Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Memotropil

Ośrodkowy układ nerwowy

Szczegółowe informacje

moc:800 mg
typ procedury:NAR
kod ATC:N06BX03
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:08736

Substancje czynne

Piracetamum

Opakowania

wielkosc20
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990873630
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id17441
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990873647
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id17442
wielkosc20
jednostkaWielkoscitabl. w blistrach (4 x 5)
kodEAN5909990873654
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id13821
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl. w blistrach (12 x 5)
kodEAN5909990873661
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id13822
wielkosc20
jednostkaWielkoscitabl. w fiolce
kodEAN5909990873616
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id17439
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl. w fiolce
kodEAN5909990873623
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id17440

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Memotropil, 800 mg, tabletki powlekane
Memotropil , 1200 mg, tabletki powlekane

Piracetamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej os obie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Memotropil i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Memotropil
3. Jak stosować lek Memotropil
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Memotropil
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Memotropil i w jakim celu się go stosuje

Memotropil zawiera substancję czynną piracetam, która należy do grupy leków psychostymulujących.
Piracetam działa poprze z wpływ na przemiany energetyczne w komórkach ośrodkowego układu
nerwowego (OUN), zwiększa wykorzystanie tlenu i glukozy.

Memotropil jest wskazany w leczeniu:
- zaburzeń dyslektycznych u dzieci jednocześnie z terapią logopedyczną;
- mioklonii pochodzenia korowego (krótkie, gwałtowne skurcze mięśni w obrębie jednej lub
kilku kończyn albo tułowia);
- zawrotów głowy (odczucie wirowania, utraty równowagi, zapadania się oraz lęku przed
upadkiem).


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Memotropil

Kiedy nie stosować leku Memotropil :
- jeśli pacjent ma uczulenie na piracetam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6);
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek;
- w przypadku krwawienia śródmózgowego. Najczęstszym objawem jest silny ból głowy,
niedowład części ciała (np. mięśni twarzy wraz z zaburzeniami mowy) i wymioty;
- jeśli pacjent ma pląsawicę Huntingtona - postępujące i nieuleczalne zaburzen ie genetyczne
dotyczące układu nerwowego, objawiające się drażliwością, depresją, zaburzeniami pamięci,
mimowolnymi ruchami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Memotropil:

2
-
u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (lekarz może zalecić stosowanie mniejszych
dawek leku);
- u pacjentów z ciężkim krwotokiem, pacjentów z ryzykiem wystąpienia krwawienia (jak
u pacjentów z owrzodzeniem przewodu pokarmowego), u pacjentów z zaburzeniami hemostazy
(krzepnięcia krwi), u pacjentów po krwotoku mózgowo- naczyniowym, u pacjentów
poddawanych ciężkim zabiegom chirurgicznym (w tym zabiegom stomatologicznym) oraz
u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe lub leki hamujące agregację płytek (w tym
kwas acetylosalicylowy sto sowany w małych dawkach);
- u pacjentów w podeszłym wieku.

Lek Memotropil a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje stosować , a szczególnie o przyjmow aniu:
- hormonów tarczycy;
- leków przeciwzakrzepowych takich jak np. acenokumarol.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Piracetam przenika przez barierę łożyskową.
W związku z tym nie należy stosować leku Memotropil u kobiet w ciąży, chyba że istnieją wyraźne
wskazania i kiedy korzyści wynikające z przyjmowania leku przewyższają ryzyko dla płodu, a stan
kliniczny ciężarnej pacjentki wymaga leczenia z zastosowaniem piracetamu.

Karmienie piersią
Piracetam przenika do mleka kobiecego.
Ze względu na ryzyko wystąpienia dział ań niepożądanych u karmionych niemowląt, należy zaprzestać
karmienia piersią w czasie przyjmowania leku Memotropil.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Memotropil może powodować senność i drżenie. W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić
pojazd ów ani obsługiwać żadnych maszyn.

Lek Memotropil 800 mg, tabletki zawiera żółcień pomarańczową (E110) i żółcień chinolinową
(E104), a lek Memotropil 1200 mg, tabletki zawiera żółcień pomarańczową (E110)
Lek może powodować reakcje alergiczne.


3. Jak stos ować lek Memotropil

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka:

Leczenie zaburzeń dyslektycznych jednocześnie z terapią logopedyczną

W połączeniu z terapią logopedyczną u dzieci w wieku od 8. roku życia i młodzieży podaje się 3,2 g
piracetamu na dobę w 2 dawkach podzielonych.

Leczenie mioklonii pochodzenia korowego
Początkowo podaje się 7,2 g piracetamu na dobę (w trzech dawkach podzielonych).
W razie potrzeby dawkę zwiększa się co 3- 4 dni o 4,8 g piracetamu na dobę, aż do dawki
maksymalnej wynoszącej 24 g na dobę. Dawkę dobową podaje się w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

3
W leczeniu skojarzonym z innymi l
ekami przeciwmioklonicznymi, dawki innych leków powinny być
utrzymywane w zalecanych dawkach terapeutycznych. Jeżeli uzyska się poprawę kliniczną i jest to
możliwe - dawki innych leków powinny być zmniejszone.
Leczenie piracetamem powinno być kontynuowane tak długo, jak długo utrzymuje się pierwotna
choroba mózgu.
U pacjentów z ostrym epizodem co 6 miesięcy lekarz może próbować zmniejszyć dawkę lub odstawić
lek. Aby jednak zapobiec nagłemu nawrotowi choroby lub drgawkom wynikającym z odstawienia,
lekarz moż e zmniejszać dawkę piracetamu o 1,2 g co dwa -cztery dni.

Leczenie zawrotów głowy
Zalecana dawka wynosi od 2,4 g do 4,8 g piracetamu na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku leczonych długotrwale piracetamem lekarz indywidualnie dostosuje
dawkę leku.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek
Dawkę dobową ustali lekarz indywidualnie w zależności od czynności nerek.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby
Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z samym zaburzeniem czynności
wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Memotropil
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
lub ud ać się do najbliższego szpitala.
Piracetam wykazuje małą toksyczność. Podczas stosowania bardzo dużych dawek leku mogą się
nasilić objawy niepożądane. U pacjentów z niewydolnością nerek może wystąpić kumulacja leku.

Pominięcie zastosowania leku Memotropil
W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora
na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Nie należy stosować
dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Prze rwanie stosowania leku Memotropil
Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem. Po przerwaniu leczenia
u pacjentów z mioklonią może wystąpić nawrót choroby lub napad drgawek.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze st osowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów)
- wzmożona pobudliwość ruchowa (hiperkinezja)
- wzrost masy ciała
- nerwowość.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów)
- senność
- depresja
- osłabienie (astenia).

4
Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością
(nie może być określona na podstawie
dostępnych danych)
- zawroty głowy
- zaburzenia krwotoczne
- nudności, wymioty, biegunka, bóle w obrębie jamy brzusznej, bóle w nadbrzuszu
- reakcje anafi laktoidalne (alergiczne), nadwrażliwość. Należy natychmiast powiadomić lekarza
jeśli wystąpią objawy, takie jak: zaczerwienienie skóry, obrzęk, pokrzywka, duszność, obrzęk
krtani, problemy z oddychaniem.
- zaburzenia koordynacji ruchowej ciała (ataksja), zab urzenia równowagi, nasilenie padaczki, ból
głowy, bezsenność
- pobudzenie, lęk, splątanie (dezorientacja), omamy
- obrzęk naczynioruchowy, zapalenie skóry, świąd, pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Dział ań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02- 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e -mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Memotropil

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. Prz echowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed światłem i wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin
ważnośc i oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza
termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Memotropil
- Substancją czynną leku jest piracetam. Każda tabletka powlekana zawiera odpowiednio 800 mg
lub 1200 mg piracetamu.
- Pozostałe składniki to :
rdzeń tabletki
: skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia
sodowa (typ C), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;
otoczka tabletki : alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000,
lecytyna, lak z żółcienią pomarańczową (E110); ponadto tabletki powlekane 800 mg zawierają
lak z żółcienią chinolinową (E104), a tabletki powlekane 1200 mg - lak indygotynowy (E132).

5
Jak wygląda lek Memotropil i co zawiera op
akowanie
Tabletki mają kształt fasolek, obustronnie wypukłych, z rowkiem dzielącym i lekko chropowatą
powierzchnią. Tabletkę można podzielić na połowy.
Tabletki 800 mg mają barwę żółtą, a tabletki 1200 mg - barwę pomarańczową.

Opakowanie zawiera:
20 lub 60 tabletek powlekanych w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83- 200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00- 728 Warszawa
tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: