Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Mastidol MC

-

Szczegółowe informacje

moc:(600 000 j.m. + 300 000 j.m)/10 g
typ procedury:NAR
kod ATC:QJ51RC23
ważność pozwolenia:2023-12-18
numer pozwolenia:2834

Substancje czynne

Opakowania

wielkosc10
jednostkaWielkoscitubostrzykawek 10 g
kodEAN3597133072563
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id130546

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

Mastidol MC, 600 000 j.m./10 g + 300 000 j.m./10 g, zawiesina dowymieniowa dla bydła


1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY
ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:
Virbac Sp. z o.o.
ul. Puławska 314
02-819 Warszawa

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o.
ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin
e-mail: vet-agro@vet-agro.pl


2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Mastidol MC, 600 000 j.m./10 g + 300 000 j.m./10 g, zawiesina dowymieniowa dla bydła


3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH I INNYCH SUBSTANCJI

1 tubostrzykawka (10 g) zawiera:
Benzylopenicylina prokainowa 600 000 j.m.
Neomycyna (w postaci neomycyny siarczanu) 300 000 j.m.


4. WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie klinicznych i podklinicznych zapaleń wymienia u krów w okresie laktacji, wywołanych
przez bakterie wrażliwe na benzylopenicylinę i neomycynę tj., Escherichia coli, Streptococcus
agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus parauberis, Streptococcus uberis,
Staphylococcus spp., Arcanobacter pyogenes (syn. Corynebacterium pyogenes), Enterobacter
aerogenes, Enterobacter cloacae, Salmonella spp.


5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na antybiotyki beta-laktamowe i neomycynę lub dowolną
substancję pomocniczą.


6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W przypadku nadwrażliwości mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
- bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
- często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
- niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
- rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
- bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej,
lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek
niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek
kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion
Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).


7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło


8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA I SPOSÓB PODANIA

Przed podaniem produktu leczniczego weterynaryjnego dokładnie oczyścić i zdezynfekować skórę
strzyku, ze szczególnym uwzględnieniem ujścia kanału strzykowego. Po zdojeniu wydzieliny zapalnej
podać zawartość jednej tubostrzykawki do jednej ćwiartki wymienia (podać tylko do chorych
ćwiartek). Po wprowadzeniu zawiesiny wymię należy dokładnie wymasować w celu uzyskania
równomiernego rozprowadzenia produktu.


9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Przed podaniem produktu leczniczego, wymię powinno być dokładnie oczyszczone i zdezynfekowane.
Podając produkt należy zachować szczególną uwagę, aby nie wprowadzić bakterii do kanału
strzykowego.


10. OKRESY KARENCJI

Tkanki jadalne - 7 dni
Mleko - 72 godziny


11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na
etykiecie.


12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
Produkt powinien być stosowany w oparciu o wyniki badań lekowrażliwości bakterii izolowanych z
danego przypadku. Jeśli nie jest to możliwe, terapię należy prowadzić w oparciu o dostępne lokalne
dane epidemiologiczne, z uwzględnieniem oficjalnych przepisów i wytycznych.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Penicyliny i cefalosporyny mogą wywoływać reakcję nadwrażliwości (alergię) po ich podaniu
parenteralnym, po przypadkowym dostaniu się do dróg oddechowych, spożyciu oraz kontakcie ze

skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do krzyżowej nadwrażliwości na cefalosporyny i
odwrotnie. Reakcja alergiczna na te substancje może w niektórych przypadkach być poważna.
Osoby o znanej nadwrażliwości powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.
Produkt stosować z zachowaniem ostrożności, by uniknąć przypadkowego narażenia na jego
działanie.

Jeśli w wyniku przypadkowego kontaktu z produktem rozwinęły się objawy takie jak wysypka na
skórze, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub
opakowanie. Obrzęk twarzy, ust, okolic oczu lub trudności w oddychaniu są znacznie poważniejszymi
objawami i mogą wymagać natychmiastowej interwencji medycznej.
Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce.

Ciąża:
Może być stosowany w okresie ciąży.

Laktacja:
Może być stosowany w okresie laktacji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Zawarta w produkcie benzylopenicylina prokainowa nie powinna być łączona z lekami zawierającymi
ampicylinę, gentamycynę, linkomycynę, tetracykliny i roztworami witaminy C oraz witamin z grupy
B. Zawarta w produkcie neomycyna nie powinna być łączona z silnymi diuretykami.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Brak informacji dotyczących przedawkowania neomycyny i penicyliny drogą dowymieniową u krów.
Brak jest również informacji od lekarzy wolnej praktyki stosujących na co dzień produkt o próbach
jednorazowego podania do jednej ćwiartki wymienia więcej niż jednej tubostrzykawki produktu.

Główne niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego
nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.


13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO
PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z
NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia niepotrzebnych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pomogą one chronić środowisko.


14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI15. INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy
kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym:
Virbac Sp. z o.o.
ul. Puławska 314
02-819 Warszawa
tel. (22) 855 40 46
fax (22) 855 07 34


Dostępne opakowania:

Tubostrzykawka dowymieniowa z polietylenu o małej gęstości (LDPE) z kaniulą, zabezpieczona
wieczkiem, zawierająca 10 g produktu, pakowana w pudełko tekturowe zawierające 10
tubostrzykawek.