Metocard ZK

Układ sercowo naczyniowy

Szczegółowe informacje

moc:95 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:C07AB02
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:15442

Substancje czynne

Metoprololi succinas

Opakowania

wielkosc28
jednostkaWielkoscitabl. (2 x 14)
kodEAN5909990697236
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id49841
wielkosc28
jednostkaWielkoscitabl. (4 x 7)
kodEAN5909990697243
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id49842

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta


Metocard ZK, 23, 75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Metocard ZK, 47, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Metocard ZK, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Metoprololi succinas


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do l ekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie o bjawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Metocard ZK i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Metocard ZK
3. Jak stosować lek Metocard ZK
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Metocard ZK
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Metocard ZK i w jakim celu się go stosuje

Metocard ZK należy do grupy leków nazywanych beta -ad renolitykami.

Jest stosowany w leczeniu :
• zwiększonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego)
• silnego bólu w klatce piersiowej spowodowanego niedostatecznym dostarczaniem tlenu do
serca (dławica piersiowa)
• nieregularnego rytmu serca (zaburzeń rytmu serca)
• stabilnej objawowej niewydolności serca (z objawami takimi jak duszność lub obrzęk okolicy
kostek), jednocześnie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca
• kołatania serca (odczuwania „bicia” serca), spowodowanego czynnościowym i chorobami serca.

Jest stosowany w zapobieganiu :
• wystąpieniu ponownego zawału serca lub uszkodzeniu serca po zawale serca
• migrenie.

Dzieci i młodzież w wieku 6 do 18 lat
Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metocard ZK

Kiedy nie stosować leku Metocard ZK
• jeśli pacjent ma uczulenie na metoprolol, inne leki beta -adrenolityczne lub którykolwiek
z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

2
• jeśli występują zaburzeni a przewodzenia (blok przedsionkowo -komorowy drugiego lub
trzeciego stopnia) lub zaburzenia rytmu serca (zespół chorego węzła zatokowego)
• jeśli pacjent ma nieleczoną niewydolność serca, przyjmuje leki zwiększające kurczliwość serca
lub u pacjenta występuje wstrząs spowodowany chorobą serca
• jeśli występują ciężkie zaburzenia krążenia (ciężkie choroby tętnic obwodowych)
• jeśli występuje wolna czynność serca (poniżej 50 skurczów na minutę)
• jeśli występuje niskie ciśnienie tętnicze
• jeśli występuje zwiększona kwas owość krwi (kwasica metaboliczna)
• jeśli występuje ciężka astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
• jeśli występuje nieleczony guz chromochłonny nadnerczy (rzadko występujący guz nadnercza
powodujący zwiększone ciśnienie tętnicze)
• jeśli występuj e niewydolność serca i skurczowe ciśnienie tętnicze poniżej 100 mm Hg.

Nie należy stosować leku Metocard ZK, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków
(patrz także „Metocard ZK a inne leki”):
• inhibitory monoaminooksydazy - IMAO (stosowane w leczeniu depresji)
• werapamil i diltiazem (stosowane w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego)
• leki przeciwarytmiczne, takie jak dyzopiramid.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Metocard ZK należy omówić to z lekarzem, jeśli u pacjenta:
• występuje astma
• występuje dławica piersiowa typu Prinzmetala (silny ból w klatce piersiowej pojawiający się
zwykle w nocy)
• występuje cukrzyca (lek może maskować małe stężenie cukru we krwi)
• występuje guz chromochłonny nadnerczy (rzadko wy stępujący guz nadnercza powodujący
zwiększone ciśnienie tętnicze)
• stosowane jest leczenie w celu zmniejszenia reakcji alergicznej - Metocard ZK może
zwiększać nadwrażliwość na substancje, które wywołują alergię lub nasilać ciężkość reakcji
alergicznej
• wyst ępuje nadczynność tarczycy (lek może maskować objawy, takie jak przyspieszona
czynność serca, zwiększona potliwość, drżenie, niepokój, zwiększony apetyt lub zmniejszenie
masy ciała)
• występuje lub występowała łuszczyca (ciężka wysypka skórna)
• występują zabu rzenia krążenia krwi, które mogą powodować mrowienie, blednięcie lub sinienie
palców rąk i stóp
• występują zaburzenia przewodzenia serca (blok serca)
• występuje niewydolność serca i którykolwiek z poniższych stanów :
- niestabilna niewydolność serca (klasa IV w edług NYHA)
- zawał serca lub napad dławicowy w ciągu ostatnich 28 dni
- zaburzenie czynności nerek lub wątroby
- wiek poniżej 40 lat lub powyżej 80 lat
- choroba zastawek serca
- powiększony mięsień serca
- operacja serca w ciągu ostatnich 4 miesięcy.

Jeśli u pacjen ta planowana jest operacja lub zabieg ze znieczuleniem należy poinformować lekarza lub
stomatologa o stosowaniu tabletek z metoprololem.

Metocard ZK a inne leki
Nie wolno przyjmować leku Metocard ZK w przypadku stosowania:
• inhibitorów monoaminooksydazy ( IMAO ) stosowanych w leczeniu depresji (może wystąpić
nasilone działanie obniżające ciśnienie tętnicze)
• innych leków obniżających ciśnienie tętnicze, takich jak werapamil i diltiazem (może wystąpić
zwolnienie czynności serca lub nadmierne obniżenie ciśnieni a tętniczego)

3
• leków przeciwarytmicznych, takich jak dyzopiramid (może zwiększyć się ryzyko wystąpienia
nieregularnej lub wolnej czynności serca oraz osłabienia czynności serca).

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

• Następujące leki mogą nasilać działanie obniżające ciśnienie tętnicze:
- cymetydyna (stosowana w chorobie wrzodowej)
- hydralazyna lub klonidyna (leki obniżające ciśnienie tętnicze)
- ter binafina (stosowana w leczeniu zakażeń grzybiczych)
- paroksetyna, fluoksetyna i sertralina (stosowane w leczeniu depresji)
- hydroksychlorochina (stosowana w leczeniu malarii)
- chloropromazyna, triflupromazyna, chlorprotyksen (leki przeciwpsychotyczne)
- amiodar on, chinidyna i propafenon (stosowane w zaburzeniach rytmu serca)
- difenhydramina (lek przeciwhistaminowy)
- celekoksyb (stosowany w leczeniu bólu).

• Następujące leki mogą osłabiać działanie obniżające ciśnienie tętnicze:
- indometacyna (stosowana w leczeniu bólu)
- ryfampicyna (antybiotyk).

• Inne leki mogą zaburzać działanie metoprololu lub ich działanie może być zaburzone przez
metoprolol:
- inne leki beta -adrenolityczne , np. krople do oczu
- adrenalina (epinefryna), noradrenalina (norepinef ryna) lub inne sympatykomimetyki
- leki stosowane w leczeniu cukrzycy (może być maskowane małe stężenie cukru we krwi)
- lidokaina
- rezerpina, alfa -metylodopa, guanfacyna, glikozydy naparstnicy .

Metocard ZK z alkoholem
Alkohol może nasilać działanie obniżające ciśnienie tętnicze tabletek Metocard ZK.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Metocard ZK podczas ciąży i karmienia piersią. Przed zastosowaniem
każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Metocard ZK może powodować zmęczenie lub zawroty głowy. P rzed prowadzeniem samochodu lub
obsługiwaniem maszyn należy upewnić się, że działania te nie występują, szczególnie po zmianie
leków lub po przyjęciu z alkoholem.


3. Jak stosować lek Metocard ZK

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekar za. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy przyjmować rano, jeden raz na dobę , popijając szklanką wody. Tabletki należy
połykać w całości lub podzielone. Nie należy ich jednak żuć ani rozgniatać przed połknięciem.

Zazwyczaj stosowane dawki to:
• Zwiększone ciśnienie tętnicze:
47,5 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę. W razie konieczności dawka ta może zostać
zwiększona do 95 -190 mg raz na dobę.

4
• Silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa):
95 -190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.
• Nieregularny rytm serca (zaburzenia rytmu serca):
95 -190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.
• Zapobieganie wystąpieniu ponownego zawału serca lub uszkodzeniu serca po zawale
serca:
190 mg meto prololu bursztynianu raz na dobę.
• Kołatanie serca spowodowane chorobami serca:
95 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę. Dawka ta w razie konieczności może zostać zwiększona
do 190 mg raz na dobę.
• Zapobieganie migrenie:
95 -190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.
• Pacjenci ze stabilną niewydolnością serca:
Należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lekarz dostosuje dawkę leku. Należy stosować zgodnie
z zaleceniam i lekarza.

Dzieci i młodzież
Wysokie ciśnienie tętnicze krwi: u dzieci w wieku 6 lat i więcej dawka zależy od wagi dziecka. Lekarz
zastosuje odpowiednią dawkę dla twojego dziecka.

Zazwyczaj dawka początkowa wynosi 0, 48 mg/kg mc., nie więcej niż 47,5 mg, podawana raz na dobę
w postaci tabletki o mocy zbliżonej do oszacowanej dawki.

Lekarz może zwiększyć dawkę do dawki 1,90 mg/kg mc. w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.
Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania dawek powyżej 190 mg raz na dobę u dzieci
i młodzieży.

Nie zaleca się stosowania tabletek leku Metocard ZK u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metocard ZK
W przypadku zażycia większej ilości tabletek niż zalecona, należy natych miast zgłosić się do
najbliższego szpitala lub skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania to:
niskie ciśnienie tętnicze (zmęczenie i zawroty głowy), zwolnione tętno, nieregularna czynność serca,
zatrzymanie akcji serca, duszność, sta n głębokiej nieświadomości, nudności, wymioty i niebieskie
zabarwienie skóry.

Pominięcie zastosowania leku Metocard ZK
W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją zażyć tak szybko jak to możliwe, a następnie
kontynuować zgodnie z wcześniej ustalonym sche matem podawania. Nie należy stosować dawki
podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Metocard ZK
Nie należy nagle przerywać leczenia lekiem Metocard ZK, ponieważ może to spowodować
pogorszenie objawów niewydolności serca i zwiększenie ryzyka zawału serca. Można zmienić dawkę
lub zaprzestać stosowania leku tylko po konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliw e działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

5
Należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku
wystąpienia reakcji alergicznej , objawiającej się swędzącą wysypką skórną, nagłym
zaczerwienieniem (zwłaszcza twarzy), obrzękiem twarzy, warg, języka lub gardła, trudnościami
w oddychaniu lub połykaniu. Jest to bardzo ciężkie, ale rzadko występujące działanie niepożądane.
Może być konieczna pilna pomoc medyczna lub pobyt w szpitalu.

Należy powiedzieć lekarzowi o wystąpieniu któregokolwiek z poniższych objawów
niepożądanych lub o wystąpieniu jakichkolwiek innych działań niepożądanych, niewymienionych
w ulotce:

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
• znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego (także podczas wstawania z pozycji leżącej), bardzo
rzadko z omdleniem
• zmęczenie.

Często ( występujące rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):
• wolna czynność serca
• zaburzenia równowagi (bardzo rzadko z omdleniem)
• zimne ręce i stopy
• kołatanie serca
• zawroty głowy, ból głowy
• nudności, biegunka, zaparcie, ból brzucha
• duszność związana z forsownym wysiłkiem fizycznym.

Niezbyt często (występujące rzad ziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):
• przemijające nasilenie objawów niewydolności serca
• zatrzymanie płynów w organizmie (obrzęk)
• ból w klatce piersiowej
• uczucie mrowienia
• kurcze mięśni
• wymioty
• zwiększenie masy ciała
• depresja
• zmniejszenie koncentracji
• bezsenność
• senność
• koszmarne sny
• duszność
• wysypka
• zwiększona potliwość.

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1 000, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):
• pogorszenie cukrzycy
• nerwowość, niepokój
• zaburzenia widzenia
• sucho ść lub podrażnienie oczu
• zapalenie spojówek
• impotencja (niezdolność do erekcji)
• choroba Peyroniego (plastyczne stwardnienie prącia)
• nieregularna czynność serca
• zaburzenia przewodzenia w sercu
• suchość błony śluzowej jamy ustnej
• nieżyt nosa
• wypadanie włosów
• zmiany w wynikach badań czynności wątroby.

6

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):
• zmiany liczby krwinek (małopłytkowość, leukopenia)
• zaburzenia pamięci
• dezorientacja
• omamy
• zaburzenia nastroju
• szum uszny
• zaburzenia słuchu
• zaburz enia smaku
• zapalenie wątroby
• nadwrażliwość na światło
• nasilenie lub wystąpienie łuszczycy (choroba skóry)
• osłabienie mięśni
• ból stawów
• martwica tkanek u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwi ek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do De partamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02 -222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Metocard ZK

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności
jest również zamieszczony na blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podane go
miesiąca.
Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot /LOT oznacza numer
serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Metocard ZK
• substancją czynną leku jest metoprololu bursztynian. Każda tabletka zawiera odpowiednio:
- 23,75 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 25 mg metoprololu winianu
- 47,5 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 50 mg metoprololu winianu
- 95 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 100 mg metoprololu winianu

7
• pozostałe składniki to:
- celuloza mikrokrystaliczna, metyloceluloza, s krobi a kukurydziana , g licerol ,
etyloceluloza, magnezu stearynian;
- otoczka tabletki : celuloza mikrokrystaliczna, h ypromeloza, kwas stearynowy, t ytanu
dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Metocard ZK i co zawiera opakowanie
Metocard ZK 23,75 mg, 47,5 mg i 95 mg:
Bi ałe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z rowkiem dzielącym z obu stron.

Opakowanie zawiera 28 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83 -200 Starogard Gdański, Polska

Wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83 -200 Starogard Gdański, Polska

Farmaprojects, S.A.
Santa Eulalia 240 -242, 08902 L’Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Hiszpania

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie
ul. Szypowskiego 1; 39 -460 Nowa Dęba , Polska

Sofarimex Industria Química e Farmacêutica, SA .
Av. Das Indústrias - Alto de Colaride
2735 -213 - Cácem, Portugal ia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego :
POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00 -728 Warszawa
tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: