Metronidazol Polpharma

Leki przeciwpasożytnicze, owadobójcze

Szczegółowe informacje

moc:500 mg
postać:tabletki
typ procedury:NAR
kod ATC:P01AB01
ważność pozwolenia:2022-03-30
numer pozwolenia:23872

Substancje czynne

Metronidazolum

Opakowania

wielkosc14
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5903060611795
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id119111
wielkosc20
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5903060611801
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id119112
wielkosc28
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5903060611818
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id119113

1
Ulotka dołączona do opakowania:
informacja dla użytkownika

Metronidazol Polpharma , 500 mg, tabletki

Metronidazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same .
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści u lotki

1. Co to jest lek Metronidazol Polpharma i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Metronidazol Polpharma
3. Jak stosować lek Metronidazol Polpharma
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Metronidazol Polpharma
6. Zawartość opakowania i i nne informacje


1. Co to jest lek Metronidazol Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Metronidazol Polpharma jest lekiem o działaniu przeciwpierwotniakowym i przeciwbakteryjnym.
Lek stosuje się u dorosłych i dzieci w:
• leczeniu zakażeń bakteriami beztlenowymi z rodzaju Bacteroides, Fusobacterium , Clostridium ,
Eubacterium , ziarniakami beztlenow ymi i Gardnerella vaginalis , a także pierwotniakami
Trichomonas , Entamoeba histolytica, Giardia lamblia i Balantidium ;
• zapobieganiu zakażeniom pooperacyjnym spowodowanym bakteriami beztlenowymi, szczególnie
gatunkami z rodzaju Bacteroides i Streptococcus;
• leczniczo w zakażeniach spowodowanych bakteriami beztlenowymi (posocznica, zakażenie krwi
zwane bakteriemi ą, zapalenie otrzewnej, ropień mózgu, zapalenie płuc, zapalenie szpiku, gorączka
połogowa, ropień w obrębie miednicy mniejszej, zapalenie przymacicza, zakażenia ran po
zabiegach chirurgicznych);
• rzęsistkowicy układu moczowo- płciowego zarówno u kobiet jak i u mężczyzn;
• bakteryjnym zapaleniu pochwy;
• chorobach wywołanych przez pierwotniaki - pełzakowicy (ameboza) oraz giardiazie (lambliozie);
• ostrym wrzodziejącym zapaleniu dziąseł; ostrych zakażeniach okołozębowych;
• owrzodzeniach kończyn dolnych i odleżynach (zakażenia bakteriami beztlenowymi) ;
• w połączeniu z innymi zalecanymi lekami w leczeniu wrzodu trawiennego z jednoczesnym
zakażeniem bakteriami Helicobacter pylori .

2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Metronidazol Polpharma

Kiedy nie stosować leku Metronidazol Polpharma:
• jeśli pacjent ma uczulenie na metronidazol, inne pochodne 5- nitroimidazolu lub którykolwiek
z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6 );

2
• w pierwszym trymestrze ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Prz ed rozpoczęciem stosowania leku Metronidazol Polpharma należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność i powiedzieć o tym lekarzowi, stosując lek Metronidazol
Polpharma:
• jeśli u pacjenta występuje czynna lub przewlekła choroba ośrodkowego i obwodowego układu
nerwowego (mózgu, rdzenia kręgowego lub nerwów) ;
• jeśli u pacjenta w czasie terapii wystąpiły zaburzenia neurologiczne (drętwienie, mrowienie
kończyn , zawroty głowy, niezborność ruchów lub drgawki);
• jeśli u pacjenta występuj ą ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 3);
• jeśli pacjent przyjmuje równocześnie leki przeciwzapalne zwane kortykosteroidami oraz gdy
pacjent jest podatny na występowanie obrzęków;
• jeśli u pacjenta przed i po leczeniu metronidazolem stwierdzono znaczne nieprawidłowości
w obrazie krwi i wzorze odsetkowym. W razie konieczności powtórnego zastosowania
metronidazolu, pacjent taki powinien pozostawać pod kontrolą lekarza.
W czasie leczen ia lekarz będzie kontrolować obraz krwi , w szczególności liczbę leukocytów (białe
krwinki) . Jeśli lek stosuje się dłużej niż przez 10 dni, kontrola taka jest bezwzględnie konieczna.

W czasie leczenia metronidazolem może niekiedy wystąpić zakażenie pochwy, jelit lub jamy ustnej
wywołane drożdżakami. W takich przypadkach należy zwrócić się do lekarz a, który przepisze odpowiedni
lek przeciwgrzybiczy.

Metronidazol nie wykazuje bezpośredniego działania bakteriobójczego w stosunku do bakterii tlenowych
i względ nych beztlenowców.

P omimo eliminacji bakterii powodujących rzęsistkowicę zakażenie może nadal się utrzymywać.

W czasie leczenia metronidazolem i przez co najmniej 48 godzin po zakończeniu leczenia nie należy
spożywać napojów alkoholowych, ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji niepożądanych (patrz
„ Metronidazol Polpharma z jedzeniem, piciem i alkoholem ”).

Metronidazol może zaburzać wyniki niektórych badań laboratoryjnych (aktywności aminotransferaz y
asparaginianow ej (AspAT ), a minotransferaz y alaninow ej (A lAT ), d ehydrogenazy mleczanowej ( LDH),
stężenia trójglicerydów i glukoz y we krwi).

W czasie leczenia metronidazolem mogą niekiedy wystąpić pęcherzowe reakcje skórne, czasami
śmiertelne, takie jak zespół Stevensa- Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka (patrz punkt
4).
Jeśli wystąpią objawy grypopodobne , postępująca wysypka (często z pęcherzami lub zmianami na
błonach śluzowych), należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Lek może powodować ciemniejsze zabarwienie moczu.

Podczas stosowania leków zawierających metronidazol u pacjentów z zespołem Cockayne'a, odnotowano
przypadki ciężkiej hepatotoksyczności (ostrej niewydolności wątroby), w tym przypadki zakończone
zgonem.
U pacjentów z zespołem Cockayne'a lekarz powinien w trakcie leczenia metronidazolem oraz po jego
zakończeniu kontrolować czynność wątroby.
N ależy natychmiast poinformować lekarza i przerwać przyjmowanie leku Metronidazol Polpharma, j eśli
u pacjenta wystąpią następujące objawy:

3
• ból brzucha, jadłowstręt, nudności, wymioty, gorączka, złe samopoczucie, uczucie zmęczenia,
żółtaczka, ciemna barwa moczu, kleiste lub rzadkie stolce lub świąd skóry.

Metronidazol Polpharma a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W sz czególności należy poinformować lekarza o stosowaniu:
• doustnych leków przeciwzakrzepowych (np. acenokumarol, warfaryna) ;
• soli litu (leki stosowan e w chorobach psychicznych );
• terfenadyny i astemizolu (leki przeciwalergiczne) ;
• disulfiramu (lek st osowany w leczeniu alkoholizmu) ; leczenie metronidazolem można rozpocząć
dopiero po upływie 2 tygodni po zakończeniu terapii disulfiramem;
• leków zwiększających aktywność enzymów wątrobowych (np. fenytoina, fenobarbital) ;
• leków zmniejszających aktywność enzymów wątrobowych (np. cymetydyna) ;
• 5-fluorouracylu lub busulfanu (lek i stosowan e w leczeniu nowotworów) ;
• cyklosporyny (lek stosowany u pacj entów po przeszczepach).

Metronidazol Polpharma z jedzeniem, piciem i alkoholem
Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Metronidazol nasila toksyczne działanie alkoholu. Spożycie alkoholu w czasie leczenia może wywołać
niepożądane reakcje, takie jak : uczucie gorąca, poty, bóle głowy, nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu,
przyspieszoną czynność serca .

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Lek jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i t rzecim trymestrze ciąży lek może
być stosowany jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa
ryzyko szkodliwego dział ania na płód.

K armienie piersią
Metronidazol przenika do mleka kobiecego, osiągając w nim stężenia bliskie stężeniom leku w osoczu.
W okresie karmienia piersią nie należy przyjmować leku. Jeśli jednak lekarz zadecyduje, że leczenie tym
lekiem jest konieczne - należy zaprzestać karmienia piersią.

Wpływ na płodność
Brak danych.

Prowadz enie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Metronidazol Polpharma może powodować senność, zawroty głowy, dezorientację , omamy, drgawki lub
przemijające zaburzenia widzenia. Zaleca się, aby nie prowadzić pojazdów ani nie obsługiwać maszyn,
jeśli wystąpią takie objawy.

Lek zawiera glukozę
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować
się z lekarzem przed przyjęciem leku.

4
3. Jak stosować lek Metronidazol Polpharma

Ten l ek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się
do lekarz a.
Ze względu na ryzyko toksycznego dzia łania ( mutagenności ) u ludzi , lekarz dokładnie rozważy czy możliwe
będzie stosowanie metronidazolu dłużej niż przez zwykle zalecany czas.

Zwykle zaleca się następujące dawkowanie:

Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez bakterie beztlenowe
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 g w da wce jednorazowej, następnie 500 mg co 8 godzin w
okresie 24 godzin przed zabiegiem; po zabiegu podawanie dożylne lub doodbytnicze metronidazolu do
momentu, gdy pacjent może przyjmować tabletki .
Dzieci w wieku poniżej 12 lat: 20- 30 mg/kg masy ciała ( mc.) w postaci pojedynczej dawki podanej 1- 2
godziny przed zabiegiem.
Wcześniaki urodzone przed 40. tygodniem ciąży: 10 mg/kg mc. w dawce pojedynczej przed operacją.

Zakażenia bakteriami beztlenowymi
Leczniczo metronidazol można stosować jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami
przeciwbakteryjnymi. Przeciętny okres leczenia nie powinien trwać dłużej niż 7 dni.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 250- 500 mg 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku powyżej 8 tygodni do 12 lat: zwykle dawka dobowa wynosi 20- 30 mg/kg mc. jako dawka
pojedyncza lub podzielona na dawki wynoszące 7,5 mg/k g mc. podawane co 8 godzin. Dawka dobowa
może być zwiększona do 40 mg/kg mc., w zależności od nasilenia zakażenia. Czas trwania leczenia
wynosi zwykle 7 dni.
Dzieci w wieku poniżej 8. tygodnia życia: 15 mg/kg mc. na dobę jako dawka pojedyncza lub podzielona
na dawki wynoszące 7,5 mg/kg mc. podawane co 12 godzin.
U wcześniaków urodzonych przed 40. tygodniem ciąży kumulacja metronidazolu może ujawnić się
podczas pierwszego tygodnia życia, dlatego lekarz będzie kontrolował stężenie metronidazolu w surowicy
po kilku dniach stosowania.

R zęsistkowica
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 2000 mg w pojedynczej dawce lub w dawce 250 mg 3 razy na
dobę przez 7 dni lub 500 mg dwa razy na dobę przez 5-7 dni .
Uwaga: leczenie przeprowadza się równocześnie u obojga partnerów seksualnych.
Dzieci w wieku poniżej 10 lat: 40 mg/kg mc. doustnie w dawce pojedynczej lub 15- 30 mg/kg mc. na dobę
podzielone na 2-3 dawki przez 7 dni. Pojedyncza dawka nie powinna przekraczać 2000 mg.

Bakteryjne zapalenie pochwy
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 500 mg rano i wieczorem przez 7 dni lub 2000 m g jednorazowo.

Pełzakowica (ameboza)
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 500 mg do 750 mg trzy razy na dobę przez 5 -10 dni.
Dzieci w wieku od 7 do 10 lat: 200 mg do 400 mg trzy razy na dobę przez 5- 10 dni.
Dzieci w wieku od 3 do 7 lat: 100 mg do 200 mg cztery razy na dobę, przez 5 -10 dni.
Dzieci w wieku od 1 do 3 lat: 100 mg do 200 mg trzy razy na dobę przez 5- 10 dni.

Alternatywny sposób dawkowania w tym wskazaniu (dawka wyrażona w mg na kg mc.):
Dzieci w wieku od 1 do 10 lat : 35-50 mg/kg mc. na dobę w 3 dawkach podzielonych, przez 5 do 10 dni,
nie przekraczając 2400 mg na dobę.

Giardiaza (lamblioza)
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 2000 mg raz na dobę przez 3 dni lub 500 mg dwa razy na dobę

5
przez 7 do 10 dni.
Dzieci w wieku od 7 do 10 lat: 1000 mg raz na dobę przez 3 dni.
Dzieci w wieku od 3 do 7 lat: 600 mg do 800 mg raz na dobę przez 3 dni.
Dzieci w wieku od 1 do 3 lat: 500 mg raz na dobę przez 3 dni.

Alternatywny sposób dawkowania w tym wskazaniu (dawka wyrażona w mg na kg mc.):
15- 40 mg/kg mc. na dobę , podzielone na 2- 3 dawki.

Leczenie zakażenia bakteriami Helicobacter pylori (zwane eradykacją)
Metronidazol powinien być stosowany przez co najmniej 7 dni w skojarzeniu z innymi lekami zalecanymi
w leczeniu zakażeń Helicobacter pylori.
Dorośli: 500 mg 2 -3 razy na dobę przez 7- 14 dni.
Dzieci i młodzież: 20 mg/kg mc. na dobę nie przekraczając 500 mg dwa razy na dobę przez 7- 14 dni.

Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł
Dorośli: 250 mg 3 razy na dobę przez 3 dni.
Dzieci: 35 -50 mg/kg mc. na dobę, w trzech dawkach podzielonych, przez 3 dni.

Ostre zakażenia okołozębowe
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 17 lat: 250 mg 3 razy na dobę przez 3-7 dni.
Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat: 200- 250 mg 3 razy na dobę przez 3 -7 dni.
Dzieci w wieku od 7 do 9 lat: 100 mg 3 razy na dobę przez 3 -7 dni.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 100 mg 2 razy na dobę przez 3 -7 dni.
Dzieci w wieku od 1 do 2 lat: 50 mg 3 razy na dobę przez 3 -7 dni.

Owrzodzenia kończyn dolnych i odleżyny
Dorośli: 500 mg 3 razy na dobę przez 7 dni.

Sposób podawania
Podanie doustne.
UWAGA! Tabletki można rozkruszyć, aby ułatwić podawanie dzieciom.
Dostępny jest też lek w postaci tabletek o mocy 250 mg oraz roztwór do wstrzykiwań i infuzji.

Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z ciężk imi zaburzeniami czynności wątroby lub encefalopatią wątrobową może dochodzić do
kumulowania się leku w organizmie, dlatego lekarz zaleci zmniejszenie dawki dobowej do jednej trzeci ej,
podawanej raz na dobę.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
Zmniejszenie dawek leku u tych pacjentów nie jest konieczne.
U pacjentów poddawanych hemodializie metronidazol i jego metabolity są usuwane w ciągu 8 godzin
trwania dializy, dlatego natychmiast po dializie metronidazol powinien być podany powtórnie.
U pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej przerywanej lub ambulatoryjnej ciągłej , nie ma
konieczności zmian w dawkowani u.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Lek powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie podczas stosowania
dużych dawek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metronidazol Polpharma
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

6

Pominięcie zastosowania leku Metronidazol Polpharma
W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora
na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki nie przyjętej w stosownym czasie.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem t ego leku należy zwrócić się do
le karz a lub farmaceuty .


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u dzieci są takie same, jak u dorosłych.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych, należy
zaprzestać przyjmowania leku Metronidazol Polpharm a i natychmiast skontaktować się z
lekarzem:

• rzadko (wystepuje u 1 do 10 osób na 10 000):
- anafilaksja (ciężka reakcja uczuleniowa; objawy to np. świąd, obrz ęk, duszność, zaburzenia
czynności serca, zawroty głowy );
• bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób) :
- agranulocyt oza (brak we krwi białych krwinek zwanych granulocytami ), neutropenia (niedobór
granulocytów), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), pancytopenia (niedobór
krwinek czerwon ych i białych oraz płytek krwi). Objawami tych zaburzeń krwi są między innymi
gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy
grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa) ,
- encefalopa tia (zaburzenia mózgu; objawy to np. sztywność karku, dezorientacja, gorączka, ból
głowy, omamy, paraliż, nad wrażliwość na światło, zaburzenia wzroku i ruchu) ;
• częstość nieznana :
- obrzęk naczynioruchowy (objawy to np. opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, które powodują
zaburzenia oddychania),
- pokrzywka,
- gorączka .

Pozostałe działania niepożądane

D ziałania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
- zaburzenia psychotyczne , w tym splątanie i omamy;
- podostry zespół móżdżkowy ( objawy to np. zaburzenia koordynacji ruchowej , upośledzenie
wymowy, zaburzenia chodzenia, oczopląs i drżenie );
- senność, zawroty głowy, drgawki, bóle głowy;
- zaburzenia widzenia, takie jak podwójne widzenie i krótkowzroczność , w większości
przypadków przemijające;
- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT, fosfatazy alkalicznej) , zapalenie
wątroby, uszkodzenie komórek wątroby, żółtaczka i zapalenie trzustki , ustępujące po zaprzestaniu
stosowania leku;
- wysypka , wykwity krostkow e, świąd , zaczerwienienie;
- bóle mięśni, bóle stawów;
- ciemniejsze zabarwienie moczu spowodowane obecnością leku.

7
Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określ ona na
podstawie dostępnych danych) :
- leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych);
- jadłowstręt;
- obniżenie nastroju;
- obwodow a neuropati a czuciowa ( objawy to drętwienie, mrowienie, wrażenia czuciowe np. kłucie,
palenie ) lub przemijaj ące napad y padaczkopodobne ; w większości przypadków neuropatia
ustępowała po odstawieniu leku lub zmniejszeniu dawki;
- aseptyczne zapalenie opon mózgowych;
- neuropatia nerwu wzrokowego/zapalenie nerwu wzrokowego (objawy to np. ból oka, zaburzenia
widzenia );
- zaburzenia smaku , zapalenie błon śluzowych jamy ustnej , obłożony język, nudności,
wymioty, zaburzenia żołądkowo-jelitowe , takie jak ból w nadbrzuszu i biegunka ;
- rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa -Johnsona (objawy to pęcherze przechodzące w nadżerki
na błonach śluzowych jamy ustnej, spojówek, narządów płciowych) , martwica
toksyczno-rozpływna naskórka ( zmiany rumieniowo-pęcherzowe w obrębie skóry i błon śluzowych
prowadzące do spełzania dużych powierzchni naskórka i obnażenia dużych powierzchni
skóry) - patrz punkt 2. Ostrzeżenia i środki ostrożności ;
- ból w pochwie i zakażenie drożdżakowe.

Odnotowano przypadki niewydolności wątroby , wymagające przeszczepu, u pacjentów leczonych
metronidazolem w połączeniu z innymi antybiotykami.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niep ożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02- 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e -mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Metronidazol Polpharma

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień po danego miesiąca.
Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie L ot/LOT oznacza numer
serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa . Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

8

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Metronidazol Polpharma
- Substancją czynną leku jest metronidazol. Każda tabletka zawiera 500 mg metronidazolu.
- Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, żelatyna, glukoza ciekła, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Metronidazol Polpharma i co zawiera opakowanie
Tabletki barwy białej do żółtawej, podłużne , obustronnie wypukłe.


Opakowanie
Opakowanie zawiera 14, 20 lub 28 tabletek w blistrach z folii Aluminium/PVC, umieszczonych
w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S A
ul. Pelplińska 19, 83- 200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:
POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00- 728 Warszawa
tel . 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: