Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Meropenem Genoptim

Leki przeciwzakaźne

Szczegółowe informacje

moc:500 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:J01DH02
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:20199

Substancje czynne

Meropenemum trihydricum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscifiol. proszku
kodEAN5909990980390
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id76933
wielkosc10
jednostkaWielkoscifiol. proszku
kodEAN5909990980406
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id76935

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Meropenem Genoptim , 500 mg , proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.
Meropenem Genoptim , 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Meropenem um

Należy u ważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku , ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta
- Należy zachować t ę ulo tkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać .
- W razie jakichkolwiek wątpliwości n ależy zwrócić się do lekar za, farmaceuty lub pielęgniarki .
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane , w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi , farmaceucie lub
pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Meropenem Genoptim i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed z astosowaniem leku Meropenem Genoptim
3. Jak stosować lek Meropenem Genoptim
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Meropenem Genoptim
6. Zawartość opakowania i i nne informacje

1. CO TO JEST LEK Meropenem Genoptim I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Mero penem Genoptim zawiera substancję czynną meropenem i należy do grupy leków
nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Działanie leku polega na zabijaniu bakterii, które
mogą powodować ciężkie zakażenia.


Mero pe nem Genoptim jest stosowany do leczenia nastę pujących zakażeń u dorosłych i dzieci w
wieku 3 miesięcy i starszych:
 Zakażenie płuc (zapalenie płuc).
 Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą.
 Powikłane zakażenia dróg moczowych.
 Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej.
 Zakażenia, które mogą wystąpić w czasie porodu i po nim.
 Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich.
 Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowych).

Meropenem Genoptim może być zastosowany w leczeniu gorączkujących pacjentów z neutropenią,
jeśli podejrzewa się zakażenie bakteryjne.

Mero pe nem Genoptim może być stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych krwi, które mogą być
związane z zakażeniami wymienionymi powyżej.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Meropenem Genoptim

Kiedy nie stosować leku M eropenem Genoptim
 Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na meropenem lub którykolwiek z pozostałych
składników leku (wymienionych w punkcie 6.).

2
 Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne antybiotyki, takie jak penicyliny, cefalosporyny
lub k arbapenemy, ponieważ może być również uczulony na meropenem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Meropenem Genoptim
Przed zastosowaniem leku Meropenem Genoptim należy skonsultować się z lekarzem , farmaceutą lub
pielęgniarką :

 jeśli pacjent ma problemy zdrowotne, takie jak zaburzenia wątroby lub nerek;
 jeśli u pacjenta wystąpiła ciężka biegunka po zastosowaniu innych antybiotyków.

Dodatni wynik testu Coombsa, może wskazywać na obecność przeciwciał, które mogą niszczyć
krwinki czerwone. Lekar z omówi to z pacjentem.

W razie wątpliwości, czy którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta, przed
zastosowaniem leku Meropenem Genoptim należy o tym powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce.

Meropenem Genoptim a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi , farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich przyjmowanych ostatnio
lekach oraz tych , które pacjent zamierza przyjmować
Jest to spowodowane tym , że lek Meropenem Genoptim może wpływać na sposób działania niektórych
leków, a niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Meropenem Genoptim .

W szczególności należy poinformować lekarza , farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli pacjent stosuje
następujące leki:
 Probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej);
 Kwas walproinowy, w alproinian sodu lub w alpromid (stosowany w leczeniu padaczki). Nie
należy stosować leku Meropenem Genoptim , gdyż może osłabić działanie walproinianu
sodu. Doustne leki przeciwzakrzepowe (stosowane w leczeniu lub zapobieganiu powstawania
zakrzepów w naczyniach krwionośnych).


Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Zaleca się, aby
unikać podawania meropenemu pacjentkom w ciąży.
O tym czy pacjentka powinna przyjąć Mero pe nem Genoptim zdecyduje lekarz.

Ważne jest, by przed zastosowaniem meropenemu poinformować lekarza, j eśli pacjentka karmi lub
planuje karmić piersią. Małe ilości leku mogą przenikać do mleka ko biecego . Dlatego lekarz
podejmie decyzję, czy pacjentka powinna stosować lek M eropenem Genoptim w okresie karmienia
piersią.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie prowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiw ania
maszyn.
Stosowanie leku Meropenem Genoptim było związane z bólami głowy, uczuciem kłucia i drętwienia
(parestezje). Każde z tych działań niepożądanych może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów
lub obsługiwania maszyn.
Mero pe nem Genoptim może powo dować mimowolne skurcze mięśni powodujące szybkie i
niekontrolowane drżenia całego ciała (drgawki). Zazwyczaj towarzyszy temu utrata przytomności.
Jeżeli u pacjenta wystąpi to działanie niepożądane, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać
maszyn.

M eropenem Genoptim zawiera sód.

3

Meropenem Genoptim 500 mg . Lek ten zawiera około 45 mg sodu (główny składnik używany
podczas gotowania/sól kuchenna) w dawce 500 mg . Jest to odpowiednik 2,25% zalecanego
maksymalnego dziennego spożycia sodu przez osobę dor osłą.

Meropenem Genoptim g. Lek ten zawiera około 90 mg sodu (główny składnik używany podczas
gotowania/sól kuchenna) w dawce 1 g. Jest to odpowiednik 4, 5% zalecanego maksymalnego
dziennego spożycia sodu przez osobę dorosłą.


Jeżeli stan zdrowia pacje nta wymaga kontrolowania ilości spożywanego sodu, należy poinformować
o tym lekarza , farmaceutę lub pielęgniarkę.


3. JAK STOSOWAĆ LEK Meropenem Genoptim

Należy zawsze stosować ten lek zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od lekarza, farmaceuty lub
pielę gniarki. W przypadku wątpliwości należy upewnić się, kontaktując się z lekarzem, farmaceutą
lub pielęgniarką.

Stosowanie u d oro słych
 Dawka leku zależy od rodzaju zakażenia, miejsca zakażenia w organizmie i stopnia ciężkości
zakażenia. Lekarz podejmie decy zję odnośnie odpowiedniej dawki dla danego pacjenta.
 Dawka dla pacjentów dorosłych wynosi zazwyczaj od 500 mg (miligramów) do 2 g (gramów). Lek
zwykle będzie podawany co 8 godzin. Jednakże w przypadku zaburzeń czynności nerek lek może
być podawany rzadziej .

Stosowanie u d zieci i młodzież y
 Dawka leku u dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy i do 12 lat zależy od wieku i masy ciała dziecka.
Zazwyczaj dawka wynosi od 10 mg do 40 mg leku Meropenem Genoptim na każdy kilogram (kg)
masy ciała dziecka. Dawkę leku podaj e się zwykle co 8 godzin. Dzieciom o masie ciała większej
niż 50 kg podaje się taką dawkę jak dorosłym.

Jak stosować Meropenem Genoptim
 Lek Meropenem Genoptim będzie podawany pacjentowi do dużej żyły we wstrzyknięciu lub
infuzji.
 Lek Meropenem Genoptim bę dzie zazwyczaj podawany przez lekarza lub pielęgniarkę.
 Niektórzy pacjenci, rodzice i opiekunowie są przeszkoleni, aby móc podawać lek Meropenem
Genoptim w domu. Instrukcja podawania jest zamieszczona w tej ulotce (w punkcie „Instrukcja
samodzielnego podaw ania sobie lub innej osobie leku Meropenem Genoptim w domu”). Należy
zawsze stosować lek Meropenem Genoptim ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza.
 Leku nie należy mieszać lub dodawać do roztworów zawierających inn e leki.
 Podanie leku może trwać około 5 minut lub od 15 do 30 minut. Lekarz poinformuje pacjenta, jak
należy podawać lek Meropenem Genoptim .
 Zazwyczaj lek podaje się o tej samej porze każdego dnia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Meropenem Genoptim
Jeśli przypadkowo zastosowano dawkę leku większą niż zalecona przez lekarza, należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Meropenem Genoptim
Jeśli pominięto wstrzyknięcie leku , należy to zrobić najszybciej jak to możliwe. Jeśli jednak czas do
podania kolejnej dawki leku jest krótki, należy opuścić pominięte wstrzyknięcie.

4
Nie należy podawać dawki podwójnej (dwóch wstrzyknięć w tym samym czasie) w celu uzupełnienia
pominiętej da wki.

Przerwanie stosowania leku Meropenem Genoptim
Nie należy przerywać stosowania leku Meropenem Genoptim , dopóki lekarz tego nie zaleci.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza , farmaceuty lub pielęgniarki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Ciężkie reakcje alergiczne
Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja alergiczna, należy przerwać stoso wanie leku Meropenem
Genoptim i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem . Pacjent może pilnie potrzebować pomocy
medycznej. Objawy mogą obejmować nagłe wyst ąpienie:
 ciężkiej wysypki, świądu lub pokrzywki na skórze,
 obrzęku twarzy, warg, języka lub innych c zęści ciała,
 duszności, świszczącego oddechu lub trudności w oddychaniu.


Uszkodzenie krwinek czerwonych (częstość nieznana)
Objawy obejmują:
 wystąpienie niespodziewanej duszności;
 czerwone lub brązowe zabarwienie moczu.
Jeśli wystąpi którykolwiek z powyż szych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się
z lekarzem .

Inne możliwe działania niepożądane

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób)
 bóle brzucha (żołądka);
 nudności ;
 wymioty;
 biegunka;
 ból głowy;
 wysypka, świąd skóry;
 ból i stan zap alny;
 zwiększenie liczby płytek krwi (w badaniu laboratoryjnym);
 zmiany wyników badań laboratoryjnych krwi, w tym wyników określających czynność wątroby.

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób)
 zmiany we krwi, obejmujące zmniejsze nie liczby płytek krwi (co może prowadzić do łatwego
powstawania siniaków), zwiększenie liczby niektórych krwinek białych, zmniejszenie liczby
innych krwinek białych, zwiększenie stężenia substancji zwanej bilirubiną; lekarz może zalecić
wykonanie kontroln ych badań krwi;
 zmiany wyników badań krwi, w tym badań określających czynność nerek;
 uczucie mrowienia;
 zakażenia grzybicze jamy ustnej lub pochwy (pleśniawki) ;
 zapalenie jelit z biegunką ;
 ból żył w miejscu podania leku Mero pe nem Genoptim;
 inne zmiany we krwi. Do objawów należą częste zakażenia, gorączka i ból gardła. Od czasu do
czasu lekarz może zalecić wykonanie badań kontrolnych krwi ;

5
 nagle pojawiająca się ciężka wysypka lub powstawanie pęcherzy lub złuszczanie się skóry. Może
występować z gorączką i bólami stawów.


Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób)
 napady padaczkowe (drgawki).

 Częstość nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych) Ciężkie
reakcje nadwrażliwości w tym gorączka, wysypka skórna, z miany wyników badania krwi
służących ocenie czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych) oraz
zwiększenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych (eozynofilów), a także powiększenie
węzłów chłonnych. Mogą być one objawami wielonarządowego zaburzenia na tle
nadwrażliwości, określanego jako zespół osutki polekowej z eozynofilią i objawami
układowymi.


Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, n ależy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produ któw
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02 -222 Warszawa
tel.: +48 22 49 21 301
fax.: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będ zie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Meropenem Genoptim

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego n a pudełku . Termin ważności
oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Po przygotowaniu : przygotowany roztwór do wstrzyknięcia dożylnego lub infuzji należy użyć
natychmiast. Czas, który upłynie pomiędzy rozpoczęciem rekonstytucji i zakończeniem podawania
wstrz yknięcia lub infuzji nie powinien przekraczać jednej godziny.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, o ile metoda otwierania / rozpuszczania /
rozcieńczania nie wyklucza ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego, produkt należy
zużyć natychmiast.
Jeśli ni e zostanie użyty natychmiast po użyciu, czas i warunki przechowywania są
obowiązkiem użytkownika.

Nie zamrażać przygotowanego roztworu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę , jak usunąć lek i, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6
6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera Meropenem Genoptim

Substancją czynną leku jest meropenem.
Meropenem Genoptim 500 mg: Każda fiolka zawiera 500 mg meropenemu bezwodnego w postaci
meropenemu trójwodnego.
Meropenem Genoptim 1 g: Każda fiolka zawiera 1 g meropenemu bezwodnego w postaci
meropenemu trójwodnego.

Jak wygląda Meropenem Genoptim i co zawiera opakowanie
Meropenem Genoptim jest białym lub jasno żółtym pr oszkiem do sporządzania roztworu do
wstrzykiwań lub infuzji. Opakowanie zawiera 1 lub 10 fiolek.


Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02 -255 Warszawa


Wytwórc a:
Pharmathen S.A.
6 Dervenakion Str., 153 51 Pallini, Attiki
Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka B rytania: Merothen

Irlandia: Meropenem 500 mg Powder for Solution for Injection or Infusion ,
Meropenem 10 00 mg Powder for Solution for Injection or Infusion

Islandia: Meropenem Portfarma 500 mg , Meropenem Portfarma 10 00 mg

Polska : Meropene m Genoptim , 500 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.
Meropenem Genoptim , 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub
infuzji.Data ostatnie j aktualizacji ulotki : 05.2018

7

Wskazówki medyczne

Antybiotyk i stosuje się w leczeniu zakażeń wywoływanych przez bakterie. Są one nieskuteczne
w leczeniu zakażeń wywołanych przez wirusy.
Niekiedy zakażenia wywołane przez bakterie nie reagują na leczenie antybiotykiem. Jedną
z najczęstszych przyczyn tego zjawiska jes t oporność bakterii wywołujących zakażenie na
zastosowany antybiotyk. Oznacza to, że bakterie mogą przeżyć, a nawet namnażać się mimo
stosowania antybiotyku.

Bakterie mogą wykazywać oporność na antybiotyki z różnych powodów. Rozważne stosowanie
antybiotyk ów możne zmniejszyć ryzyko rozwoju oporności bakterii.

Antybiotyk przepisany przez lekarza przeznaczony jest wyłącznie do leczenia aktualnie występującej
choroby. Zwrócenie uwagi na poniższe zalecenia pomoże zapobiec pojawieniu się bakterii opornych,
co s powodowałoby brak skuteczności antybiotyku.

1. Bardzo ważne jest przyjmowanie antybiotyku we właściwej dawce, o odpowiedniej porze i przez
odpowiednią liczbę dni. Należy przeczytać instrukcje zawarte w ulotce i w razie wątpliwości
poprosić o wyjaśnienie lek arza lub farmaceutę.
2. Nie należy stosować antybiotyku, który nie był przepisany specjalnie dla danego pacjenta oraz
należy stosować go wyłącznie w celu leczenia zakażenia, na które antybiotyk został przepisany.
3. Nie należy przyjmować antybiotyków przepisany ch innej osobie, nawet jeśli miała podobne
zakażenie.
4. Nie należy przekazywać innym osobom antybiotyków przepisanych danemu pacjentowi.
5. Jeśli po zakończeniu zaleconego cyklu leczenia pozostały jakiekolwiek resztki antybiotyku, należy
odnieść je do apteki w celu zapewnienia jego właściwego zniszczenia.Informacje przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia

Instrukcja samodzielnego podawania leku Meropenem Genoptim sobie lub innej osobie w domu
Niektórzy pacjenci, rodzice i opiekunowie mogą zo stać przeszkoleni, aby móc podać lek Meropenem
Genoptim w domu.

Ostrzeżenie. Lek można samodzielnie podawać sobie lub innej osobie w domu tylko po
wcześniejszym przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę.
Jak przygotować lek
 Ten lek musi być zmieszany z innym płynem (rozcieńczalnikiem). Lekarz poinformuje, ile
rozcieńczalnika użyć.
 Lek należy podać bezpośrednio po przygotowaniu. Nie zamrażać go.

1. Dokładnie umyć i osuszyć ręce. Przygotować czyste miejsce robocze.
2. Wyjąć butelkę (fiolkę) leku Meropene m Genoptim z opakowania. Sprawdzić fiolkę i datę
ważności. Sprawdzić, czy fiolka nie jest naruszona i nie ma oznak uszkodzenia.
3. Usunąć kolorowe zamknięcie i przetrzeć szary gumowy korek wacikiem nasączonym alkoholem.
Odczekać aż korek wyschnie.
4. Połąc zyć nową jałową igłę z nową jałową strzykawką, bez dotykania ich końców.
5. Do strzykawki nabrać zaleconą objętość jałowej „ Wody do wstrzykiwań ”. Potrzebną objętość
wody wskazano w tabeli poniżej:

8
Dawka leku Meropenem Genoptim Objętość „Wody do wstrzykiw ań ” potrzebna
do rozcieńczenia
500 mg (miligramów) 10 mL (mililitrów)
1000 m g ( mili gram ów ) 20 mL
1,5 g 30 mL
2 g 40 mL

Uwaga. Jeśli przepisana dawka leku Meropenem Genoptim jest większa niż 1 g, będzie potrzebna
więcej niż jedna fiolka leku Meropenem Genoptim . Można wtedy nabrać płyn z kilku fiolek
do jednej strzykawki.

6. Wkłuć igłę strzykawki przez środek gumowego korka i dodać zaleconą objętość wody do
wstrzykiwań do fiolki lub fiolek z lekiem Meropenem Genoptim .
7. Wyjąć igłę z fiolki i wstrząsać fiolk ą przez około 5 sekund albo do czasu rozpuszczenia się
proszku. Ponownie przetrzeć gumowy korek nowym wacikiem nasączonym alkoholem
i odczekać do wyschnięcia korka.
8. Z całkowicie wciśniętym tłokiem strzykawki ponownie wkłuć igłę przez gumowy szary korek.
Trzymać zarówno strzykawkę, jak i fiolkę i odwrócić fiolkę do góry dnem.
9. Trzymając koniec igły zanurzony w roztworze pociągnąć tłok strzykawki i nabrać do strzykawki
cały roztwór z fiolki.
10. Wyjąć igłę ze strzykawką z fiolki i wyrzucić pustą fiolkę w bezpieczne miejsce.
11. Trzymać strzykawkę w pozycji pionowej, igłą do góry. Popukać strzykawkę, aby pęcherzyki
powietrza przesunęły się w strzykawce do góry.
12. Usunąć powietrze ze strzykawki przez delikatne naciskanie tłoka, aż do usunięcia całego
po wietrza.
13. Jeśli lek Meropenem Genoptim jest stosowany w domu, użyte igły i zestaw do podawania infuzji
należy usunąć we właściwy sposób. Jeśli lekarz zadecyduje o przerwaniu leczenia, należy usunąć
niewykorzystany lek Meropenem Genoptim zgodnie z lokal nymi przepisami.

Podawanie leku
Lek można podawać przez krótką kaniulę lub wenflon, lub przez port albo dojście centralne.

Podawanie leku Meropenem Genoptim przez krótką kaniulę lub wenflon
1. Usunąć igłę ze strzykawki i ostrożnie wyrzucić do pojemnika prze znaczonego na ostre
odpady.
2. Przetrzeć koniec kaniuli lub wenflonu wacikiem nasączonym alkoholem i odczekać do
wyschnięcia. Zdjąć zamknięcie kaniuli i podłączyć strzykawkę.
3. Naciskać tłok strzykawki powoli tak, aby równomiernie podawać antybiotyk przez ok oło 5
minut.
4. Po zakończeniu podawania antybiotyku i opróżnieniu strzykawki odłączyć strzykawkę
i przepłukać kaniulę, zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.
5. Zamknąć kaniulę i ostrożnie wyrzucić strzykawkę do pojemnika przeznaczonego na ostre
odpady.

Podawanie leku Meropenem Genoptim przez port lub wkłucie centralne
1. Zdjąć zamknięcie portu lub wkłucia centralnego, przeczyścić koniec wkłucia centralnego
wacikiem nasączonym alkoholem i odczekać do wyschnięcia.
2. Podłączyć strzykawkę i powoli nacisk ać tłok strzykawki, aby równomiernie podawać
antybiotyk przez około 5 minut.
3. Po zakończeniu podawania antybiotyku odłączyć strzykawkę i przepłukać linię zgodnie
z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

9
4. Założyć nowe czyste zamknięc ie na wkłucie centralne i o strożnie wyrzucić strzykawkę do
pojemnika przeznaczonego na ostre odpady.

Podawanie leku Meropenem Genoptim przez infuzję dożylną
Lek Meropenem Genoptim jest zazwyczaj podawany w infuzji dożylnej od 15 do 30 minut.
W celu przygotowania meropenemu do in fuzji dożylnej zawartość fiolki można rozpuścić
bezpośrednio w 0,9% roztworze chlorku sodu lub 5% roztworze glukozy do infuzji, do otrzymania
stężenia od 1 do 20 mg/m L.
Roztwór należy wstrząsnąć przed użyciem.
Przed podaniem należy sprawdzić, czy w roztwo rze nie znajdują się nie rozpuszczone cząsteczki.
Tylko prze jrzysty, jasnożółty roztwór nie zawierający widocznych cząsteczek powinien być użyty.
Każda fiolka służy do jednorazowego użycia.