjmowanie leku należy kontynuować, ale należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli
u pacjenta wystąpi jakie kolwiek działanie niepożądane z poniższych:
- Astma lub jej zaostrzenie.

Inne moż liwe działania niepożądane obejmują:
Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób ):
- Nudności lub wymioty.

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):
- Zatrzymanie wody w organizmie;
- Uczucie uniesienia (euforia), widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie są prawdziwe (halucynacje);
- Uczucie senności;
- Zamazane widzenie, szpilkowate (maksymalnie zwężone) źrenice, suchość oczu;
- Uczucie zawrotów głowy lub wirowania;
- Zaparcia;
- Wysypka skórna, pocenie się;
- Uczucie zmęczenia;
- Przyrost masy ciała.

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób )
- Uczucie przygnębienia (dysforia), pobudzenie, splątanie, trudności w zasypianiu, zmniejszenie popędu
płciowego;
- Ból głowy, omdlenie;
- Niskie ciśnienie krwi, uder zenia gorąca;
- Trudności w oddychaniu (w tym z towarzyszącym kaszlem), suchość w nosie;
- Suchość w ustach, zapalenie języka;

6/7
- Skurcz dróg żółciowych (bóle brzucha);
- Świąd, pokrzywka, wysypka;
- Zatrzymanie moczu, trudności w oddawaniu moczu;
- Trudność osią gnięcia lub utrzymania wzwodu;
- Zaburzenia miesiączkowania, wytwarzania mleka;
- Obrzęk nóg;
- Osłabienie;
- Niska temperatura ciała.

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 osób ):
- Problemy z sercem, wolniejsze bicie serca, uczucie kołatania serca;
- Wstrząs;
- Zatrzymanie oddechu;
- Spowolnienie motoryki jelit (niedrożność).

Zgłaszano również następujące działania niepożądane:
- Niższ e stężenie płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawień lub siniaków;
- Zwiększon e stężenie prolaktyny;
- Utrata apetytu;
- Niedobór potasu lub magnezu we krwi;
- Utrata słuchu.

Działania niepożądane, jak niedobór potasu lub magnezu, utrata słuchu, obniżone stężenie płytek krwi mogą
wystąpić z częstością nieznaną .

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi , farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niep ożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181 C, PL -02 222 Warszawa,
Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl .
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Misyo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C . Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony
przed światłem.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku, butelce po skrócie
Termin ważności (EXP) /EXP . Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym
opakowaniu w celu ochrony przez światłem, nie dłużej niż przez 90 dni. Lek należy z użyć w terminie 90 dni
od otwarcia.
Po rozcieńczeniu okres ważności roztworu o stężeniu 1 mg/ml lub 5 mg/ml wynosi 14 dni o ile jest on
przechowywany w temperaturze poniżej 25°C, w butelce PET bez dostępu światła. Lek należy zużyć w
terminie 14 dni od rozcieńczenia.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

7/7
6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Misyo
- Substancją czynną leku jest metadon u chlorowodorek .
1 ml koncentratu do sporządzania roztworu doustnego zawiera 10 mg metadonu chlorowodorku.
- Pozostałe składniki to: sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E420) , glicerol (E422) , sodu benzoesan
(E211) , kwas cytrynowy jednowodny (E330) , błękit brylantowy FCF ( E133) i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Misyo i co zawiera opakowanie
Lek Misyo to przezroczysty błękitny roztwór.

Opakowanie 100 ml:
Szklan a butelk a zawierającą 100 ml koncentratu do sporządzania roztworu doustnego z plastikową zakrętką
lub plastikow ą zakrętką z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dziecko i dołączoną ulotką , w
tekturowym pudełku .

Opakowanie 1000 ml:
Szklana butelka zawierającą 1000 ml koncentratu do sporządzania roztworu doustnego z plastikową zakrętką
lub plastikow ą zakrętką z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dziecko i dołączoną ulotką ,
w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
INN -FARM d.o.o.
Maleševa ulica 14
1000 Ljubljana
Słowenia
Tel.: +386 70 390 711
Fax:+ 386 5191 116
e-mail: info@innfarm.si

Wytwórca /Importer
ALKALOID -INT d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana – Črnuče, Słowenia
Tel.: 386 1 300 42 90
Fax: 386 1 300 42 91
email: info@alkaloid.si

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich E uropejskiego Obszaru
Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania MISYO 10 mg/ml Concentrate for oral solution
Austria MISYO 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum
Einnehmen
Republi ka Czeska MISYO 10 mg/ml
Niemcy MISYO 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum
Einnehmen
Węgry MISYO 10 mg/ml Koncentrátum belsőleges oldathoz
Polska Misyo
Portugalia MISYO 10 mg/ml Concentrado para solução oral
Rumunia MISYO 10 mg/ml Concentr at pentru soluţie orală
Republi ka S łowacka MISYO 10 mg/ml
Hiszpania MISYO 10 mg/ml Concentrado para solución oral

Data ostatniej aktualizacji ulotki : 12.06.2019